Ikääntynyt nainen ja mies istuvat sohvalla ja soittavat mandoliiniä. Heidän välissään istuu vauva kuunnellen.

Kulttuurihyvinvointi

Ylempi AMK-tutkinto

Yhdistämällä palvelumuotoilun ja hyvinvoinnin alojen osaamista löydetään uusia tapoja kehittää hyvinvointia tukevaa ja edistävää työtä taiteen ja kulttuurin avulla.

Monimuoto-opiskelu

Kouvola

Aloituspaikat: 15 Opintojen kesto: 2 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Opintopolku, kulttuurialan hakukohde

Monimuoto-opiskelu

Kouvola

Aloituspaikat: 15 Opintojen kesto: 2 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet, sosiaali- ja terveysalan hakukohde – opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Artenomi (ylempi AMK)
 • Ensihoitaja (ylempi AMK)
 • Fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • Geronomi (ylempi AMK)
 • Jalkaterapeutti (ylempi AMK)
 • Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
 • Muotoilija (YAMK)
 • Naprapaatti (ylempi AMK)
 • Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • Sosionomi (ylempi AMK)
 • Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Kulttuurihyvinvoinnin palvelut osaksi hyvää elämää

Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksessa syntyy uutta palvelu- ja liiketoimintaa, jossa sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja liikunnan alan osaaminen yhdistyy palvelumuotoiluun ja kulttuuriasiantuntijuuteen.


Hyvinvointialojen asiantuntijoille opinnot antavat osaamista kulttuurisen hyvinvoinnin koordinoinnista ja asiakaslähtöisestä palvelusuunnittelusta.


Valmistuttuasi työskentelet suuntautumisesi mukaan hyvinvointipalvelujen asiantuntijana ja tuottajana julkisella sektorilla tai kulttuurihyvinvointia tarjoavan yrityksen palveluksessa esihenkilönä tai tiiminvetäjänä.

Kulttuurihyvinvoinnin ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus on suunnattu

 • sosiaali- ja terveysalan
 • kuntoutuksen
 • kasvatuksen
 • liikunnan
 • muotoilun
 • taide- ja artenomialojen

kehittämisen ammattilaisille, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja saada uutta näkökulmaa työhönsä sekä toimia kulttuurihyvinvointityön edistäjinä.

Osaamisesi kehittyy käytännön toimeksiannoissa, joissa taustateoriaa hyödynnetään aidoissa ongelmanratkaisutilanteissa.

Joukko ihmisiä pöydän ääressä pelaamassa lautapelejä.

Opit vastaamaan muuttuviin ammattialojen ja yhteiskunnan asettamiin osaamisen vaatimuksiin.

 • kulttuurihyvinvointi
 • palvelumuotoilu
 • taidelähtöiset menetelmät
 • kulttuuriala
 • sosiaaliala
 • terveysala
 • humanistinen ja kasvatusala

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Opintojen sisältö

Jos sinulla on useampia peruskoulutuksia, huomaa, että koulutuksen pituus määräytyy tutkintojen perusteella.

Kulttuurialan YAMK -tutkintoon johtava koulutuslinja (60 op)

Ydinosaaminen 50 op

Kulttuurihyvinvointi ja palvelumuotoilu 20 op

 • Kulttuurihyvinvoinnin teoreettinen tausta 5 op
 • Hyvinvointipalveluiden asiakasymmärrys 5 op
 • Tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden konseptointi 5 op
 • Kulttuurihyvinvoinnin merkitys ja mahdollisuudet 5 op

Opinnäytetyö 30 op

 • Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu
 • Opinnäytetyön toteutus
 • Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi

Täydentävä osaaminen 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.


Sosiaali- ja
terveysalan, humanistisen alan ja liikunnan YAMK-tutkintoon johtava
koulutuslinja (90 op):

Ydinosaaminen 70 op

Kulttuurihyvinvointi ja palvelumuotoilu 20 op

 • Kulttuurihyvinvoinnin teoreettinen tausta 5 op
 • Hyvinvointipalveluiden asiakasymmärrys 5 op
 • Tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden konseptointi 5 op
 • Kulttuurihyvinvoinnin merkitys ja mahdollisuudet 5 op

Kulttuurihyvinvoinnin osaaminen ja luovat menetelmät 20 op

 • Kulttuurihyvinvoinnin osaaja 5 op
 • Arjen kulttuuri ja kokemuksellisuus 5 op
 • Kulttuurihyvinvoinnin koordinointi ja ohjaus 5 op
 • Yhteisöllinen taidetoiminta hyvinvointityönä 5 op

Opinnäytetyö 30 op

 • Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu
 • Opinnäytetyön toteutus
 • Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi

Täydentävä osaaminen 20 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Lue opiskelijoiden tarinoita

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus on monimuoto-opintoja.

Koulutuksen toteutus

Koulutus on monimuotototeutus, jossa kontaktiopetus on kampuksella tapahtuvaa lähiopetusta sekä aikaan sidottua verkko-opetusta.

Lähiopetusta järjestetään noin kaksi kertaa lukukaudessa ja aikaan sidottua verkko-opetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.

Osa opinnoista toteutetaan verkossa ja itsenäisinä opintoina. Osa opetuksesta on integroitu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Lähitapaamisten aikana saat koko ryhmän innostavan osaamisen ja kokemuksen osaksi omaa kehittymistäsi.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Verkostoitumista ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. 

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä  Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään.  Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 300. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Opinnäytetyössäsi osoitat valmiutta soveltaa opiskelussa oppimiasi tietoja ja taitoja työelämään liittyvän, oman ammattialan ongelman ratkaisussa ja osoitat myös valmiutta toimia asiantuntijatehtävässä.

Opinnäytetyön tekeminen on lähes koko opintojen ajan kestävä prosessi, johon kuuluu

 • opinnäytetyössä tarvittavan tieto- ja taitoperustan hankkiminen
 • aiheen valinta
 • opinnäytetyön suunnittelu
 • toteutus
 • raportointi
 • työn esittäminen
 • opinnäytetyön arviointi
 • seminaaritilaisuuksiin osallistuminen.

Esimerkkejä opinnoissa tehdyistä opinnäytteistä:

Jyräs, M. & Koskinen-Järvisalo, H. 2022. Tohtori Mielikki. Menetelmävideo 7–10-vuotiaiden lasten tunne-ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi

Koponen, J. & Eklund-Vuorela, K. 2022. ”Kulttuuri ei kuulu mulle”Kiinni kulttuurinkarttajiin tarinallisuuden keinoin

Saarinen, S. 2022. Kymenlaakson ikääntyneen väestön kulttuurihyvinvointi-suunnitelman mallintaminen

Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijan työ painottuu aiemmasta tutkinnosta riippuen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan asiantuntijatehtäviin tai kulttuurin, taiteen ja palvelumuotoilijan tehtäviin.

Työnkuvassa huomioidaan myös kulttuurihyvinvointipalvelujen sijoittuminen sosiaali- ja terveysalan kentälle sekä niiden liiketaloudellinen kannattavuus. 

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358503437932
Sähköposti
Annele.Urtamo@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koul.yks
Annele Urtamo
Yliopettaja
+358503437932
Annele.Urtamo@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: