Heips! Olen Pilvi ja toimin parhaillaan työharjoittelijana VALO-hankkeessa. Opiskelen palvelumuotoilua XAMK:ssa monimuoto-opintoina ja olenkin jo ihan opintojeni loppusuoralla. Työharjoittelijana toimiminen tässä hankkeessa on minulle ensimmäinen kunnon kosketus siihen, mitä palvelumuotoilu ja palvelumuotoilijana toimiminen oikeasti on. Kursseilla olemme tietenkin opiskelleet palvelumuotoilua monipuolisesti teorian ja erilaisten kurssitehtävien avulla, mutta hyppääminen todellisiin työtehtäviin opettaa aivan eri mittakaavassa. Lisäksi tämä hanke on lähellä sydäntäni jo aiheensakin puolesta, sillä perheeseeni kuuluu mm. varhaiskasvatusikäinen tytär, avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ovat minulle entuudestaan jo hieman tuttuja ja olen oikeasti kiinnostunut kehittämään lapsiperheiden palveluita sekä heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.

Edellisessä blogi-tekstissä mainittiinkin jo yksi VALO-hankkeen kehittämistehtävä: lapsiperheiden ohjautuminen avoimeen varhaiskasvatukseen sekä avoimen varhaiskasvatuksen sisällön kehittäminen Kotkassa. Olen ollut mukana toteuttamassa lapsiperheiden haastatteluja sekä havainnoinut avoimen varhaiskasvatuksen avoimien päivien toimintaa helmikuussa 2020. Haastattelu on tärkeä keino käyttäjätiedon keräämiseen ja se antaa syväluotaavan katsauksen muun muassa henkilön arvoihin. Havainnointi taas on menetelmä, jolla saadaan haastattelua syvällisempää tietoa käyttäjän palvelukokemuksesta. Tämä perustuu siihen, että käyttäjät usein lopulta toimivat eri tavalla tilanteissa kuin mitä haastattelussa kertovat. Havainnointia käytetään nimenomaan toiminnan tarkkailuun ja sen avulla saadaankin hyvin käyttäjäkeskeinen näkemys palvelupolun eri vaiheista. Havainnoidessani avoimien päivien toimintaa käytin ns. osallistuvaa havainnointia. Osallistuvassa havainnoinnissa voi havainnoija vapaasti osallistua toimintaan sekä esimerkiksi esiintyä yrityksen työntekijänä tai asiakkaana. Havainnoinnissa saatavat tulokset tallennetaan välittömästi erilaisia apuvälineitä käyttämällä. Tässä tapauksessa osallistuin pyydettäessä joihinkin ohjattuihin leikkeihin sekä kahvitteluun. Olin ns. ”yksi muista”, vaikkei oma tyttäreni ollutkaan sillä kerralla mukana. Samalla kirjasin havainnoinnin tuloksia muistiinpanoina ylös.

Opasteita avoimeen päiväkotiin. Kuva: Pilvi Jankola

Haastatteluissa kysyimme käyttäjiltä muun muassa minkälaista sisältöä he toivoisivat tai miten kehittäisivät avoimen päivän toimintaa. Kysyimme myös minkä vuoksi he osallistuvat juuri kyseessä olevaan avoimeen päivään. Lisäksi halusimme selvittää kuinka he ovat alun perin ohjautuneet mukaan avoimeen päivään toimintaan sekä millä termillä he kutsuvat avointa päivää. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja referoitiin yleiskielelle. Tämän jälkeen vastaukset teemoiteltiin, eli luokiteltiin sopivien otsikoiden alle. Näin on helpompi muodostaa yhtenäinen kokonaiskuva vastauksista sekä hahmottaa yhteisiä tekijöitä. Minulle haastattelujen tekeminen oli ensimmäinen kerta näin ”virallisesti”, enkä myöskään ollut käyttänyt nauhuria aikaisemmin. Onneksi olen ”haastatellut” ihmisiä työkseni jo vuosia, sillä olen ollut urheilukaupassa töissä 13 vuotta ja sitä ennenkin erilaisissa asiakaspalvelutöissä. Yksi myyjän tärkeimmistä osaamisalueistahan on perusteellinen tarvekartoitus, joten olen hyvin tottunut ”haastattelemaan” ihmisiä ja mukautumaan heidän persooniinsa, jotta asiakaspalvelutilanne sujuu mallikkaasti. Minut otettiin jokaisessa avoimessa päivässä hyvin vastaan ja perheet olivat oikein mukavia. Uskon työskentelyni ihmisten parissa antaneen minulle itsevarmuutta tässäkin uudenlaisessa tilanteessa ja mielestäni suoriuduinkin haastatteluista hyvin. Toki nauhoituksia kuunnellessani huomasin tavassani puhua tiettyjä maneereja, joiden kitkemiseen pyrin jatkossa kiinnittämään huomioita erityisesti haastattelutilanteissa.

Havainnointia päiväkodissa. Kuva: Pilvi Jankola

Haastattelujen, havainnoinnin sekä niiden työstämisen jälkeen koostin kerätystä aineistosta kirjallisen raportin avoimen varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä tahoja varten. Raporttiin kokosin lapsiperheiden vastauksia tietenkin niin, ettei vastaajia pysty tunnistamaan. Lisäsin raporttiin myös lapsiperheiden vastauksista esiin nousseita pieniä kehitysideoita toimenpidesuosituksina. Seuraavaksi teen vielä tulostettavan posterin, josta selviää aineiston tärkeimmät pointit kootussa ja visuaalisessa muodossa.

Haastatteluaineiston analysointia. Kuva: Pilvi Jankola

Koin haastattelujen ja havainnoinnin suorittamisen mielenkiintoiseksi ja kivaksi tehtäväksi, voisin tehdä niitä koska vain lisääkin. Kuitenkin tällä hetkellä maailmanlaajuinen koronapandemia vaikuttaa meidän ihan jokaisen arkeen ja monet VALO-hankettakin varten suunnitellut jutut on jouduttu siirtämään syksylle tai etätoimistoihin. Onneksi ehdimme sentään suorittaa kaikki nämä haastattelut ja havainnoinnit fyysisesti paikalla läsnä ollen ennen tiukkoja rajoituksia!

Työharjoitteluni VALO-hankkeessa jatkuu uusien haasteiden parissa 😊.

 

Pysytään turvassa ja terveinä.

Valoisin terveisin,

Pilvi 😊