Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraavat hakuajat
  • 16.-30.3.2022 – 30 aloituspaikkaa

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 1.-15.9.2021

Yhteisöpedagogi on nuoruuden, nuorisotyön ja ohjaamisen asiantuntija

Yhteisöpedagogi on nuorisokasvatuksen ammattilainen, joka tekee merkityksellistä työtä paitsi nuorten, myös eri-ikäisten ihmisten kanssa. Ideoit, ohjaat, tuet, neuvot ja aktivoit sekä yksilöitä että erilaisia ryhmiä.

Laajalla ja monimuotoisella alalla on tarjolla paljon erilaisia suunnitteluun, kasvatukseen ja johtamiseen liittyviä työtehtäviä. 

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi olet nuorten kasvatuksen ja ohjauksen ammattilainen ja hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden kehittäjä.  

Voit toimia asiantuntijatehtävissä nuorisokasvatuksen erilaisissa toimintaympäristöissä – esimerkiksi nuorisotyössä, vapaa-aikatoiminnassa ja järjestötyössä. 

Osaamistasi voit hyödyntää toimiessasi myös eri-ikäisten ihmisten kanssa esimerkiksi järjestöissä, tapahtumissa tai monikulttuurisessa työssä. 

Koulutuksen tavoitteet ovat: 

 • Tunnistat nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntymekanismit sekä yhteiskunnalliset muutokset.  
 • Tunnistat nuorisokasvatuksen keskeiset kasvatukselliset, ohjaukselliset ja osallisuutta tukevat menetelmät ja osaat hyödyntää niitä yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvun ja oppimisen tukemisessa.  
 • Hallitset kohtaavan työotteen.  
 • Ymmärrät nuorten elämää ja nuoruuden ilmiöitä.  
 • Osaat toimia nuorisokasvatuksen monialaisissa toimintaympäristöissä yhdessä toisten toimijoiden kanssa ja ymmärrät heidän toimintaperiaatteensa.  
 • Osaat kehittää oma työtäsi, työyhteisöäsi ja ammattialaasi. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja. 

nuorisokasvatus | nuorisotyö | kasvatus | ohjaaminen | pedagogiikka | yhteisöllisyys | järjestö | kohtaaminen | osallisuus | luovuus | liikunta | seikkailu | kulttuuri | vuorovaikutus

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Yhteisöpedagogikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op). Koulutus koostuu 180 op ydinosaamisesta ja 30 op valinnaisista opintokokonaisuuksista eli täydentävästä osaamisesta. Lisäksi opinnot sisältävät harjoittelua (30 op) ja opinnäytetyön (15 op).

Ydinosaamisen opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, joilla voit tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit, kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja kasvatuksellisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun. 

Keskeisiä aiheita opinnoissasi ovat pedagogista, vuorovaikutuksellista, yhteiskunnallista ja kehittämisosaamista edistävät opintokokonaisuudet.

Ydinosaamisessa opiskelet muun muassa: 

 • ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuvaa ohjaamista 
 • nuorisokasvatuksen pedagogisia menetelmiä, esim. kulttuurisia ja luovia menetelmiä, osallisuutta edistävät menetelmiä, erityispedagogiikkaa, mediakasvatusta, liikuntakasvatusta 
 • nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista 
 • yhteistyö- ja organisointitaitoja 
 • syrjäytymisen ehkäisemistä 
 • suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista. 

Täydentävässä osaamisessa voit syventää ja laajentaa osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiin ja nuorisotyön syventäviin työmuotoihin. 

Kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiä: 

 • Nuorten mielenterveyden tukeminen ja ehkäisevä päihdetyö  
 • Elämyspedagoginen ohjaus 
 • Kouluttajana toimiminen 
 • Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä  

Nuorisotyön syventäviä työmuotoja: 

 • Tapahtumatuotanto kulttuurisessa nuorisotyössä 
 • Pelikasvatus nuorisotyössä 
 • Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen 
 • Tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä 

Soitellen läpi ammattikorkeakoulun

"Luulin ensin, etten pärjää ammattikorkeakoulussa, koska aikaisemmin opiskeluni olivat menneet motivaation puutteen vuoksi penkin alle. Tottahan se oli aluksi, kun piti opetella opiskelemaan. Alkushokin ja hankaluuksien jälkeen opinnot alkoivat rullata omalla painollaan ja huomasin pärjääväni varsin hyvin.

Opintojen sujumista vauhditti fakta, että ensimmäistä kertaa opiskelin alaa, joka kiinnosti. Ammattikorkeakoulussa opiskelu on sopivassa suhteessa teoriaa ja käytäntöä. Työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä on paljon, joka tuo oman mausteensa merkityksellisyyden makaronilaatikkoon. Xamkin parhaita puolia on ehdottomasti viihtyisät ja modernit tilat sekä ammattitaitoinen henkilökunta."

Lue koko Kimin haastattelu!

Opintojen toteutus

Voit suorittaa yhteisöpedagogiopinnot joko päiväopiskeluna Mikkelin kampuksella tai monimuoto-opiskeluna Kouvolan kampuksella.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin.

Monimuoto-opiskelussa lähiopetus järjestetään 2-3 arkipäivän intensiivijaksoina kerran kuukaudessa. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelu on muun muassa itsenäistä työskentelyä, esimerkiksi verkko-opintojen suorittamista.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Juvenia edistää osaamista ja verkostoitumista

Xamkissa sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä osa opinnoistasi nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa!

Juvenian toiminta keskittyy lasten ja nuorten elinoloihin, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Juveniassa toimiva Juvenia Akatemia on sosiaalinen oppimis- ja uraohjausympäristö, jossa voit opiskella opinnoistasi 15 – 30 opintopistettä. Juvenia Akatemiassa perehdyt nuorisokasvatuksen ajankohtaisimpiin teemoihin ja syvennät samalla erityisesti tutkimus- kehittämis- ohjaus-, viestintä- sekä työelämäosaamistasi.

Juvenia Akatemiassa työskentelet asiantuntijatiimin jäsenenä ja vahvistat tiimityöskentelytaitojasi. Samalla voit verkostoitua nuorisokasvatuksen toimijoihin alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Näin vahvistat työelämäosaamistasi ja työllistymismahdollisuuksiasi!

Akatemiassa tukenasi ovat yhteisöpedagogikoulutuksen työelämäopettajat, Juvenian työelämäohjaajat sekä yhteisöpedagogi yamk–opiskelijamentori. Ja toki myös kattava työelämän yhteistyöverkosto!

Lisäksi Juvenian hankkeet tarjoavat sinulle opinnäytetyöaiheita ja harjoittelumahdollisuuksia.

Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

”Harjoitteluiden ja tehtävien muodossa tapahtunut yhteistyö Juvenian hankkeiden kanssa on lisännyt näkemystäni nuorisoalan kehittymisestä ja kehittämisestä.

Käytännön kokemukset moniammatillisissa ympäristöissä toimimisesta sekä erilaisten nuorisotyön menetelmien kokeilemisesta ovat tuoneet uusia näkökulmia ja tietoa opinnoissa hyödynnettäväksi.

Löysin opinnäytetyöni aiheenkin tutustuessani Juvenian käynnissä oleviin hankkeisiin. Hankkeet ovat myös tarjonneet erinomaisia tilaisuuksia verkostoitumiseen, ammattialan tulevaisuuden näkymien sekä työskentelymahdollisuuksien kartoittamiseen.”

– Yhteisöpedagogiopiskelija Ville Eerikäinen

Yhteisöpedagogi työelämässä

Yhteisöpedagogikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyön, vapaa-aikatoiminnan ja järjestötyön kentillä.

Näitä valmiuksia voit hyödyntää myös toimiessasi eri ikäisten ihmisten kanssa.   

Yhteisöpedagogit työskentelevät:  

 • kunnallisessa nuorisotyössä (esim. ohjaus, suunnittelu- ja johtotehtävissä)   
 • järjestöissä (esim. koordinointi-, koulutus- projekti- ja johtotehtävissä)   
 • kouluissa ja oppilaitoksissa (esim. koulunuorisotyössä)   
 • erityisnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä   
 • kirjastoissa (esim. mediakasvattajina) 
 • nuorten matalan kynnyksen palveluissa (esim. Ohjaamoissa)  
 • nuorten työpajoilla (esim. yksilövalmentajina)  
 • yrittäjinä (esim. vapaa-ajanpalvelujen tuottajina)   
 • lastensuojelussa (esim. sosiaalisen nuorisotyön tehtävissä)   
 • digitaalisessa nuorisotyössä (esim. verkkonuorisotyössä)   
 • kansainvälisessä nuorisotyössä   
 • kulttuurisessa nuorisotyössä (esim. tapahtumissa) 
 • monikulttuurisissa tehtävissä  
 • yhteisömanagerin tehtävissä. 

 

VALVIRA: YHTEISÖPEDAGOGI ON PÄTEVÄ TYÖSKENTELEMÄÄN LASTENSUOJELUSSA

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan edelleen mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).

Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:  

 • nuorisotyöntekijä  
 • nuorisopalvelujen päällikkö  
 • palveluohjaaja  
 • toiminnanjohtaja  
 • järjestösihteeri  
 • koulunuorisotyöntekijä  
 • yhteisöohjaaja   
 • ohjaaja  
 • yksilövalmentaja  
 • etsivä nuorisotyöntekijä  
 • nuoriso-ohjaaja  
 • sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja  
 • mediakasvattaja  
 • kasvatusohjaaja  
 • koordinaattori  
 • kehittäjä (esim. urheiluseuran kehittäjä) 
 • kouluttaja   
 • yhteisömanageri.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella yhteisöpedagogiksi

 1. Yhteisöpedagogit ovat niin luovia, positiivisia ja kaikin puolin valloittavia!
 2. Xamkin yhteisöpedagogikoulutusta arvostetaan ympäri Suomen = hyvät työllistymismahdollisuudet.
 3. Opiskelu yhteisöpedagogiksi on muutakin kuin vain istumista koneella. Kaikki pääsevät hyödyntämään omia vahvuuksiaan, esim. harrastustaustaa, monipuolisessa opiskelussa.
 4. Opiskelu on yhteisöllistä.
 5. Yhteisöpedagogiksi opiskeleminen on hauskaa.

Yhteisöpedagogiksi kouluttautuminen on ollut parhaita päätöksiä ikinä. Tulin vasta seikkailupedagogiikan alla järjestettävältä melontaretkeltä, jossa yövyttiin teltoissa, tehtiin ruoat leirinuotiolla ja laskettiin villejä koskia kanootilla. Siis aivan upeaa.

"...mitä enemmän opin, sitä enemmän haluan oppia lisää."
- Ville

"Mahdolliset työkentät ovat niin laajat, että erilaisia ihmisiä tarvitaan."
- Tanja

Lue lisää yhteisöpedagogi- opiskelijoiden haastatteluja!

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopiskelijana suoritetut opinnot antavat oikeuden hakea tutkinto-opiskelupaikkaa Xamkissa. Polkuopinnot eivät kuitenkaan automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa.

Lue lisää polku-opinnoista ja niihin ilmoittautumisesta

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Maija-Sisko Kauppila
puh. 040 519 5429
maija-sisko.kauppila@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610