Päiväopiskelu

Opintojen kesto 3,5 vuotta.

Kotka
 • 30 aloituspaikkaa yhteishaussa 18.3.-1.4.2020
Mikkeli
 • 35 aloituspaikkaa yhteishaussa 18.3.-1.4.2020

 

Monimuoto-opiskelu

Opintojen kesto 3,5 vuotta.

Kotka
 • 30 aloituspaikkaa yhteishaussa 4.-18.9.2019
Mikkeli
 • 30 aloituspaikkaa yhteishaussa 4.-18.9.2019

 

Sosiaalialalla työskentelet ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen

Sosiaaliala tarjoaa sinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan. Edistät ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää.

Sosionomina pyrit tukemaan asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa. Teet vastuullista ja haastavaa työtä ihmisten hyvinvoinnin hyväksi.

Työssään sosionomi tuottaa ja toteuttaa palveluja erilaisissa arjen tilanteissa sekä ennaltaehkäisee ongelmia.

Sosionomin työhön kuuluu asiakkaan elämäntilanteen ja voimavarojen arvioimista ja tunnistamista, ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä ja asiakaan motivoimista. Työhön kuuluu myös asiakasprosessin seurantaa, päätöksentekoa ja heikoimmassa asemassa olevien asioiden ajamista.

Asiakkaiden tukemisessa ja kuntouttamisessa hyödynnät tasaveroisen vuorovaikutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen keinoja. Osaat ohjata asiakkaitasi palvelujärjestelmässä ja tunnet sitä koskevan lainsäädännön.

Miksi opiskelisit sosiaali- ja terveysalan ammattiin juuri Xamkissa? Täällä et ole oman onnesi nojassa. Ihmisenkokoisilla kampuksilla sinut tunnetaan nimeltä ja sinusta välitetään. Saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Sinua autetaan myös harjoittelupaikan saamisessa.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Sosionomikoulutuksessa opiskelet tietoja ja taitoja, joiden avulla:

 • ymmärrät ihmisen kasvua ja kehitystä
 • ymmärrät yhteiskunnan muuttumista
 • osaat toimia vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ihmisten kanssa
 • osaat työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa
 • saat valmiuksia edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalista turvallisuutta ja osallisuutta sekä sosiaalista toimintakykyä

Opinnoissa korostuvat itsenäinen opiskelu ja sosiaalialan ongelmien käsittely pienryhmissä. Näin opit selvittämään vaativiakin asiakastilanteita sekä itsenäisesti että osana tiimiä.

Sosionomiopintojen tietoperustan luovat sosiaalitieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen, psykologinen ja terveydenhuollollinen tieto sekä taide- ja ilmaisuaineet.

Asiakastyön ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämisen rinnalla opiskelet yhteiskunnallista vaikuttamista, kehittämistä, johtamista sekä verkostotyötä. Koulutus perustuu hyvinvointi- ja vuorovaikutustyön erityisosaamiseen.

Valittavana on myös varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin (entinen lastentarhanopettaja) kelpoisuuteen johtavat opinnot. Koulutus antaa valmiudet tuottaa, arvioida ja kehittää sosiaalialan palveluita ja menetelmiä sekä syventää oman ammatillisuuden erityisosaamista.

Työelämäyhteistyö on mukana koulutuksessa koko opintojen ajan, ei pelkästään harjoittelujaksojen kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat työstävät aitoja työelämään liittyviä tehtäviä osana opintojaan.

 

Mikkelin kampuksella voit täydentää osaamistasi luontolähtöisessä kuntouttavassa työssäLuontolähtöisyys on tavoitteellista toimintaa, jossa luontoa käytetään ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi erityisesti ohjaus-, hoiva- tai kuntouttavassa työssä. Esimerkkejä toiminnasta ovat erilaiset eläinavusteiset menetelmät, puutarha-avusteinen toiminta tai vaikkapa kuntoutusta tarjoavat hoivamaatilat. Voit soveltaa osaamistasi toimiessasi sosionomina niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa.  Koulutus täyttää valtakunnallisen Green Care -laatumerkin edellytykset.

Katso video Hoivafarmin toiminnasta: Juhon päivä Hoivafarmilla.

Kotkassa voit täydentää osaamistasi mediakasvatuksessa ja mediatuotannossa eri ikäisten asiakasryhmien kanssa. Medialla on keskeinen merkitys muun muassa ilmaisun, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisessä. Opiskelijat ovat tehneet mm. Kouvolan kaupungin nuorisotyölle seksuaalikasvatuksen videokäsikirjoituksia, erityislasten ja -nuorten koulutukseen tarkoitetun mobiilisovelluksen käytön herätevideon ja digitarinan ammatillisen kuntoutuksen oppaaksi ja ohjeeksi. Lue lisää Sosiaalialan mediaosaaminen -opintokokonaisuudesta.

Xamkin opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä monin eri tavoin. Voit lähteä ulkomaille opiskeluvaihtoon tai harjoitteluun. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto, yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Lue lisää kansainvälistymisestä.

 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on keskimäärin 3 – 3,5 vuotta.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. Ensimmäisen ja toisen vuoden harjoittelujaksot on ajoitettu työjärjestykseen ja loput kaksi jokainen ajoittaa itse opintojen lomaan.

Monimuoto-opinnot voit suorittaa työn ohessa. Lähipäiviä on pääsääntöisesti kerran kuussa kahdesta neljään päivään. Harjoittelujaksot opiskelija ajoittaa itse opintojen lomaan.

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 45 opintopistettä (op), yhteensä 31 viikkoa. Harjoittelu jakaantuu eri lukuvuosille neljään jaksoon (7, 7, 10 ja 7 viikkoa).

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 op.

Sosionomiopintojen keskeiset sisältöalueet ovat:

 • varhaiskasvatus
 • erityiskasvatus
 • lastensuojelu- ja perhetyö
 • vammaistyö
 • seniorityö
 • mielenterveystyö
 • päihdetyö
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • työyhteisöjen kehittäminen ja johtaminen
 • asiantuntijana vaikuttaminen

Sosionomi työelämässä

Työllisyystilanne on hyvä. Työpaikka voi löytyä mitä moninaisimmista paikoista, joihin laaja-alainen tutkintosi antaa kelpoisuuden ja valmiudet.

Valmistuttuasi voit työskennellä kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä, alan esimiestehtävissä sekä kehittämistehtävissä, tai toimia sosiaalialan yrittäjänä.

Sosionomien työpaikat ovat perinteisesti olleet kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalveluissa kuten varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa, perhetyössä, oppilas- ja opiskelijahuollossa tai nuorisotyössä.

Työpaikkasi voi olla myös vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa sekä aikuissosiaalityön sosiaaliohjauksen tehtävissä, esimerkiksi päihdepalveluissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.

Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut.

Sosiaalipalveluiden lisäksi voit työskennellä useilla lähialoilla. Esimerkiksi terveydenhuolto, työvoimapalvelut ja nuorisotoimi työllistävät sosionomeja sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin asiakastyön, suunnittelun ja kehittämisen tehtäviin.

Sinusta voi tulla esimerkiksi

 • sosiaaliohjaaja
 • palveluohjaaja
 • lastensuojelulaitoksen ohjaaja
 • kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
 • varhaiskasvatuksen opettaja (entinen lastentarhanopettaja)
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • koulukuraattori
 • palvelukodin johtaja
 • järjestötyöntekijä
 • kuntoutusohjaaja

Lue lisää sosionomin työstä TE-palveluiden Ammattinetistä.

Sosionomin koulutus avaa laajan työkentän

Sosionomin työssä on mielestäni parasta alan tehtävien vaihtelevuus ja monipuolisuus. Sosiaalialalla jokainen päivä on erilainen, eikä työ muodostu rutiininomaiseksi tai tylsäksi. Suosittelenkin alaa kaikille, jotka haluavat tehdä työtä ihmisten parissa heidän arjessaan.

Juuso Hannula, sosionomiopiskelija

Lue lisää Juuson mietteitä opiskelusta

5 hyvää syytä opiskella sosionomiksi

 1. Saat paljon käytännön kokemusta jo opiskelun aikana.
 2. Sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet.
 3. Sosionomit oppivat tekemällä. Myös ryhmätöitä on paljon.
 4. Sosionomit voivat parantaa edes vähän maailmaa kuulemalla ihmisiä.
 5. Sosionomeilla on avoin ja yhteisöllinen meininki.

Hyödyllisin oppimani asia on, että vaikka en ole täydellinen, olen silti riittävän hyvä tullakseni siksi, miksi haluan tulla. Kun ympärillä on oikeanlaisia ihmisiä tukena, oppii itsekin antamaan omat virheensä anteeksi.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
koulutusvastaava Mauno Saksio
mauno.saksio@xamk.fi
puh. 040 842 0632

 

 

Kotka
koulutusvastaava Miia Heikkinen
miia.heikkinen@xamk.fi
puh. 044 702 8942

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu