Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 35
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • hakuaika 14.-28.3.2018

 

 

 

Nuorisotyön asiantuntija

Haluatko toimia lasten ja nuorten parissa?
Haluatko vaikuttaa ruohonjuuritasolla?
Oletko kiinnostunut aktivoimaan ihmisiä?

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyössä, nuorisopolitiikassa, vapaa-aikatoiminnassa ja järjestötyössä. Tunnet nuorten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntyyn vaikuttavat tekijät. Osaat myös toimia nuorten osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistajana.

Yksilön ja erilaisten yhteisöjen kasvun ja kehityksen tukemisessa osaat hyödyntää erilaisia kasvatuksellisia, ohjauksellisia ja osallistavia menetelmiä. Osaat myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja ja kehittää omaa työtäsi ja työyhteisöäsi.

Tutkinnon suoritettuasi olet nuorten kasvatuksen ja ohjauksen asiantuntija ja hyvinvoinnin kehittäjä. Opiskelet ydinosaamisessa (180 op) muun muassa:

 • ryhmä– ja yksilöohjaamisen taitoja
 • nuorisotyön pedagogisia menetelmiä
 • nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista
 • yhteistyö- ja organisointitaitoja
 • syrjäytymisen ehkäisemistä
 • suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista

Täydentävissä opinnoissa (30 op) voit syventyä oman kiinnostuksesi mukaan:

 • yhteisöpedagogin työkenttiin
 • asiakkaan kohtaamiseen
 • digitaaliseen tiedonhallintaa ja palveluihin
 • innovaatio- ja yrittäjyysopintoihin
 • Venäjä-opintoihin
 • hyvinvointiteknologiaan

 

Opintojen sisältö

Yhteisöpedagogikoulutus (210 op) koostuu 135 opintopisteen (op) ydinosaamisesta, 30 op täydentävästä osaamisesta, 30 op harjoitteluista sekä 15 op opinnäytetyöstä.

Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa opit kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja yhteisöllisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun.

 

 

Kansainväliseen toimintaan voit opintojesi aikana osallistua monin eri tavoin:

 • lähtemällä vaihto-opiskelijaksi johonkin yhteistyökorkeakouluistamme eri puolilla maailmaa
 • toteuttamalla yksi tai useampi harjoittelujakso ulkomaisissa harjoittelupaikoissa
 • osallistumalla ryhmävaihtoon osana opintojaksosuoritusta
 • osallistumalla kansainväliseen toimintaan kotimaassa eri opintojaksojen osana

Harjoittelijoitamme on ollut eri puolilla maailmaa. Lisäksi on lukuisia mahdollisuuksia kv-harjoitteluun eri nuoriso- ja järjestöalan toimipaikoissa yhteistyökorkeakoulujemme kautta.

Voit suorittaa yhteisöpedagogiopinnot joko päiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna. Päiväopiskelu on päätoimista.

Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on 2-4 arkipäivää kuukaudessa. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelu tapahtuu itsenäisenä työskentelynä mm. verkko-opintoina.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Uramahdollisuudet

Työelämän verkostoja pääset luomaan jo opintojesi aikana. Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja työelämän oppimisympäristöt ja kehittämistarpeet ovat läsnä opiskelujesi arjessa. Pääset työstämään aitoja työelämän tehtäviä osana opintojasi, joiden kautta saat entistä parempia valmiuksia työelämässä toimimiseen.

Yhteisöpedagogikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyössä, nuorisopolitiikassa, vapaa-aikatoiminnassa ja järjestötyössä. Yhteisöpedagogit työskentelevät:

 • kunnallisessa nuorisotyössä (esim. ohjaus, suunnittelu- ja johtotehtävissä)
 • järjestöissä (esim. koordinointi-, koulutus- ja projektitehtävissä paikallis- ja aluetasolla)
 • lastensuojelussa (esim. sosiaalisen nuorisotyön tehtävissä)
 • kouluissa (esim. koulunuorisotyössä)
 • nuorten matalan kynnyksen palveluissa (esim. Ohjaamot)
 • nuorten työpajoilla (esim. yksilövalmentajina)
 • yrittäjinä (esim. vapaa-ajanpalvelujen tuottajina)
 • erityisnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä
 • nuorisotiedotus- ja neuvontatehtävissä (esim. verkkonuorisotyö)
 • kansainvälisessä nuorisotyössä
 • monikulttuurisissa tehtävissä

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • järjestösihteeri
 • kouluttaja
 • projektipäällikkö
 • yksilövalmentaja
 • etsivä nuorisotyöntekijä
 • toiminnanjohtaja
 • nuorisotyöntekijä
 • nuorisosihteeri
 • nuoriso-ohjaaja
 • vapaa-ajan ohjaaja
 • vapaaehtoistoiminnan ohjaaja
 • sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja
 • mediakasvattaja
 • kasvatusohjaaja
 • koordinaattori
 • palveluohjaaja

 

 

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

Juvenia on osa Xamkin yhteisöpedagogikoulutusta. Juvenian toiminta keskittyy lasten ja nuorten elinoloihin, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tätä tehtävää toteutetaan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan, koulutuksen, asiantuntijapalveluiden sekä tiedotuksen avulla.

Juvenian hankkeet tarjoavat sinulle opinnäytetyöaiheita ja harjoittelumahdollisuuksia.

Juvenia osallistuu yhteistyössä nuorisoalan muiden toimijoiden kanssa myös nuorisoalan kansalliseen kehittämiseen sekä kansainvälistämiseen.

VALVIRA: YHTEISÖPEDAGOGI ON PÄTEVÄ TYÖSKENTELEMÄÄN LASTENSUOJELUSSA

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan edelleen mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).

Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opiskelu on mielekästä, kun tietää olevansa oikealla alalla

Yhteisöpedagogikoulutusta voin suositella sosiaalisille ja avoimille ihmisille, jotka tykkäävät työskennellä nuorten parissa. Yhteisöpedagogien tehtäväkenttä on laaja: voit työskennellä esim. nuorisotalolla, erityisnuorisotyössä, etsivänä nuorisotyöntekijänä, koulunuorisotyössä, lastensuojelulaitoksessa tai järjestöissä.

Sanni Rihu, yhteisöpedagogiopiskelija

Lue lisää Sannin mietteitä opiskelusta

5 hyvää syytä opiskella yhteisöpedagogiksi

 1. Yhteisöpedagogit ovat niin luovia, positiivisia ja kaikin puolin valloittavia!
 2. Xamkin yhteisöpedagogikoulutusta arvostetaan ympäri Suomen = hyvät työllistymismahdollisuudet.
 3. Opiskelu yhteisöpedagogiksi on muutakin kuin vain istumista koneella. Kaikki pääsevät hyödyntämään omia vahvuuksiaan, esim. harrastustaustaa, monipuolisessa opiskelussa.
 4. Opiskelu on yhteisöllistä.
 5. Yhteisöpedagogiksi opiskeleminen on hauskaa.

 

Yhteisöpedagogiksi kouluttautuminen on ollut parhaita päätöksiä ikinä. Tulin vasta seikkailupedagogiikan alla järjestettävältä melontaretkeltä, jossa yövyttiin teltoissa, tehtiin ruoat leirinuotiolla ja laskettiin villejä koskia kanootilla. Siis aivan upeaa.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Maija-Sisko Kauppila
puh. 040 519 5429
maija-sisko.kauppila@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This