Yhessä!-hankkeen väkeä osallistui 27.5.2020 Zoomi-hankkeen alueelliseen webinaariin Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään. Tilaisuus oli Pohjois-Suomen alueellinen tilaisuus, mutta teemat olivat yhteisiä kaikille opiskelijoiden ohjaajille.

Yliopistonlehtori Leena Penttinen puhui ohjauksen merkityksestä nuoren toimijuuden muodostumisessa. 2. asteella opiskeleva nuori pohtii tulevaisuutta ja valintoja läpi opintoputken. Valitsemisen mahdollisuus on vapauttavaa, valitsemisen pakko ahdistaa. Nuori tarvitsee kuuntelevaa aikuista sekä tukea ja ohjausta paikkansa löytämiseen. Nuoren on muodostettava käsitys siitä, mitä tulevaisuudellaan tahtoo tehdä. Nuori kipuilee, pystyykö tekemään oikeita asioita tulevaisuutensa eteen.

Uravalinnat piirtyvät yksilöllisesti riippuen siitä, millaiseen perheeseen nuori on syntynyt. Koulutukselliset ja ammatilliset valinnat periytyvät sukupolvelta toiselle. Tämä haastaa oppilaitosten ohjaustyötä rikkomaan ammattien periytyvyyttä, jossa ei ole tilaa nuoren itsensä näköisille valinnoille. Nuorta kohtaamassa on oppilaitoksessa oltava paitsi opinto-ohjaaja, myös nuorisotyöntekijöitä. Ilman aikuisen tukea jääminen voi johtaa opintojen keskeytyksiin.

Eräässä kommenttipuheenvuorossa pohdittiin ryhmän- ja yksilöohjauksen rajapintaa ja niiden yhdistämistä, mikä ohjaustyön haaste. Penttinen nosti esiin Yhessä!-hankkeen perusidean: ryhmästä on jäätävä aina jotain yksilölle. Hankkeen omaehtoiset vertaisryhmätoiminnot lukioissa ja ammattiopistoissa ovat nojanneet tähän periaatteeseen. Ryhmä ja kasvattajayhteisö toimivat yksittäisen opiskelijan parhaaksi, vertaisryhmää vahvistaen.

Erityisen kiinnostavaa oli kuulla, miten vanhemmat olivat osallistuneet ammattiopistossa opintonsa aloittaneiden ohjaukseen ja tukeen. Huoltajille järjestettyihin tilaisuuksiin oli osallistunut joukko vanhempia, jolloin voitiin tutustua henkilökohtaisesti ja oppilaitoksen resursseja vapautui. Oppilaitokseen tutustuminen mahdollisti opiskeluarkeen sekä opettajiin ja ohjaajiin tutustumisen. Vanhemmat saattoivat tukea nuoren kasvua ja kehitystä kohti ammatti-identiteettiä yhteistyössä ohjaajien ja opettajien kanssa.

Esitys sai pohtimaan, millainen rooli kodin kanssa tehtävällä yhteistyöllä voisi olla nivelvaiheissa ja 2. asteella tehtävässä oppilaitosnuorisotyössä. Millaista kodin ja oppilaitoksen aito yhteistyö voisi parhaimmillaan olla? Toimintaan osallistuneet ohjaajat ja opettajat kertoivat työtaakkansa helpottuneen, kun vanhemmat tulivat mukaan ratkomaan pulmia, joita oli aiemmin yritetty ratkaista omin voimin. Voisiko kodin ja oppilaitosnuorisotyön yhteistyö mahdollistaa opintojen jatkumisen tutkintoon asti, karikoista huolimatta?

Muistiin kirjasi Yhessä!-hankkeen tki-asiantuntija Sanna-Mari Pöyry

Kirjoita kommentti

*