Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 22
 • opiskelupaikka: Kouvola
 • opintojen kesto n. 2 vuotta
 • tutkintonimike: geronomi (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Hyvinvointia turvaavan sosiaalityön osaamista sosiaalialan asiantuntijoille

Syvennä tai laajenna sosiaalialan asiantuntijuuttasi hyvinvoinnin edistämisen YAMK-opinnoissa. Voit räätälöidä opinnot palvelemaan asiantuntijuutesi kehittymistarpeita.

Koulutus on suunnattu laajasti sosiaalialan tehtävissä toimiville ammattilaisille – sosionomeille ja geronomeille, jotka haluavat vahvistaa tai laajentaa ammatillista osaamistaan sosiaalityön eri sektoreilla.

Hyvinvoinnin laaja-alainen asiantuntija osaa uudistaa ja johtaa asiakastyötä sekä kehittää sosiaalialan toimintakäytäntöjä ja palveluja yhteistyössä asiakkaiden, monialaisten verkostojen sekä yhteisöjen kanssa.

Koulutuksen avulla vahvistat osaamistasi toimintaympäristöjen tuntemuksessa ja tulevaisuuden ennakoinnissa, työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä.

Koulutuksesta valmistuu hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoita, jotka kykenevät sekä kehittämään omaa työtään että uudistamaan ja johtamaan sosiaalialan työtä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. He voivat työskennellä

 • kunnissa tai maakunnissa
 • kunnallisissa liikelaitoksissa ja yhtiöissä
 • sosiaalialan järjestöissä
 • yrityksissä tai
 • valtion organisaatioissa.

Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet työskennellä erilaisissa kehittämishankkeissa asiantuntijan ja projektihallinnon tehtävissä.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Opiskelu toteutetaan hybridinä, eli vaihtoehtoina ovat verkko- tai monimuotototeutus. Koulutus toteutetaan tiiviissä kosketuksessa olemassa olevien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden kanssa.

Verkkomuotoisessa toteutuksessa opiskelu on pääosin vailla opiskeluryhmän tukea. Tämän vaihtoehdon valinneet osallistuvat vähintään yhtenä päivänä lukukaudessa lähiopetukseen. Verkkomuotoisessa toteutuksessa opintotehtävät edellyttävät osallistumista tiedeyhteisön tapahtumiin mm. tutkimuspäiville tai väitöstilaisuuksiin.

Monimuotototeutuksessa opiskelu toteutuu ryhmää hyödyntäen ja verkostoituen, lähiopetusta järjestetään keskimäärin kolmena päivänä kuukaudessa. Opiskeluaika on noin 2 vuotta toteutuksesta riippumatta ja opiskelupaikkana on pääosin Kouvolan kampus. Opintoja on tarjolla niin lähiopetuksena, verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina kuin monimuoto-opetuksenakin.

Etäopiskelussa hyödynnetään aktiivisesti Moodlea, TKI-hankkeita sekä valtakunnallista seminaaritarjontaa. Keskeinen lähiopetusjaksojen oppimismenetelmä on PBL, Problem-based Learning, jossa oppiminen perustuu työelämälähtöisiin ongelmiin ja niiden tarkasteluun teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Verkkototeutuksen valinneilla opiskelijoilla verkostojen rakentaminen jää enemmän opiskelijan oman toimeliaisuuden varaan.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat sosiaalialan osaamiskeskus (Socom) sekä alueelliset ja valtakunnalliset kehittämishankkeet, joissa on sosiaalialan toimijoita.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisen sosiaalityön opintojaksolla teet yhteistyötä Xamkin kansainvälisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa. Voit myös lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille ja suorittaa opintoja osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin tai seminaareihin.

"Opiskelussa on ollut kiinnostavinta, kun hyvinvointiin liittyviä tekijöitä on päässyt käsittelemään isommassa mittakaavassa ja erilaisista näkökulmista. Koska opiskelijoita tulee eri sosiaalityön alueilta, on ryhmän jäsenillä itsellään paljon annettavaa toisilleen.

Suosittelen YAMK-opintoja ehdottomasti muille. Opiskelu voi tuoda uutta innostusta ja näkökulmaa omaan työhön ja tätä kautta koko työyhteisölle uutta osaamista."

-Lue Emmin opiskelijahaastattelu!

Opintojen sisältö

Opiskelijan valitsema opiskelutapa määrittää hieman opiskelutapoja, mutta opintojen sisällöt ovat molemmissa toteutuksissa samanlaiset.

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen 40 op:

 • asiantuntijuuden kehittyminen 5 op
 • hyvinvointiteoreettinen ajattelu 5 op
 • hyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen 5 op
 • muuttuva sosiaalityö ja sosiaalinen todellisuus 5 op
 • tarve, tuki ja vastuu 5 op
 • vaikeat asiat, pahat paikat ja intensiivityö 5 op
 • International Social Work 5 op
 • uudistuva sosiaalityö ja digitaalisuus sosiaalityössä 5 op

Täydentävä osaaminen 20 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista: kehittämis- ja tutkimusmenetelmät, johtaminen ja yrittäjyys, kansainväliset työympäristöt sekä digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista.

Täydentävän osaamisen opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se voi liittyä oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Kouvolan kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Tuija Suikkanen-Malin
puh. 044 702 8411
tuija.suikkanen-malin@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi