Verkko-opiskelu

 • aloituspaikat 40
 • opintojen kesto: 2 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 11.-25.3.2025

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 

Projekti-, myynti- ja johtamistaitoja insinööreille

Opiskele projektiliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen asiantuntijaksi

Työelämän muuttuessa organisaatioissa tarvitaan uudenlaista osaamista, dynaamisia toimintatapoja ja laadukasta johtamista. Tarkat tehtävänkuvat ja pysyvät rakenteet korvautuvat joustavilla ja verkostoituvilla projektiorganisaatioilla. Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet projektiliiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Xamkin projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutus on suunnattu tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, ja se antaa hyvän pohjan henkilökohtaiselle elämä- ja urasuunnittelulle.

Koulutus järjestetään verkko-opintoina, joten opinnot voi suorittaa myös työn ohella.

YAMK-koulutus tarjoaa sinulle hyvät valmiudet projektiliiketoiminnan kehittämiseen, myyntiin ja johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutuksen avulla opit entistä paremmin hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa työssäsi.   

YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia esimerkiksi projekti- tai myyntiorganisaation esimiehenä tai erilaisissa asiantuntijatehtävissä, kuten projektipäällikkönä tai asiakasvastuullisena myyntipäällikkönä. Projekti- ja myyntiosaamista sekä johtamistaitoja tarvitaan kuitenkin yhä erilaisimmissa tilanteissa ja ammateissa, joten voit hyödyntää koulutuksen antamia tietoja ja taitoja laajasti muissakin tehtävissä.   

 johtaminen | myynti | projektijohtaminen | projektiliiketoiminta | projektinhallinta |

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus on suunniteltu työelämässä oleville opiskelijoille, joten se toteutetaan lähes täysin verkossa tapahtuvana etäopetuksena. Koko koulutuksen aikana on yhteensä vain kolme läsnäoloa vaativaa lähiopetuspäivää (kaksi ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudella ja yksi ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella). Lähipäivät järjestetään lauantaisin klo 9–16 ja niistä ensimmäinen ja viimeinen pidetään Xamkin Kotkan kampuksella ja keskimmäinen Mikkelin kampuksella.  

Koulutuksen pääasialliset opiskelumuodot ovat yhteiset verkkotapaamiset ja itsenäinen työskentely. Verkkotapaamiset, jotka sisältävät luentoja, harjoituksia ja ryhmätöitä, toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana noin joka toinen tiistai klo 16–19.  Tiistaisia verkkotapaamisia on koulutuksen aikana yhteensä 17 kertaa.

Lisäksi opiskelijana voit halutessasi osallistua opinnäytetyön ohjaukseen liittyviin tapaamisiin (opinnäytetyökoulu) sekä ensimmäisen että toisen opiskeluvuotensa aikana, mutta niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Kontaktiopetuspäivät ilmoitetaan opiskelijoille jo hakuvaiheessa.   

Kansainvälisyys on keskeinen osa tekniikan alan ammattilaisten toimintaympäristöä. Koulutus kehittää opiskelijan valmiuksia toimia monikansallisessa ja -kulttuurisessa ympäristössä mm. lukuisien kansainvälisten esimerkkien ja yritys-casen avulla. Lisäksi opiskelijat suorittavat koulutuksessa kansainvälisen International Project Management Association vaatimusten mukaisen sertifikaattikokeen valintansa mukaan joko suomen- tai englanninkielisen materiaalin avulla.  

Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat Projektiammattilaiset ry., projektijohtamista opettavien yliopistojen ja korkeakoulujen Academic Summit-  verkosto sekä paikalliset ja valtakunnalliset yritykset ja organisaatiot. Monilla opintojaksoilla käsitellään asioita käytännönläheisesti todellisten yritys- esimerkkien avulla.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Yhteistyöllä ja vertaisoppimisella kohti onnistuneita projekteja

Xamkin johtamisen yliopettaja Matti Koivisto kertoo kuinka insinöörien projektiosaamista vahvistetaan Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutuksessa. Koska projekti- ja myyntiosaamista tarvitaan kaikilla tekniikan aloilla, opiskelijoiden joukosta löytyy monen eri alan osaamista. Tämä eri ikäisten ja eri alojen insinöörien ja diplomi-insinöörien kokoontuminen on luonut erinomaiset edellytykset vertaisoppimiselle.

Investointien pääsuunnittelijana Fortum Oyj:n Loviisan voimalaitoksella toimiva Heidi Blomfelt valmistui projekti- ja myyntijohtamisen koulutuksessa maaliskuussa 2020. Blomfelt toteaa kuinka koulutus toi tukea aiemmalle osaamiselle, mutta myös uutta näkökulmaa aiheeseen. Suurelta osin etänä tehtävä opiskelu antoi vapautta opintojen suorittamiseen ja ”vapaaehtoisuus” toi motivaation opintoihin.

Lue lisää Projektitoimintalehden artikkelista.

Opintojen sisältö

Koulutuksen keskeiset teemat ovat projektiliiketoiminta, myynnin kehittäminen sekä asioiden ja ihmisten johtaminen. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on Xamkin omien asiantuntijoiden lisäksi mukana johtamisen professori Petri Parvinen. Lisäksi koulutus tekee yhteistyötä mm. Projektiammattilaiset ry:n kanssa ja opintoihimme kuuluu mahdollisuus suorittaa IPMA PMFA Foundation projektisertifiointiin.  

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, joka jakautuu ydinosaamiseen (25 op), täydentävään osaamiseen (5 op) ja opinnäytetyöhön (30 op). Ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opintojaksot on aikataulutettu opintojen ensimmäiselle vuodelle ja opinnäytetyö vastaavasti toiselle opiskeluvuodelle.  

Kaikille opiskelijoille yhteinen ydinosaaminen koostuu seuraavista opintojaksoista:  

 • Projektiliiketoiminta ja -johtaminen 5 op  
 • Myyntipsykologia 5 op  
 • Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari 5 op  
 • Ihmisten johtaminen 5 op  
 • Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op  

Täydentävä osaaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opintoja voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvä opinnäytetyö on tyypillisesti työelämän tutkimus- tai kehittämistehtävä. Se liittyy usein oman työhösi tai työyhteisösi kehittämiseen.

Opinnäytetyössä perehdyt aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, keräät ja analysoit työssä tarvittavaa tietoa sekä sovellat työelämän kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseksi. Opinnäytetyössä osoitat, että sinulla on valmius itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.  

Nuori nainen seisoo läppäri kädessään..

Projektinjohdollista näkökulmaa

YAMK-opintojen aikana eri ilmiöt työelämästä saivat selitystä ja laajensivat ymmärrystäni oman tehtävänkuvani ulkopuolelle. Omassa työssäni kokonaisuuksien hahmottaminen helpottui ymmärtäessäni myös projektinjohdollista näkökulmaa.

YAMK-tutkinnon suorittaminen kannattaa mielestäni, koska koulutuksen sisällöt ovat monipuolisia ja käytännönläheisiä. Kursseilla keskustellaan ja tehdään paljon pieniä ryhmätöitä, joissa oma osaaminen karttuu kuin huomaamatta.

Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutus on erittäin mielenkiintoinen ja yleishyödyllinen koulutus, joten suosittelen sitä kaikille, joille kurssisisällöt vaikuttavat houkuttavilta.

Milka Viita, insinööri (ylempi AMK), projekti- ja myyntijohtaminen

Lue lisää opiskelijan tarinaa.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen vahvistavat ammatillista identiteettiä.

Valitsin Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutuksen kehittääkseni omaa osaamistani. Valintaan vaikutti erityisesti koulutussisältö, sillä tutkintoon sisältyy projektijohtamisen IPMA©-sertifikaatti, sekä myynti- ja johtamisopintoja.

Koulutuksessa olen saanut uutta näkökulmaa omaan työhöni ja tartun rohkeasti uusiin haasteisiin. Erityisesti työssäni tarvitsemat myynti- ja johtamistaidot ovat kehittyneet. Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen vahvistavat myös ammatillista identiteettiä ja auttavat urakehityksessä.

Anni Lippo, projekti- ja myyntijohtaminen (ylempi AMK)

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää Byodista

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Matti Koivisto
puh. 050 312 4999
matti.koivisto@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi