Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika: kevään yhteishaku 11.-25.3.2025
 • tutustu valintaperusteisiin

 

Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika: syksyn yhteishaku 28.8.-11.9.2024
 • tutustu valintaperusteisiin

 

 

Yhteisöpedagogi on nuoruuden, nuorisotyön ja ohjaamisen asiantuntija

Yhteisöpedagogi on nuorisokasvatuksen ammattilainen, joka tekee merkityksellistä työtä paitsi nuorten, myös eri-ikäisten ihmisten kanssa. Ohjaat, autat, tuet ja innostat sekä yksilöitä että erilaisia ryhmiä.

Laajalla ja monimuotoisella alalla on tarjolla paljon erilaisia suunnitteluun, kasvatukseen ja johtamiseen liittyviä työtehtäviä. 

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi olet nuorten kasvatuksen ja ohjauksen ammattilainen ja hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden kehittäjä.  

Voit toimia asiantuntijatehtävissä nuorisokasvatuksen erilaisissa toimintaympäristöissä – esimerkiksi nuorisotyössä, koulunuorisotyössä tai etsivässä nuorisotyössä.

Osaamistasi voit hyödyntää toimiessasi myös eri-ikäisten ihmisten kanssa esimerkiksi järjestöissä, tapahtumissa tai monikulttuurisessa työssä.

Koulutuksen tavoitteet ovat: 

 • Tunnistat nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntymekanismit sekä yhteiskunnalliset muutokset.  
 • Tunnistat nuorisokasvatuksen keskeiset kasvatukselliset, ohjaukselliset ja osallisuutta tukevat menetelmät ja osaat hyödyntää niitä yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvun ja oppimisen tukemisessa.  
 • Hallitset kohtaavan työotteen.  
 • Ymmärrät nuorten elämää ja nuoruuden ilmiöitä.  
 • Osaat toimia nuorisokasvatuksen monialaisissa toimintaympäristöissä yhdessä toisten toimijoiden kanssa ja ymmärrät heidän toimintaperiaatteensa.  
 • Osaat kehittää oma työtäsi, työyhteisöäsi ja ammattialaasi. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja. 

kasvatus | pedagogiikka | ohjaaminen | osallisuus | luovuus | liikunta | seikkailu | elämys | kulttuuri | humanistinen ala | mediakasvatus | nuorisokulttuurit

 

Opintojen sisältö

Yhteisöpedagogikoulutuksen kokonaisuus (210 opintopistettä) koostuu 180 opintopisteen (op) ydinosaamisesta ja 30 op:n valinnaisista opintokokonaisuuksista eli täydentävästä osaamisesta. Lisäksi opintoihin sisältyy 30 op harjoitelua ja 15 op:n laajuinen opinnäytetyö.

Ydinosaamisen opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, joilla voit tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit, kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja kasvatuksellisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun.

Keskeisiä aiheita opinnoissasi ovat pedagogista, vuorovaikutuksellista, yhteiskunnallista ja kehittämis- ja vaikuttamisosaamista edistävät opintokokonaisuudet.

Ydinosaamisessa (180 op) opiskelet muun muassa:

 • ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuvaa ohjaamista
 • nuorisokasvatuksen pedagogisia menetelmiä, esim. kulttuurisia ja luovia menetelmiä, osallisuutta edistävät menetelmiä, erityispedagogiikkaa, mediakasvatusta, liikuntakasvatusta
 • nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista
 • yhteistyö- ja organisointitaitoja
 • syrjäytymisen ehkäisemistä
 • suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista.

Täydentävässä osaamisessa (30 op) voit syventää ja laajentaa osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiin ja nuorisotyön syventäviin työmuotoihin.

Kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiä:

 • Nuorten mielenterveyden tukeminen ja ehkäisevä päihdetyö
 • Elämyspedagoginen ohjaus
 • Kouluttajana toimiminen
 • Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä

Nuorisotyön syventäviä työmuotoja:

 • Tapahtumatuotanto kulttuurisessa nuorisotyössä
 • Pelikasvatus nuorisotyössä
 • Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen
 • Tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä

Opintojen toteutus

Nuorisokasvatusta voi Xamkissa opiskella päivä- ja monimuotototeutuksena.

Päiväopinnot järjestetään Mikkelissä lähiopetuksena.

Verkkopainotteinen monimuotototeutus toteutetaan Kouvolan kampuksella. Kontaktiopetusta on 2–3 arkipäivää kuukaudessa (intensiivijaksona) vuorotellen Kouvolan kampuksella tai verkkokontaktina. Intensiivijaksojen välillä opiskelu on pääasiassa itsenäistä työskentelyä ja verkko-opintojen tekemistä.

Yhteisöpedagogi työelämässä

Yhteisöpedagogikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyön, vapaa-aikatoiminnan ja järjestötyön kentillä.

Näitä valmiuksia voit hyödyntää myös toimiessasi eri ikäisten ihmisten kanssa.   

Yhteisöpedagogit työskentelevät:  

 • kunnallisessa nuorisotyössä (esim. ohjaus, suunnittelu- ja johtotehtävissä)   
 • järjestöissä (esim. koordinointi-, koulutus- projekti- ja johtotehtävissä)   
 • kouluissa ja oppilaitoksissa (esim. koulunuorisotyössä)   
 • erityisnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä   
 • kirjastoissa (esim. mediakasvattajina) 
 • nuorten matalan kynnyksen palveluissa (esim. Ohjaamoissa)  
 • nuorten työpajoilla (esim. yksilövalmentajina)  
 • yrittäjinä (esim. vapaa-ajanpalvelujen tuottajina)   
 • lastensuojelussa (esim. sosiaalisen nuorisotyön tehtävissä)   
 • digitaalisessa nuorisotyössä (esim. verkkonuorisotyössä)   
 • kansainvälisessä nuorisotyössä   
 • kulttuurisessa nuorisotyössä (esim. tapahtumissa) 
 • monikulttuurisissa tehtävissä  
 • yhteisömanagerin tehtävissä. 

 

VALVIRA: YHTEISÖPEDAGOGI ON PÄTEVÄ TYÖSKENTELEMÄÄN LASTENSUOJELUSSA

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan edelleen mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).

Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:  

 • nuorisotyöntekijä  
 • nuorisopalvelujen päällikkö  
 • palveluohjaaja  
 • toiminnanjohtaja  
 • järjestösihteeri  
 • koulunuorisotyöntekijä  
 • yhteisöohjaaja   
 • ohjaaja  
 • yksilövalmentaja  
 • etsivä nuorisotyöntekijä  
 • nuoriso-ohjaaja  
 • sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja  
 • mediakasvattaja  
 • kasvatusohjaaja  
 • koordinaattori  
 • kehittäjä (esim. urheiluseuran kehittäjä) 
 • kouluttaja   
 • yhteisömanageri.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet, monimuoto-opinnot

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Yhteisöpedagogilla on laajat työllistymismahdollisuudet

"Suosittelen koulutusta kaikille ketkä haluavat tehdä työtä nuorten asioiden tai yhteisöllisyyden eteen. Työkentät ovat ammatissamme hyvin laajat. Avointa mieltä ja positiivista asennetta tarvitaan."

Lue Hannan haastattelu!

Olen ylpeä matkastani ja kokemuksistani Xamkissa

"Pääsin Mikkeliin suoraan sisään nuorella iällä ja tämä näkyi omissa opinnoissani vahvana kasvun aikana. Sain hienoja ystäviä, elin aktiivista opiskelijaelämää ja toimin opintojen ohessa erilaisissa järjestötehtävissä.

Xamk on palkittu Suomen parhaana ammattikorkeakouluna ja tämän voin jakaa monella tapaa. Opetus oli korkeatasoista ja Mikkelin kampus oli todella viihtyisä."

Lue juttu Harrin opinnoista ja urapolusta

"Yhteisöpedagogit soveltuvat lastensuojeluun erinomaisesti"

Tommi Mustonen ja Ville Rouhiainen toimivat yrittäjinä vaativan tason lastensuojeluyksikössä Mikkelissä. Molemmat ovat Xamkista valmistuneita yhteisöpedagogeja.
"Koulusta ja yhteisöpedagogiopinnoista jäi äärimmäisen mukavien ihmisten lisäksi mieleen tutkinnon laajuus ja monipuolisuus. Tutkintoon sisältyi kattavasti ja monipuolisesti mielekkäitä aihekokonaisuuksia, jotka tukivat myös omaa ajatusta siitä, mitä haluaa isona tehdä", Tommi sanoo.

Lukaise Tommin ja Villen opiskelu- ja uratarinat

Juvenia edistää osaamista ja verkostoitumista

Xamkissa sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä osa opinnoistasi nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa!

Juvenian toiminta keskittyy lasten ja nuorten elinoloihin, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Juveniassa toimiva Juvenia Akatemia on sosiaalinen oppimis- ja uraohjausympäristö, jossa voit opiskella opinnoistasi 15 – 30 opintopistettä. Juvenia Akatemiassa perehdyt nuorisokasvatuksen ajankohtaisimpiin teemoihin ja syvennät samalla erityisesti tutkimus- kehittämis- ohjaus-, viestintä- sekä työelämäosaamistasi.

Juvenia Akatemiassa työskentelet asiantuntijatiimin jäsenenä ja vahvistat tiimityöskentelytaitojasi. Samalla voit verkostoitua nuorisokasvatuksen toimijoihin alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Näin vahvistat työelämäosaamistasi ja työllistymismahdollisuuksiasi!

Akatemiassa tukenasi ovat yhteisöpedagogikoulutuksen työelämäopettajat, Juvenian työelämäohjaajat sekä yhteisöpedagogi yamk–opiskelijamentori. Ja toki myös kattava työelämän yhteistyöverkosto!

Lisäksi Juvenian hankkeet tarjoavat sinulle opinnäytetyöaiheita ja harjoittelumahdollisuuksia.

Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

”Harjoitteluiden ja tehtävien muodossa tapahtunut yhteistyö Juvenian hankkeiden kanssa on lisännyt näkemystäni nuorisoalan kehittymisestä ja kehittämisestä.

Käytännön kokemukset moniammatillisissa ympäristöissä toimimisesta sekä erilaisten nuorisotyön menetelmien kokeilemisesta ovat tuoneet uusia näkökulmia ja tietoa opinnoissa hyödynnettäväksi.

Löysin opinnäytetyöni aiheenkin tutustuessani Juvenian käynnissä oleviin hankkeisiin. Hankkeet ovat myös tarjonneet erinomaisia tilaisuuksia verkostoitumiseen, ammattialan tulevaisuuden näkymien sekä työskentelymahdollisuuksien kartoittamiseen.”

– Yhteisöpedagogiopiskelija Ville Eerikäinen

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella yhteisöpedagogiksi

 1. Yhteisöpedagogit ovat niin luovia, positiivisia ja kaikin puolin valloittavia!
 2. Xamkin yhteisöpedagogikoulutusta arvostetaan ympäri Suomen = hyvät työllistymismahdollisuudet.
 3. Opiskelu yhteisöpedagogiksi on muutakin kuin vain istumista koneella. Kaikki pääsevät hyödyntämään omia vahvuuksiaan, esim. harrastustaustaa, monipuolisessa opiskelussa.
 4. Opiskelu on yhteisöllistä.
 5. Yhteisöpedagogiksi opiskeleminen on hauskaa.

Yhteisöpedagogiksi kouluttautuminen on ollut parhaita päätöksiä ikinä. Tulin vasta seikkailupedagogiikan alla järjestettävältä melontaretkeltä, jossa yövyttiin teltoissa, tehtiin ruoat leirinuotiolla ja laskettiin villejä koskia kanootilla. Siis aivan upeaa.

"...mitä enemmän opin, sitä enemmän haluan oppia lisää."
- Ville

Lue Villen tarina

"Mahdolliset työkentät ovat niin laajat, että erilaisia ihmisiä tarvitaan."
- Tanja

Lue Tanjan tarina

Polkuopinnot ovat oiva vaihtoehto, mikäli tutkintopaikka ei heti aukea.
- Lilli

Lue Lillin tarina

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot voivat avata tien tutkinto-opiskelijaksi! Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Lue lisää polkuopinnoista

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Maija-Sisko Kauppila
puh. 040 519 5429
maija-sisko.kauppila@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610