Päiväopiskelu

Opintojen kesto 3,5 vuotta.

Kotka
Mikkeli

Monimuoto-opiskelu

Opintojen kesto 3,5 vuotta.

Kotka
 • 35 aloituspaikkaa
 • seuraava hakuaika ei tiedossa
Mikkeli
 • 30 aloituspaikkaa
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Sosiaalialalla työskentelet ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen

Sosionomi on hyvinvoinnin tukemisen moniosaaja

Sosiaaliala tarjoaa sinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan.

Työssäsi edistät ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää.

Koulutus antaa ammatin, jolla on merkitystä niin sinulle kuin koko yhteiskunnalle.

Sosionomin työllistymismahdollisuudet ovat laajat. Sosionomit työllistyvät sosiaalialla esimerkiksi päiväkodeissa, lastensuojelussa ja perhetyössä sekä päihdetyön, vammaistyön ja sekä erilaisiin projekti-, kehittämis-, esimies- sekä asiantuntijatehtäviin.

Voit suuntautua myös varhaiskasvatuksen sosionomin työhön.

Sosionomi on läsnä asiakkaiden arjessa ja auttaa, ohjaa ja tukee erilaisissa elämäntilanteissa auttaen lapsen, nuoren ja aikuisen kehittymistä ja hyvän elämän etsintää. Hän tukee eri-ikäisten asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa.

Opit kohtaamaan erilaisissa, haastavissakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja tukemaan heitä elämän käännekohdissa. Osaat asettua tasaveroiseen vuorovaikutussuhteeseen asiakkaasi ja hänen läheistensä kanssa.

Asiakkaiden tukemisessa ja kuntoutumisessa hyödynnät vuorovaikutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen keinoja. Osaat ohjata asiakkaitasi palvelujärjestelmässä ja tunnet sitä koskevan lainsäädännön.

Tutkinnon suoritettuasi osaat soveltaa opintojesi aikana hankkimiasi sosiaalialan tietoa ja taitoja käytännön asiakastyössä ja sosiaalialan kehittämistehtävissä.

lastensuojelu | nuorisotyö | varhaiskasvatus | varhaiskasvatuksen sosionomi | perhetyö | sosiaaliohjaaja | vammaistyö | vanhustyö | kriminaalityö | päihdetyö | mielenterveystyö

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Sosionomikoulutuksessa opiskelet tietoja ja taitoja, joiden avulla:

 • ymmärrät ihmisen kasvua ja kehitystä
 • ymmärrät yhteiskunnan muuttumista
 • osaat toimia vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ihmisten kanssa
 • osaat työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa
 • saat valmiuksia edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalista turvallisuutta ja osallisuutta sekä sosiaalista toimintakykyä

Opinnoissa korostuvat itsenäinen opiskelu ja sosiaalialan ongelmien käsittely pienryhmissä. Näin opit selvittämään vaativiakin asiakastilanteita sekä itsenäisesti että osana tiimiä.

Sosionomiopintojen tietoperustan luovat sosiaalitieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen, psykologinen ja terveydenhuollollinen tieto sekä taide- ja ilmaisuaineet.

Asiakastyön ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämisen rinnalla opiskelet yhteiskunnallista vaikuttamista, kehittämistä, johtamista sekä verkostotyötä. Koulutus perustuu hyvinvointi- ja vuorovaikutustyön erityisosaamiseen. Koulutus antaa valmiudet tuottaa, arvioida ja kehittää sosiaalialan palveluita ja menetelmiä sekä syventää oman ammatillisuuden erityisosaamista.

Työelämäyhteistyö on mukana koulutuksessa koko opintojen ajan, ei pelkästään harjoittelujaksojen kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat työstävät aitoja työelämään liittyviä tehtäviä osana opintojaan.

Mikkelin kampuksella voit täydentää osaamistasi luontolähtöisessä kuntouttavassa työssäLuontolähtöisyys on tavoitteellista toimintaa, jossa luontoa käytetään ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi erityisesti ohjaus-, hoiva- tai kuntouttavassa työssä. Esimerkkejä toiminnasta ovat erilaiset eläinavusteiset menetelmät, puutarha-avusteinen toiminta tai vaikkapa kuntoutusta tarjoavat hoivamaatilat. Voit soveltaa osaamistasi toimiessasi sosionomina niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa.  Koulutus täyttää valtakunnallisen Green Care -laatumerkin edellytykset.

Katso video Hoivafarmin toiminnasta: Juhon päivä Hoivafarmilla.

Kotkassa voit täydentää osaamistasi mediakasvatuksessa ja mediatuotannossa eri ikäisten asiakasryhmien kanssa. Medialla on keskeinen merkitys muun muassa ilmaisun, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisessä. Opiskelijat ovat tehneet mm. Kouvolan kaupungin nuorisotyölle seksuaalikasvatuksen videokäsikirjoituksia, erityislasten ja -nuorten koulutukseen tarkoitetun mobiilisovelluksen käytön herätevideon ja digitarinan ammatillisen kuntoutuksen oppaaksi ja ohjeeksi. Lue lisää Sosiaalialan mediaosaaminen -opintokokonaisuudesta.

Savonlinnassa erikoistut kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhön. Lue lisää koulutuksesta.

Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana perehdyt sosiaalialan eettiseen ja monitieteiseen tietoperustaan eli alaan liittyvään teoriatietoon. Saat valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritat myös ensimmäisen harjoittelun.

Toisena opiskeluvuotena perehdyt sosionomin erilaisiin asiakassektoreihin, menetelmiin ja työtehtäviin. Harjoittelusi aikana vahvistat ja sovellat ohjaustaitojasi valitsemallasi työkentällä.

Kolmantena opiskeluvuotena voit profiloida ammattitaitoasi valitsemalla itseäsi kiinnostavan syventävän ja täydentävän opintokokonaisuuden. Opit hallitsemaan suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja sosiaalialan kehittämistehtävien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kolmantena opiskeluvuotenasi suoritat ammatillista suuntautumistasi tukevan syventävän harjoittelun. Opinnäytetyössäsi etenet suunnitelma- ja toteutusvaiheeseen.

Koulutuksessa valittavana on myös varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen johtavat opinnot.

Kansainvälistyminen

Xamkin opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä monin eri tavoin. Voit lähteä ulkomaille opiskeluvaihtoon tai harjoitteluun. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto, yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Lue lisää kansainvälistymisestä.

Sosionomin pätevyys

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki astui voimaan 1.3.2016. Uuden lain myötä sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammateista tuli laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja. Sosionomin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Lisätietoa ammattioikeuksista on tarjolla Valviran sivuilla.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on keskimäärin 3 – 3,5 vuotta.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. Ensimmäisen ja toisen vuoden harjoittelujaksot on ajoitettu työjärjestykseen ja loput kaksi jokainen ajoittaa itse opintojen lomaan.

Monimuoto-opinnot voit suorittaa työn ohessa. Lähipäiviä on pääsääntöisesti kerran kuussa kahdesta neljään päivään. Harjoittelujaksot opiskelija ajoittaa itse opintojen lomaan.

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 45 opintopistettä (op), yhteensä 31 viikkoa. Harjoittelu jakaantuu eri lukuvuosille neljään jaksoon (7, 7, 10 ja 7 viikkoa).

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 op.

Sosionomiopintojen keskeiset sisältöalueet ovat:

 • varhaiskasvatus
 • erityiskasvatus
 • lastensuojelu- ja perhetyö
 • vammaistyö
 • seniorityö
 • mielenterveystyö
 • päihdetyö
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • työyhteisöjen kehittäminen ja johtaminen
 • asiantuntijana vaikuttaminen

"Joskus on hyvä poistua mukavuusalueeltaan ja kokeilla jotain uutta ennakkoluulottomasti."

Lue Justinan haastattelu

"Opetuksen laatu on loistava. Opettajat ovat ammattitaitoisia ja usein heiltä löytyykin alan kokemusta kentältä."

Lue Paulan haastattelu

Sosionomi työelämässä

Työllisyystilanne on hyvä. Työpaikka voi löytyä mitä moninaisimmista paikoista, joihin laaja-alainen tutkintosi antaa kelpoisuuden ja valmiudet.

Valmistuttuasi voit työskennellä kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä, alan esimiestehtävissä sekä kehittämistehtävissä, tai toimia sosiaalialan yrittäjänä.

Sosionomien työpaikat ovat perinteisesti olleet kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalveluissa kuten varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa, perhetyössä, oppilas- ja opiskelijahuollossa tai nuorisotyössä.

Työpaikkasi voi olla myös vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa sekä aikuissosiaalityön sosiaaliohjauksen tehtävissä, esimerkiksi päihdepalveluissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.

Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut.

Sosiaalipalveluiden lisäksi voit työskennellä useilla lähialoilla. Esimerkiksi terveydenhuolto, työvoimapalvelut ja nuorisotoimi työllistävät sosionomeja sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin asiakastyön, suunnittelun ja kehittämisen tehtäviin.

Sinusta voi tulla esimerkiksi

 • sosiaaliohjaaja
 • palveluohjaaja
 • lastensuojelulaitoksen ohjaaja
 • kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • koulukuraattori
 • palvelukodin johtaja
 • järjestötyöntekijä
 • kuntoutusohjaaja

Lue lisää sosionomin työstä TE-palveluiden Ammattinetistä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella sosionomiksi

 1. Saat paljon käytännön kokemusta jo opiskelun aikana.
 2. Sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet.
 3. Sosionomit oppivat tekemällä. Myös ryhmätöitä on paljon.
 4. Sosionomit voivat parantaa edes vähän maailmaa kuulemalla ihmisiä.
 5. Sosionomeilla on avoin ja yhteisöllinen meininki.

Hyödyllisin oppimani asia on, että vaikka en ole täydellinen, olen silti riittävän hyvä tullakseni siksi, miksi haluan tulla. Kun ympärillä on oikeanlaisia ihmisiä tukena, oppii itsekin antamaan omat virheensä anteeksi.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
koulutusvastaava Mauno Saksio
mauno.saksio@xamk.fi
puh. 040 842 0632

Kotka
koulutusvastaava Miia Heikkinen
miia.heikkinen@xamk.fi
puh. 044 702 8942

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610