Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraavat hakuajat:

Jalkaterapeutti edistää jalkojen terveyttä

Jalkaterapeutti (podiatrist) on korkeakoulututkinnon suorittanut terveys- ja kuntoutusalan ammattilainen.

Työssään jalkaterapeutti tutkii ja selvittää asiakkaan alaraajaongelmien syitä käyttäen apuna jalkaterapian arviointimenetelmiä. Saamiensa tulosten perusteella jalkaterapeutit suunnittelevat ja toteuttavat jalkaterveyttä edistävän terapian yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Jalkaterapeutin asiakkaat ovat usein korkean riskin asiakkaita ja heillä voi olla erilaisia alaraajojen rasitusvammoja, rakenteellisia alaraajamuutoksia, iho- ja kynsimuutoksia tai esim. diabeteksen aiheuttamia alaraajaongelmia.

Jalkaterapeutin työssä korostuvat vuorovaikutustaidot, kädentaidot, luovuus sekä yrittäjämäinen työote.

 

Jalkaterapeutin tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen alaraaja-asiantuntija. Pyrit edistämään asiakkaan jalkaterveyttä sekä liikkumis- ja toimintakykyä.

Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon ja osaat toimia asiakaslähtöisesti ja moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen.

Jalkaterapeutin osaamisen perustan muodostavat ymmärrys alaraajojen anatomiasta ja biomekaniikasta sekä ihmisen liikkumis- ja toimintakyvystä. Osaat hyödyntää jalkaterapian keinoja asiakaslähtöisesti, monipuolisesti ja turvallisesti korkean riskin asiakkaat huomioiden.

 • Osaat hoitaa iho- ja kynsimuutoksia sekä jalkahaavoja.
 • Osaat valmistaa yksilöllisiä apuvälineitä kuten tukipohjallisia, kevennyksiä tai varvasortooseja sekä arvioida niiden toimivuutta.
 • Tunnistat liikkumisen ja alaraajojen toiminnan poikkeavuuksia ja ongelmia sekä niiden syitä ja seurauksia.
 • Osaat suunnitella ja ohjata terapeuttisia harjoitteita yksilö- ja ryhmätilanteissa asiakkaiden erityistarpeet huomioiden.
 • Hyödynnät myös manuaalisen terapian keinoja, kuten hierontaa tai nivelten manuaalista mobilisointia asiakastyössä.

Ymmärrät eri sairauksien vaikutukset alaraajaongelmien syntymiselle ja osaat huomioida sairaudet jalkaterapiaprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Jalkaterapeutin työssä korostuu jalkaterveyttä ja toimintakykyä edistävä, kokonaisvaltainen yksilö- ja ryhmäohjaus ja neuvonta sekä enenevässä määrin myös hyvinvointiteknologia ja etäohjaus.

Jalkaterapeuttina osaat hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä oman toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja perusteluissa.

Kuntoutus | Anatomia | Terveys | Jalkaterveys | Apuvälineet | Tukipohjallinen | Toimintakyky | Jalkahaava | Jalkojenhoito

Opintojen sisältö

Jalkaterapeutin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opinnot koostuvat ydinosaamisesta (180 op) sekä täydentävästä osaamisesta (30 op).

Jalkaterapian ydinosaamisen opinnot koostuvat seuraavista moduuleista:

 • Ihminen kokonaisuutena
 • Jalkaterapian ammatilliset perusteet
 • Terveyttä edistävä jalkaterapia
 • Jalkaterapian erityisosaaminen
 • Jalkaterapian tutkimus ja kehittäminen
 • Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus
 • Jalkaterapeutin työelämäosaaminen
 • Opinnäytetyö

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita tarjolla olevista jalkaterapian syventävistä opinnoista, Xamkin monialaisista opinnoista tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Täydentävän osaamisen opintojaksoja ovat muun muassa:

 • Jalkaterapian syventävät opinnot
  • Jalkahaavan hoito ja keventäminen
  • Urheilujalkaterapia
  • Lasten ja nuorten jalkaterapia
 • Monialainen syventäminen
  • Liikkujan ravitsemus
  • Kuntoutuksen innovaatioprojekti
  • Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa
  • Diabeetikon jalkaterveys.

Vuositeemat

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet jalkaterapeutin työlle. Opinnoissa perehdytään terveen ihmisen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen eri ikäkausina. Opit myös anatomiaa, fysiologiaa ja biomekaniikkaa. Perehdyt diabeetikon jalkaterapiaan ja jalkaterveyden perusteisiin ja harjoittelet jalkaterapian perusmenetelmiä. Myös kielitaito ja viestintäosaaminen vahvistuvat ensimmäisen vuoden aikana.

Toisen vuoden aikana perehdyt monipuolisesti erilaisten sairauksien ja vammojen aiheuttamiin toimintarajoitteisiin ja elämäntapojen merkitykseen ihmisen hyvinvointiin. Opit niihin liittyviä jalkaterveyden edistämisen, liikkumisen, sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisen menetelmiä osana kuntoutuspalveluita. Perehdyt myös jalkaterapeuttisen erityisosaamisen eri osa-alueisiin.

Kolmannen vuoden aikana sovellat jalkaterapian menetelmiä myös vaativissa työelämän tilanteissa erilaisissa jalkaterapian toimintaympäristöissä. Asiakaskuntasi muodostuu erityisryhmistä, ja toimit moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattien edustajien kanssa. Vahvistat työelämässä tarvittavaa osaamistasi perehtymällä yrittäjyyteen, jalkaterapiapalvelujen arviointiin sekä jalkaterapian tutkimukseen ja kehittämiseen. Käynnistät opinnäytetyöprosessin.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisellä työelämäharjoittelulla, urasuunnitteluasi tukevilla vaihtoehtoisilla, syventävillä opinnoilla ja opinnäytetyölläsi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, jota on yhteensä 75 opintopistettä, eli 50 viikkoa.

Opintojen alkupuolella harjoittelu toteutuu Savonlinnan kampuksella: palveluyksikkö Elixiirissä, simulaatioympäristöissä, toimintakykylaboratoriossa ja oppimisprojekteissa.

Opintojen edetessä harjoittelu siirtyy yhä enemmän työelämään. Työelämäharjoittelupaikat sijaitsevat eri puolilla Suomea, erilaisissa terveysalan ja kuntoutuksen toimintaympäristöissä, joten saat monipuolisen kuvan jalkaterapeutin työstä.

Opintojen toteutus

Jalkaterapian opinnot voit suorittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa monimuoto-opintoina, opintojen kesto on noin 3,5 vuotta.

Monimuotototeutuksessa käytännön lähiopetusta Savonlinnan kampuksella on keskimäärin 3–4 viikon välein. Lähiopetus painottuu käytännönharjoitteluun ja konkreettiseen tekemiseen. Käytännön lähiopetus tapahtuu pääosin kahdessa pienryhmässä (A- ja B-ryhmässä).

Opinnot sisältävät myös aikaan sidottua verkko-opiskelua keskimäärin 2–4 päivää kuukaudessa sekä lisäksi aikaan ja paikkaan sitomatonta itsenäistä verkko-opiskelua.

Opinnoissa hyödynnetään erilaisia opiskelumuotoja ja -ympäristöjä: ne vaihtelevat lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Lähi- ja verkko-opetus tapahtuu pääosin klo 8.00 – 16.00 välillä.

Alla oleva aikataulu koskee 1. lukukauden eli syksyn 2024 opintoja.

