Hei!

Työskentelen jalkaterapeuttina Päijät-Hämeen keskussairaalassa Lahdessa. Valmistuin jalkaterapeutiksi 2009 silloisesta Mikkelin ammattikorkeakoulusta (nykyinen Xamk). Ennen nykyistä työpaikkaani ehdin työskennellä lyhyen aikaa Heinolan Reumasäätiön sairaalassa aina sairaalan konkurssiin asti. Päijät-Hämeen keskussairaalassa olen ollut vuodesta 2010 alkaen. Kuluneena kesänä tuli 11 vuotta täyteen.

Teemu Talvietie, jalkaterapeutti (AMK)

Hallinnollisesti toimin erikoissairaanhoidossa kirurgian poliklinikan alaisuudessa. Ensisijaisesti hoidan kirurgisia ja reumasairauksia sairastavia potilaita, mutta myös muilta erikoisaloilta tulevia potilaita (esim. ihotaudit, fysiatria). Sairaalassamme työskentelee myös jalkojenhoitaja, jonka toimipiste on sisätautien poliklinikan alaisuudessa.

Jalkaterapeutin vastaanotolle potilaat tulevat aina lääkärin tekemällä lähetteellä. Suurin osa lähetteistä tulee erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon kautta, joskus myös yksityisiltä lääkäriasemilta.

Suurella osalla vastaanotollani käyvistä potilaista on eriasteisia mekaanisia-, infektio- tai ihotautiperäisiä kynsi- ja iho-ongelmia sekä jalkaterän/nilkan alueen haavoja.

Jalkaterapeutti työssään, tässä tilanteessa kynsien hoito haavavastaanotolla.

Joskus potilas lähetetään vastaanotolleni pelkästään jalkojen tilanteen tai apuvälinetarpeen arviota varteen. Aiheena voi tällöin olla esim. pitkittynyt kiputilanne jalkaterän tai nilkan alueella.

Se, mitä varsinaisesti teen vastaanotollani, kulminoituu käynnin syyhyn eli potilaan jalkaongelmaan. Siitä on hyvä lähteä rakentamaan eteenpäin.

Jos lähete koskee jalassa todettua haavaa, ohjataan potilas lähes poikkeuksetta suoraan sairaalamme haavakeskukseen moniammatillista arviota ja hoitoa varten. Haavakeskuksessamme hoidetaan keskitetysti erilaisia haavoja.

Merkittävimmät systeemiset sairaudet alaraajahaavojen taustalla ovat verenkiertoperäiset sairaudet ja diabetes. Lähes poikkeuksetta näissä tapauksissa taustalla ovat vaikuttamassa myös muuttunut jalkojen kuormitus, heikentynyt tunto jaloissa, paikalliset iho- ja kynsimuutokset sekä epäsopivat jalkineet.

Olen osana moniammatillista haavakeskustiimiä yhdessä diabetes- ja haavahoitajien, kipsaajien sekä eri erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Haavakeskuspäivät ovat aina kerran viikossa.

Hoitotuoli ja pora-asema, tärkeä osa jalkaterapeutin työhuoneen kalustusta.

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Haavakeskuspäiviä lukuun ottamatta minulla on tavallisesti käytössä viisi potilasaikaa päivässä. Osa potilaista käy vastaanotollani säännöllisesti, osa taas tapauskohtaisesti yhden tai useamman kerran. Päivystyksellisiä potilaita varten minulla on olemassa erikseen tähän tarkoitukseen heille varattuja aikoja.

Suurella osalla päivystyksellisistä potilaista on joko todettu jalkahaava tai varvas/jalkaterän alueen amputaatiohaava. Osa päivystyksellisistä potilaista saapuu vastaanotolleni suoraan ortopedian tai verisuonikirurgian vastaanotoilta tai haavanhoitajien huoneesta. Osa taas saapuu esimerkiksi kirurgian tai päivystyksen osastolta.

Kipsihuoneessa kipsarin tekemä TCC-eli totaalikontaktikipsi. Kipsiä käytetään tässä tilanteessa diabetesta sairastavan jalkaterän etuosan haavan keventämiseen.

Joskus jalkaterapeutin tekemät hoitotoimenpiteet voidaan tai joudutaan toteuttamaan esim. haavahoitajien vastaanottohuoneessa tai osaston potilashuoneessa.

Minulla on mahdollisuudet valmistaa esimerkiksi pikapohjallisia, varpaiden virheasentojen hoitoon tarkoitettuja silikoniortooseja ja muita pienapuvälineitä.

Tarkastelen vastaanotolla myös potilaiden kävelyä ja jalkojen kuormitusta sekä laadin tarpeen mukaan maksusitoumuksia pysyvään käyttöön tulevien yksilöllisten tukipohjallisten ja erikoisjalkineiden hankintaan. Potilaiden kanssa käyn läpi omahoitoa, sekä ohjaan apuvälineiden käyttöä ja alaraajojen toimintoja tukevia terapiaharjoitteita.

Haavojen keventämiseen käytettäviä hoito-ortooseja.

Jalkahaavoja hoidettaessa jalkaterapeutin ensisijaisena tehtävänä on huomioida jalkaterän alueen haavojen kuormitus- ja painetekijät sekä vastata tarvittaessa kevennysjalkineiden ja ortoosien eli tukien muokkaamisesta ja luovuttamisesta potilaan käyttöön. Yhteistyötä teen paljon poliklinikoiden, osastojen sekä päiväkirurgian fysioterapeuttien, sekä muiden ammattiryhmien ja apuvälinepalveluiden tuottajien kanssa.

Tarvittaessa potilas pitää osata ohjata jatkohoitoon ja neuvoa hänelle käytännön menettelyt jatkohoitoon hakeutumisen suhteen.

Työni käsittää myös jalkaterapiaan ja jalkaterapeutin työhön liittyvää koulutusta ja ohjausta sairaalan henkilökunnalle sekä sairaalan ulkopuolisille tahoille (esim. liitot, järjestöt ym.). Lisäksi vastaan jalkaterapeutin työhön liittyvästä opiskelijaohjauksesta.

Hiontahuone, toinen tärkeä väline pohjallisten valmistukseen ja esim. haavojen kevennykseen tarvittavien hoitojalkineiden muokkaamiseen.

Erikoissairaanhoidon lisäksi jalkaterapeutteja löytyy Lahdessa myös perusterveydenhuollon puolelta. Muualla Päijät-Hämeessä on varsin heikko saatavuus jalkaterapia- ja jalkojenhoitopalveluille ja tämä asettaa suuria haasteita potilaiden jatkohoidon tarkoituksenmukaiselle toteutumiselle sekä yleisesti ottaen jalkaongelmien huomioimiselle ja hoidolle. Tarvitsisimme siis ehdottomasti lisää jalkaterapeutteja tänne Päijät-Hämeeseen.

Koen, että työni jalkaterapeuttina täällä PHKS:ssa on äärimmäisen mielenkiintoista. Potilaiden jalkaongelmien laaja kirjo tuo positiivisella tavalla vaihtelevuutta työpäiviin. Työssäni pystyn vaikuttamaan suoraan ihmisten jalkaterveyteen. Työ sisältää toki paljon jalkojenhoidollisia elementtejä mutta myös fysioterapian puolelta tuttuja keinoja tunnistaa ja hoitaa jalkaongelmia. Toisaalta omassa työssä onnistuminen vaatii myös tiivistä tiimityötä muiden ammattialojen kanssa.

Potilastuoleja, lisäkeventämiseen tarvittavia kyynärsauvoja, sekä jalkaterapeutin henkilökohtainen assistentti.

Ammattitaitoani ylläpidän koulutusten sekä tutkimusten ja ammattikirjallisuuden kautta. Facebookissa toimii Jalkaterapeutit -ryhmä, jossa jaetaan paljon mielenkiintoista tietoa. Instagramissa on jalkaterapia-aiheisia kanavia. Yhteiset palaverit/kokoukset/koulutustilaisuudet antavat tilaisuuden jakaa tietotaitoa alan ammattilaisten kesken. Aina oppii jotain uutta, jota pystyy hyödyntämään työssään potilaiden parhaaksi.

Jalkaterapeutin työssä korostuu käsillä osaamisen taito mutta myös teorian kautta syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen on tärkeää alaraajojen biomekaniikassa. Tätä pystytään suoraan soveltamaan jalkaongelmien syntyyn, hoitoon ja ehkäisyyn.

 

Teemu Talvitie, jalkaterapeutti (AMK), PHKS, kirurgian poliklinikka

 

Lue seuraava alumnitarina täältä.