Päiväopiskelu

Artenomi (AMK) huoltaa historiallisia kohteita niiden arvoa ja aikakautta vaalien

Restauroinnin koulutuksesta valmistut kulttuuriomaisuuden suojelun ja säilyttämisen asiantuntijaksi.

Artenomin koulutuksessa keskitytään kulttuuriperinnön säilyttämiseen huomioimalla sekä historia että kohteen ominaispiirteet. Perinteisten työskentelytekniikoiden opettelu on olennainen osa opintoja. Lisäksi opetellaan dokumentointia, joka on oleellinen osa-alue koko restaurointiprosessissa.

Artenomi (AMK) on restauroinnin ammattilainen, joka soveltaa historiallisen tutkimuksen ja tieteellisen ajattelun keinoja huoltaessaan historiallisia kohteita niiden arvoa ja aikakautta vaalien.

Koulutuksen painoalueita ovat rakennusinteriöörit eli sisätilat, huonekalut sekä erilaiset esineet.

Artenomina etsit taustatietoa historiallisten rakennusten eli interiööreissä ja huonekaluissa tapahtuneista muutoksista. Noiden tietojen pohjalta suunnittelet ja toteutat näiden historiallisten kohteiden restaurointeja käyttämällä alkuperäisiä materiaaleja sekä menetelmiä. Näin säilytetään niiden historiallinen arvo ja varmistetaan kohteen säilyminen myös tuleville sukupolville.

Restaurointiopinnoissa opit koko konservointiprosessi dokumentoinnista vauriokartoitukseen ja sen pohjalta laadittavasta konservointisuunnitelmasta käytännön työhön.

Artenomin työssä tarvittavien kädentaitojen ohella opiskelet laajat teoreettiset, tekniset, tieteelliset ja taidehistorialliset tiedot.

Rakennusinteriöörien ja esineistön alkuperäisten materiaalien ja perinteisten tekniikoiden ohella koulutuksessa korostuu kulttuurihistoriallisten tutkimusmenetelmien soveltaminen työssä sekä dokumentointi- ja kartoitusmenetelmät.

Koulutukseen sisältyy myös tyyli- ja taidehistoriaa sekä konservoinnin ja restauroinnin etiikkaa.

Säilyttäminen | Esinerestaurointi | Rakennusrestaurointi | Interiöörirestaurointi | Perinteiset tekniikat | Kultaus | Kipsikoristeet

Opintojen sisältö

Restauroinnin ydinosaaminen koostuu ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista ja taideopinnoista, museologia- ja kulttuurihistoriaopinnoista sekä materiaalit ja tekniikat -opinnoista. Konservoinnin ja restauroinnin eettinen osaaminen on yhtenä osa-alueena museologian opintoja sekä tulee esiin myös osana muuta opetusta.

Heti opintojen alusta alkaen pääset kokeilemaan oppimaasi teoriatietoa myös käytännössä restauroinnin omissa työpajatiloissa.

Ydinosaamisen ammatillisissa opinnoissa korostuvat historiallisten interiöörien tyylit ja materiaalit sekä tekniikat. Lisäksi opiskelet myös dokumentointitekniikoiden perusteet sekä myös digitaaliset dokumentointimenetelmät. Nämä opinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana.

Ydinosaamisen osana suoritat myös harjoittelujaksot, joiden aikana pääset kerryttämään osaamista työelämässä. Ensimmäinen harjoittelujakso eli perusharjoittelu on toisen vuoden keväällä. Toinen harjoittelujakso eli syventävä harjoittelu on kolmannen vuoden keväällä ja jatkuu neljännen vuoden syksyllä. Voit valita harjoittelupaikkasi oman kiinnostuksesi mukaan.

Restauroinnin täydentävissä opinnoissa syvennät ammattitaitoasi ammattikemian, restaurointitekniikoiden sekä erikoistekniikoiden opintojaksoissa. Restauroinnin prosessia, erilaisia materiaaleja ja tekniikoita käyt syvällisemmin läpi dokumentointitekniikat, restaurointimenetelmät ja restaurointiprosessin hallinta -opintojaksoissa.

Käytännön kohteiden avulla tutustut erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin. Esineissä ja interiöörikohteissa ilmenevät vauriot ja materiaalien valinta sekä restaurointitekniikat tulevat sinulle tutuiksi.

Pääset näyttämään kykysi työelämässä opintoihin olennaisesti kuuluvan hanke- ja projektityöskentelyn kautta.

Täydentävien opintojen aikana opiskelijan on mahdollisuus suunnata omaa osaamistaan yksilöllisten projektien ja valintojensa mukaisesti.

