Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi AMK-tutkinto on väylä urallasi ja työelämässä kehittymiseen. Saat valmiuksia erityisesti lähijohtamiseen ja esihenkilötyöhön sekä työelämän kehittämiseen.

Opinnoissasi pääset jakamaan työelämässä hankkimaasi kokemusta ja osaamista muiden alan ammattilaisten kanssa sekä oppimaan muiden kokemuksista myös eri ammattialojen opiskelijoiden kanssa.

Hae kevään 2025 yhteishaussa!

Kevään yhteishaku on käynnissä 11.-25.3.2025.

Monimuoto-opiskelu

Mikkeli

Opintojen kesto: 2,5 Seuraavat hakuajat: Ei tiedossa Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Savonlinna

Aloituspaikat: 30 Opintojen kesto: 2,5 Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Ensihoitaja (ylempi AMK)
 • Fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • Geronomi (ylempi AMK)
 • Jalkaterapeutti (ylempi AMK)
 • Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
 • Naprapaatti (ylempi AMK)
 • Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • Sosionomi (ylempi AMK)
 • Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Syvennä asiantuntijuuttasi ja laajenna urapolkujasi

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnossa päivität, syvennät ja laajennat asiantuntijuuttasi johtamisessa ja työelämän kehittämisessä alallasi.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi tunnet sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön keskeisiä muutoksia ja ymmärrät niiden yhteydet hyvinvointi- ja terveyspolitiikkaan. Osaat soveltaa tätä tietoa johtamisessa ja kehittämisessä omalla alallasi.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä monialaisissa verkostoissa sekä koordinoida ja johtaa kehittämishankkeita työyhteisöissä. Osaat toimia lähijohtamisen tehtävissä esihenkilönä tavoitteellisesti ja tuloksellisesti.

Saat valmiuksia henkilöstövoimavarojen sekä muutosten ja uudistamisen johtamiseen, talousosaamiseen lähijohtamistyössä ja asiakkuuksien sekä verkostojen johtamiseen.

Hallitset tutkivaan kehittämiseen ja palvelujen arviointiin liittyvät käsitteet, prosessit ja lähestymistavat. Osaat uudistaa asiakaslähtöisiä palveluja osana strategista johtamista.

YAMK-opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaalityöntekijän tehtävään vaaditaan kuitenkin ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Kolme henkilö seisomapäydän päällä olevan koneen äärellä keskustelemassa.

Opi tuntemaan sote-alan toimintaympäristön keskeisiä muutoksia ja ymmärtämään niiden yhteydet hyvinvointi- ja terveyspolitiikkaan.

 • johtaminen
 • lähijohtaminen
 • esihenkilötyö
 • henkilöstövoimavarat
 • uudistamisen johtaminen
 • verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen
 • talousjohtaminen sosiaali- ja terveysalalla
 • palvelujen asiakaslähtöisyys
 • tutkiva työelämän kehittäminen
 • viestintä
 • sosiaali- ja terveysala

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

Opintojen sisältö

Koulutuksen lähtökohtana on monitieteinen ja monialainen lähestymistapa, jossa korostuvat sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoksista lähtöisin olevat kehittämistarpeet.

Koulutuksessa kolme kokonaisuutta

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op) ja sen rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Tutkintokohtaiset syventävät opinnot ovat ns.ydinosaamisen (must know) opintoja. Ydinosaaminen sisältää ne tiedot, taidot ja sen pätevyyden, jota työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen.

Tutkintokohtaisia syventäviä ammattiopintoja (40 op) ovat

 • Terveys- ja hyvinvointipolitiikan linjaukset ja lähtökohdat
 • Sosiaali- ja terveysalan viestintä
 • Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen
 • Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä
 • Uudistumisen johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
 • Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen.

Täydentävä osaaminen

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti ja ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline-tarjonnasta.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista: 

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot. 

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).  

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta. 

Opinnäytetyö

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö (30 op). Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa tai koulutuksen yhteistyöorganisaatioiden toimeksiannosta.

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Lue opiskelijoiden tarinoita

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK) on monimuotokoulutus

Koulutuksen toteutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opinnot alkavat vuorotellen Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla.

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella kuitenkin huomioiden opintojen kuormittavuus ja opintoihin varattava aika.

Tutkintokohtaisten syventävien ammattiopintojen opetus tapahtuu verkossa – poikkeuksen muodostavat johtamisen opintoihin sisältyvät simulaatiot, jotka saatetaan toteuttaa kampuksella lähiopintoina.

Verkossa kontaktiopetuksena toteutettava syventävien ammattiopintojen opintojaksojen opetus toteutetaan pääsääntöisesti kahtena päivänä kuukaudessa. Opetus ajoittuu kahdelle lukuvuodelle.

Oppimistehtävät voit linkittää omiin työtehtäviisi. Opintoihin sisältyy työelämään kytkeytyvä opinnäytetyö, jonka voit aloittaa opintojesi ensimmäisen lukukauden aikana. Opinnäytetyön työstämistä voit jatkaa toisena ja kolmantena lukuvuotena.

Opinnoissa korostuvat kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky. Opinnot edellyttävät sinulta itseohjautuvuutta ja kykyä aikatauluttaa opintojesi etenemistä, aloitteellisuutta, yhteistyötaitoja sekä opintojen ja muun elämän yhteensovittamista.

Osaamisen tunnistamisella tehdään opiskelusta mielekästä. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä.

Esimerkki ensimmäisen lukukauden opiskelusta

Ydinopintoja 15 op (1 op vastaa 27 tunnin työmäärää), opinnäytetyön ideointi sekä täydentävän osaamisen opintoja 5 op.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Verkostoitumista ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. 

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä  Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään.  Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 300. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358405469262
Sähköposti
Johanna.Hirvonen@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö
Johanna Hirvonen
Yliopettaja
+358405469262
Johanna.Hirvonen@xamk.fi
Puhelin
+358406849538
Sähköposti
Tarja.Turtiainen@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksik
Tarja Turtiainen
Yliopettaja
+358406849538
Tarja.Turtiainen@xamk.fi

Kuinka voisimme palvella?

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella:

Etsitkö henkilöitä?