Kyseessä oli ”äijähanke”, jossa kohderyhmänä olivat työntekijämiehet ja työaikainen ruokailu.

Äijätiimillä duunarimiesten työaikainen syöminen paremmaksi -hanke toteutettiin ajalla 1.2.2014-31.10.2016.

Hankkeen tavoitteena oli luoda Etelä-Savon pilottityöpaikoissa uudenlainen, osallistava miesten työaikaisen hyvän syömisen kehittämisfoorumi, jonka avulla voidaan parantaa miesten työaikaista syömistä. Tavoitteena oli, että työpaikoilla tavoitetaan mallin avulla keski-ikäisiä, työikäisiä miehiä, joiden työaikaisessa ruokailussa oli kehitettävää.

Tavoitteena oli myös, että pilottityöpaikkojen miesten syöminen muuttuu pilotin aikana paremmaksi ja työpaikan eri toimijat (työpaikan esimiehet, ruokapalvelut ja työterveys) oppivat tunnistamaan yhteisen kohderyhmän ja kehittämään yhdessä palvelutarjontaa kohderyhmälle ja että he saavat käyttöönsä konkreettisia uusia tuotteita ja toimintatapoja edistää hyvää syömistä. Koko hankeen lähtökohtana oli saada työmiehet objektin roolista, konkreettisesti mukaan toiminnan kehittämiseen.

toteutus ja Tulokset

Hankkeen tuloksena kehitettiin yhteistyömalli, jonka ytimenä oli työpaikkakohtainen yhteiskehittelyryhmä, johon kuuluu työnantajan, ruokapalvelujen ja työterveyden edustaja sekä työmiesten edustus. Ryhmässä käsitellään työaikaiseen syömiseen liittyviä asioista ja ruokapalvelujen toimintaa. Ryhmää tukee alueen muut toimijat kuten sydän- ja diabetesyhdistys, kehittämishankkeet sekä terveys- ja ruoka-alan kouluttajat. Malli esiteltiin hankkeen loppuseminaarissa 4.10.2016 ja myös loppujulkaisussa.

Hankkeen esiselvityksen pohjalta työmiehet profiloitiin kolmeen eri miestyyppiin, joista käytännön toimenpiteet kohdistettiin miestyypille, joilla oli terveysongelmia ja jotka sen vuoksi olivat halukkaita muuttamaan tottumuksiaan, mutta jotka tarvitsivat apua muutokseen. Miesten ja työpaikkojen edustajien asenteissa ja näkemyksissä tapahtui positiivisia muutoksia.

Loppujulkaisussa on kuvattu, miten sosiaalista markkinointia ja palvelumuotoilua voi hyödyntää työpaikan hyvän syömisen edistämisessä sekä ohjeistusta työpaikoille ruokapalvelujen hankintaan ja terveyttä tukevien ruokapalvelujen toteuttamiseen.

Hankkeen tulokset ja tuotokset toteutuivat pääosin, mutta eivät kaikki. Toimintaa muokattiin arkipäivän realismin mukaisesti. Hankkeen tavoitteena oli koota työpaikkakohtaiset yhteiskehittelytiimit, jossa eri toimijat yhdessä kehittävät hyvää työaikaista syömistä. Työpaikkojen kiireen ja ajankohdan muiden haasteiden vuoksi (YT:t, henkilöstövaihdokset ruokapalveluissa ja esimiehissä) tiimejä ei saatu toimimaan hankkeen tueksi. Yhteiskehittelytiimejä perustettiin hankkeen aikana kahteen työpaikkaan, kahdessa toimintaa luvattiin ”harkita ja aloittaa vähitellen”. Hankkeen toiminnan tukena hyödynnettiin hankesuunnitelmaa enemmän teemapäiviä ja palavereja esimiesten ja ruokapalvelujen kanssa.

Sosiaalisen markkinoinnin pilotteja saatiin toteutettua vain yksi. Työpaikat tai ruokapalvelut eivät olleet valmiita pilottien aiheuttamiin lisäkustannuksiin vaikka ne olisivatkin olleet erittäin pienet. Pienimuotoisia pilotointeja toteutettiin teemapäivien yhteydessä, mutta kokonaisuutena toiminta jäi niin pienimuotoiseksi, että miesten hyvinvoinnissa ei voitu nähdä muutoksia.

julkaisut

Työmiesten työaikaiset ruokapalvelut ja syöminen työaikana. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-530-2

Mistä koostuvat työmiehen eväät? Hyvän työaikaisen syömisen edistäminen. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-552-4

mediaosumia

http://yle.fi/uutiset/aijatiimeissa_rukataan_ruokailutottumuksia/7259265 Yle Etelä-Savon uutinen meni Ylen valtakunnan TV-uutisissa klo 18.00.

http://www.lansi-savo.fi/mielipide/p%C3%A4%C3%A4kirjoitukset/lautasmallin-koostumus-hakee-t%C3%B6iss%C3%A4-muotoaan-128433

http://www.ita-savo.fi/uutiset/l%C3%A4hell%C3%A4/nyt-kysyt%C3%A4%C3%A4n-ruuasta-vain-miehilt%C3%A4-127197

http://www.savonsanomat.fi/savo/%C3%84ij%C3%A4tiimit-etsiv%C3%A4t-duunareille-terveellist%C3%A4-ruokaa/496227

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/aijien+lounastavat+ja+tyossajaksaminen+kuntoon/201403662647

näkyvyys ammattilehdissä

Riitta Tuikkanen, Duunarimiehetkin haluavat syödä terveellisesti työaikana. Sydänlehti, verkkolehti, 25.1.2016. http://www.sydan.fi/ruoka-ja-liikunta/terveellista-ruokaa-tyoaikana

Riitta Tuikkanen, Duunarimiehet haluavat syödä terveellisesti työaikana. Diabetes ja Lääkäri –lehti. 1 ❘ 2016 ❘ helmikuu 45. vuosikerta Suomen Diabetesliitto, s.26.
http://www.diabetes.fi/files/6612/Diabetes_ja_laakari_12016.pdf

Riitta Tuikkanen, Duunarimiehetkin haluavat syödä terveellisesti. MAMK Read-lehti 1/2016,
http://www.mamk.fi/read/2016/artikkeli/duunarimiehetkin-haluavat-syoda-terveellisesti/ , sähköinen julkaisu

Mäkeläinen Paula, Työmieskin haluaa syödä terveellisesti. TYÖ TERVEYS TURVALLISUUS, 2/2016, s. 13.

Mäkeläinen Paula, Duunarimiehet haluavat syödä kevyesti työaikana. Työterveyshoitaja 2/2016, s. 14-15.

Lisätietoja

Riitta Tuikkanen
projektipäällikkö
p. 040 772 3385
riitta.tuikkanen(at)xamk.fi

Faktat

Äijätiimillä duunarimiesten työaikainen syöminen paremmaksi

01.02.2014 – 31.10.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Ahlstrom Glassfibre Oy:n Karhulan ja Mikkelin toimipisteet, Savonlinja Oy ja UPM Pelloksen tehtaat Ristiina

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 198 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL