Sosionomi (AMK)

Sosiaaliala tarjoaa sinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan.

Edistät ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää.

Koulutus antaa ammatin, jolla on merkitystä niin sinulle kuin koko yhteiskunnalle. Sosionomin työllistymismahdollisuudet ovat laajat.

Päiväopiskelu

Mikkeli

Aloituspaikat: 45 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Kotka

Aloituspaikat: 40 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Monimuoto-opiskelu

Mikkeli

Aloituspaikat: 30 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Verkko-opiskelu

Verkko

Aloituspaikat: 35 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Sosionomi (AMK)

Sosionomi – hyvinvoinnin tukemisen moniosaaja

Sosionomiopinnoissa opit kohtaamaan erilaisissa, haastavissakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja tukemaan heitä elämän käännekohdissa.

Asiakkaiden tukemisessa ja kuntoutumisessa osaat hyödyntää vuorovaikutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen keinoja.

Osaat ohjata asiakkaitasi palvelujärjestelmässä ja tunnet sitä koskevan lainsäädännön.

Tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää omaa työtäsi ja sosiaalialaa uuden tutkimustiedon valossa.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Saat ammatin, jolla on merkitystä niin sinulle kuin koko yhteiskunnallekin.

 • lastensuojelu
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • perhetyö
 • vammaistyö
 • kriminaalityö
 • päihdetyö
 • mielenterveystyö
 • palveluohjaus
 • sosiaaliohjaus
 • sosiaalinen kuntoutus

Miksi kannattaa opiskella sosionomiksi Xamkissa?

Opintojen sisältö

Opetussuunnitelma perustuu seuraaviin valtakunnallisesti määriteltyihin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen sosionomin (AMK) osaamisalueisiin:

 • eettinen osaaminen
 • asiakastyön osaaminen
 • sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
 • kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
 • sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • johtamisosaaminen

Opetussuunnitelmassa on ydinosaamisen opintoja ja täydentävän osaamisen valinnaisia opintoja. Harjoittelun osuus on suuri, 40 op.

Opinnot rakentuvat seuraavasti:

 • Ydinosaaminen  125 op:
  • Sosiaalialan työn lähtökohdat 15 op
  • Ihminen sosiokulttuurisessa ympäristössä 10 op
  • Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut 10 op
  • Sosiaalialan asiakastyö 35 op
  • Sosiaalialan kehittäminen ja johtaminen 10 op
  • Opinnäytetyö 15 op
  • Yhteiset opinnot 30 op
 • Harjoittelu 40 op
 • Täydentävä osaaminen 45 op

Opintoihin kuuluu täydentäviä opintoja 45 opintopistettä, joihin voit valita omaa osaamistasi syventäviä tai laajentavia opintoja. Täydentävien tarjonta on laaja.

Täydentävissä opinnoissa voit suuntautua

 • varhaiskasvatusosaamiseen (kelpoisuus varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin)
 • kouluhyvinvointiin
 • luontolähtöisiin ja toiminnallisiin menetelmiin kuntouttavassa työssä sekä
 • vaativaan monialaiseen lapsi- ja perhetyöhön.

Voit hyödyntää myös muiden koulutusalojen opintoja.

Lue opiskelijatarinoita

Voit suorittaa sosionomi (AMK) -tutkinnon päivä-, monimuoto- tai verkko-opintoina.

Päivätoteutus, Kotka ja Mikkeli

Sekä Kotkassa että Mikkelissä elokuussa aloittava koulutus toteutetaan päivätoteutuksena. Päivätoteutus sisältää ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana työjärjestyksen mukaisesti lähiopetusta kampuksella.

Lähiopetusta on tällöin viikoittain. Kolmannesta lukuvuodesta alkaen opetus on pääosin verkossa. Opetus koostuu lähiopetuksesta, ryhmätyöskentelystä, itsenäisestä työskentelystä, työelämässä tapahtuvasta opiskelusta, seminaareista, simulaatioista sekä harjoitteluista.

Koulutuksen toteutus

Sosionomiopinnot voit suorittaa päiväopintoina sekä Mikkelissä että Kotkassa. Päivätoteutuksessa on etenkin kahtena ensimmäisenä opiskeluvuotena monimuoto- ja verkkototeutusta enemmän lähiopetusta tukemassa itsenäistä opiskelua.

Vaihtoehtoina on myös Mikkelissä järjestettävä monimuotototeutus tai Kotkan verkkototeutus.

Täydentävät opinnot ovat pääsääntöisesti verkko-opintoina kaikissa opiskelumuodoissa.

Opintojen keskimääräinen suoritusaika on 3 – 3,5 vuotta.

Verkkototeutus

Verkkototeutuksessa opetus ei ole sidottu kampukselle, mutta opiskelijan on järjestettävä osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen aikaan sidottuun opetukseen.

Työjärjestyksessä näkyvä opetus ja ohjaus edellyttävät aktiivista ja vuorovaikutteista osallistumista yhteisiin oppimistilanteisiin, joten opiskelijan on varattava aika opiskelulle rauhallisessa tilassa ääni- ja kuvayhteydellä.

Reaaliaikaista verkko-opetusta on keskimäärin yksi kokonainen päivä kuukaudessa. Sen lisäksi satunnaiset tunnit pyritään sijoittamaan klo 16-18 välille.

Monimuotototeutus, Mikkeli

Mikkelissä tammikuussa alkava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Toteutus sisältää pääosin verkossa tapahtuvaa työskentelyä, mutta ensimmäisinä lukukausina on myös kampuksella toteutettavia lähiopetuspäiviä. Kolmannen vuoden opinnot järjestetään pääsääntöisesti verkon kautta.  

Lähiopetuspäiviä voi olla noin 2 – 6 päivää ensimmäisinä lukukausina. 

Verkossa tapahtuva kontaktiopetus voi sisältää verkkoluentoja tai erilaisia seminaarityyppisiä tapaamisia, mitkä ilmoitetaan ryhmäkohtaisessa lukujärjestyksessä.  Lähiopetus (niin kampuksella kuin verkko-opetuksessa) edellyttää pääsääntöisesti osallistumista opetustapahtumaan.

Uramahdollisuudet

Sosionomien työtilanne on erittäin hyvä. Voit työskennellä mitä moninaisimmissa sosiaalialan työympäristöissä ja tehtävissä.

Valmistuttuasi voit työskennellä kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä sekä alan esihenkilö- ja kehittämistehtävissä julkisella, yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä ja muissa kolmannen sektorin organisaatioissa. Voit myös toimia sosiaalialan yrittäjänä.

Sosionomina voit työskennellä sosiaalialan eri osa-alueilla.  Työpaikkasi voi olla lastensuojelussa, perhetyössä sekä oppilas- ja opiskelijahuollossa tai varhaiskasvatuksessa.  Aikuissosiaalityön kentällä työpaikkasi sosionomina voi olla esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, päihde- ja kriminaalityössä, mielenterveystyössä, työllisyyspalveluissa tai maahanmuuttajatyössä. Sosionomin osaamista tarvitaan myös vammaistyössä ja ikääntyneiden palveluissa.

Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut. Voit myös työllistää itsesi sosiaalialan yrittäjänä.

Sosiaalipalveluiden lisäksi voit työskennellä useissa muissakin työtehtävissä – esimerkiksi terveydenhuollossa, Kelassa ja työvoimapalveluissa.

Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • sosiaaliohjaaja
 • palveluohjaaja
 • koulukuraattori
 • projektityöntekijä
 • järjestötyöntekijä
 • palvelukodin johtaja
 • perhetyöntekijä
 • kuntoutusohjaaja
 • päivä- tai työtoiminnan ohjaaja

Sosionomin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Lisätietoa ammattioikeuksista on tarjolla Valviran sivuilla.

Mikäli haluat sosionomi (AMK) -tutkinnollasi kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin, tulee sinun tehdä vähintään 60 opintopisteen laajuiset kelpoisuuden tuottavat opinnot.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Ihmisiä juomassa kahvia pöydän ympärillä Cafe Alfassa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358447028942
Sähköposti
Miia.Heikkinen@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koul.yks
Miia Heikkinen
Lehtori
+358447028942
Miia.Heikkinen@xamk.fi
Puhelin
+358401903938
Sähköposti
Leila.Pekonen@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö
Leila Pekonen
Lehtori
+358401903938
Leila.Pekonen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: