Tavoitteena nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Vuodesta 2008 nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä koulutus- ja asiantuntijapalveluita.

Itä-Suomen nuorisopuntari tuottaa tietoa itäsuomalaisten nuorten hyvinvoinnista, arvoista ja asenteista.

Juvenia tukee yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen. Toimintamme keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Juvenia on toiminut vuodesta 2008 asti. Toteutamme nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Tämän lisäksi tarjoamme koulutus- ja asiantuntijapalveluita.

Osallistumme yhteistyössä nuorisoalan muiden toimijoiden kanssa nuorisoalan kansalliseen kehittämiseen sekä kansainvälistämiseen. Juvenia vahvistaa Itä- ja Kaakkois-Suomen kilpailukykyä työllistämällä useita tutkijoita ja kehittäjiä alueelle.

Tutkimus- ja kehittämishankkeemme tuottavat sisältöä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetukseen. Opiskelijoille ne tarjoavat opinnäytetyöaiheita ja harjoittelupaikkoja.

 

 

 

Itä-Suomen nuorisopuntarilla tuodaan esiin itäsuomalaisten nuorten oma ääni heidän elinolojensa kehittämisessä.

Toimintaamme ovat rahoittaneet esimerkiksi Suomen Akatemia, Koneen Säätiö, OKM, Rakennerahasto-ohjelmat (ESR, EAKR, Maaseuturahasto) sekä Kunnallisalan kehittämissäätiö, Erasmus+, Nordplus-, Daphne- ja Life Long Learning -ohjelmat. Juvenia on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kestävän hyvinvoinnin vahvuusaluetta.

 

Kuinka voimme auttaa?

Olethan meihin yhteydessä hankeyhteistyöhön, asiantuntijapalveluihin, harjoitteluun, opinnäytetyöhön yms. liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä

Juvenian yhteystiedot

Katso yhteystiedot

Juvenian julkaisut

Katso julkaisulista

Juvenian asiantuntijapalvelut

Katso asiantuntijapalvelut

MITÄ MEILLÄ TAPAHTUU

Kannanotto: Nuorisotyö mahdollistaa osallistavan ja osaavan Suomen

Nuorisotyön kenttää puhututtaa uhka veikkausvoittorahoista ohjatun nuorisoalan rahoituksen mahdollisista leikkauksista. 14,5 miljoonan budjettivaje vuodelle 2021 toisi suuria muutoksia nuorisotyön toteuttamisen mahdollisuuksiin. Mutta miksi nuorisotyötä tulisi rahoittaa yhteisillä verovaroilla?

Juvenia osallistuu nuorisotyön viikkoon

Valtakunnallisen Nuorisotyön viikon tavoitteena on kertoa nuorisotyöstä ja tehdä nuorisotyön työmuotoja tutuiksi. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia osallistuu viikkoon tuomalla päivittäin esille omien hankkeidensa lisäksi yhteistyökumppaneiden tuottamaa sisältöä sekä yhteisöpedagogiopiskelijoiden näkemyksiä nuorisotyöstä.

Juvenia mukana nuorisotutkimuksen huippuyksikköhaussa

Nuorisotutkimuksen huippututkimusyksikkö perustuu vahvan suomalaisen nuorisotutkimuksen traditiolle ja yhteistyölle. Viiden tutkimusorganisaation monitieteinen konsortio toimitti Suomen Akatemialle aiehakemuksen Nuorisotutkimuksen huippuyksikön perustamiseksi vuosiksi 2022-2029.

Issues on Youth and Marginalization – Debates and Reflections on Policy and Practice

Zoom workshop with Dr. Simon Prideaux, Associate Professor on Social Welfare and Crime at the University of Leeds, United Kingdom and PhD Candidate Claudia Radiven, to participate in a workshop on January 15th 2021, arranged by South Eastern Finland University of Applied Sciences, University of Helsinki and Finnish Society for Disability Research.

Read more

Uutisarkisto

Löydät vanhat uutisemme Juvenian uutisarkistosta

Siirry Juvenian uutisarkistoon

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Olemme toteuttaneet kymmeniä nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Osallistumme yhteistyössä nuorisoalan muiden toimijoiden kanssa nuorisoalan kansalliseen kehittämiseen sekä kansainvälistämiseen.

Juvenian käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tutustu tästä

Aiemmat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tutustu tästä

Juvenia puhuu

 

Juvenia puhuu on videosarja, jossa Juvenian henkilöstö pitää napakoita puheenvuoroja ajankohtaisista nuoriin liittyvistä tutkimus- ja kehittämisteemoista.

Siirry Juvenian soittolistalle.

Juvenia akatemia

Juvenia Akatemia on yhteisöpedagogiopiskelijoiden sosiaalinen oppimis- ja uraohjausympäristö, johon voi hakeutua opiskelemaan 15 – 30 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opiskelija perehtyy Juvenia Akatemiassa nuorisokasvatuksen ajankohtaisimpiin teemoihin ja syventää samalla erityisesti tutkimus- kehittämis- ohjaus-, viestintä- sekä työelämäosaamistaan.

Juvenia Akatemiassa työskennellään asiantuntijatiimin jäsenenä, jolloin tiimityöskentelytaidot vahvistuvat. Samalla opiskelija verkostoituu nuorisokasvatuksen keskeisiin toimijoihin alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, mikä vahvistaa työelämäosaamista, edistää opiskelijan urasuunnittelua sekä työllistymismahdollisuuksia.

