Päiväopiskelu

Opintojen kesto 3,5 vuotta.

Kotka
Mikkeli

Monimuoto-opiskelu

Opintojen kesto 3,5 vuotta.

Kotka
 • 35 aloituspaikkaa
 • seuraava hakuaika ei tiedossa
Mikkeli
 • 30 aloituspaikkaa
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Sosiaalialalla työskentelet ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen

Sosionomi on hyvinvoinnin tukemisen moniosaaja

Sosiaaliala tarjoaa sinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan.

Työssäsi edistät ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää.

Koulutus antaa ammatin, jolla on merkitystä niin sinulle kuin koko yhteiskunnalle.

Sosionomin työllistymismahdollisuudet ovat laajat. Sosionomit työllistyvät sosiaalialla esimerkiksi päiväkodeissa, lastensuojelussa ja perhetyössä sekä päihdetyön, vammaistyön ja sekä erilaisiin projekti-, kehittämis-, esimies- sekä asiantuntijatehtäviin.

Voit suuntautua myös varhaiskasvatuksen sosionomin työhön.

Opit kohtaamaan erilaisissa, haastavissakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja tukemaan heitä elämän käännekohdissa.

Asiakkaiden tukemisessa ja kuntoutumisessa hyödynnät vuorovaikutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen keinoja. Osaat ohjata asiakkaitasi palvelujärjestelmässä ja tunnet sitä koskevan lainsäädännön.

Tutkinnon suoritettuasi osaat soveltaa opintojesi aikana hankkimiasi sosiaalialan tietoa ja taitoja käytännön asiakastyössä ja sosiaalialan kehittämistehtävissä.

Opintoihin kuuluu täydentäviä opintoja, joihin voit valita omaa osaamistasi syventäviä tai täydentäviä opintoja. Mikkelin kampuksella on erikoistuttu luontolähtöiseen kuntouttavaan toimintaan ja Kotkan kampuksella sosiaalialan mediaosaamiseen. Yhteisesti toteutetaan lapsi- ja perhelähtöiseen työhön liittyvä moduuli.

lastensuojelu | nuorisotyö | varhaiskasvatus | varhaiskasvatuksen sosionomi | perhetyö | sosiaaliohjaaja | vammaistyö | vanhustyö | kriminaalityö | päihdetyö | mielenterveystyö

Opintojen sisältö

Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana perehdyt sosiaalialan eettiseen ja monitieteiseen tietoperustaan eli alaan liittyvään teoriatietoon. Saat valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritat myös ensimmäisen harjoittelun.

Toisena opiskeluvuotena perehdyt sosionomin erilaisiin asiakassektoreihin, menetelmiin ja työtehtäviin. Harjoittelusi aikana vahvistat ja sovellat ohjaustaitojasi valitsemallasi työkentällä.

Kolmantena opiskeluvuotena voit profiloida ammattitaitoasi valitsemalla itseäsi kiinnostavan täydentävän opintokokonaisuuden.  Opit hallitsemaan suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja sosiaalialan kehittämistehtävien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kolmannen lukuvuoden syksyyn ajoittuvat täydentävän opintokokonaisuuden opinnot toteutetaan pääosin verkkototeutuksina.

Koulutuksessa valittavana on myös varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen johtavat opinnot.

Mikkelin kampuksella voit täydentää osaamistasi luontolähtöisessä kuntouttavassa työssäLuontolähtöisyys on tavoitteellista toimintaa, jossa luontoa käytetään ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi erityisesti ohjaus-, hoiva- tai kuntouttavassa työssä. Esimerkkejä toiminnasta ovat erilaiset eläinavusteiset menetelmät, puutarha-avusteinen toiminta tai vaikkapa kuntoutusta tarjoavat hoivamaatilat. Voit soveltaa osaamistasi toimiessasi sosionomina niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa.  Koulutus täyttää valtakunnallisen Green Care -laatumerkin edellytykset.

Katso video Hoivafarmin toiminnasta: Juhon päivä Hoivafarmilla.

Kotkassa voit täydentää osaamistasi mediakasvatuksessa ja mediatuotannossa eri ikäisten asiakasryhmien kanssa. Medialla on keskeinen merkitys muun muassa ilmaisun, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisessä. Opiskelijat ovat tehneet mm. Kouvolan kaupungin nuorisotyölle seksuaalikasvatuksen videokäsikirjoituksia, erityislasten ja -nuorten koulutukseen tarkoitetun mobiilisovelluksen käytön herätevideon ja digitarinan ammatillisen kuntoutuksen oppaaksi ja ohjeeksi. Lue lisää Sosiaalialan mediaosaaminen -opintokokonaisuudesta.

Savonlinnassa tarjolla on kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhön erikoistuva sosionomin koulutus. Lue lisää koulutuksesta.

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina Mikkelin ja Kotkan kampuksilla. Opintojen keskimääräinen suoritusaika on 3,5 vuotta mutta opiskeluaika muotoutuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt. Opetustarjonta voi sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja, itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, tenttejä, ryhmätyöskentelyä, työelämäpäiviä ja työelämän projekteja, sosiaalialan työtilanteiden simulointia sekä käytännön harjoittelua.

Opintoja voit suorittaa sekä Mikkelin että Kotkan kampuksilla. Harjoitteluissa ja työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä pääset perehtymään sosionomin erilaisiin työtehtäviin ja työpaikkoihin ammattilaisen ohjauksessa. Harjoittelun kautta on myös mahdollisuus työllistyä oman alan töihin.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. Ensimmäisen ja toisen vuoden harjoittelujaksot on ajoitettu työjärjestykseen ja loput kaksi jokainen ajoittaa itse opintojen lomaan.

Monimuoto-opinnot voit suorittaa työn ohessa. Lähipäiviä on pääsääntöisesti kerran kuussa kahdesta neljään päivään. Harjoittelujaksot opiskelija ajoittaa itse opintojen lomaan.

Sosionomi työelämässä

Sosionomien työtilanne on hyvä. Työpaikka voi löytyä mitä moninaisimmista paikoista, joihin laaja-alainen tutkintosi antaa kelpoisuuden ja valmiudet.

Valmistuttuasi voit työskennellä kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä sekä alan esimies- ja kehittämistehtävissä.  Työpaikkasi voi olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilta.

Usein sosionomien työpaikat ovat varhaiskasvatuksessa eli esimerkiksi päiväkodeissa. Voit työskennellä myös lastensuojelussa, perhetyössä sekä oppilas- ja opiskelijahuollossa. Työpaikkasi voi olla myös vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa sekä aikuisten parissa esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, päihde- ja kriminaalityössä, mielenterveystyössä tai maahanmuuttajatyössä.

Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut. Voit myös työllistää itsesi sosiaalialan yrittäjänä.

Sosiaalipalveluiden lisäksi voit työskennellä useissa muissakin työtehtävissä – esimerkiksi terveydenhuollossa, Kelassa ja työvoimapalveluissa.

Mikäli haluat sosionomi (AMK) -tutkinnollasi kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin, tulee sinun tehdä vähintään 60 opintopisteen laajuiset kelpoisuuden tuottavat opinnot.

Sinusta voi tulla esimerkiksi:

 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • sosiaaliohjaaja
 • palveluohjaaja
 • koulukuraattori
 • projektityöntekijä
 • järjestötyöntekijä
 • palvelukodin johtaja
 • perhetyöntekijä
 • kuntoutusohjaaja
 • päivä- tai työtoiminnan ohjaaja.

Sosionomin pätevyys

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki astui voimaan 1.3.2016. Uuden lain myötä sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammateista tuli laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja. Sosionomin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Lisätietoa ammattioikeuksista on tarjolla Valviran sivuilla.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

BYOD – BRING YOUR OWN DEVICE

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

"Joskus on hyvä poistua mukavuusalueeltaan ja kokeilla jotain uutta ennakkoluulottomasti."

Lue Justinan haastattelu

"Opetuksen laatu on loistava. Opettajat ovat ammattitaitoisia ja usein heiltä löytyykin alan kokemusta kentältä."

Lue Paulan haastattelu

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella sosionomiksi

 1. Saat paljon käytännön kokemusta jo opiskelun aikana.
 2. Sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet.
 3. Sosionomit oppivat tekemällä. Myös ryhmätöitä on paljon.
 4. Sosionomit voivat parantaa edes vähän maailmaa kuulemalla ihmisiä.
 5. Sosionomeilla on avoin ja yhteisöllinen meininki.

Hyödyllisin oppimani asia on, että vaikka en ole täydellinen, olen silti riittävän hyvä tullakseni siksi, miksi haluan tulla. Kun ympärillä on oikeanlaisia ihmisiä tukena, oppii itsekin antamaan omat virheensä anteeksi.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
koulutusvastaava Mauno Saksio
mauno.saksio@xamk.fi
puh. 040 842 0632

Kotka
koulutusvastaava Miia Heikkinen
miia.heikkinen@xamk.fi
puh. 044 702 8942

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610