Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • 30 aloituspaikkaa
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

 

 

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Nuoruuden ja nuorisotyön asiantuntija

Haluatko tehdä merkityksellistä nuorten ohjaamiseen, tukemiseen ja auttamiseen tähtäävää työtä? Oletko kiinnostunut aktivoimaan ihmisiä? Haluatko toimia eläväisellä alalla, joka tarjoaa monipuolisia työtehtäviä?

Yhteisöpedagogin tutkinnon suoritettuasi olet nuorten kasvatuksen ja ohjauksen asiantuntija sekä hyvinvoinnin kehittäjä. Voit toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyössä, nuorten hyvinvointia edistävässä nuorisopolitiikassa, vapaa-aikatoiminnassa ja järjestötyössä.

Tunnet nuorten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntyyn vaikuttavat tekijät. Osaat myös toimia nuorten osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistajana.

Opit hyödyntämään erilaisia kasvatuksellisia, ohjauksellisia ja osallistavia menetelmiä. Osaat myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja ja kehittää omaa työtäsi ja työyhteisöäsi.

nuoruus, nuorisotyö, kasvatus, ohjaaminen, pedagogiikka, yhteisöllisyys, järjestö, kohtaaminen, osallisuus, luovuus, liikunta, seikkailu, elämys, kulttuuri, vuorovaikutus

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Työelämän verkostoja pääset luomaan jo opintojesi aikana. Tutkinto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Pääset työstämään aitoja työelämän tehtäviä osana opintojasi. Niiden kautta saat entistä parempia valmiuksia työelämässä toimimiseen.

Yhteisöpedagogikoulutus tekee tiiviisti yhteistyötä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian kanssa. Opiskelijana voit suorittaa osan opinnoista Juveniassa, kuten esim. syrjäytymiseen tai digitaalisuuteen liittyvissä hankkeissa.

Kansainväliseen toimintaan voit opintojesi aikana osallistua monin eri tavoin:

 • lähtemällä vaihto-opiskelijaksi johonkin yhteistyökorkeakouluistamme eri puolilla maailmaa
 • toteuttamalla yksi tai useampi harjoittelujakso ulkomaisissa harjoittelupaikoissa
 • osallistumalla ryhmävaihtoon osana opintojaksosuoritusta
 • osallistumalla kansainväliseen toimintaan kotimaassa eri opintojaksojen osana

 

 

Opiskelijoitamme on harjoittelussa eri puolilla maailmaa. Lisäksi on lukuisia mahdollisuuksia kv-harjoitteluun eri nuoriso- ja järjestöalan toimipaikoissa yhteistyökorkeakoulujemme kautta.

 

”Kurssi oli itselle henkilökohtaisesti erittäin mielenkiintoinen ja oli kiva, kun pääsi tekemään niin paljon asioita käytännössä. Oli myös kiva kun sai tutustua niin moneen henkilöön myös työelämästä.”

– Yhteisöpedagogiopiskelija Saara Kankaanpää päihde –ja mielenterveys-opintojaksolla toteutetusta projektista.

Opintojen toteutus

Voit suorittaa yhteisöpedagogiopinnot joko päiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on 2-4 arkipäivää kuukaudessa. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelu tapahtuu itsenäisenä työskentelynä mm. verkko-opintoina.

"Työtä tehdään omalla persoonalla"

Olen saanut kuluneiden kahden ja puolen vuoden aikana lukemattomia onnistumisen kokemuksia ja itsetuntoni on kohentunut.

Koulutusalamme opettajat, harjoittelujen ohjaajat sekä luokkakaverit ovat lisänneet itseluottamustani siinä, että olen hyvä siinä mitä teen ja tiedän pärjääväni myös työelämässä.

Maisa Salo, yhteisöpedagogiopiskelija

Lue lisää Maisan mietteitä opiskelusta

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen (180 op) ja täydentävän osaamisen (30 op) opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 30 opintopistettä (op). Opinnäytetyö on 15 op.

Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa opit kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja yhteisöllisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun.

Opiskelet ydinosaamisessa muun muassa:

 • ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuva ohjaaminen
 • nuorisokasvatuksen pedagogisia menetelmiä, esim. kulttuuriset ja luovat menetelmät, osallisuutta edistävät menetelmät, erityispedagogiikka,
 • mediakasvatus, liikuntakasvatus
 • nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista
 • yhteistyö- ja organisointitaitoja
 • syrjäytymisen ehkäisemistä
 • suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista.

Täydentävissä opinnoissa voit syventää ja laajentaa osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiin ja nuorisotyön syventäviin työmuotoihin.

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

Juvenia on osa Xamkin yhteisöpedagogikoulutusta. Juvenian toiminta keskittyy lasten ja nuorten elinoloihin, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tätä tehtävää toteutetaan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan, koulutuksen, asiantuntijapalveluiden sekä tiedotuksen avulla. Juvenia osallistuu yhteistyössä nuorisoalan muiden toimijoiden kanssa myös nuorisoalan kansalliseen kehittämiseen sekä kansainvälistämiseen.

Juvenian hankkeet tarjoavat sinulle opinnäytetyöaiheita ja harjoittelumahdollisuuksia.

Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

”Harjoitteluiden ja tehtävien muodossa tapahtunut yhteistyö Juvenian hankkeiden kanssa on lisännyt näkemystäni nuorisoalan kehittymisestä ja kehittämisestä. Käytännön kokemukset moniammatillisissa ympäristöissä toimimisesta sekä erilaisten nuorisotyön menetelmien kokeilemisesta ovat tuoneet uusia näkökulmia ja tietoa opinnoissa hyödynnettäväksi. Löysin opinnäytetyöni aiheenkin tutustuessani Juvenian käynnissä oleviin hankkeisiin. Hankkeet ovat myös tarjonneet erinomaisia tilaisuuksia verkostoitumiseen, ammattialan tulevaisuuden näkymien sekä työskentelymahdollisuuksien kartoittamiseen.”

– Yhteisöpedagogiopiskelija Ville Eerikäinen

Yhteisöpedagogi työelämässä

Työelämän verkostoja pääset luomaan jo opintojesi aikana. Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja työelämän oppimisympäristöt ja kehittämistarpeet ovat läsnä opiskelujesi arjessa. Pääset työstämään aitoja työelämän tehtäviä osana opintojasi, joiden kautta saat entistä parempia valmiuksia työelämässä toimimiseen.

Yhteisöpedagogikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyössä, nuorisopolitiikassa, vapaa-aikatoiminnassa ja järjestötyössä. Yhteisöpedagogit työskentelevät:

 • kunnallisessa nuorisotyössä (esim. ohjaus, suunnittelu- ja johtotehtävissä)
 • järjestöissä (esim. koordinointi-, koulutus- ja projektitehtävissä paikallis- ja aluetasolla)
 • lastensuojelussa (esim. sosiaalisen nuorisotyön tehtävissä)
 • kouluissa (esim. koulunuorisotyössä)
 • nuorten matalan kynnyksen palveluissa (esim. Ohjaamot)
 • nuorten työpajoilla (esim. yksilövalmentajina)
 • yrittäjinä (esim. vapaa-ajanpalvelujen tuottajina)
 • erityisnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä
 • nuorisotiedotus- ja neuvontatehtävissä (esim. verkkonuorisotyö)
 • kansainvälisessä nuorisotyössä
 • monikulttuurisissa tehtävissä

 

VALVIRA: YHTEISÖPEDAGOGI ON PÄTEVÄ TYÖSKENTELEMÄÄN LASTENSUOJELUSSA

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan edelleen mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).

Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • järjestösihteeri
 • kouluttaja
 • projektipäällikkö
 • yksilövalmentaja
 • etsivä nuorisotyöntekijä
 • toiminnanjohtaja
 • nuorisotyöntekijä
 • nuorisosihteeri
 • nuoriso-ohjaaja
 • vapaa-ajan ohjaaja
 • vapaaehtoistoiminnan ohjaaja
 • sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja
 • mediakasvattaja
 • kasvatusohjaaja
 • koordinaattori
 • palveluohjaaja

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella yhteisöpedagogiksi

 1. Yhteisöpedagogit ovat niin luovia, positiivisia ja kaikin puolin valloittavia!
 2. Xamkin yhteisöpedagogikoulutusta arvostetaan ympäri Suomen = hyvät työllistymismahdollisuudet.
 3. Opiskelu yhteisöpedagogiksi on muutakin kuin vain istumista koneella. Kaikki pääsevät hyödyntämään omia vahvuuksiaan, esim. harrastustaustaa, monipuolisessa opiskelussa.
 4. Opiskelu on yhteisöllistä.
 5. Yhteisöpedagogiksi opiskeleminen on hauskaa.

 

Yhteisöpedagogiksi kouluttautuminen on ollut parhaita päätöksiä ikinä. Tulin vasta seikkailupedagogiikan alla järjestettävältä melontaretkeltä, jossa yövyttiin teltoissa, tehtiin ruoat leirinuotiolla ja laskettiin villejä koskia kanootilla. Siis aivan upeaa.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Maija-Sisko Kauppila
puh. 040 519 5429
maija-sisko.kauppila@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610