Lisäksi Juvenia Akatemia mahdollistaa opiskelijoilleen tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta. Uraohjaus nivoutuu osaksi Juvenian työelämäohjausta ja –opetusta sekä yamk -opiskelijamentorointia.

Opiskelijoiden  tukena ovat yhteisöpedagogikoulutuksen työelämäopettajat, Juvenian työelämäohjaajat sekä yhteisöpedagogi yamk –opiskelijamentori. Lisäksi kattava työelämän yhteistyöverkosto.

Juvenia Akatemiasta opiskelija saa erillisen osaamistodistuksen.

 

 

Lisätietoja:

Milja Manninen
Projektipäällikkö
milja.manninen@xamk.fi
p. 040 1628097

Katja Komonen
työelämäopettaja
katja.komonen@xamk.fi
p.040 8420810

Sari Miettinen
työelämäopettaja
sari.miettinen@xamk.fi
p. 050 3124981

Juvenia Akatemiaa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Ohjaus tulevaisuuden työhön -valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (1.9.2019-31.8.2021).

Itä-Suomen Nuorisopuntari

Itä-Suomen nuorisopuntari on laaja kysely itäsuomalaisten nuorten hyvinvoinnista, arvoista ja asenteista. Kysely selvittää kuvaa itäsuomalaisista nuorista keskittymällä vuosittain tiettyihin vakioteemoihin, kuten työhön ja koulutukseen. Samalla nostetaan esille tärkeitä erityisteemoja, kuten nuorten poismuutto.

Nuorisopuntarin kohderyhmänä ovat Itä-Suomen (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo) oppilaitosten 15–25-vuotiaat nuoret yläkoulun 9. luokasta aina toisen asteen oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäksi mukana ovat nuorten työpajoilla työskentelevät nuoret. Kyselyyn osallistuu vuosittain noin 2000 itäsuomalaista nuorta.

Tuloksista on raportoitu pdf-muotoinen yleiskatsaus, joka on maksuton. Kuntakohtaiset tiedot ovat maksullisia. Itä-Suomen nuorisopuntaria koordinoi Juvenia.

Vuosina 2014–2015 tutkimus kohdistuu nuorten käsityksiin asuinkuntansa palvelujen riittävyydestä ja siitä, kohtaavatko palvelut nuorten tarpeita. Nuoret esittävät myös näkemyksiään siitä, miten asuinpaikkakunnan palveluja pitäisi kehittää.

Vuoden 2012 puntarin teemoissa korostuivat nuorten näkemykset työelämästä ja yrittäjyydestä. Vuoden 2010 nuorisopuntari keskittyi asuinympäristöön ja alueille kiinnittymiseen.

Vuosien 2010 ja 2012 puntarit toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Tutustu tuoreimpaan puntariin: Itä-Suomen Nuorisopuntari 2016

Aikaisemmat Nuorisopuntarit:

Katsaus nuorten hyvinvointiin Itä-Suomen maakunnissa 2010-2012

Nuoret ja syrjäytyminen Itä-Suomessa 2013

Mitä nuoret ajattelevat palveluista? 2016

 

 

Kasvu nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi

Juvenian toiminta alkoi Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamana kehittämishankkeena vuosina 2008–2010.

Tavoitteena oli jo tuolloin vahvistaa Mikkelin asemaa kansallisena ja kansainvälisenä nuorisoalan koulutuksen, tutkimuksen, kehitystyön ja osaamisen keskittymänä. Lisäksi haluttiin luoda uusi, koulutusta, tutkimusta ja käytännön nuorisotoimintaa kehittävä keskus.

Onnistuneen kehittämishankkeen jälkeen Juvenia on vakiinnuttanut paikkansa kansallisena nuorisotutkimuksen ja nuorisoalan kehittäjäorganisaationa. Toimintavuosiensa aikana Juvenia on toteuttanut yli 50 nuoriin liittyvää alueellista, kansallista ja kansainvälistä tutkimus-, kehitys- ja koulutushanketta. Nuorille tämä on merkinnyt yhdenvertaisuuden lisääntymistä ja kohdatuiksi tulemista ympäristöissä, jotka ovat heille merkityksellisiä. Lisäksi nuoret ovat oppineet työelämätaitoja. Samalla yksikkö on mahdollistanut uusien asiantuntijatyöpaikkojen syntymisen alueelle.

Alueellisesti ja kansallisesti vaikuttavan kehittämistoiminnan ohella Juvenia on pärjännyt hyvin kilpaillussa tutkimusrahoituksessa – perinteisesti yliopistoille mielletyllä kentällä. Juvenian myötä ammattikorkeakoulu on saanut rahoitusta muun muassa Suomen Akatemialta, Koneen säätiöltä ja Kunnallisalan kehittämissäätiöltä sekä Erasmus+ Sport -ohjelmasta ja opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteellisestä tutkimusrahoituksesta.

Vuoden 2017 alusta alkaen Juvenian dynaaminen tutkimus- ja kehitystyö on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Juvenia – Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Patteristonkatu 3
PL 181, 50101 Mikkeli

Jussi Ronkainen
tutkimusyksikön johtaja
jussi.ronkainen@xamk.fi
p. 050 312 4983