Päiväopiskelu

  • aloituspaikkoja 20
  • opiskelupaikka Kouvola
  • opintojen kesto 4 vuotta
  • hakuaika  20.3.-3.4.2019

 

Artenomi (AMK) huoltaa historiallisia kohteita niiden arvoa ja aikakautta vaalien

Restauroinnin koulutuksesta valmistut kulttuuriomaisuuden suojelun ja säilyttämisen asiantuntijaksi.

Restauroinnin ammattilainen artenomi (AMK) soveltaa historiallisen tutkimuksen ja tieteellisen ajattelun keinoja huoltaessaan historiallisia kohteita niiden arvoa ja aikakautta vaalien.

Työssäsi tuotat arkistoteknisillä tutkimusmenetelmillä taustatietoa historiallisen rakennuksen interiööreissä ja huonekaluissa tapahtuneista muutoksista. Suunnittelet ja toteutat historiallisten kohteiden restaurointeja käyttämällä alkuperäisiä materiaaleja sekä menetelmiä säilyttäen kohteen historiallisen arvon ja varmistamalla kohteen säilymisen tuleville sukupolville.

Restaurointiopinnoissa käydään läpi koko konservointiprosessi dokumentoinnista vauriokartoitukseen ja sen pohjalta laadittavasta konservointisuunnitelmasta käytännön työhön.

Painoalueita ovat rakennusinteriöörit eli sisätilat, huonekalut sekä erilaiset esineet.

Kädentaitojen ohella opiskelet laajan teoreettisen, teknisen, tieteellisen ja taidehistoriallisen tiedon. Rakennusinteriöörien ja esineistön alkuperäisten materiaalien ja perinteisten tekniikoiden ohella koulutuksessa korostuu kulttuurihistoriallisten tutkimusmenetelmien soveltaminen sekä dokumentointi- ja kartoitusmenetelmät.

Tietopuoliseen koulutukseen sisältyy tyyli- ja taidehistoriaa sekä konservoinnin ja restauroinnin etiikkaa.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Restauroinnin opinnot

Restauroinnin ydinosaaminen koostuu ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista ja taideopinnoista, museologia- ja kulttuurihistoriaopinnoista sekä materiaalit ja tekniikat -opinnoista. Konservoinnin ja restauroinnin eettinen osaaminen on yhtenä osa-alueena museologian opintoja sekä tulee esiin myös osana muuta opetusta.

Ydinosaamisen ammatillisissa opinnoissa korostuvat historiallisten interiöörien tyylit ja materiaalit sekä tekniikat. Ydinosaamisessa opiskellaan myös dokumentointitekniikoiden perusteet sekä digitaaliset dokumentointimenetelmät.

Opintojen alusta lähtien toteutetaan käytännön ja teorian läheistä linkittymistä opetuksessa. Ydinosaamisen opinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana.

Ydinosaamisen osana opiskelija suorittaa myös harjoittelujaksot. Ensimmäinen harjoittelujakso, perusharjoittelu, on toisen vuoden keväällä. Toinen harjoittelujakso eli syventävä harjoittelu on kolmannen vuoden keväällä ja jatkuu neljännen vuoden syksyllä. Opiskelija hakeutuu oman ammatillisen kiinnostuksensa mukaisesti valitsemaansa harjoittelupaikkaan.

Restauroinnin täydentävissä opinnoissa syvennetään opiskelijan ammattitaitoa ammattikemian, restaurointitekniikoiden sekä erikoistekniikoiden opintojaksoissa. Restauroinnin prosessia, erilaisia materiaaleja ja tekniikoita käydään syvällisemmin läpi dokumentointitekniikat, restaurointimenetelmät ja restaurointiprosessin hallinta -opintojaksoissa.

Käytännön kohteiden avulla opiskelija tutustuu erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin. Esineissä ja interiöörikohteissa ilmenevät vauriot ja materiaalien valinta sekä restaurointitekniikat tulevat tutuiksi.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Työpaikka yrityksessä tai julkisella puolella

Restauroinnin artenomit työllistyvät esimerkiksi restaurointiin erikoistuneissa yrityksissä, valtion, kuntien ja kaupunkien ylläpitämissä museoissa tai muissa julkisyhteisöissä. Opetus ja ohjaustoiminta on yksi mahdollisuus työllistyä.

Restauroinnin koulutus antaa hyvät valmiudet toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Oman yrityksen perustaminen jo opiskelun aikana on myös mahdollista ja sitä tuetaan yrittäjyysopinnoin.

Opintojen aikana muodostetut kontaktit työnantajiin ja alan muihin toimijoihin esimerkiksi harjoittelussa ovat tärkeitä tulevaa työllistymistä ajatellen. Opintokokonaisuuksiin liittyvät asiakaskontaktit lisäävät työllistymismahdollisuuksia.

Olisiko unelma-ammattisi

  • suunnittelija
  • restauroinnin yrittäjä
  • restauroinnin asiantuntija
  • restauroinnin opettaja
  • työpajaohjaaja vai
  • museomestari

Eduskuntatalon kalusteet opiskelijoiden käsissä

Annina Tuhkanen (vas.), Noora Saarinen Ja Emilia Holopainen dokumentoivat puhemiehen edustustilan tuolia.

Xamkin restauroinnin opiskelijat näyttivät taitonsa eduskunnan päärakennuksen kalusteiden kunnostustöissä. Mukana oli noin 70 opiskelijaa, jotka kunnostivat eduskunnan päärakennuksen alkuperäisiä, pääosin 1930-luvulla suunniteltuja kalusteita.

Mukana olleet Emilia Holopainen ja Petri Huovila saivat paljon osaamista tulevaa uraansa varten.

– Eduskuntaprojekti antoi paljon kokemusta niin budjettisuunnitelman laatimisesta, erilaisista dokumentointimenetelmistä kuin verhoilusta ja lakan poistosta – kaikki saman projektin sisällä. Koska huonekaluja oli paljon, tekemiseen tuli rutiinia, joka on työelämän kannalta erittäin hyödyllistä. Ainutlaatuinen kokemus, jossa sain olla alusta loppuun asti mukana, Emilia kertoo.

– Antoisinta projektissa oli oppia uusia tekniikoita, joista uskon olevan paljon hyötyä tulevaisuutta ajatellen. Kannatti lähteä mukaan, koska tämän kaltaiseen projektiin ei varmaankaan aivan lähitulevaisuudessa pääse uudestaan osallistumaan, Petri jatkaa.

Konkreettista oppia restauroinnista

Koulutus painottuu huonekalujen ja interiöörien restaurointiin. Restaurointiopinnoissa olen saanut monipuolista ja konkreettista oppia erilaisten materiaalien ja kohteiden restauroinnista, mikä olikin aikanaan ratkaiseva tekijä harkitessani, mihin kouluun hakisin. Eli siis: halusin höyläämään.

Miina Tolonen, restauroinnin opiskelija

Lue lisää Miinan opinnoista

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Jari-Pekka Muotio
puh. 044 702 8357
jari-pekka.muotio@xamk.fi

Kysy lisä hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu