Pohjanmaalla on järjestetty jo muutaman vuoden ajan väyläopintoja verkko-opintoina. Tietoisuus tästä mahdollisuudesta on levinnyt jo melko hyvin opinto-ohjaajien välityksellä perustutkintoja suorittavien opiskelijoiden keskuuteen, mutta tehokasta informointia tarvitaan edelleen, sillä tieto ei ole tavoittanut kaikkia opiskelijoita. Varsinkin aikuisopiskelijat eli ammattitutkintoja suorittavat tai oppisopimusopiskelijat tarvitsevat lisää tietoa ja kannustusta ammattikorkeakouluopintoihin.

Pidämme tärkeänä, että opiskelija alkaa jo ammattiopintojen alkuvaiheessa miettiä omia mahdollisuuksiaan jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa. Väyläopinnot ovat hyviä ”maistiaisia” kokeilla, millaisia opiskelutaitoja ammattikorkeakoulussa tarvitaan ja riittääkö oma motivaatio ja taidot näihin opintoihin. HOKS-keskustelussa kannattaa esitellä väyläopinnot yhtenä mahdollisuutena rakentaa yksilöllinen opintopolku, joka tukee jatkokoulutukseen hakeutumista. Opiskelijan tulevaisuuden suunnitelmia tulee kartoittaa alustavasti jo opiskelun alkuvaiheessa, jotta väyläopinnot ennätetään saada alkuun viimeistään opintojen puolivälissä.

Opintojen aikana uraohjaus lisääntyy ja jatkokoulutukseen ohjaamiseen kannattaa panostaa.

 

Opintojen aikana uraohjaus lisääntyy ja jatkokoulutukseen ohjaamiseen kannattaa panostaa. Mikäli opiskelija harkitsee jatko-opintoja, niin suosittelemme väyläopintojen liittämistä HOKSiin. Opiskelija voi korvata väyläopinnoilla esimerkiksi osan YTO-opinnoista. Pohjanmaan aluekokeilussa olemme verranneet YTO-opintojen osaamisvaatimuksia joihinkin Centria-ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksojen sisältöihin ja todenneet, että ainakin kaikki 9 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia voivat olla väyläopintoja. Myös osa pakollisista opinnoista voidaan tehdä väyläopintoina, esimerkiksi Centria-ammattikorkeakoulun verkko-opintoina tarjoama Kommunicera på svenska 3 op korvaa Viestinnän ja vuorovaikutuksen toisella kotimaisella kielellä, sekä pakollisen että valinnaisen tutkinnon osan. Samoin Brush Up Your English 3 op korvaa sekä pakolliset että valinnaiset englannin opinnot. EkoPro 3 op -kurssilla voi korvata Kestävän kehityksen edistämisen opinnot. Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op -kurssilla voi korvata osan Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä opintoja, mutta koska verkkokurssi ei sisällä suullista osuutta, niin siltä osin kurssia tulee täydentää.

Väyläopinnot voidaan liittää tietenkin myös ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin ”Korkeakouluopinnot 5 – 15 osp” tai ”Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1-25 osp” (paitsi sosiaali- ja terveysala 1 -15 osp).

Kirjallisen tekstin tuottamisen taidot korostuvat verkko-opinnoissa, joten suosittelemme opiskelijaa aloittamaan väyläopintonsa Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op -kurssista.

Teimme Jedun ja Kpedun ryhmänohjaajille, vastuuohjaajille ja opinto-ohjaajille kyselyn väyläopinnoista. Saimme 63 vastausta, joista 64 % tuli Jedusta ja 36 % Kpedusta. Kyselyn mukaan toivottiin lisää infoa, tietoa, markkinointia ja ohjeistusta sekä mm. vielä selkeää peruspakettia väyläopinnoista ja siitä, miten ne liitetään HOKSiin. Vain 15 % vastaajista koki, ettei tarvitse lisää tietoa asiasta, mutta muuten tietoa toivottiin opinto-ohjaajalta (38 %), Centria-amk:sta (35 %), nettisivuilta (28 %) tai perustutkintovastaavalta (17 %).

Kehitämme Pohjanmaalla vielä selkeämmin väyläopinnoista tiedottamista, jotta kaikki opiskelijat saavat tasapuolisesti tietoa tästä mahdollisuudesta osana omaa urasuunnitteluaan ja HOKSia.

 

Edelleen siis tarvitaan rummutusta väyläopinnoista ja kannattaa ohjeistaa kaikki HOKSien tekijät tähän mahdollisuuteen. Kehitämme Pohjanmaalla vielä selkeämmin väyläopinnoista tiedottamista, jotta kaikki opiskelijat saavat tasapuolisesti tietoa tästä mahdollisuudesta osana omaa urasuunnitteluaan ja HOKSia.

 

Terhi Petäjä, KPEDU Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Anne Kaartinen, JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä