Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin -WaterPlus-hankkeen tavoitteena oli kehittää vesistöihin kohdistuvien, hulevesistä peräisin olevien haitta-aineiden, erityisesti mikromuovien, analysointia ja monitorointia. Lisäksi tavoitteena on mikro- ja makromuovien havainnointiin liittyvien näytteenottomenetelmien, sekä hulevesien mukana kulkeutuvan mikromuovin suodatusmenetelmien kehittämistyö.

 

Tietoa Vesistöjen tilasta UUSIN MENETELMIN

Hulevesien kautta vesistöihin huuhtoutuvat haitta-aineet ja ravinteet on tunnistettu yhdeksi vesistöihin kohdistuvan kuormituksen lähteeksi. Kuormituksen hallinnan kannalta on tärkeää selvittää hulevesien sisältämät epäpuhtaudet. Tiedon saamiseksi onkin tarpeen kehittää ja testata uusia monitorointi- ja puhdistustekniikoita.

Hulevesien laatuun liittyvä tutkimusaineisto on usein vielä hajallaan, eikä siten palvele kaupunkisuunnittelua ja vesistönsuojelun tarpeita. Yhteisen tietoalusta datan jakamiseen, edesauttaa tiedonjakoa ja lisää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kansalaishavaintoja voidaan käyttää apuna vesistöjen tilan havainnoinnissa, ja siten kohdentaa tutkimusta ja toimenpiteitä tietyille alueille.

 

Hankkeen toimenpiteet

1) Etelä-Savon vesistöjen nykytilaselvitys mikro- ja makromuovien ja haitta-aineiden osalta
2) Kansalaishavaintojen kytkeminen osaksi vesistöjen tilanseurantaa
3) Monitorointimenetelmien pilotointi demonstraatiokohteessa
4) Menetelmien kehittäminen muovien torjuntaan
5) Ympäristötiedon jakamiseen soveltuvan alustan kehittäminen vesistötutkimuksen tarpeisiin – Case Mikkeli
6) Viestintä, tiedottaminen ja tulosten jalkauttaminen

 

Tuloksena Tietoa Eri Menetelmien toimivuudesta sekä Etelä-savon vesistöjen tilasta

WaterPlus-hankkeessa tuotettiin tietoa Etelä-Savon pintavesien mikromuovi- ja haitta-ainepitoisuuksista ja Mikkelin kaupunkijokien veden laadusta sekä kannustettiin kansalaisia vesistöjen tilan havainnointiin. Hankkeessa saatiin uutta tietoa eri menetelmien toimivuudesta ja käytettävyydestä vesistöjen laatuun vaikuttavien tekijöiden monitoroinnissa. Erilaisten menetelmien käyttö mahdollisti entistä laajemman ja laatuvarmistetun aineiston keräämisen. WaterPlus-hankkeessa tuotettiin myös Mikkelin alueen vesistötutkimuksen kokoava portaali, jolloin tuotetulle tiedolle saada lisättyä arvoa, datan ollessa käytettävissä eri toimijoiden kesken samalla kun yhteistyö toimijoiden kanssa lisääntyy.

Hankkeessa tuotettiin tietoa erilaisista menetelmistä, jotka soveltuvat mikromuovin torjuntaan vesistöistä sekä mikromuovinäytteiden esikäsittelymenetelmän tehostamisesta. Kansalaishavainnoilla lisättiin kansalaisten ympäristötietoutta sekä kiinnostusta asioihin vaikuttamiseen. Kansalaisten ottaminen mukaan vesistöjen tilan tarkkailuun ja kunnossa pitämiseen luo edellytyksiä entistä laajemman aineiston keräämiseen sekä edesauttaa vesistöjen puhtaana pitämistä. Hankkeessa tuotettu tieto tukee Etelä-Savon vesistöjen puhtaana säilymistä.

Hulevesien mukana luonnonvesiin kulkeutuu yllättävän paljon roskia.

Katso sarjakuva!

 

JULKAISUT

Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisu 2021: Etelä-Savon vesistöjen puhtautta edistämässä

Keväällä 2022 toteutettiin Etelä-Savossa mikromuovi- ja haitta-ainenäytteenottoa vesistöistä ja hiekkarannoilta. Video näytteenotosta nähtävissä: https://www.youtube.com/watch?v=KWgv_gzYQvo

Ympäristö ja Terveys-lehti 4/2022 (rinnakkaistallennus): WaterPlus-hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä vesistöjen puhdistamiseen

Xamk Vaikuttavuus: Vesistöjen puhtauden puolesta

Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisu 2022:  Mikromuovi- ja PFAS-yhdistetutkimusta Etelä-Savon vesistöistä  ja Vedenlaadun monitorointi WaterPlus-hankkeessa. Linkki julkaisuun

Xamk Read 1/2023: Vesistöihin kulkeutuvien mikromuovien määrää halutaan vähentää

WaterPlus-hankkeen tuloskiertueella ”Hulevedet haltuun” 17.-19.10.2023 kuultiin muun muassa Etelä-Savon vesistöjen haitta-aineista ja mikromuoveista sekä dronen käytöstä ympäristöntilanseurannassa. Lisäksi ulkopuoliset asiantuntijat kertoivat hulevesien hallinnasta sekä muovien talteenotosta. Kiertueella esitetyt materiaalit ovat saatavilla tästä

WaterPlus-hankeesta pidettiin loppuwebinaari Ympäristöturvallisuutta ja vesiteknologiaa edistämässä- webinaarin yhteydessä 22.11.2023. WaterPlus-hankkeesta kuullut esitykset ovat ladattavissa tästä:

• WaterPlus-hankkeen esittely (Niina Laurila, Xamk) (linkki)
• Alusta ympäristötiedon jakamiseen (Miika Hämäläinen, Xamk) (linkki)
• Dronet ympäristönseurannassa (Joonas Kahiluoto, Syke) (linkki)
• Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta Mikkelissä (Aki Mykkänen,Xamk) (linkki)
• Levähavainnointi droneavusteisesti (Henri Kettunen, Xamk) (linkki)
• PFAS-yhdisteiden pitoisuudet vesinäytteillä ja passiivisella näytteenotolla, (Aki Mykkänen, Xamk) (linkki)
• Muovinäytteiden esikäsittelyn tehostaminen (Jonna Hauvala, Xamk) (linkki)
• Mikromuovit Etelä-Savon järvialueella (Outi Setälä, Syke) (linkki)

Hankkeen loppujulkaisu: WaterPlus – Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin

 

Lisätietoja

Niina Laurila
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 570 9502
niina.laurila(at)xamk.fi

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
tutkimusryhmäpäällikkö
p. 040 0869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Joonas Kahiluoto
Suomen ympäristökeskus
projektipäällikkö
p. 050 320 9965
joonas.kahiluoto(at)syke.fi

WaterPlus-tietosuojaseloste

Faktat

WaterPlus – Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin

01.04.2021 – 30.11.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Suomen ympäristökeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 708 610 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 431 787 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta