Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka: Mikkeli
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • seuraava hakuaika 13.-27.3.2024
 • tutkintonimike:
  • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
  • ensihoitaja (ylempi AMK)
  • terveydenhoitaja (ylempi AMK)
  • fysioterapeutti (ylempi AMK)

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Moniulotteista osaamista seksuaaliterveyden edistämiseen

Saat monipuoliset valmiudet toimia seksuaaliterveyden edistämisen asiantuntijana, kehittäjänä ja johtajana eri sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla.

Koulutuksessa painottuu moniulotteisesti seksuaaliterveyden edistämisen kehittämisosaaminen.

Laaja-alainen ylempi korkeakoulututkintotuottaa sinulle valmiudet toimia seksuaaliterveyden asiantuntijan tehtävissä eri toimintaympäristöissä, esihenkilötyössä, sekä kehittämistehtävissä.

Vastaat itsenäisesti seksuaaliterveyden edistämisestä omassa toimintaympäristössäsi. Kehität ja syvennät omaa seksuaaliterveyden osaamistasi näyttöön perustuen. Osaat ja toteutat kulttuurisensitiivistä seksuaaliterveyden edistämistä ja oma hoidon ohjaamista asiakastyössä. Hallitset seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvän kansainvälisen ja kansallisen säätelyn.

Toteutat itsenäistä ja vaativaa seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvää päätöksentekoa, ja osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuen seksuaaliterveyden edistämisen interventioita erilaisissa toimintaympäristöissä.  Edistät niin omaa kuin yhteisösi jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä ja käytät vastuullisia ja kestäviä toimintatapoja.

Hyödynnät eri alojen tietoa ja digitaalisuuden mahdollisuuksia asiantuntijuusalueellasi, ja tuet kestävyysmuutosta työyhteisössäsi ja yhteiskunnassa.

Osaat johtaa uusien tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä omalla alallasi ja tuottaa uutta tietoa hyödyntäen ja soveltaen erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Osaat kehittää ja johtaa sekä työyhteisöjä että monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja työelämää uudistavalla tavalla. Osaat arvioida ja edistää oman ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista työyhteisössä huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.

Koulutus on suunnattu sairaanhoitajille, kätilöille, ensihoitajille, fysioterapeuteille ja terveydenhoitajille. Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on Suomessa suoritettu amk –tai opistotasoinen ensihoitaja-, fysioterapeutti, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- tai kätilötutkinto (sisältäen myös sh- tutkinnon). Sinulla tulee olla lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus alalta.

seksuaaliterveys | seksuaaliterveyden edistäminen | asiakaslähtöiset seksuaaliterveyden palvelut | näyttöön perustuva toiminta | tutkiva kehittäminen | terveysala

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opintojen sisältö

Koulutuksen avulla vahvistat seksuaaliterveyden tietoperustaasi eri ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten henkilöiden näkökulmista. Vahvistat asiantuntijuuttasi myös näyttöön perustuvien seksuaaliterveyden edistämisen toimintamallien, käytänteiden ja ammattialan kehittämisessä.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia erilaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä esihenkilötyössä sosiaali – ja terveydenhuollon organisaatioissa, kolmannella sektorilla ja yrittäjänä.

Opintojen alussa asiantuntijuus rakentuu tutkintokohtaisen kaikille yhteisen ydinosaamisen kautta. Opintojen edetessä lisääntyy Master Schoolin täydentävien opintojen merkitys henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittymisessä.

Master Schoolissa oppiminen ja osaaminen syventyy niin yksilöllisten kuin yhteisöllisten prosessien kautta. Näitä prosesseja edistetään mielekkäillä työelämään kiinnittyvillä monialaisilla opintojaksoilla ja myös niin, että opintojen suorittamisessa huomioidaan yksilöllinen oppimispolku.

Ydinosaaminen 40 op

Seksuaaliterveyden edistämisen tietoperusta 20 op

 • Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys muuttuvassa maailmassa
 • Seksuaaliterveyden edistämisen erityiskysymykset hoitotyössä 1
 • Seksuaaliterveyden edistämisen erityiskysymykset hoitotyössä 2
 • Tutkimus ja kehittäminen

Seksuaaliterveyden edistämisen asiantuntijuus 20 op

 • Kehittyvä seksuaaliterveyden asiantuntijuus
 • Seksuaaliterveyden edistämisen menetelmät ja interventiot
 • Asiakaslähtöisten seksuaaliterveyttä edistävien palveluiden kehittäminen
 • Projekti seksuaaliterveyden palveluiden kehittämisessä

Täydentävä osaaminen 20 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö 30 op

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Opiskele joustavasti työn ohessa

Mikkelissä syyskuussa alkava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena niin, että koulutuksen aloituspäivät toteutuvat paikan päällä Mikkelin kampuksella.

Syksyn 2024 opetuspäivät ovat lähiopetuksena Mikkelin kampuksella toteutuvat opetuksen ensimmäiset päivät 4.–6.9., ja kontaktiopetuksena toteutuvat 3.-4.10, 31.10., 1.11. ja 28.-29.11.2024.

Ydinopintojen toteutus sisältää pääosin verkossa ja verkon välityksellä tapahtuvaa työskentelyä, mutta ensimmäisinä lukukausina voi myös olla kampuksella toteutettavia lähiopetuspäiviä. Näitä muita lähiopetuspäiviä voi olla noin 2–4 päivää lukukausina.

Lähiopetuksella on tärkeä rooli myös verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa.

Ydinopintojen verkossa tapahtuva opiskelu voi sisältää verkkoluentoja, itsenäisiä tehtäviä, ryhmätöitä tai erilaisia seminaarityyppisiä tapaamisia, mitkä ilmoitetaan ryhmäkohtaisessa lukujärjestyksessä.

Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa, jolloin opiskelu kestää keskimäärin kaksi vuotta.

Täydentäviä Master Schoolin opintoja toteutetaan kaikilla Xamkin kampuksilla, joita on Mikkelin lisäksi Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Täydentäviä opintoja voi ottaa myös verkkototeutuksina.

Opiskelijan työmäärässä 1 opintopiste tarkoittaa 27 tuntia työtä. Tämä sisältää kontaktiopetuksen, itsenäisen opiskelun, oppimistehtävät sekä tentit. Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät oppimistehtävät muodostavat laadukkaan kokonaisuuden. Oppimistehtävät voit linkittää työtehtäviisi soveltuvin osin.

Xamkin yamk-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring your own device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tutkintoihin

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava
Marja-Liisa Rissanen
puh. 50 4399001
marja-liisa.rissanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi