Koulunuorisotyötä pidetään yhä enemmän toimijana, jolla on mahdollisuus tukea nuorten hyvinvointia sekä yksilö- että ryhmätasolla. Yksi vuosien 2020-23 valtakunnallisen nuorisopoliittisessa ohjelman (VANUPO 2020-23, 15-16)) tavoitteista oli moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen nuorisotyössä perus- ja ammatillisen koulutuksessa. Osaamiskeskus Nuoskan – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa – keskeinen tavoite on edistää koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä valtakunnallisesti. Åbo Akademi on yksi osaamiskeskuksen osatoteuttajista. ÅA:n tehtävänä on ollut tutkia ruotsinkielisten kuntien ja koulujen erityispiirteitä koulunuorisotyössä.

Keväällä 2024 valmistuu artikkeli rehtoreiden näkemyksistä koulukoutsien työstä ja sen johtajuudesta. Artikkelissa selvitetään muun muassa rehtoreiden näkemyksiä suhtautumisesta koulunuorisotyöntekijän tai -koutsin työhön ja siitä, miten heidän tehtäväkuvaansa on kehitetty vastaamaan kouluyhteisön erilaisia tarpeita. Myös rehtoreiden käsityksiä roolistaan koulunuorisotyöntekijöiden esimiestyössä selvitetään.

Odotamme innolla tutkimusaiheen parissa etenemistä ja uuden tiedon löytämistä tästä vielä melko tutkimattomasta, mutta mielenkiintoisesta aihealueesta.

 

Sofia Gylfe
Projektikoordinattori (Nuoska)

Åbo Akademi

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Åbo Akademi on yksi Nuoskan osatoteuttajista.