Lähiopiskelu Savonlinnan kampuksella:

 • vk 35 orientaatio ma – ke
 • vk 38 ma – ti
 • vk 41 ma – to (A-ryhmä)
 • vk 42 ma – to (B-ryhmä)
 • vk 44 ma – to (A-ryhmä)
 • vk 46 ma – to (B-ryhmä)
 • vk 50 ma – ti

Aikaan sidottu verkko-opiskelu (teams-yhteydellä)

 • vk 36 ma – ti
 • vk 40 ma – ti
 • vk 47 ma – ti
 • vk 51 ma – ti

Harjoittelu

Jalkaterapian opintoihin sisältyy 75 op käytännön harjoittelua, josta 40 op suoritetaan Savonlinnan kampuksella erilaisissa käytännön tilanteissa.

Koulun ulkopuolella työelämässä työelämäharjoittelua opinnoissa on 35 op.

Työelämäharjoittelu toteutuu noin viitenä päivänä viikossa, mutta se voi vaihdella harjoitteluyksikön mukaan. Harjoittelussa noudatetaan harjoitteluyksikön työaikajärjestelmää.

Jalkaterapeutti työelämässä

Jalkaterapeutti (AMK) on nimikesuojattu terveysalan ammatti. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvirasta.

Jalkaterapeutti toimii asiantuntijana erilaisissa moniammatillisissa terveydenhuollon työryhmissä lääkäreiden, diabetes- ja reumahoitajien sekä fysioterapeuttien ja apuvälineteknikkojen kanssa. Jalkaterapeutti työskentelee yrittäjämäisesti ja innovatiivisella työotteella.

Jalkaterapeutin työnkuva vaihtelee työpaikasta riippuen ja työ voi painottua esimerkiksi kliiniseen jalkaterapiaan, apuvälineterapiaan kuten pohjallisia hyödyntävään terapiaan tai myyntityöhön, tai se voi sisältää näitä kaikkia. Yksilö- ja ryhmänohjaus sekä muun terveydenhuoltohenkilöstön ohjaaminen ja kouluttaminen ovat osa jalkaterapeutin työtä.

Jalkaterapeutti työskentelee myös korkean riskin asiakkaiden, kuten diabetesta ja reumasairauksia sairastavien henkilöiden parissa.

Voit työskennellä esimerkiksi

 • perusterveydenhuollossa
 • erikoissairaanhoidossa
 • kuntoutuslaitoksessa
 • apuvälineyksikössä
 • konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä
 • koulutustehtävissä
 • jalkinesuunnittelussa.

Monet jalkaterapeutit toimivat myös yrittäjinä tai esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla vuokralaisena. Jalkaterapeuttien osaamista ostavat yrityksiltä myös julkiset yhteisöt

Sote-alan opiskelu vaatii hyvää toimintakykyä – päihteiden väärinkäyttö vaarantaa potilasturvallisuuden

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Xamk Podcast: Jalkojen hyvinvoinnin ammattilainen

Podcastissa keskustelemassa yliopettaja Arja Kiviaho-Tiippana. Puheena jalkaterapia ja jalkaterapeuttikoulutus, jolla on pitkät koulutusjuuret Xamkin Savonlinnan kampuksella.

Miksi yleensäkin jalkaterapeutteja tarvitaan meillä ja maailmalla? Miten heidän koulutus ja taidot eroavat muista jalkahoitajista? Millaista osaamista nykyaikainen jalkaterapeutti tarvitsee, kuinka koulutus Savonlinnassa vastaa tähän tarpeeseen ja millaiset työllistymisnäkymät valmistuvilla jalkaterapeuteilla on?

Kliinistä työtä, apuvälineterapiaa, terveyden edistämistä ja biomekaaniikkaa

Vakain askelin kohti jalkaterapeutin ammattia

Lue Ullan opiskelijatarina

Jalkaterapian kv-harjoittelussa Belgiassa

Kuuntele podcast Hannen kokemuksista

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Savonlinna

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot voivat avata tien tutkinto-opiskelijaksi! Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Lue lisää polkuopinnoista

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Anna Reinikainen
puh. 040 621 1163
etunimi.sukunimi@ xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610