Nuorisokasvatus ja nuorisotyö

Yhteisöpedagogi (AMK)

Yhteisöpedagogina olet nuorisokasvatuksen ammattilainen, joka tekee merkityksellistä työtä paitsi nuorten, myös eri-ikäisten ihmisten kanssa. Ohjaat, autat, tuet ja innostat sekä yksilöitä että erilaisia ryhmiä.

Laajalla ja monimuotoisella alalla on tarjolla paljon erilaisia ohjaamiseen, kasvatukseen, kehittämiseen ja johtamiseen liittyviä työtehtäviä.

Hae lisähaussa päiväopintoihin!

Lisähaku 29.7.-8.8.2024.

Syksyn yhteishaku on 28.8.-11.9.2024.

Päiväopiskelu

Mikkeli

Aloituspaikat: 30 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 ja 29.7.-8.8.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Verkko-opiskelu

Verkko

Aloituspaikat: 40 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Yhteisöpedagogi (AMK)

Nuoruuden, nuorisotyön ja ohjaamisen asiantuntijaksi

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi olet nuorten kasvatuksen ja ohjauksen ammattilainen ja hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden kehittäjä.

Voit toimia asiantuntijatehtävissä nuorisokasvatuksen erilaisissa toimintaympäristöissä – esimerkiksi nuorisotyössä, koulunuorisotyössä tai etsivässä nuorisotyössä.

Osaamistasi voit hyödyntää toimiessasi myös eri-ikäisten ihmisten kanssa esimerkiksi järjestöissä, tapahtumissa tai monikulttuurisessa työssä.

Valmistumisesi jälkeen:

 • Tunnistat nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntymekanismit sekä yhteiskunnalliset muutokset.
 • Tunnistat nuorisokasvatuksen keskeiset kasvatukselliset, ohjaukselliset ja osallisuutta tukevat menetelmät ja osaat hyödyntää niitä yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvun ja oppimisen tukemisessa.
 • Hallitset kohtaavan työotteen.
 • Ymmärrät nuorten elämää ja nuoruuden ilmiöitä.
 • Osaat toimia nuorisokasvatuksen monialaisissa toimintaympäristöissä yhdessä toisten toimijoiden kanssa ja ymmärrät heidän toimintaperiaatteensa.
 • Osaat kehittää oma työtäsi, työyhteisöäsi ja ammattialaasi. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja.
Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Voit hyödyntää osaamistasi paitsi nuorten, myös eri-ikäisten ihmisten kanssa työskentelyssä.

 • kasvatus
 • pedagogiikka
 • yhteisöllisyys
 • ohjaaminen
 • osallisuus
 • luovuus
 • liikunta
 • seikkailu
 • elämys
 • kulttuuri
 • nuorisotyöntekijä
 • koulunuorisotyö
 • humanistinen ala
 • mediakasvatus
 • nuorisokulttuurit
 • vaikuttaminen

Miksi opiskella nuorisokasvatusta ja nuorisotyötä Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Yhteisöpedagogikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op). Se koostuu 165 op:n ydinosaamisesta sekä 45 op:n täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaaminen tarkoittaa niitä tietoja, taitoja ja pätevyyttä, jota työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta.

Ydinosaaminen koostuu kaikille Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisistä opinnoista (30 op), yhteisöpedagogikoulutuksen ammattiopinnoista (90 op), harjoitteluista (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Ydinosaaminen on koulutuksen kaikille opiskelijoille pakollista.

Ydinosaamisen opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, joilla voit tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit, kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja kasvatuksellisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten elämään.

Keskeisiä sisältöjä opinnoissasi ovat pedagogista, yhteiskunnallista, yhteisöllistä sekä kehittämis- ja vaikuttamisosaamista edistävät opintokokonaisuudet.

Ydinosaamisen opintojaksoilla opiskelet muun muassa:

 • ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuvaa ohjaamista
 • nuorisokasvatuksen pedagogisia menetelmiä, esim. luovia ja kulttuurisia menetelmiä, osallisuutta edistäviä menetelmiä, erityispedagogiikkaa, mediakasvatusta, liikuntakasvatusta
 • kestävän hyvinvoinnin edistämistä ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyä
 • yhteistyö- ja organisointitaitoja
 • suunnittelu-, kehittämis- ja innovointiosaamista

Täydentävässä osaamisessa (45 op) voit syventää ja laajentaa osaamistasi oman kiinnostuksesi ja valintojesi mukaan esimerkiksi kasvatuksen ja ohjauksen alalla.

Yhteisöpedagogikoulutuksen täydentävinä opintoina tarjotaan seuraavia kasvatus- ja ohjausosaamista syventäviä opintojaksoja:

 • Väkivalta ja radikalisoituminen nuorten yhteisöissä, 5 op
 • Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen, 5 op
 • Elämyspedagoginen ohjaus, 5 op
 • Kouluttajana toimiminen, 5 op
 • Retkeily- ja luontotaidot, 5 op
 • Pelikasvatus, 5 op

Voit valita täydentävän osaamisen opintoja soveltuvin osin myös toisten korkeakoulujen tarjonnasta.

Lue opiskelijatarinoita

Monimuotoinen viiden hengen ryhmä ihmisiä istuu sohvilla matalan pöydän äärellä keskustelemassa.

Suorita nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto päiväopintoina tai verkossa!

Koulutuksen toteutus

Nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön yhteisöpedagogi (AMK) -opintoja voi Xamkissa opiskella päivä- ja verkkototeutuksina Mikkelissä.

Verkkototeutus soveltuu erityisen hyvin henkilöille, joilla on jo kokemusta ohjaus- ja kasvatustehtävistä tai aiempia yhteisöpedagogin tutkintoon soveltuvia avoimen korkeakoulun opintoja.

Yhteisöpedagogikoulutuksen verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta, sillä se on vaativampi opiskelumuoto kuin kampuksilla tapahtuva opetus.

Verkkototeutus

Opiskelet koko tutkinnon pääsääntöisesti verkossa. Osa opetuksesta on aikaan sidottua ja läsnäoloa edellyttävää luento- ja osallistavaa opetusta verkossa. Aikataulutettu kontaktiopetus verkossa toteutetaan arkisin päiväaikaan.

Osan opinnoista voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaisesti opintojakson toteutusaikana.Opintojaksoihin liittyviä ohjausaikoja on tarjolla ilta-aikaan.

Kontaktiopetuksen määrä verkossa vaihtelee opintojen aikana. Opintojaksojen aikataulut ovat tiedossa aina lukukausi kerrallaan. Opetusta on pääsääntöisesti tammikuusta huhtikuun loppuun ja syyskuusta joulukuuhun.

Ensimmäisenä lukukautena kontaktipäiviä on verkossa 13. Jatkossa kontaktipäiviä on 7–8 lukukautta kohden.

Opinnot alkavat yhteisellä orientaatiolla Mikkelin kampuksella 14.–15.1.2025. Orientaatioon osallistuminen on kaikille opiskelijoille pakollinen.

Opinnot jatkuvat verkkoympäristössä arkipäivisin pääsääntöisesti 6 tunnin opetuskerroilla keväällä 2025 seuraavasti:

 • 20.1.
 • 21.1.
 • 3.2.
 • 10.2.
 • 11.2.
 • 10.3.
 • 11.3.
 • 17.3.
 • 7.4.
 • 28.2.
 • 29.4.

Opintojesi nopeuttaminen hyväksilukujen kautta on mahdollista. Voit myös nopeuttaa opintojasi osallistumalla eri ryhmien opetukseen, jolloin opetuspäiviä voi olla Mikkelin tai Kouvolan kampuksella.

Uramahdollisuudet

Yhteisöpedagogikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyön, vapaa-aikatoiminnan ja järjestötyön kentillä. Näitä valmiuksia voit hyödyntää myös toimiessasi eri ikäisten ihmisten kanssa. 

Yhteisöpedagogit työskentelevät: 

 • kunnallisessa nuorisotyössä (esim. ohjaus, suunnittelu- ja johtotehtävissä) 
 • järjestöissä (esim. koordinointi-, koulutus- projekti- ja johtotehtävissä) 
 • kuntien ja maakuntien hyvinvointityössä (esim. kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävä työ) 
 • alue- ja osallisuustyössä
 • kouluissa ja oppilaitoksissa (esim. koulunuorisotyössä) 
 • erityisnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä  
 • kirjastoissa (esim. mediakasvattajina)
 • nuorten matalan kynnyksen palveluissa (esim. Ohjaamoissa) 
 • nuorten työpajoilla (esim. yksilövalmentajina)
 • työllisyyspalveluissa (esim. omavalmentajina, asiantuntijoina)  
 • yrittäjinä (esim. vapaa-ajanpalvelujen tuottajina) 
 • lastensuojelussa (esim. sosiaalisen nuorisotyön tehtävissä) 
 • digitaalisessa nuorisotyössä (esim. Verkkonuorisotyössä eEtsivä) 
 • kansainvälisissä järjestö- ja nuorisotyön organisaatioissa 
 • kulttuurisessa nuorisotyössä (esim. tapahtumissa)
 • monikulttuurisissa tehtävissä 
 • vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä (esim. asukastyössä ja yhteisöohjaajina)

Tehtävänimikkeitä voivat olla: 

 • nuorisotyöntekijä 
 • nuorisopalvelujen päällikkö 
 • palveluohjaaja 
 • toiminnanjohtaja 
 • järjestösihteeri 
 • koulunuorisotyöntekijä
 • oppilaitosnuorisotyöntekijä 
 • yhteisöohjaaja  
 • ohjaaja 
 • projektipäällikkö 
 • yksilövalmentaja 
 • omavalmentaja
 • asiantuntija
 • etsivä nuorisotyöntekijä
 • erityisnuorisotyöntekijä 
 • nuoriso-ohjaaja 
 • sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja 
 • mediakasvattaja 
 • kasvatusohjaaja 
 • koordinaattori 
 • kehittäjä (esim. urheiluseuran kehittäjä)
 • kouluttaja  
 • tki-asiantuntija (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio) 
 • yhteisömanageri
 • suunnittelija.

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä, vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).   

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358405195429
Sähköposti
Maija-Sisko.Kauppila@xamk.fi
Yksikkö
Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksi
Maija-Sisko Kauppila
Lehtori
+358405195429
Maija-Sisko.Kauppila@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: