On päivänselvää, että ryhmässä viisaus tiivistyy. Meillä kaikilla on ajatuskuplia. Herää kysymys, miten saamme niistä puhekuplia, keskustelua ja konkreettisia tekoja. On vaikeaa olla kuulumatta johonkin ryhmään tai yhteisöön. Opinnoissa ja työelämässä ryhmällä on suuri merkitys. Mistä ryhmän ja ryhmädynamiikan hyvä kivijalka muodostuu, mihin se vaikuttaa ja miten saamme sen toimimaan?

Toisen asteen aloittavat nuoret kertoivat ajatuksia ja kokemuksia siitä, miten he näkevät tämän meitä jokaista koskettavan asian. Opintojen äärellä päämääränä ryhmässä on oppiminen ja joukko muita yksilön hyvinvointiin vaikuttavia asioita. On mahdollista, että kiinnittämällä huomiota yksilöön ja ryhmän ominaisuuksiin, voidaan vaikuttaa ryhmädynamiikkaan ja oppimiseen ryhmässä.

Ryhmässä yksilön hyvinvointi vaikuttaa ryhmän ilmapiiriin. Yksilön tunne siitä, kuinka hyvin hän uskaltaa ja voi olla oma itsensä ryhmässä, ovat merkityksellisiä asioita vuorovaikutuksen ja ryhmässä osallistuminen kannalta. Turvallisuus, tunteitten ilmaiseminen, mahdollisuus vaikuttaa ja onnistumisen kokemukset tulivat haastatteluissa esiin yksilön hyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä.

Nuoret kokivat, että ryhmään kuuluminen on kaikkein tärkeintä.

 

Hyvä ryhmä muodostuu erilaisista yksilöistä. Ryhmän jäseniin tutustuminen vaikuttaa positiivisesti ryhmädynamiikkaan. Omien ja ryhmän jäsenten vahvuuksien tunnistaminen rikastavat ryhmän toimintaa ja ovat merkityksellisiä yhteishengen rakentumisessa. Hyvällä ryhmädynamiikalla on vaikutusta oppimiseen. Yhdessä oppiminen ja oman osaaminen jakaminen, saada erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia ryhmän jäseniltä parantavat ryhmässä oppimista.

Nuorten kokemuksien mukaan toiminta ryhmissä ei ole ollut aina kitkatonta ja tasapuolista. Nuoret esittivätkin toivomuksia ja konkreettisia tekoja ryhmien muodostamiseen. Yksilöön, ryhmään ja ryhmädynamiikkaan nuori voi vaikuttaa havainnoimalla ympäristöä, käytöksellään ja omilla teoillaan. Kiittäminen hyvästä teosta ei ole kiellettyä.

Haastattelujen perusteella voi todeta, miten tärkeää yksilön hyvinvointi on ryhmän jäsenenä. Uuteen opiskeluympäristöön tutustuminen, kuinka ryhmät lähtevät käyntiin, millaisia verkostoja nuoret pääsevät muodostamaan ja ryhmässä toimimisen taidot ovat merkityksellisiä oppimisen ja myöhemmin työelämän kannalta. Nuorilta löytyy halua vaikuttaa ja tehdä opiskeluympäristöstä vielä entistä parempi paikka. Ajatuksista tekoihin.

Sari Rautiola

 

Ryhmässä – Nuoret hyvän ryhmädynamiikan mahdollistajina

Yhteisöpedagogiksi (YAMK) opiskelevan Sari Rautiolan opinnäytetyöhön liittyvän tutkimuksen kohdejoukkona olivat nuoret oppilaitosympäristössä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää nuorten näkemyksiä ja mahdollisuuksia vaikuttaa hyvään ryhmädynamiikkaan ja miten ryhmädynamiikka vaikuttaa opiskeluun ja oppimiseen oppilaitosympäristössä. Laadullinen tutkimus toteutettiin teemahaastatteluilla Mikkelissä syksyllä 2021. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää ryhmien kehittämisessä eri konteksteissa.

Kirjoita kommentti

*