Jalkaterapeutti (AMK)

Jalkaterapeutti (podiatrist) on korkeakoulututkinnon suorittanut kuntoutusalan ammattilainen.

Työssään jalkaterapeutti tutkii ja selvittää asiakkaan alaraajaongelmien syitä käyttäen apuna jalkaterapian arviointimenetelmiä.

Saamiensa tulosten perusteella jalkaterapeutit suunnittelevat ja toteuttavat jalkaterveyttä edistävän terapian yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Hae syksyn 2024 yhteishaussa!

Syksyn yhteishaku on 28.8.-11.9.2024.

Monimuoto-opiskelu

Savonlinna

Aloituspaikat: 35 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Jalkaterapeutti (AMK)

Opiskele anatomian ja biomekaniikan tuntevaksi alaraaja-asiantuntijaksi

Jalkaterapeutin tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen alaraaja-asiantuntija. Pyrit edistämään asiakkaan jalkaterveyttä sekä liikkumis- ja toimintakykyä. Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon ja osaat toimia asiakaslähtöisesti ja moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen.

Jalkaterapeutin osaamisen perustan muodostavat ymmärrys alaraajojen anatomiasta ja biomekaniikasta sekä ihmisen liikkumis- ja toimintakyvystä. Osaat hyödyntää jalkaterapian keinoja asiakaslähtöisesti, monipuolisesti ja turvallisesti korkean riskin asiakkaat huomioiden.

Osaat hoitaa iho- ja kynsimuutoksia sekä jalkahaavoja. Osaat valmistaa yksilöllisiä apuvälineitä kuten tukipohjallisia, kevennyksiä tai varvasortooseja sekä arvioida niiden toimivuutta. Tunnistat liikkumisen ja alaraajojen toiminnan poikkeavuuksia ja ongelmia sekä niiden syitä ja seurauksia. Osaat suunnitella ja ohjata terapeuttisia harjoitteita yksilö- ja ryhmätilanteissa asiakkaiden erityistarpeet huomioiden. Hyödynnät myös manuaalisen terapian keinoja, kuten hierontaa tai nivelten manuaalista mobilisointia asiakastyössä.

Ymmärrät eri sairauksien vaikutukset alaraajaongelmien syntymiselle ja osaat huomioida sairaudet jalkaterapiaprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa. Jalkaterapeutin työssä korostuvat jalkaterveyttä ja toimintakykyä edistävä, kokonaisvaltainen yksilö- ja ryhmäohjaus ja neuvonta sekä enenevässä määrin myös hyvinvointiteknologia ja etäohjaus.

Jalkaterapeuttina osaat hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä oman toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja perusteluissa.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Jalkaterapeutin osaaminen perustuu ymmärrykseen alaraajojen anatomiasta ja biomekaniikasta sekä ihmisen liikkumis- ja toimintakyvystä.

 • biomekaniikka
 • kuntoutus
 • anatomia
 • jalkaterveys
 • apuvälineet
 • tukipohjallinen
 • toimintakyky
 • jalkojenhoito

Miksi opiskella jalkaterapeutiksi Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet jalkaterapeutin työlle. Opinnoissa perehdytään jalkaterapeuttisen tutkimisen ja jalkaterveyden perusteisiin.

Opit myös anatomiaa, fysiologiaa ja jalkaterapeutin ammatin kannalta keskeisten kehon peruselintoimintojen perusteet. Perehdyt diabeetikon jalkaterapiaan sekä ammatin kannalta keskeisimpiin ihotauteihin. Harjoittelet jalkaterapian kädentaitoja ja jalkaterapeuttista tutkimista sekä jalkaterapia-asiakkaan ohjaamista. Kielitaitosi ja viestintäosaamisesi vahvistuvat myös ensimmäisen vuoden aikana.

Toisen vuoden aikana perehdyt jalkaterapeuttisen erityisosaamisen eri osa-alueisiin. Opit ammatin kannalta keskeisimpien sairauksien ja vammojen riskitekijöistä, ennaltaehkäisy- ja hoitoperiaatteista sekä sairauksien ja vammojen vaikutuksesta toimintakykyyn. Kehityt jalkaterveyden edistämisen, liikkumisen sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisen menetelmissä.

Opit myös asiakaslähtöisen apuvälineprosessin kokonaisuuden ja kehityt jalkaterapian biomekaanisten tutkimusten tekemisessä. Työelämässä opit käyttämään jalkaterapiaprosessin eri vaiheissa jalkaterapeuttisen tutkimisen, arvioinnin ja vaikuttamisen keinoja.

Kolmannen vuoden aikana sovellat jalkaterapiamenetelmien käyttöä vaativissa työelämän tilanteissa ja erilaisissa jalkaterapian toimintaympäristöissä. Asiakaskuntasi muodostuu erityisryhmistä, ja toimit moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattien edustajien kanssa.Vahvistat työelämässä tarvittavaa osaamistasi urasuunnitteluasi tukevilla täydentävillä opinnoilla. Käynnistät opinnäytetyöprosessin.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisellä työelämäharjoittelulla ja opinnäytetyölläsi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, jota on opintojen aikana yhteensä 65 opintopistettä. Opintojen alkupuolella harjoittelu toteutuu Savonlinnan kampuksella: palveluyksikkö Elixiirissä, simulaatioympäristöissä, toimintakykylaboratoriossa ja oppimisprojekteissa.

Lue opiskelijatarinoita

Asiakkaan paljasta jalkaterää tutkitaan jalkaterpian tutkimuslaitteella.

Opiskele jalkaterapeutiksi monimuoto-opintona!

Koulutuksen toteutus

  Jalkaterapian opinnot voit suorittaa monimuoto-opintoina Savonlinnassa. Opintojen kesto on noin 3,5 vuotta.

Opinnoissa hyödynnetään erilaisia opiskelumuotoja ja -ympäristöjä: ne vaihtelevat lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Opintoihin sisältyy 65 opintopistettä harjoittelua, josta 30 opintopistettä suoritetaan Savonlinnan kampuksella erilaisissa käytännön tilanteissa. Koulun ulkopuolella työelämässä tapahtuvaa työelämäharjoittelua opinnoista on 35 op.

Monimuotototeutus

Monimuotototeutuksessa käytännön lähiopetusta Savonlinnan kampuksella on keskimäärin 3–4 viikon välein. Lähiopetus painottuu käytännönharjoitteluun ja konkreettiseen tekemiseen. Käytännön lähiopetus tapahtuu pääosin kahdessa pienryhmässä (A- ja B-ryhmässä).

Opinnot sisältävät myös aikaan sidottua verkko-opiskelua keskimäärin 2–4 päivää kuukaudessa sekä lisäksi aikaan ja paikkaan sitomatonta itsenäistä verkko-opiskelua.

Lähi- ja verkko-opetus tapahtuu pääosin klo 8.00 – 16.00 välillä.

Alla oleva aikataulu koskee 1. lukukauden eli kevään 2025 opintoja.

Lähiopiskelu Savonlinnan kampuksella:

 • vk 3 orientaatio ma – ke + koulutuksen omia opintojaksoja to – pe
 • vk 6 ma – pe
 • vk 10 ma – pe (A-ryhmä)
 • vk 11 ma – pe (B-ryhmä)
 • vk 14 ma – pe (A-ryhmä)
 • vk 15 ma – pe (B-ryhmä)
 • vk 19 ma – pe
 • vk 22 ma – ke

Aikaan sidottu verkko-opiskelu Teams-yhteydellä

 • vk 8 to – pe
 • vk 13 to – pe
 • vk 17 to – pe

Verkko-opiskelupäivät ovat kestoltaan pääosin 6h

Uramahdollisuudet

Jalkaterapeutti (AMK) on nimikesuojattu terveysalan ammatti. Tutkinnon suoritettuasi haet

ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvirasta. 

Jalkaterapeutti toimii asiantuntijana erilaisissa moniammatillisissa terveydenhuollon työryhmissä lääkäreiden, diabetes- ja reumahoitajien sekä fysioterapeuttien ja apuvälineteknikkojen kanssa. Jalkaterapeutti työskentelee yrittäjämäisesti ja innovatiivisella työotteella.

Jalkaterapeutin työnkuva vaihtelee työpaikasta riippuenja työ voi painottua esimerkiksi kliiniseen jalkaterapiaan, apuvälineterapiaan kuten pohjallisia hyödyntävään terapiaan tai myyntityöhön, tai se voi sisältää näitä kaikkia. Yksilö- ja ryhmänohjaus sekä muun terveydenhuoltohenkilöstön ohjaaminen ja kouluttaminen ovat osa jalkaterapeutin työtä. 

Jalkaterapeutti työskentelee myös korkean riskin asiakkaiden, kuten diabetesta ja reumasairauksia sairastavien henkilöiden parissa. Tällöin asiakkailla voi olla erilaisia alaraajojen rasitusvammoja, rakenteellisia muutoksia, iho- ja kynsimuutoksia ja mm. diabeteksen aiheuttamia alaraajaongelmia, kuten jalkahaavoja ja alaraajojen virheasentoja.

Voit työskennellä esimerkiksi:

 • perusterveydenhuollossa 
 • erikoissairaanhoidossa 
 • kuntoutuslaitoksessa 
 • apuvälineyksikössä 
 • konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä 
 • koulutustehtävissä
 • jalkinesuunnittelussa. 

Monet jalkaterapeutit toimivat myös yrittäjinä esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla tai omissa toimitiloissa. Jalkaterapeuttien osaamista ostavat yrityksiltä myös julkiset yhteisöt. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358406211163
Sähköposti
Anna.Reinikainen@xamk.fi
Yksikkö
Liikunta- ja kuntoutusalan koulutusyksikkö
Anna Reinikainen
Lehtori
+358406211163
Anna.Reinikainen@xamk.fi

Kuinka voisimme palvella?

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella:

Etsitkö henkilöitä?