Päiväopiskelu

Artenomi (AMK) huoltaa historiallisia kohteita niiden arvoa ja aikakautta vaalien

Restauroinnin koulutuksesta valmistut kulttuuriomaisuuden suojelun ja säilyttämisen asiantuntijaksi.

Artenomin koulutuksessa keskitytään kulttuuriperinnön säilyttämiseen huomioimalla sekä historia että kohteen ominaispiirteet. Perinteisten työskentelytekniikoiden opettelu on olennainen osa opintoja. Lisäksi opetellaan dokumentointia, joka on oleellinen osa-alue koko restaurointiprosessissa.

Artenomi (AMK) on restauroinnin ammattilainen, joka soveltaa historiallisen tutkimuksen ja tieteellisen ajattelun keinoja huoltaessaan historiallisia kohteita niiden arvoa ja aikakautta vaalien.

Koulutuksen painoalueita ovat rakennusinteriöörit eli sisätilat, huonekalut sekä erilaiset esineet.

Artenomina etsit taustatietoa historiallisten rakennusten eli interiööreissä ja huonekaluissa tapahtuneista muutoksista. Noiden tietojen pohjalta suunnittelet ja toteutat näiden historiallisten kohteiden restaurointeja käyttämällä alkuperäisiä materiaaleja sekä menetelmiä. Näin säilytetään niiden historiallinen arvo ja varmistetaan kohteen säilyminen myös tuleville sukupolville.

Restaurointiopinnoissa opit koko konservointiprosessi dokumentoinnista vauriokartoitukseen ja sen pohjalta laadittavasta konservointisuunnitelmasta käytännön työhön.

Artenomin työssä tarvittavien kädentaitojen ohella opiskelet laajat teoreettiset, tekniset, tieteelliset ja taidehistorialliset tiedot.

Rakennusinteriöörien ja esineistön alkuperäisten materiaalien ja perinteisten tekniikoiden ohella koulutuksessa korostuu kulttuurihistoriallisten tutkimusmenetelmien soveltaminen työssä sekä dokumentointi- ja kartoitusmenetelmät.

Koulutukseen sisältyy myös tyyli- ja taidehistoriaa sekä konservoinnin ja restauroinnin etiikkaa.

 

Säilyttäminen | Esinerestaurointi | Huonekalurestaurointi | Rakennusrestaurointi | Interiöörirestaurointi | Perinteiset tekniikat | Kultaus | Kipsikoristeet | Pintakäsittely

Opintojen sisältö

Restauroinnin koulutuksessa ammattitaito rakentuu taideopintojen, museologia- ja kulttuurihistoriaopintojen sekä materiaalien ja tekniikoiden opintojen pohjalta.

Konservoinnin ja restauroinnin eettinen osaaminen nivoutuu luontevasti osaksi kaikkia opintoja.

Ydinosaamisen ammatillisissa opinnoissa korostuvat historiallisten interiöörien tyylit ja materiaalit sekä tekniikat. Lisäksi opiskelet myös dokumentointitekniikoiden perusteet ja perehdyt digitaalisiin dokumentointimenetelmiin. Nämä opinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana.

Ydinosaamisen osana, toisen vuoden keväällä, suoritat perusharjoittelun, jossa pääset kartuttamaan osaamistasi työelämässä.

Restauroinnin täydentävissä opinnoissa syvennät ammattitaitoasi restaurointitekniikoiden ja erikoistekniikoiden opintojaksoissa. Restauroinnin prosessia sekä erilaisia materiaaleja ja tekniikoita käyt syvällisemmin läpi restauroinnin suunnittelu-, restaurointitekniikat- ja restaurointiprosessi-moduuleissa. Syventävä harjoittelu on kolmannen vuoden keväällä.

Käytännön projekteissa tutustut erilaisiin materiaaleihin ja teknikoihin. Esineissä ja interiöörikohteissa ilmenevät vauriot ja materiaalien valinta sekä restaurointitekniikat tulevat sinulle tutuiksi.

Pääset näyttämään kykysi työelämässä hanke- ja projektityöskentelyn kautta.

Täydentävien opintojen aikana sinulla on mahdollisuus suunnata osaamistasi yksilöllisten projektien, harjoitteluiden ja valintojen mukaisesti. Opinnäytetyössä syvennät omaa erityisosaamistasi.

Artenomi työelämässä

Restauroinnin artenomit työllistyvät esimerkiksi restaurointiin erikoistuneissa yrityksissä, valtion, kuntien ja kaupunkien ylläpitämissä museoissa tai muissa julkisyhteisöissä. Opetus- ja ohjaustoiminta on yksi mahdollisuus työllistyä.

Restauroinnin koulutus antaa hyvät valmiudet toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Oman yrityksen perustaminen jo opiskelun aikana on myös mahdollista, ja sitä tuetaan Xamkissa yrittäjyysopinnoin.

Opintojen aikana muodostetut kontaktit työnantajiin ja alan muihin toimijoihin esimerkiksi harjoittelussa ovat tärkeitä tulevaa työllistymistä ajatellen. Opintokokonaisuuksiin liittyvät asiakaskontaktit lisäävät työllistymismahdollisuuksia.

Artenomin tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • suunnittelija
  • restaurointiyrittäjä
  • restaurointiasiantuntija
  • restauroinnin opettaja
  • kansalaisopiston opettaja
  • työpajaohjaaja
  • museoapulainen
  • museomestari.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Koulutuksen aikana olen päässyt kokeilemaan paljon erilaista

Koulutus houkutteli myös siinä mielessä minua puoleensa, että olen aina ollut vahvasti sitä mieltä, että on järkevämpää korjata vanhaa kuin ostaa uutta. Ja sitähän restaurointi on, vanhan vaalimista, menneiden sukupolvien työn arvostamista, kulttuuriperintömme vaalimista ja varmistamista sen säilyminen tuleville polville. Kaikki nämä ovat minulle tärkeitä arvoja.

Yrittäjyys oli ollut Santeri Roivaksella haaveena pitkään. Vuonna 2018 hän valmistui Xamkista artenomiksi ja päätti perustaa oman yrityksen Intarsia ja restaurointi Roivaksen, joka keskittyy huonekalujen ja ikkunoiden sekä ovien restaurointiin.

”Työssä kiehtovinta on työn monipuolisuus. Yrittäjyyteen liittyvä vapaus omien työaikojen ja työtehtävien suhteen on yksi syy, miksi halusin yrittäjäksi. Yrittäjyys on myös hyvä tapa kehittää itseään jatkuvasti ja ottaa vastaan itselleen mieleisiä haasteita. Haasteellisinta yrittäjyydessä on ollut aluksi asiakaskunnan tavoittaminen ja myöhemmässä vaiheessa töiden aikatauluttaminen. Mielenkiintoisin työ, jonka olen tähän mennessä päässyt toteuttamaan, on ollut 1800-luvun alkupuolelta peräisin oleva empirepöytä. Pöydän restauroinnissa pääsi käyttämään paljon perinteisiä tekniikoita ja materiaaleja, mitkä mahdollistivat pöydän palauttamisen lähelle alkuperäistä loistoaan.”

– Santeri Roivas, artenomi (AMK) & yrittäjä

Miten restaurointityö etenee?

Jokainen restauroinnin kohde on yksilöllinen, ja siksi restaurointityö sisältää aina kohteen huolellisen tutkimuksen. Kohteen nykytila, alkuperäiset materiaalit ja rakenne, vaurioituminen, materiaalien muutokset, kohteen käyttö- ja säilytysolosuhteet sekä niissä tapahtuneet muutokset selvitetään.

Kohteen aiemmat dokumentit ovat myös tärkeää tutkimusmateriaalia. Kaikkien työssä käytettävien materiaalien sopivuus tarkoitukseensa on tutkittava ja testattava huolella ennen toimenpiteiden valintaa. Siksi materiaalitutkimus on restauroinnin koulutuksen tutkimuksellinen painopiste.

Dokumentointi on oleellinen osa restaurointiprosessia, ja sitä toteutetaan kuvaamalla, kohdepiirustuksin ja kirjallisesti.

Eduskuntatalon kalusteet opiskelijoiden käsissä

Annina Tuhkanen (vas.), Noora Saarinen Ja Emilia Holopainen dokumentoivat puhemiehen edustustilan tuolia.

Xamkin restauroinnin opiskelijat näyttivät taitonsa eduskunnan päärakennuksen kalusteiden kunnostustöissä. Mukana oli noin 70 opiskelijaa, jotka kunnostivat eduskunnan päärakennuksen alkuperäisiä, pääosin 1930-luvulla suunniteltuja kalusteita.

Mukana olleet Emilia Holopainen ja Petri Huovila saivat paljon osaamista tulevaa uraansa varten.

– Eduskuntaprojekti antoi paljon kokemusta niin budjettisuunnitelman laatimisesta, erilaisista dokumentointimenetelmistä kuin verhoilusta ja lakan poistosta – kaikki saman projektin sisällä. Koska huonekaluja oli paljon, tekemiseen tuli rutiinia, joka on työelämän kannalta erittäin hyödyllistä. Ainutlaatuinen kokemus, jossa sain olla alusta loppuun asti mukana, Emilia kertoo.

– Antoisinta projektissa oli oppia uusia tekniikoita, joista uskon olevan paljon hyötyä tulevaisuutta ajatellen. Kannatti lähteä mukaan, koska tämän kaltaiseen projektiin ei varmaankaan aivan lähitulevaisuudessa pääse uudestaan osallistumaan, Petri jatkaa.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Jari-Pekka Muotio
puh. 044 702 8357
jari-pekka.muotio@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610