Palvelumuotoilu

Ylempi AMK-tutkinto

Palvelumuotoilussa kehitetään hyviä asiakaskokemuksia käyttäjälähtöisesti ja vahvistetaan liiketoimintaa. Palveluja kehitetään yhdessä käyttäjien, sidosryhmien ja monialaisten asiatuntijaryhmien kanssa.

Palvelumuotoilijan työssä palveluja suunnitellaan sujuvammiksi sekä asiakkaan että palveluja tuottavan henkilökunnan kannalta.

Palvelumuotoilun YAMK-koulutus soveltuu laajasti eri alojen ammattilaisille.

Hae kevään 2025 yhteishaussa!

Kevään yhteishaku on käynnissä 11.-25.3.2025.

Monimuoto-opiskelu

Kouvola

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 1,6 Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Muotoilija (YAMK)

Palvelumuotoilulla parempia asiakaskokemuksia

Palvelumuotoilun ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet työskennellä monilla eri aloilla, jotka tuottavat palveluita organisaation ulkoisille tai sisäisille asiakkaille.

Palvelumuotoilija tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet strategisen tason suunnittelussa eri toimialojen kehittämistyössä sekä osaa löytää ja määritellä palveluun ja palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Palvelumuotoilijalla on kriittinen ja analyyttinen ote valitsemansa alan kehittämiseen.

Koulutus on suunnattu kaikille asiakaslähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää osaamistaan.

Opintojen aikana kehität osaamistasi oman työsi kehitystehtävissä tai käytännön toimeksiannoissa, joissa hyödynnät taustateoriaa aitoihin ongelmanratkaisutilanteisiin. Koulutuksessa haetaan vastauksia muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Opiskelu perustuu tekemällä oppimiseen (action learning) sekä monialaiseen yhteistyöhön opiskelijoiden, opettajien, yritysten ja asiantuntijoiden välillä. Opinnoissasi luot tärkeitä monialaisia verkostoja eri opiskelualojen ja työelämän ammattilaisten kanssa. 

Valmistuttuasi voit työskennellä palvelua tarjoavan yrityksen tai julkisen sektorin asiakasrajapinnassa esimerkiksi palveluiden kehittäjänä, tiiminvetäjänä tai esimiestehtävissä.

Valmistumisen jälkeen osaat hyödyntää palvelumuotoiluprosesseja, palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä ja hallitset palvelumuotoilun työkaluja tavoitteellisesti.

Osaat hyödyntää innovatiivisia ideointimenetelmiä ja suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja ja konsepteja yhdessä sidosryhmien kanssa.

Osaat tehdä näkyväksi ja konkretisoida ajattelua, tutkimusta ja suunnittelua sekä käyttäjien palautetta hyödyntäen kuvaa, tekstiä ja erilaisia malleja prosessin eri vaiheissa sekä arvioida sitä.

Kaksi naista seisoo älyseinän edessä katsomassa sille heijastettuja virtuaalisia post it -lappuja.

Palvelumuotoilun YAMK-koulutus on suunnattu alasta riippumatta kaikille asiakaslähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää osaamistaan.

 • muotoilija (ylempi AMK)
 • palvelumuotoilu
 • palveluiden kehittäminen
 • kehittäminen
 • kulttuuriala
 • palvelumuotoilija
 • service design
 • muotoiluajattelu

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op).

Palvelumuotoilun koulutuksen opinnot koostuvat palvelumuotoilun ydinosaamisen opinnoista (25 op), tätä osaamista täydentävistä opinnoista (5 op) ja työelämän kehittämiseen kytkeytyvästä opinnäytetyöstä (30 op).

Ydinosaamisen opinnot (25 op) koostuvat kahdesta palvelumuotoilun moduulista, joissa ensimmäisessä on kolme 5 op opintojaksoa ja toisessa kaksi 5 op opintojaksoa. 

Palveluprosessi-moduuli 15 op

 • Muotoiluajattelu (5 op)
 • Palvelumuotoilu (5 op)
 • Palvelukokemus (5 op)

Palvelun kehittäminen -moduuli 10 op

 • Palvelun konseptointi (5 op)
 • Palvelun testaus ja tuotteistaminen (5 op)

Täydentävän osaamisen opinnot (5 op) voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten täydentää urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.


Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämistyönä.

Opinnäytteen aihe voi virittyä omasta työelämäkokemuksesta, työelämätarpeesta, Xamkin työelämäprojekteista tai TKI-hankkeista. Opinnäyteprosessi alkaa heti opintojen alussa.

Opinnäytetyö 30 op

 • Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu
 • Opinnäytetyön toteutus
 • Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Lue opiskelijoiden tarinoita

Palvelumuotoilu (YAMK) on monimuotokoulutus

Koulutuksen toteutus

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, ne koostuvat itsenäisestä opiskelusta ja tiimityöstä sekä verkko-opinnoista ja lähiopetuksesta kampuksella.

Lähitapaamisia Kouvolan kampuksella on 1-2 kertaa kuukaudessa. Viiden opintopisteen opintojakso sisältää yleensä kolme lähiopetuspäivää. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti torstai ja perjantai.

Koulutus on mitoitettu kestämään kolme lukukautta.

Opintojen toteutus mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Työn ohessa opiskelu edellyttää käytännössä aina opintojen kuormituksen suhteuttamista muiden elämänalueiden vaatimuksiin ja odotuksiin.

Opetus on pääosin suomenkielistä. Opetusmateriaalit voivat olla sekä suomen- että englanninkielisiä. Opintojaksoilla voi olla myös vierailevia ulkomaalaisia luennoitsijoita. Opinnäytetyö tehdään suomenkielisenä.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Verkostoitumista ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. 

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä  Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään.  Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 300. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358447028967
Sähköposti
Sanna.Haapanen@xamk.fi
Yksikkö
Kulttuurin koulutusyksikkö
Sanna Haapanen
Lehtori
+358447028967
Sanna.Haapanen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: