Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 35
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • hakuaika 14.-28.3.2018

 

Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • hakuaika 14.-28.3.2018

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Mikkeli, Kotka
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • hakuaika ei ole tiedossa
 • lisätietoja: hakijapalvelut@xamk.fi

Sosiaalialalla työskentelet ihmisten parissa, heidän kanssaan ja heidän hyväkseen

Sosionomina edistät ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää.

Sosiaaliala tarjoaa sinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan. Sosionomina pyrit tukemaan asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa.

Osaat asettua tasaveroiseen vuorovaikutussuhteeseen asiakkaasi ja hänen verkostonsa kanssa sekä toimia kuntoutusprosessissa asiakkaiden sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi.

Sosionomina teet vastuullista ja haastavaa työtä ihmisten hyvinvoinnin hyväksi.

Sosionomin työhön voi kuulua ihmisten ja yhteisöjen osallisuuden lisäämistä, palvelujen tuottamista ja toteuttamista erilaisissa arjen tilanteissa sekä ongelmien ennaltaehkäisemistä.

Siihen kuuluu myös asiakkaan elämäntilanteen ja voimavarojen arvioimista ja tunnistamista, ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä, asiakaan motivoimista ja asiakasprosessin seurantaa, päätöksentekoa ja heikoimmassa asemassa olevien asioiden ajamista.

Asiakkaiden tukemisessa ja kuntouttamisessa hyödynnät vuorovaikutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen keinoja. Osaat ohjata asiakkaitasi palvelujärjestelmässä ja tunnet sitä koskevan lainsäädännön.

Sosionomikoulutuksessa opiskelet tietoja ja taitoja, joiden avulla:

 • ymmärrät ihmisen kasvua ja kehitystä
 • ymmärrät yhteiskunnan muuttumista
 • osaat toimia vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ihmisten kanssa
 • osaat työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa
 • saat valmiuksia edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalista turvallisuutta ja osallisuutta sekä sosiaalista toimintakykyä

Mikkelin kampus tarjoaa ensimmäisenä Suomessa mahdollisuutta täydentää menetelmän osaamistasi sosionomiopinnoissa green care -toimintaan. Green care on tavoitteellista toimintaa, jossa luontoa käytetään ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi erityisesti ohjaus-, hoiva- tai kuntouttavassa työssä. Esimerkkejä toiminnasta ovat erilaiset eläinavusteiset menetelmät, puutarha-avusteinen toiminta tai vaikkapa kuntoutusta tarjoavat hoivamaatilat. Katso video Hoivafarmin toiminnasta: Juhon päivä Hoivafarmilla.

Kotkassa voit täydentää osaamistasi mediakasvatuksessa ja mediatuotannossa eri ikäisten asiakasryhmien kanssa. Medialla on keskeinen merkitys muun muassa ilmaisun, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisessä.

Miksi opiskelisit sosiaali- ja terveysalan ammattiin juuri Xamkissa? Koska täällä et ole oman onnesi nojassa. Ihmisenkokoisilla kampuksilla  sinut tunnetaan nimeltä ja sinusta välitetään. Saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Sinua autetaan myös harjoittelupaikan saamisessa.

 

Opinnoista laaja-alaista sosiaalialan osaamista

Sosionomiopintojen keskeiset sisältöalueet ovat:

 • varhaiskasvatus
 • erityiskasvatus
 • lastensuojelu- ja perhetyö
 • vammaistyö
 • seniorityö
 • mielenterveystyö
 • päihdetyö
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • työyhteisöjen kehittäminen ja johtaminen
 • asiantuntijana vaikuttaminen

Opinnoissa korostuvat opiskelijalähtöisyys, itsenäinen opiskelu ja sosiaalialan ongelmien käsittely pienryhmissä. Näin opit selvittämään vaativiakin asiakastilanteita sekä itsenäisesti että osana tiimiä. Sosionomiopintojen tietoperustan luovat sosiaalitieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen, psykologinen ja terveydenhuollollinen tieto sekä taide- ja ilmaisuaineet.

Asiakastyön ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämisen rinnalla opiskelet yhteiskunnallista vaikuttamista, kehittämistä, johtamista sekä verkostotyötä. Koulutus perustuu hyvinvointi- ja vuorovaikutustyön erityisosaamiseen.

Valittavana on myös lastentarhanopettajan kelpoisuuteen johtavat opinnot. Koulutus antaa valmiudet tuottaa, arvioida ja kehittää sosiaalialan palveluita ja menetelmiä sekä syventää oman ammatillisuuden erityisosaamista.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Uramahdollisuudet hyvät: sosionomit ovat suosittua porukkaa

Työllisyystilanne on hyvä, ellei jopa loistava. Työpaikka voi löytyä mitä moninaisimmista paikoista, joihin laaja-alainen tutkintosi antaa kelpoisuuden ja valmiudet. Valmistuttuasi voit työskennellä kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä, alan esimiestehtävissä sekä kehittämistehtävissä, tai toimia sosiaalialan yrittäjänä.

Sosionomien työpaikat ovat perinteisesti olleet kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalveluissa kuten kunnallisessa päivähoidossa, lastensuojelussa, perhetyössä, oppilas- ja opiskelijahuollossa tai nuorisotyössä. Työpaikkasi voi olla myös vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa sekä aikuissosiaalityön sosiaaliohjauksen tehtävissä, esimerkiksi päihdepalveluissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.

Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut.

Sosiaalipalveluiden lisäksi voit työskennellä useilla lähialoilla. Esimerkiksi terveydenhuolto, työvoimapalvelut ja nuorisotoimi työllistävät sosionomeja sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin asiakastyön, suunnittelun ja kehittämisen tehtäviin.

Sinusta voi tulla

 • sosiaaliohjaaja
 • palveluohjaaja
 • lastensuojelulaitoksen ohjaaja
 • kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
 • lastentarhanopettaja
 • koulukuraattori
 • palvelukodin johtaja
 • järjestötyöntekijä
 • kuntoutusohjaaja

Lue lisää sosionomin työstä TE-palveluiden Ammattinetistä.

Sosionomin koulutus avaa laajan työkentän

Sosionomin työssä on mielestäni parasta alan tehtävien vaihtelevuus ja monipuolisuus. Sosiaalialalla jokainen päivä on erilainen, eikä työ muodostu rutiininomaiseksi tai tylsäksi. Suosittelenkin alaa kaikille, jotka haluavat tehdä työtä ihmisten parissa heidän arjessaan.

Juuso Hannula, sosionomiopiskelija

Lue lisää Juuson mietteitä opiskelusta

5 hyvää syytä opiskella sosionomiksi

 1. Saat paljon käytännön kokemusta jo opiskelun aikana.
 2. Sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet.
 3. Sosionomit oppivat tekemällä. Myös ryhmätöitä on paljon.
 4. Sosionomit voivat parantaa edes vähän maailmaa kuulemalla ihmisiä.
 5. Sosionomeilla on avoin ja yhteisöllinen meininki.

Hyödyllisin oppimani asia on, että vaikka en ole täydellinen, olen silti riittävän hyvä tullakseni siksi, miksi haluan tulla. Kun ympärillä on oikeanlaisia ihmisiä tukena, oppii itsekin antamaan omat virheensä anteeksi.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
koulutusvastaava Mauno Saksio
mauno.saksio@xamk.fi
puh. 040 842 0632

 

 

Kotka
koulutusvastaava Miia Heikkinen
puh. 044 702 8942
miia.heikkinen@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This