Opinnäytetyö on osa täydentävää osaamista, jossa opiskelija syventää omaa erityisosaamistaan.

Ala tuntui kutsuvalta ja opinnot kiinnostivat kovasti vaikkei oma suunta tai tuleva työnkuva ollutkaan heti alussa selvillä. Parasta olivat intensiiviset teoriatunnit ja työmaakäynnit, sillä itse opin tekemällä enemmän kuin kuuntelemalla.

Yrittäjyys oli ollut Santeri Roivaksella haaveena pitkään. Vuonna 2018 hän valmistui Xamkista artenomiksi ja päätti perustaa oman yrityksen Intarsia ja restaurointi Roivaksen, joka keskittyy huonekalujen ja ikkunoiden sekä ovien restaurointiin.

”Työssä kiehtovinta on työn monipuolisuus. Yrittäjyyteen liittyvä vapaus omien työaikojen ja työtehtävien suhteen on yksi syy, miksi halusin yrittäjäksi. Yrittäjyys on myös hyvä tapa kehittää itseään jatkuvasti ja ottaa vastaan itselleen mieleisiä haasteita. Haasteellisinta yrittäjyydessä on ollut aluksi asiakaskunnan tavoittaminen ja myöhemmässä vaiheessa töiden aikatauluttaminen. Mielenkiintoisin työ, jonka olen tähän mennessä päässyt toteuttamaan, on ollut 1800-luvun alkupuolelta peräisin oleva empirepöytä. Pöydän restauroinnissa pääsi käyttämään paljon perinteisiä tekniikoita ja materiaaleja, mitkä mahdollistivat pöydän palauttamisen lähelle alkuperäistä loistoaan.”

– Santeri Roivas, artenomi (AMK) & yrittäjä

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Uramahdollisuudet

Restauroinnin artenomit työllistyvät esimerkiksi restaurointiin erikoistuneissa yrityksissä, valtion, kuntien ja kaupunkien ylläpitämissä museoissa tai muissa julkisyhteisöissä. Opetus ja ohjaustoiminta on yksi mahdollisuus työllistyä.

Restauroinnin koulutus antaa hyvät valmiudet toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Oman yrityksen perustaminen jo opiskelun aikana on myös mahdollista ja sitä tuetaan Xamkissa yrittäjyysopinnoin.

Opintojen aikana muodostetut kontaktit työnantajiin ja alan muihin toimijoihin esimerkiksi harjoittelussa ovat tärkeitä tulevaa työllistymistä ajatellen. Opintokokonaisuuksiin liittyvät asiakaskontaktit lisäävät työllistymismahdollisuuksia.

Artenomin tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • Suunnittelija
  • Restaurointiyrittäjä
  • Restaurointiasiantuntija
  • Restauroinnin opettaja
  • Kansalaisopiston opettaja
  • Työpajaohjaaja
  • Museoapulainen
  • Museomestari
  • Museonhoitaja

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Eduskuntatalon kalusteet opiskelijoiden käsissä

Annina Tuhkanen (vas.), Noora Saarinen Ja Emilia Holopainen dokumentoivat puhemiehen edustustilan tuolia.

Xamkin restauroinnin opiskelijat näyttivät taitonsa eduskunnan päärakennuksen kalusteiden kunnostustöissä. Mukana oli noin 70 opiskelijaa, jotka kunnostivat eduskunnan päärakennuksen alkuperäisiä, pääosin 1930-luvulla suunniteltuja kalusteita.

Mukana olleet Emilia Holopainen ja Petri Huovila saivat paljon osaamista tulevaa uraansa varten.

– Eduskuntaprojekti antoi paljon kokemusta niin budjettisuunnitelman laatimisesta, erilaisista dokumentointimenetelmistä kuin verhoilusta ja lakan poistosta – kaikki saman projektin sisällä. Koska huonekaluja oli paljon, tekemiseen tuli rutiinia, joka on työelämän kannalta erittäin hyödyllistä. Ainutlaatuinen kokemus, jossa sain olla alusta loppuun asti mukana, Emilia kertoo.

– Antoisinta projektissa oli oppia uusia tekniikoita, joista uskon olevan paljon hyötyä tulevaisuutta ajatellen. Kannatti lähteä mukaan, koska tämän kaltaiseen projektiin ei varmaankaan aivan lähitulevaisuudessa pääse uudestaan osallistumaan, Petri jatkaa.

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Jari-Pekka Muotio
puh. 044 702 8357
jari-pekka.muotio@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610