Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja: 20
 • opiskelupaikka: Mikkeli
 • opintojen kesto: 2-3 vuotta
 • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi osaksi omaa työtäsi

Tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, mutta tiedätkö, millaista on tiedon saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys? Miten prosessit ja tiedonohjaus liittyvät laadukkaaseen tiedonhallintaan?

Koulutuksessa saat käytännönläheisiä tietoja ja taitoja sekä oman työsi että organisaatiosi toiminnan kehittämiseen tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin avulla. Opit tuntemaan sähköiseen arkistointiin liittyvien järjestelmäpalvelujen teknologioita. Opit myös kuinka osallistua tietojärjestelmäpalvelujen hankintaprosessiin.

Suomen ainoassa sähköisen arkistoinnin YAMK-koulutuksessa keskeisiä aihealueita ovat sähköisen tiedon syntyyn, käsittelyyn ja säilytykseen sekä uudelleenkäyttöön liittyvät teemat. Lisäksi opiskellaan tietosuojaa ja tietoturvaa.

Tutkinnon suoritettuasi ymmärrät tiedonhallinnan merkityksen organisaation toiminnassa ja tiedät tiedon säilymiselle asetetut vaatimukset. Tunnistat tiedonhallintaan ja sähköiseen arkistointiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ymmärrät organisaation toimintaa kokonaisuutena prosessien, tiedon ja tietojärjestelmien näkökulmasta ja osaat edesauttaa tietoturvallisten toimintatapojen käyttöönottamista. Voit osallistua monipuolisesti erilaisiin tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin kehittämishankkeisiin.

digitaalisuus | sähköinen arkistointi | tiedonhallinta | tietojohtaminen

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Mihin digitaalisuus vaikuttaa ja miksi!

Suurin hyöty on varmasti ollut siinä, että ymmärtää mihin kaikkeen digitaalisuus vaikuttaa ja miksi. Oli myös tärkeää, että iso osa opintoja on mahdollista suorittaa verkko-opintoina.

Aina kun vaan on ollut mahdollista, olen pyrkinyt linkittämään opintojaksojen tehtävät omaan työhöni tai työpaikkaani. Usein ajankohtaisia aiheita on käsitelty samaan aikaan sekä opintojaksoilla että työpaikalla.

Maija Alenius, opiskelija, tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi

Lue lisää Maijan opinnoista.

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi.

Lähiopetusjaksot

Lähiopetusjaksot ajoittuvat viikonloppuihin (perjantai-ilta klo 17-20.30 ja lauantai klo 9-15). Yhdessä lukukaudessa (kevät tai syksy) on kahdesta neljään lähiopetusviikonloppua. Lisäksi opintoihin voi sisältyä verkkotapaamisia.

Lähiopetusviikonloput ovat osa opintojaksojen suorittamista. Kevään 2021 lähiopetusviikonloput julkaistaan syksyllä 2020.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi -koulutus toimii yhteistyössä Xamkin TKI-toimijoiden, erityisesti Digitalian – Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös alan koulutusta tarjoavien muiden korkeakoulujen sekä alalla toimivien yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op), joka jakautuu kaikille pakollisiin ydinopintoihin ja opinnäytetyöhön sekä täydentäviin opintoihin.

Ydinosaamisen opinnot, 45 op

 • Johdanto tiedonhallintaan
 • Tieto organisaatiossa
 • Tietojohtaminen
 • Tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämismenetelmät
 • Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen
 • Tiedon elinkaaren hallinta
 • Sähköinen asiointi ja pitkäaikaissäilyttäminen
 • Järjestelmäpalvelujen tekniikka ja käyttöönotto
 • Järjestelmäpalvelujen hankinta

Ydinosaamisen opinnoissa saat kokonaiskuvan tiedonhallinnan kehittämisestä. Opit kytkemään tiedonhallinnan ja sen kehittämisen organisaation muuhun toimintaan. Lisäksi opit ymmärtämään sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen ja sähköisen arkistoinnin merkityksen osana organisaation tiedonhallintaa. Opit tunnistamaan sähköiseen säilyttämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Opintojen aikana saat riittävät tiedot tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltamiseen organisaation tiedonhallinnan kehittämisessä. Saat myös valmiudet osallistua tietojärjestelmien hankintaan ja kehittämiseen substanssialasi asiantuntijana.

Täydentävä osaaminen, 15 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta.

Täydentävissä opinnoissa tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Voit suorittaa täydentäviä opintoja myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa tai koulutuksen yhteistyöorganisaatioiden toimeksiannosta.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen käyttöä.

Lue lisää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä on koulutus, jossa tieto ei lisää tuskaa!

Organisaatioissa käytetään vuosittain tuhansia työtunteja oikean tiedon etsimiseen, koska tieto on hajallaan tietokannoissa, tiedostoissa ja papereissa. Monet ovat siirtymässä sähköiseen arkistointiin, joka on moniulotteinen ja aikaa vieväkin projekti. Se vaatii paitsi riittävää teknologista ja lainsäädännöllistä osaamista, myös koko organisaation tiedonhallinnan kriittistä tarkastelua.

Kaikki aineisto ei vielä ole syntysähköistä ja siksi myös analogisen aineiston digitointiin joudutaan ottamaan kantaa. Erityisen haasteen sähköiselle arkistoinnille asettavat uusien digitaalisten aineistojen, kuten esimerkiksi sähköpostin ja sosiaalisen median aineistojen arkistointi.

Koulutus jatkaa Xamkin Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutuksen perinteikästä linjaa ja keskittyy juuri näihin kysymyksiin. Tiedonhallinnan kehittäminen ja sähköinen arkistointi sekä hallinnollisena, operatiivisena että teknologisena haasteena on koulutuksen ydintä. Jokainen varmasti kohtaa näitä haasteita työssään ja omassa organisaatiossaan. Tämä on koulutus, jossa tieto ei lisää tuskaa!

Kirsi Jurvanen, lehtori, tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus

Mikkelin kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Kirsi Jurvanen
puh. 040 198 5465
kirsi.jurvanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu