Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa
 • lisätietoja: hakijapalvelut@xamk.fi

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 17.-31.3.2021

Jalkaterapeutti edistää jalkojen terveyttä

Jalkaterapeutti edistää jalkojen terveyttä

Jalkaterapeutti (podiatrist) on korkeakoulututkinnon suorittanut terveydenhuoltoalan ammattilainen. Hän edistää ja ylläpitää kaiken ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä lisäten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Jalkaterapeutti tutkii ja selvittää asiakkaan alaraajaongelmien syitä käyttäen jalkaterapian arviointivälineitä. Saatujen tulosten perusteella jalkaterapeutti suunnittelee ja toteuttaa hoidon ja terapian yhdessä asiakkaan kanssa.

Ihmisläheisessä ammatissa autetaan asiakasta konkreettisesti. Jalkaterapeutti tarvitsee työssään vuorovaikutustaitoja, kädentaitoja, luovuutta sekä yrittäjämäistä työasennetta.

Miksi opiskelisit jalkaterapeutiksi juuri Xamkissa? Koska täällä et ole oman onnesi nojassa. Ihmisenkokoisilla kampuksilla sinut tunnetaan nimeltä ja sinusta välitetään. Saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Sinua autetaan myös harjoittelupaikan saamisessa.

Valmistuttuaan jalkaterapeutti on jalkojen terveyden edistämisen ja alarajaongelmista johtuvien liikuntarajoitteiden asiantuntija. Jalkaterapeutti kykenee itsenäiseen päätöksentekoon ja osaa suunnitella hoitoa ja kuntoutusta jalkaterapian näkökulmasta.

Jalkaterapeutti on asiakaspalvelija ja osaa ohjata ja motivoida asiakasta. Hän osaa myös hyödyntää uusinta hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä.

Jalkaterapeutit työllistyvät pääsääntöisesti yrittäjiksi, joten yrittäjämäisen työotteen omaksuminen opiskeluaikana on tärkeää.

Jalkaterapeutti ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan perustuen tutkittuun tietoon.

jalan virheasennot | jalkojenhoito | kuntoutus | podiatria | terveellinen jalkine | tukipohjalliset | urheiluvammat | jalkaterapeutti | alaraajojen toimintahäiriöt | liikkumisen apuvälineet

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Vuositeemat

Jalkaterapeuttikoulutuksen kutakin opiskeluvuotta kuvataan vuositeemalla:

Ensimmäisen vuoden aikana (Jalkaterapiaan perehtyjä) opit arvioimaan terveen ihmisen toimintaa ja liikkumista perehtymällä ihmiseen kokonaisuutena. Lisäksi paneudut terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen perusteisiin. Opiskelijana kehityt aktiiviseksi ja vastuulliseksi oppijaksi.

Toisen vuoden aikana (Jalkaterapian toimija) opit toimimaan jalkaterapiassa asiakaslähtöisesti niin, että osaat jalkaterapeuttisen tutkimisen, arvioinnin ja toimintakyvyn jalkaterapian menetelmillä vaikuttamisen perusteet. Opit myös arvioimaan omaa toimintaasi.

Kolmannen vuoden aikana (Jalkaterapian soveltaja) opit soveltamaan jalkaterapian menetelmiä niin, että pystyt jo toimimaan itsenäisesti terapiatilanteissa. Työelämäharjoittelut ja innovatiiviset projektit haastavat uudenlaiseen ajatteluun. Osaat olla kriittinen oppija ja oman toimintasi kehittäjä.

Viimeisen lukukauden aikana (Jalkaterapian osaaja) vahvistat tutkivaa ja kehittävää työotettasi. Osaat koulutuksen päättyessä toimia sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä.

Xamkin opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä monin eri tavoin. Voit lähteä ulkomaille vaihtoon tai harjoitteluun. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto, yhteensä yli 300 noin 40 maassa.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä valmiuksiasi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista.

Jalkaterapeuttikoulutus on osa Euroopan jalkaterapeuttikoulutusten verkostoa. Voit suorittaa kansainvälisiä englanninkielisiä verkkokursseja.

Jalkaterapeuttiopiskelijana voit hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon esimerkiksi Belgiaan, Hollantiin tai Espanjaan. Voit osallistua myös kampuksellamme vierailevien kansainvälisten opettajien luennoille ja toimia opiskelijavaihtoon tulevien opiskelijoiden ”kv-tuutorina”.

Lue lisää kansainvälistymisestä Xamkissa.

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, simulaatioihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Monimuoto-opetuksessa lähiopetusta on pääasiassa maanantaisin ja tiistaisin. Orientaatioviikko sekä harjoittelut koulun tiloissa muodostavat poikkeuksen, jolloin opetusta voi olla muinakin päivinä ja useampana päivänä viikossa. Etäopinnot suoritetaan verkossa. Opiskelu onnistuu siis myös työn ohessa.

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Jalkaterapeutin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä eli keskimäärin 3,5 vuotta. Opinnot koostuvat ydinosaamisesta (90 op) sekä täydentävästä osaamisesta (15 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta (75 op) ja opinnäytetyöstä (15 op).

Harjoittelua koulutuksessa on yhteensä noin 50 viikkoa. Harjoittelupaikkoja on ympäri Suomea erilaisissa terveydenhoidon ja kuntoutuksen yksiköissä, joten saat monipuolisen kuvan jalkaterapeutin työstä.

Ydinosaamista ovat

 • Jalkaterapian ammatilliset perusteet
 • Terveyttä edistävä jalkaterapia
 • Jalkaterapeuttinen tutkiminen ja arviointi
 • Jalkaterapian erityisosaaminen
 • Jalkaterapian tutkimus ja kehittäminen
 • Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus
 • Jalkaterapeutin työelämäosaaminen

Täydentävää osaamista ovat muun muassa

 • Monialainen syventäminen
  • Liikkujan ravitsemus
  • Kuntoutuksen innovaatioprojekti
  • Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa
 • Jalkaterapian syventäminen
  • Jalkahaavan hoito ja keventäminen
  • Urheilujalkaterapia
  • Lasten ja nuorten jalkaterapia

Jalkaterapeutti työelämässä

Jalkaterapeutti on nimikesuojattu terveydenhuoltoalan ammatti. Jalkaterapeutti työskentelee korkean riskin asiakkaiden, kuten diabeetikoiden ja reumaatikoiden parissa. Asiakkailla voi olla erilaisia alaraajojen rasitusvammoja, rakenteellisia muutoksia, iho- ja kynsimuutoksia ja diabeteksen aiheuttamia jalkaongelmia.

Jalkaterapeutti toimii asiantuntijana erilaisissa moniammatillisissa terveydenhuollon työryhmissä lääkäreiden, diabetes- ja reumahoitajien sekä fysioterapeuttien ja apuvälineteknikkojen kanssa. Jalkaterapeutti työskentelee yrittäjämäisesti ja innovatiivisella työotteella.

Apuvälineillä kuten pohjallisilla, silikonituilla ja kevennysmenetelmillä jalkaterapeutti voi lievittää kiputiloja ja korjata alaraajojen linjausta, kuormitusta ja helpottaa liikkumista.

Opinnoissa painottuu näyttöön perustuva tieto, käytännönläheinen tutkiva ja kehittävä työote. Jalkaterapeutilta vaaditaan vankkaa tietämystä anatomiasta ja fysiologiasta, biomekaniikasta ja jalkasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä.

Jalkaterapeutin työnkuva vaihtelee työpaikasta riippuen liikeanalyyseistä haavanhoitoon ja kevennysterapiaan sekä yksilöllisten apuvälineiden valmistamiseen. Yksilö- ja ryhmänohjaus sekä muun terveydenhuoltohenkilöstön ohjaaminen ovat osa jalkaterapeutin työtä.

Voit työskennellä esimerkiksi

 • perusterveydenhuollossa
 • erikoissairaanhoidossa
 • kuntoutuslaitoksessa
 • apuvälineyksikössä
 • konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä
 • jalkinesuunnittelussa

Monet jalkaterapeutit toimivat myös yrittäjinä tai esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla vuokralaisena. Jalkaterapeuttien osaamista ostavat yrityksiltä myös julkiset yhteisöt

Lue jalkaterapeutin työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Ville Nivala

"En todella tiennyt, kuinka monipuolisiin, mielenkiintoisiin ja vaikuttaviin tehtäviin jalkaterapeuttina voi päästä."

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Savonlinna

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Anne Henttonen
puh. 050 312 5101
anne.henttonen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu