Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin -WaterPlus-hankkeen tavoitteena on kehittää vesistöihin kohdistuvien, hulevesistä peräisin olevien haitta-aineiden, erityisesti mikromuovien, analysointia ja monitorointia. Lisäksi tavoitteena on mikro- ja makromuovien havainnointiin liittyvien näytteenottomenetelmien, sekä hulevesien mukana kulkeutuvan mikromuovin suodatusmenetelmien kehittämistyö.

 

Tietoa Vesistöjen tilasta UUSIN MENETELMIN

Hulevesien kautta vesistöihin huuhtoutuvat haitta-aineet ja ravinteet on tunnistettu yhdeksi vesistöihin kohdistuvan kuormituksen lähteeksi. Kuormituksen hallinnan kannalta on tärkeää selvittää hulevesien sisältämät epäpuhtaudet. Tiedon saamiseksi onkin tarpeen kehittää ja testata uusia monitorointi- ja puhdistustekniikoita.

Hulevesien laatuun liittyvä tutkimusaineisto on usein vielä hajallaan, eikä siten palvele kaupunkisuunnittelua ja vesistönsuojelun tarpeita. Yhteisen tietoalustan luomin datan jakamiseen, edesauttaa tiedonjakoa ja lisää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kansalaishavaintoja voidaan käyttää apuna vesistöjen tilan havainnoinnissa, ja siten kohdentaa tutkimusta ja toimenpiteitä tietyille alueille.

 

Hankkeen toimenpiteet

1) Etelä-Savon vesistöjen nykytilaselvitys mikro- ja makromuovien ja haitta-aineiden osalta
2) Kansalaishavaintojen kytkeminen osaksi vesistöjen tilanseurantaa
3) Monitorointimenetelmien pilotointi demonstraatiokohteessa
4) Menetelmien kehittäminen muovien torjuntaan
5) Ympäristötiedon jakamiseen soveltuvan alustan kehittäminen vesistötutkimuksen tarpeisiin – Case Mikkeli
6) Viestintä, tiedottaminen ja tulosten jalkauttaminen

 

Tuloksena Tietoa Eri Menetelmien toimivuudesta sekä Etelä-savon vesistöjen tilasta

WaterPlus-hankkeessa kehitettävillä ja testattavilla hulevesien epäpuhtauksien näytteenotto- ja analysointimenetelmillä saadaan entistä nopeammin ja enemmän tietoa hulevesien tilasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa erilaisista menetelmistä, jotka soveltuvat mikromuovien torjuntaan vesistöistä.

Kansalaishavainnot ja yhteinen tietoalusta luovat edellytykset entistä laajemman aineiston keräämiselle sekä edesauttavat vesistöjen puhtaana pitämistä. Hankkeessa tuotettu tieto tukee Etelä-Savon vesistöjen puhtaana säilymistä ja ennaltaehkäisee mikromuoveista aiheutuvaa ympäristöriskiä.

 

Keväällä 2022 toteutettiin Etelä-Savossa mikromuovi- ja haitta-ainenäytteenottoa vesistöistä ja hiekkarannoilta. Video näytteenotosta nähtävissä: https://www.youtube.com/watch?v=KWgv_gzYQvo

 

Lisätietoja

Niina Laurila
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 570 9502
niina.laurila(at)xamk.fi

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
tutkimusryhmäpäällikkö
p. 040 0869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Joonas Kahiluoto
Suomen ympäristökeskus
projektipäällikkö
p. 050 320 9965
joonas.kahiluoto(at)syke.fi

WaterPlus-tietosuojaseloste

Faktat

WaterPlus – Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin

01.04.2021 – 30.11.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Suomen ympäristökeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 708 610 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 431 787 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta