Millaisia näkemyksiä tulevaisuusverstaan 93 osallistujaa tuottivat yhteiseen käyttöön? Miten kestävyyden kolme eri ulottuvuutta tulisi huomioida maakunnassa tulevaisuudessa? Millaiselle osaamiselle on kysyntää vuonna 2033? 

 

Valintojen aika: tulevaisuus voimavaraksi – Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2023 -tapahtuman tuloksista löytyvät vastaukset näihin kysymyksiin. 

Tulevaisuusverstaassa käsiteltiin menestyvän maakunnan ominaisuuksia kolmen eri kestävän kehityksen ulottuvuuden eli ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen näkökulman kautta.  

Osallistujat sekä Kouvolassa että Haminassa työstivät osallistavassa verstastyöskentelyssä yksilöinä ja ryhmissä tulevaisuustehtäviä. He keräsivät signaaleja yksilön omien havaintojen kautta, pohtivat muutosta organisaatiotasolla sekä maakunnan edellytyksiä toimintaympäristönä. Näistä koostuu yhdessä kuva kokonaiskestävästi menestyksekkäästä Kymenlaaksosta. 

Uutta Kymenlaakson tulevaisuusverstaiden jatkumossa on nostaa kestävyysajattelu näin keskeiseksi näkökulmaksi. Verstastyöskentelyn menetelmä kannustaa kolmikantaa edustavia ja eri taustoista tulevia ihmisiä tarttumaan yhteiseen haasteeseen ja hahmottelemaan tavoitteita sekä ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa aidosti päätöksentekoon, vieden ennakointitieto käytäntöön. 

 

Vuoden 2023 Kymenlaakson tulevaisuusverstaasta muotoutuivat viisi kestävästi menestyksekkään maakunnan teesiä: 

  1. Kestävästi menestyvässä Kymenlaaksossa toimintakulttuuri on oikeudenmukainen ja avoin. Yhteistyötä tehdään syvän luottamuksen hengessä.​ 
  2. Kestävästi menestyvässä Kymenlaaksossa maakunnan identiteetti tukee mainetyötä ja rakentuu olemassa olevan hyvän päälle.​ 
  3. Kestävästi menestyvässä Kymenlaaksossa luonto vaikuttaa päätöksentekoon ja ymmärretään hyvinvoinnin reunaehdoksi.​ 
  4. Kestävästi menestyvässä Kymenlaaksossa työelämä ymmärtää erilaisuutta, kannustaa yrittämään ja uudistumaan.​ 
  5. Kestävästi menestyvässä Kymenlaaksossa koulutus on elinikäistä ja tähtää työn sekä osaamisen tarpeiden kohtaamiseen. 
Infograafi Kymenlaakson tulevaisuusverstaasta 2023. T. Pulli 2023.

Jotta maakunta menestyy teesien mukaisesti, tarvitaan toteutumiseen osaamista, oikeansuuntaista koulutusta ja opittujen ajattelutapojen ravistelua muutoksineen. Tulevaisuusteeseistä on johdettu joukko osaamisia, joita vahvistamalla päästään kohti kestävästi menestyvää Kymenlaaksoa. 

 

Alla olevassa kuvassa on taulukoituna tulevaisuusteesit ja jokaiseen niistä liittyvät osaamistarpeet. 

Taulukko Kymenlaakson tulevaisuusteeseistä ja niiden tarvitsemista osaamisista.

 

Tulevaisuuteen vastaavaa tarjontaa jo Kymenlaaksossa 

Kymenlaaksolla on jo nyt tarjota syötettä muutokseen. Teeseihin liittyvien osaamisien tarpeisiin vastaavista sisällöistä on koottu tähän listaa ja sitä päivitetään alueen toimijoiden tarjoamia mahdollisuuksia vastaaviksi vielä uudestaan kesän aikana. 

 

Jatkuvan oppimisen hengessä Kymenlaakso pystyy jo ottamaan osaamisen päivittämisessä askeleita kohti tulevaisuutta. Esimerkiksi Ekamista löytyy lähes kaikkiin tulevaisuusverstaassa esiin nousseisiin teemoihin liittyvää koulutusta ja opiskella voi kokonaisia tutkintoja ja tutkinnonosia tai niitä pienempiä kokonaisuuksia, joita voidaan räätälöidä yksilön, yrityksen tai julkisen työnantajan tarpeisiin. Listalla on myös Xamkin, Edukon ja Kymenlaakson kesäyliopiston tarjontaa. Kymenlaakson kauppakamarin kurssitarjonta päivitetään myöhemmin kesällä mukaan. 

 

Kymenlaakson tulevaisuusteeseihin vastaavat osaamisen päivittämisen mahdollisuudet Kymenlaaksossa:

(lista päivitetty 7.6.2023)

 

Muutosjohtaminen, etäjohtaminen, organisaation kehittäminen: 

 

Kestävävyysosaaminen: 

 

Yrittäjyys ja vastuullinen liiketoiminta: 

 

Vuorovaikutus, tunnetaidot, hyvinvointi, markkinointi ja viestintä: 

 

KV-osaaminen: 

 

Teknologia-alan ja energia-alan osaaminen: 

 

Luonnontieteellinen osaaminen: