Osallistuimme ”Uusi koulu XII” -seminaarin paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin hyvinvoivan nuoren teemaa eri näkökulmista. Paneelikeskusteluun osallistui viisi henkilöä, jotka edustavat eri tahoja. Aiheena olivat yhteisöllisyys opiskelijapiireissä ja erityisesti yksinäisyyden haasteet, jotka usein nuoria opiskelijoita vaivaavat.

Keskustelu oli vilkasta, ja eri panelistit toivat esiin omia kokemuksiaan ja näkemyksiään aiheesta. Eräs panelisti jakoi tarinansa siitä, kuinka hänkin oli kokenut yksinäisyyttä muuttaessaan opiskelujen perässä uudelle paikkakunnalle. Tämä tilanne resonoi varmasti monen muunkin kanssa, ja se herätti ajatuksia siitä, miten voimme paremmin tukea toisiamme opiskeluympäristössä. Yksi keskeinen havainto oli se, että oppilaitokset muistuttavat työympäristöä: teemme yhdessä töitä tietyssä paikassa, mutta keskustelu ei välttämättä siirry tämän paikan ulkopuolelle.

Eräs toi esille alkoholin käytön opiskelijapiireissä. Opiskelijaelämä ja juhlinta kulkevat usein käsi kädessä monille korkeakouluopiskelijoille. Opiskelijoiden alkoholikulttuuri on vahva, ja juhliin osallistuminen nähdään usein tärkeänä osana sosiaalista elämää. Mutta mitä tapahtuu niille, jotka eivät halua osallistua bileisiin alkoholin takia? Alkoholittomana bileissä oleminen voi tuntua monesta opiskelijasta haastavalta. Alkoholi nähdään usein välttämättömänä osana juhlimista, ja paineet osallistua voivat olla suuret. Monille alkoholittomuus voi tarkoittaa myös jäämistä ulkopuolelle sosiaalisista piireistä. Opiskelijoiden tulisi voida nauttia opiskeluelämästä täysillä, oli heidän suhteensa alkoholiin mikä tahansa.

Paneelissa esitettiin myös konkreettisia toimenpiteitä yksinäisyyden ehkäisemiseksi, kuten esimerkiksi tutorointi ja eri alojen opiskelijoiden kohtaamisen helpottaminen. Tutoreilla on merkittävä rooli ryhmäytymisessä, sillä he pääsevät näkemään sekä tutustumaan uusiin opiskelijoihin eri tavalla kuin opiskelijat. Tutoreiden kautta uudet opiskelijat saavat tukea ja ohjausta opintojen alkuvaiheessa. Keskustelun kautta nousi esille toive siitä, että tutoreita voisi orientaatioviikon jälkeen näkyä vielä enemmän.

Seminaarin aamunavauksessa kuultiin lause “Laittamalla ovi kiinni, kiire jää ulkopuolelle.” Tähän lauseeseen otettiin kantaa myös paneelissa. Lause kiteyttää mielestämme hienosti sen, kuinka tärkeää olisi luoda tilaa ja aikaa kohtaamisille ja vuorovaikutukselle. Oven kiinni laittaminen kuvaa sitä, että ryhmä pystyy rauhoittumaan ennen luokkaan menemistä.

Yhteenvetona voi todeta, että paneelikeskustelu oli erittäin antoisa ja herätti paljon ajatuksia yksinäisyyden ja yhteisöllisyyden teemoista opiskelumaailmassa. Uskomme vahvasti siihen, että avoin keskustelu ja eri rooleista tulevien osallistujien mukanaolo voivat edistää merkittävästi opiskeluympäristön kehittymistä ja opiskelijoiden hyvinvointia. Paneelikeskustelu on oiva tapa tuoda arkipäiväiset ilmiöt näkyville.

 

Yhteisöpedagogiopiskelijat

Jenna Linsuri & Susanne Kuikka

 

Uusi koulu XII -seminaarin 15.3.2024 paneelikeskustelu toteutettiin Osaamiskeskus Nuoskan kehittämän Hyvinvoiva nuori -ohjeistuksen mukaisesti.

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.