Verkko-opiskelu

 • aloituspaikat 30
 • opintojen kesto: 1,5 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 

Projekti-, myynti- ja johtamistaitoja insinööreille

Opiskele organisaatioiden projektiliiketoiminnan johtamista ja projektien koko elinkaaren hallintaa – myynnistä toteutuksen kautta aina käytön tukemiseen.

Työelämän muuttuessa organisaatioissa tarvitaan uudenlaista osaamista, dynaamisia toimintatapoja ja laadukasta johtamista. Tarkat tehtävänkuvat ja pysyvät rakenteet korvautuvat joustavilla ja verkostoituvilla projektiorganisaatioilla. Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet projektiliiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Xamkin projekti- ja myyntijohtamisen YAMK–koulutus on suunnattu tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat vahvistaa projekti-, myynti ja johtamisosaamistaan.

Koulutuksessa painotetaan erityisesti organisaatioiden projektiliiketoiminnan johtamista ja projektien koko elinkaaren hallintaa – myynnistä toteutukseen ja käytön tukemiseen.

Koulutus järjestetään verkko-opintoina, joten opinnot voi suorittaa myös työn ohella.

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana johtamisen professori Petri Parvinen. Lisäksi koulutus tekee yhteistyötä Projektiammattilaiset ry:n kanssa ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden IPMA PMFA Foundation projektisertifiointiin.

Opinnot antavat sinulle hyvän pohjan henkilökohtaiselle elämän ja uran suunnittelulle. Koulutuksen avulla opit entistä paremmin hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa työssäsi.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia esimerkiksi projekti- tai myyntiorganisaation esimiehenä tai erilaisissa asiantuntijatehtävissä, kuten projektipäällikkönä tai asiakasvastuullisena myyntipäällikkönä. Projekti- ja myyntiosaamista sekä johtamistaitoja tarvitaan kuitenkin yhä erilaisimmissa tilanteissa, joten voit hyödyntää koulutuksen antamia tietoja ja taitoja laajasti muissakin tehtävissä. Opit hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa omassa työssäsi. 

Tutkinnon keskeisiä teemoja ovat:

 • projektien hallinta ja johtaminen
 • myynnin ja myyntijohtamisen kehittäminen
 • itsensä ja organisaatioiden johtaminen
 • tiedolla johtaminen ja data-analytiikka
 • asiantuntijuuden jalostaminen
 • kansainvälistyminen ja muutosten hallinta

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään lähes täysin verkossa tapahtuvana etäopetuksena. Koko koulutuksen aikana on yhteensä vain kolme läsnäoloa vaativaa lähiopetuspäivää (kaksi ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudella ja yksi ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella), joten koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi työn ohella opiskeluun. Lähipäivät järjestetään lauantaisin klo 9–16 ja päivämäärät ilmoitetaan hakijoille jo hakuvaiheessa.

Koulutuksen pääasialliset opiskelumuodot ovat yhteiset verkkotapaamiset ja itsenäinen työskentely. Verkkotapaamiset, jotka sisältävät luentoja, harjoituksia ja ryhmätöitä, toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana noin joka toinen tiistai klo 16–19. Tiistaisia verkkotapaamisia on koulutuksen aikana yhteensä 18 kertaa (yhdeksän ensimmäisenä syksynä ja samoin yhdeksän ensimmäisenä keväänä). Lisäksi opiskelija voi halutessaan osallistua opinnäytetyön ohjaukseen liittyviin tapaamisiin (opinnäytetyökoulu) sekä ensimmäisen että toisen opiskeluvuotensa aikana, mutta niihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Opinnot toteutetaan kahtena rinnakkaisryhmänä, joihin haetaan erikseen (erilliset hakukohteet Mikkeliin ja Kotkaan). Ensimmäinen lähipäivä (orientaatiopäivä) järjestetään ryhmille erikseen hakukohteen sijaintipaikkakunnan mukaisesti Kotkassa ja Mikkelissä. Tämän jälkeen ryhmät opiskelevat yhdessä niin verkossa kuin lähipäivinä. Orientaatiopäivän jälkeiset kaksi lähipäivää järjestetään seuraavasti: syyslukukauden lähipäivä Mikkelissä ja kevätlukukauden Kotkassa ja niihin molempiin osallistuvat molempien ryhmien opiskelijat.

Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat Projektiammattilaiset ry. sekä paikalliset ja valtakunnalliset yritykset ja organisaatiot. Monilla opintojaksoilla käsitellään asioita todellisten yritysesimerkkien avulla.

Kansainvälisyys on keskeinen osa tekniikan alan ammattilaisten toimintaympäristöä. Koulutus kehittää opiskelijan valmiuksia toimia monikansallisessa ja -kulttuurisessa ympäristössä mm. lukuisien kansainvälisten esimerkkien ja yritys-casen avulla. Lisäksi opiskelijat suorittavat koulutuksessa kansainvälisen International Project Management Association vaatimusten mukaisen sertifikaattikokeen valintansa mukaan joko suomen- tai englanninkielisen materiaalin avulla.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Yhteistyöllä ja vertaisoppimisella kohti onnistuneita projekteja

Xamkin johtamisen yliopettaja Matti Koivisto kertoo kuinka insinöörien projektiosaamista vahvistetaan Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutuksessa. Koska projekti- ja myyntiosaamista tarvitaan kaikilla tekniikan aloilla, opiskelijoiden joukosta löytyy monen eri alan osaamista. Tämä eri ikäisten ja eri alojen insinöörien ja diplomi-insinöörien kokoontuminen on luonut erinomaiset edellytykset vertaisoppimiselle.

Investointien pääsuunnittelijana Fortum Oyj:n Loviisan voimalaitoksella toimiva Heidi Blomfelt valmistui projekti- ja myyntijohtamisen koulutuksessa maaliskuussa 2020. Blomfelt toteaa kuinka koulutus toi tukea aiemmalle osaamiselle, mutta myös uutta näkökulmaa aiheeseen. Suurelta osin etänä tehtävä opiskelu antoi vapautta opintojen suorittamiseen ja ”vapaaehtoisuus” toi motivaation opintoihin.

Lue lisää Projektitoimintalehden artikkelista.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (60 op):

Ydinosaaminen, 25 op

 • Projektiliiketoiminta ja -johtaminen 5 op
 • Myyntipsykologia 5 op
 • Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari 5 op
 • Ihmisten johtaminen 5 op
 • Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opintoja voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö (30 op). Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa tai koulutuksen yhteistyöorganisaatioiden toimeksiannosta.

Opinnäytetyöt perustuvat tutkittuun tietoon ja niissä sovelletaan luotettavia ja vakiintuneita tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Niiden avulla pyritään konkreettiseen ja havaittavaan muutokseen ja saavuttamaan toimeksiantajan asettamat tavoitteet.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen vahvistavat ammatillista identiteettiä.

Valitsin Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutuksen kehittääkseni omaa osaamistani. Valintaan vaikutti erityisesti koulutussisältö, sillä tutkintoon sisältyy projektijohtamisen IPMA©-sertifikaatti, sekä myynti- ja johtamisopintoja.

Koulutuksessa olen saanut uutta näkökulmaa omaan työhöni ja tartun rohkeasti uusiin haasteisiin. Erityisesti työssäni tarvitsemat myynti- ja johtamistaidot ovat kehittyneet. Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen vahvistavat myös ammatillista identiteettiä ja auttavat urakehityksessä.

Anni Lippo, projekti- ja myyntijohtaminen (ylempi AMK)

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet Kotka

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Valintaperusteet Mikkeli

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusalajohtaja Matti Koivisto
puh. 050 312 4999
matti.koivisto@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi