Monialainen toimintakyvyn edistäminen

Ylempi AMK-tutkinto

Sote-alan ja kuntoutuksen toimintaympäristöt muuttuvat, asiakkaiden tarpeet vaihtelevat ja menetelmät kehittyvät teknologiaa hyödyntäviksi ja asiakkaiden roolia vahvistaviksi. Näin ollen myös palvelujen on uudistuttava.

Tule kehittämään ja jakamaan omaa osaamistasi monialaisessa opiskeluyhteisössä ja edistä asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista!

Hae syksyn yhteishaussa!

Syksyn yhteishaku on käynnissä 28.8.– 11.9.2024.

Monimuoto-opiskelu

Savonlinna

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 2 Seuraavat hakuajat: Ei tiedossa Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Ensihoitaja (ylempi AMK)
 • Fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • Geronomi (ylempi AMK)
 • Jalkaterapeutti (ylempi AMK)
 • Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
 • Naprapaatti (ylempi AMK)
 • Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • Sosionomi (ylempi AMK)
 • Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Monialainen toimintakyvyn edistäminen vahvistaa kuntoutuksen osaamista

Toimintakyvyn monialainen arviointi, kuntoutumista tukevan menetelmäosaamisen päivittäminen sekä asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelujen kehittäminen ja kehittämisprojektien johtaminen ovat opintojen keskeistä sisältöä.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia itsenäisesti hyvinvoinnin ja kuntoutumisen asiantuntijatehtävissä. Olet myös valmis itsenäiseen ja vaativaan sosiaali- ja terveysalan työn päätöksentekoon.

Pystyt kehittämään ja uudistamaan ihmisten toimintakykyä edistäviä palveluja monialaisen tiimin jäsenenä ja vetäjänä. Pystyt myös asiantuntijaviestintään omalla asiantuntijuusalueellasi.

Koulutuksen keskeiset osaamistavoitteet ovat:

 • Osaat edistää eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa toimivien ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi kuntoutumisprosessin kaikissa vaiheissa.
 • Osaat hankkia ja hyödyntää monialaista ja näyttöön perustuvaa tietoperustaa oman asiantuntijuutesi ja ammatillisen käytäntösi syventämiseksi.
 • Osaat edistää monialaista yhteistoimintaa, toimia verkostoissa ja seurata oman alasi kansallista ja kansainvälistä kehitystä kuntoutustoiminnan uudistamiseksi.
 • Osaat arvioida, kehittää ja johtaa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelukokonaisuuksia innovoivasti, tulevaisuustietoisesti ja uutta tietoa tuottaen työelämän käytänteiden kehittämiseksi.

Opi kehittämään ja uudistamaan ihmisten toimintakykyä edistäviä palveluja monialaisen tiimin jäsenenä ja vetäjänä.

 • toimintakyky
 • kuntoutus
 • monialaisuus
 • asiakasosallisuus
 • sosiaaliala
 • terveysala
 • palvelujen kehittäminen

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä. Sen rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (30 op), täydentävä osaaminen (30 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Keskeisiä osaamisalueita tutkintokohtaisissa syventävissä opinnoissa (30 op) ovat kuntoutuspalvelujen ennakoiva työelämäosaaminen, kuntoutumisen edistäminen monialaisena osaamisena sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen.

Täydentävä osaaminen, 30 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Nämä Master School -opinnot ovat kaikille koulutusaloille soveltuvia, ja niiden monialaisuutta on erityisesti kiitetty. Eri koulutusalojen kanssa yhteistyö Master School -opinnoissa tuo oman alan kehittämiseen paljon uusia näkökulmia. Valitse täydentävän osaamisen opintoihin vähintään yksi opintojakso johtamisopintoja. 

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyö liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat oman alasi kehittämistarpeita ja suunnittelet sekä toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Lue opiskelijoiden tarinoita

Monialainen toimintakyvyn edistäminen (YAMK) on verkkokoulutus

Koulutuksen toteutus

Koulutuksessa opinnot toteutuvat monimuotoisina niin, että ne onnistuvat pääosin työn ohessa.

Opintoihin kuuluu pääosin verkossa toteutetut opiskelupäivät, joita on keskimäärin 3 päivää kuukaudessa.

Lisäksi lukukausien alussa on lähiopiskelupäiviä Xamkin Savonlinnan kampuksella, osallistuminen näihin mahdollistetaan myös verkkoyhteydellä.

Tutkintokohtaiset syventävät opinnot (30 op) ajoittuvat kahdelle lukukaudelle.

Kevään 2025 opiskelupäivät

 • 22.1.-24.1.2025 (Savonlinnan kampus/Teams)
 • 19.2.-21.2.2025 (Teams)
 • 19.3.-21.3.2025 (Teams)
 • 16.4.-17.4.2025 (Teams)
 • 15.5.-16.5.2024 (Teams)

Opiskelua täydentävät työelämään kytkeytyvät oppimistehtävät verkko-opintoina.

Monialaisuutta varmistaa Master School -opintotarjonta, josta voit valita oman kiinnostuksesi mukaan kolmanneksen opinnoista.

Niitä toteutetaan Xamkin neljällä kampuksella sekä ennalta sovittuina lähiopiskelupäivinä että kokonaan verkkototeutuksina.

Lähiopiskeluna toteutettavat opinnot Master School-opintojaksoissa, joiden laajuus on 5 op, sisältävät verkko-opiskelun lisäksi 2–3 lähiopiskelupäivää jollakin Xamkin kampuksella. 

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Verkostoitumista ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. 

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä  Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään.  Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 300. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358401984127
Sähköposti
Anni.Issakainen@xamk.fi
Yksikkö
Liikunta- ja kuntoutusalan koulutusyksikkö
Anni Issakainen
Lehtori
+358401984127
Anni.Issakainen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: