Kaksi miestä tietokoneen äärellä käytävällä.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Ylempi AMK-tutkinto

Syvennä tai laajenna sosiaalialan asiantuntijuuttasi hyvinvoinnin edistämisen YAMK-opinnoissa.

Voit räätälöidä opinnot palvelemaan asiantuntijuutesi kehittymistarpeita.

Hae kevään 2025 yhteishaussa!

Kevään yhteishaku on käynnissä 11.-25.3.2025.

Monimuoto-opiskelu

Kouvola

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 2 Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025

Tutkintonimikkeet

 • Geronomi (ylempi AMK)
 • Sosionomi (ylempi AMK)

Hyvinvointia turvaavan sosiaalityön osaamista sosiaalialan asiantuntijoille

Koulutus on suunnattu laajasti sosiaalialan tehtävissä toimiville ammattilaisille – sosionomeille ja geronomeille, jotka haluavat vahvistaa tai laajentaa ammatillista osaamistaan sosiaalityön eri sektoreilla.

Hyvinvoinnin laaja-alainen asiantuntija osaa uudistaa ja johtaa asiakastyötä sekä kehittää sosiaalialan toimintakäytäntöjä ja palveluja yhteistyössä asiakkaiden, monialaisten verkostojen sekä yhteisöjen kanssa.

Koulutuksen avulla pääset vahvistamaan syvällistä asiantuntijuutta omalla alallasi sekä monitoimijaisen työskentelyn taitoja. Saat valmiuksia toimintaympäristön analyysiin ja tulevaisuuden ennakointiin.

Prosessina etenevä vuorovaikutteinen koulutus ja opinnäytetyöprosessi antaa hyvät valmiudet työelämän ja ammattialan tutkimukselliseen kehittämiseen ja esihenkilötyöhön.  

Koulutuksesta valmistuu hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä

 • kunnissa tai hyvinvointialueilla
 • sosiaalialan järjestöissä
 • yrityksissä tai
 • valtion organisaatioissa.
Joukko ihmisiä istuu pöydän ääressä ja katsoo pöydän vieressä seisovaa henkilöä.

Opi kehittämään sosiaalialan toimintakäytäntöjä ja palveluita.

 • asiantuntijuuden vahvistaminen
 • hyvinvointi
 • hyvinvoinnin edistäminen
 • osallisuuden edistäminen
 • sosiaaliala yamk
 • sosionomi (ylempi AMK)
 • geronomi (ylempi AMK)

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Opintojen sisältö

Opiskelijan valitsema opiskelutapa määrittää hieman opiskelutapoja, mutta opintojen sisällöt ovat molemmissa toteutuksissa samat.

Opintojen rakenne

 • ydinosaaminen 40 op
 • täydentävä osaaminen 20 op
 • opinnäytetyö 30 op

Koulutukseen sisältyvät seuraavat ydinosaamisen opintojaksot 40 op:

 • Asiantuntijuuden kehittyminen 5 op
 • Hyvinvointiteoreettinen ajattelu 5 op
 • Hyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen 5 op
 • Muuttuva sosiaalityö ja sosiaalinen todellisuus 5 op
 • Tarve, tuki ja vastuu 5 op
 • Vaikeat asiat, pahat paikat ja intensiivityö 5 op
 • International Social Work 5 op
 • Uudistuva sosiaalityö ja digitaalisuus sosiaalityössä 5 op.

Täydentävä osaaminen  

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.  

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:   

 • tutkimus ja kehittäminen  
 • johtaminen ja yrittäjyys  
 • kansainväliset työympäristöt  
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.  

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).   

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta. 

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Lue opiskelijoiden tarinoita

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen (YAMK) on monimuotokoulutus

Koulutuksen toteutus

Opiskelu toteutetaan monimuotokoulutuksena tiiviissä kosketuksessa olemassa olevien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden kanssa.

Monimuotototeutuksessa opiskelu toteutuu ryhmää hyödyntäen ja verkostoituen.

Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa. Lähiopetuspäivät ovat torstai ja / tai perjantai.

Lähiopetuspäiviin on mahdollista sovitusti osallistua myös verkkovälitteisesti.

Opiskeluaika on noin 2 vuotta, opiskelupaikkana on pääosin Kouvolan kampus.

Etäopiskelussa hyödynnetään aktiivisesti Learnia, TKI-hankkeita sekä valtakunnallista seminaaritarjontaa. Keskeinen lähiopetusjaksojen oppimismenetelmä on PBL, Problem-based Learning, jossa oppiminen perustuu työelämälähtöisiin ongelmiin ja niiden tarkasteluun teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358505609396
Sähköposti
Paivi.Petrelius@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koul.yks
Päivi Petrelius
Yliopettaja
+358505609396
Paivi.Petrelius@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella:

Footer tähän