Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja: 25
 • kampus: Mikkeli
 • opintojen kesto: 3 vuotta
 • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi osaksi omaa työtäsi

Tiedon suuri määrä on kaikkien organisaatioiden haaste. Tässä koulutuksessa opit, kuinka organisaatiossa olevaa tietoa voidaan hallita sen elinkaaren eri vaiheissa.

Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutuksessa saat käytännönläheisiä tietoja ja taitoja sekä oman työsi että organisaatiosi toiminnan kehittämiseen tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin avulla. Opit tunnistamaan organisaatiosi tietoresursseja, kehittämään tiedonhallinnan prosesseja ja toimimaan tietojärjestelmien hankintaprosessissa. Lisäksi tutustut sähköiseen arkistointiin liittyviin tekniikoihin.

Suomen ainoassa sähköisen arkistoinnin YAMK-koulutuksessa keskeisiä aihealueita ovat sähköisen tiedon syntyyn, käsittelyyn ja säilytykseen liittyvät teemat. Lisäksi opiskellaan tietosuojaa ja tietoturvaa.

Tutkinnon suoritettuasi ymmärrät tiedonhallinnan merkityksen organisaation toiminnassa ja tunnistat tiedon säilyttämiselle asetettuja vaatimuksia. Tunnistat tiedonhallintaan ja sähköiseen arkistointiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ymmärrät organisaation toimintaa kokonaisuutena prosessien, tiedon ja tietojärjestelmien näkökulmasta ja osaat edesauttaa tietoturvallisten toimintatapojen käyttöönottamista. Voit osallistua monipuolisesti erilaisiin tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin kehittämishankkeisiin.

digitaalisuus | sähköinen arkistointi | tiedonhallinta | tietojohtaminen

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Monipuolinen kattaus moderniin tiedonhallintaan ja arkistointiin

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Tärkeimpänä ammatillisen itsevarmuuden kasvu

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Kaikesta tiedosta paras mahdollinen hyöty irti

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus toteutetaan siten, että voit opiskella työn ohella. 

Ydinopinnot toteutetaan kolmen lukukauden aikana. Opinnoissa on sekä itsenäistä opiskelua että kontaktiopetusta. Kontaktiopetus järjestetään etäopetuksena verkossa. Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi.   Oppimistehtävät sisältävät sekä itsenäistä- että ryhmätyöskentelyä.  

Kontaktiopetus ajoittuu viikonloppuihin (perjantai-ilta klo 17-20.30 ja lauantai klo 9-15). Yhdessä lukukaudessa on kahdesta viiteen kontaktiopetusviikonloppua. Lisäksi opintoihin voi sisältyä seminaareja, ohjausklinikoita ja muita lyhyitä verkkotapaamisia, jotka ajoittuvat arki-iltoihin tai lauantaihin.  Kontaktiopetus on osa opintojaksojen suorittamista ja ne sisältävät luentojen lisäksi ryhmätöitä sekä -keskusteluja. 

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi -koulutus toimii yhteistyössä Xamkin TKI-toimijoiden, erityisesti Digitalian – Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös alan koulutusta tarjoavien muiden korkeakoulujen sekä alalla toimivien yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op), joka jakautuu kaikille pakollisiin ydinopintoihin ja opinnäytetyöhön sekä täydentävän osaamisen opintoihin.

Ydinosaamisen opinnot, 45 op

 • Johdanto tiedonhallintaan
 • Tieto organisaatiossa
 • Tietojohtaminen
 • Tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämismenetelmät
 • Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen
 • Tiedon elinkaaren hallinta
 • Sähköinen arkistointi ja pitkäaikaissäilyttäminen
 • Järjestelmäpalvelujen tekniikka ja käyttöönotto
 • Järjestelmäpalvelujen hankinta

Ydinosaamisen opinnoissa saat kokonaiskuvan tiedonhallinnan kehittämisestä. Opit kytkemään tiedonhallinnan ja sen kehittämisen organisaation muuhun toimintaan. Lisäksi opit ymmärtämään sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen ja sähköisen arkistoinnin merkityksen osana organisaation tiedonhallintaa. Opit tunnistamaan sähköiseen säilyttämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Ydinosaamisen opintojen aikana saat riittävät tiedot tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltamiseen organisaation tiedonhallinnan kehittämisessä. Saat myös valmiudet osallistua tietojärjestelmien hankintaan ja kehittämiseen substanssialasi asiantuntijana.

Täydentävä osaaminen, 15 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta.

Täydentävissä opinnoissa tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Voit suorittaa täydentäviä opintoja myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Opinnäytetyö, 30 op

Voit aloittaa opinnäytetyösi joustavasti opintojesi aikana, mutta opinnäytetyön aihetta on hyvä pohtia jo opintojesi alussa Tyypillisesti opinnäytetyön tekeminen aloitetaan ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella.

Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutuksen opinnäytetyöt ovat useimmiten kehittämisprojekteja, joissa otetaan käyttöön tiedonhallintaa edistäviä tietojärjestelmiä, kehitetään organisaatioyksikön tietoprosesseja, tiedonohjausta tai arkistointia. Kehittämistehtävä toteutetaan tutkittuun tietoon perustuen.

Xamkin yamk-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen käyttöä.

Lue lisää

Tämä on koulutus, jossa tieto ei lisää tuskaa!

Organisaatioissa käytetään vuosittain tuhansia työtunteja oikean tiedon etsimiseen, koska tieto on hajallaan tietokannoissa, tiedostoissa ja papereissa. Monet ovat siirtymässä sähköiseen arkistointiin, joka on moniulotteinen ja aikaa vieväkin projekti. Se vaatii paitsi riittävää teknologista ja lainsäädännöllistä osaamista, myös koko organisaation tiedonhallinnan kriittistä tarkastelua.

Kaikki aineisto ei vielä ole syntysähköistä ja siksi myös analogisen aineiston digitointiin joudutaan ottamaan kantaa. Erityisen haasteen sähköiselle arkistoinnille asettavat uusien digitaalisten aineistojen, kuten esimerkiksi sähköpostin ja sosiaalisen median aineistojen arkistointi.

Koulutus jatkaa Xamkin Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutuksen perinteikästä linjaa ja keskittyy juuri näihin kysymyksiin. Tiedonhallinnan kehittäminen ja sähköinen arkistointi sekä hallinnollisena, operatiivisena että teknologisena haasteena on koulutuksen ydintä. Jokainen varmasti kohtaa näitä haasteita työssään ja omassa organisaatiossaan. Tämä on koulutus, jossa tieto ei lisää tuskaa!

Kirsi Jurvanen, lehtori, tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus

Mikkelin kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Kirsi Jurvanen
puh. 040 198 5465
kirsi.jurvanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi