Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK), kyberturvallisuus
 • seuraava hakuaika 13.3. – 27.3.2024

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Hanki itsellesi uusinta tietoa ja ammattitaitoa kyberturvallisuudesta

Kyberturvallisuus koskettaa meitä kaikkia, ja maailma kaipaa huippuasiantuntijoita!

Kyberturvallisuuden YAMK-koulutuksessa saat laaja-alaisen näkemyksen kyberturvallisuuden eri osa-alueista. Tunnistat kyberturvallisuuteen liittyvät uhat ja niiltä suojautumiseen tarvittavat prosessit ja teknologiat. Osaat tehdä riskianalyysin sekä suunnitella ja toteuttaa jatkuvuuden hallintaa.

Tunnet kyberturvallisuusauditoinnin periaatteet ja niihin liittyvän ohjeistuksen. Ymmärrät tunkeutumistestauksen menetelmät ja testauksen merkityksen kyberpuolustuksessa. Osaat myös suorittaa perustason tunkeutumistestauksen. Tunnet teknologisten ratkaisujen merkityksen kybertuhkien torjunnassa, havaitsemisessa ja niistä toipumisessa. Osaat soveltaa teknologiaa järjestelmien koventamisessa. Opit myös hyödyntämään viimeisintä tutkittua tietoa uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämisessä.

Kyberturvallisuuden koulutuksessa hyödynnetään koulutuksen omaa CyberLab-oppimisympäristöä, johon kuuluu oma datakeskus, turvallisuusvalvomo ja tietoverkko. CyberLabissa tuotetaan myös VirtualLab-oppimisympäristöä, joka on virtualisoitu kyberturvallisuuden harjoitteluympäristö. Ympäristö on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta modernilla Internet-selaimella.

Tehokkaassa, etäkäytettävässä ja monipuolisessa VirtualLab-oppimisympäristössä pääset soveltamaan teoriaa käytännössä, niin tietojärjestelmiin, tietoverkkoihin kuin hallinnolliseen tietoturvaan keskittyvissä harjoituksissa.

datakeskukset | ICT | kyberhygienia | kyberturvallisuus | kyberuhka | tietoturva-auditointi | tietoverkot |

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta sekä itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Kontaktiopetus järjestetään pääosin torstaisin 16.30 – 20.00 Xamkin Kotkan kampuksella tai verkossa. Tarvittaessa järjestetään torstai-perjantaipäiville periodimuotoinen lähiopetusjakso.

Opetus on suomenkielistä, ja opetusmateriaalit ovat pääosin englanninkielisiä. Opinnäytetyö raportoidaan suomen tai englannin kielellä. Opinnäytetyö ja harjoitustehtävät on yhdistettävissä työelämän työtehtäviin.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Oppimisympäristöt

Xamkin VirtualLab on optimoitu TKI-, testaus-, opetus- ja pilotointikäyttöön. Isojenkin harjoitusympäristöjen käynnistyminen on nopeaa, saat käyttöösi esimerkiksi oman datakeskuksen vain minuuteissa. Tyypillisiä VirtualLabissa tehtäviä harjoituksia ovat mm. tunkeutumistestausharjoitukset, erilaiset teknologiakohtaiset harjoitukset sekä laajemmat kokonaisuudet, kuten operaattoriverkot tai tietojärjestelmät. Harjoitukset voivat olla esivalmisteltuja, jolloin opiskelija pääsee suoraan harjoittelemaan opiskeltavaa asiaa. Käyttäjät voivat myös rakentaa omia testausympäristöjä. Yhdellä käyttäjällä voi olla useita samanaikaisia harjoituksia käytössään, ja niitä voidaan liittää myös toisiinsa suuriksi kokonaisuuksiksi.

Harjoitusten skenaariot voivat olla offensiivisia tai defensiivisiä kyberharjoituksia, käyttöjärjestelmien ja palvelinratkaisujen asennusharjoituksia, tietoverkkojen konfigurointiharjoituksia tai kokonaisen datakeskuksen rakentaminen, virtualisointikäyttöjärjestelmien asennus ja sovelluskiihdyttimien ohjelmointi mukaan lukien. Jos työ jää kesken, työskentely voi jatkua kotona etäyhteyden avulla. Järjestelmä mahdollistaa myös virtuaalisen etäopetuksen lähes kaikissa tietoteknisissä laboratoriotöissä. VirtualLab ei perustu kaupallisiin tuotteisiin vaan on Xamkin toteuttama.

CyberLab-oppimisympäristön omaa tietoverkkoa, datakeskusta ja kyberturvallisuuden hallintakeskusta hyödynnetään laajalti oppimisprojekteissa ja opinnäytetöissä. Oma verkko ja konesali mahdollistaa tuotantoympäristön kanssa työskentelyn harjoittelun ja tarjoaa aidon kosketuspinnan käytettäviin teknologioihin. Kyberturvallisuuden hallintakeskuksessa opetellaan havaitsemaan ja reagoimaan kyberturvallisuuspoikkeamiin. CyberLab-oppimisympäristö sisältää myös fyysisen turvallisuuden järjestelmiä.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op): 

Kyberturvallisuuden opinnot koostuvat kyberturvallisuuden ydinosaamisen opinnoista (25 op), osaamista täydentävistä opinnoista (5 op) ja työelämän kehittämiseen kytkeytyvästä opinnäytetyöstä (30 op). 

Ydinosaaminen (25 op) 

Strateginen kyberturvallisuus 10 op 

 • Johdatus kyberturvallisuuteen 5 op 
 • Kyberturvallisuusauditointi ja kyberhygienia 5 op 

Toiminnallinen kyberturvallisuus 15 op 

 • Tietoverkkojen kyberturvallisuus 5 op 
 • Puolustava kyberturvallisuus 5 op 
 • Hyökkäävä kyberturvallisuus 5 op 

Kyberturvallisuuskoulutus ja -opiskelijat osallistuvat aktiivisesti TKI-toimintaan. TKI-hankkeet tarjoavat mahdollisuuksia projekteille ja opinnäytetöille sekä verkostoitumiseen alan muiden toimijoiden kanssa. Koulutuksen oppimisympäristönä toimiva VirtualLab on opetuskäytön lisäksi myös tutkimuskäytössä.

Täydentävä osaaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opintoja voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai yliopistojen maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Opinnäytetyö on laaja ja käytännönläheinen kehitys– ja tutkimushanke. Opinnäytetyön tavoitteena on ohjata opiskelija kyberturvallisuusalalla esiintyvien ongelmien analysointiin ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyön avulla opiskelija osoittaa, että hän pystyy itsenäiseen, kokonaisvaltaiseen ja johdonmukaiseen työskentelyyn sekä syventää omaa osaamistaan kyberturvallisuuden valitussa osa-alueessa.

Opinnäytetyöprosessin onnistumisen kannalta tärkeitä asioita ovat onnistunut aiheenvalinta, tutkimusmenetelmän valinta, teoriaosaaminen, aineiston kerääminen ja sen analysointi, suunnitelmallisuus, aikataulu, tiedon ja ohjauksen hankkiminen ja vastaanottaminen, raportointitaidot sekä opinnäytetyöprosessin hallinta.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä
Xamkin yamk-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää laitevaatimuksista

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Vesa Kankare
puh. 044 702 8293
vesa.kankare@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi