Diskussionen om ungas välmående har varit aktuell under hela pandemin (visserligen innan det också) och speciellt skolans roll i detta välbefinnande har blivit tydligare i och med distansundervisning och specialarrangemangen som koronan medförde. Och som jag ser, har detta också gett fart åt diskussionen om ungdomsarbetet nu när höstterminen kört igång. Och då menar jag specifikt diskussionen om ungdomsarbete i skolmiljö, också i Svenskfinland. På finskt håll är man nog steget före, främst gällande andelen modeller och bredden av sättet att göra ungdomsarbete i skolmiljö. Runt om i landet finns flera intressanta sätt att göra ungdomsarbete i skolorna och garanterat ryms det ännu flera!

Kompetenscenter Nuoska jobbar med ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar, som en del av det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik. Syftet är att främja ungas delaktighet och påverkansmöjligheter genom att skapa förutsättningar och erbjuda möjligheter till engagemang. Tanken är att ungdomsarbetet skall bidra till att stärka skolans mångprofessionella personal, vars uppgift i sin tur är att stödja de ungas utveckling, självständighet och känsla av sammanhang. Kompetenscentret Nuoska kartlägger nuläget och utvecklar på basen av detta nationella och regionalt anpassningsbara modeller som riktas till skolor och läroinrättningar.

Men vem är det som gör ungdomsarbete i våra skolor? På svenskt håll i Finland finns flera olika modeller och flera olika aktörer. Vi har kommunalt ungdomsarbete som finns i skolor regelbundet, vi har privata aktörer som syns i korridorerna varje vecka, vi har skolor som bjuder in flera aktörer varje månad på en gemensam dag, orter där församlingen är en aktiv samarbetspart eller skolor som har uppsökande ungdomsarbetare några dagar per vecka. Och antagligen andra sätt att göra ungdomsarbete också, som inte ännu kartlagts eller definierats. För frågan om vem som gör arbetet är också intressant – upplever vi att allt arbete i skolan som alla vuxna som jobbar med unga professionellt gör kan definieras som ungdomsarbete?

Om frågorna intresserar vill jag rekommendera att delta i Finlandssvenska ungdomsarbetsdagar 28.-29.9. som ordnas online med flera föreläsningar och workshops kring temat (anmälan ännu öppen till 24.9). Möjlighet att nätverka erbjuds 7.10. då Allianssi, Åbo Akademi, Kentauri och kompetenscentret i samarbete arrangerar en nätverksträff för ungdomsarbetare klockan 13-15. Kompetenscentret arrangerar också frukostföreläsningar för intresserade, ännu tre tillfällen under höstterminen enligt följande:

 

7.10. Ungas väg från grundskola till andra stadiet. Skolans, professionellas och familjens roll i vägledningen av den unga

11.11. Samtalsteknik i rusmedelsfostran

2.12. Digitalt ungdomsarbete-stärk din egen och ungas kompetens

 

Och det egentliga syftet med denna fortbildning, kartläggning och forskning? Att våra unga skall ha en bättre och tryggare skolvardag helt enkelt!

 

Pia Öhman

sakkunnig inom ungdomsområdet Kompetenscenter Nuoska, Folkhälsan

 

Kompetenscenter Nuoska – Ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar är ett av undervisnings- och kulturministeriets finansierade sex kompetenscenter, som utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet.