OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 4/2020

 

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (OTT) tavoitteet pilotoida ja mallintaa uraohjausta osana tekniikan alan AMK-koulutusta ovat alkaneet toteutua Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) osahankkeessa. Konkreettisena tehtävänä on kartoittaa uraohjauksen tarpeet, muodot ja toimijoiden roolit insinööriopintojen aloituksesta aina valmistumisvaiheeseen saakka. Saavutettavat tulokset ja kehitettävät mallit tehdään myös näkyväksi opiskelijalle ja ohjaushenkilöstölle. Tulokset otetaan myös käyttöön osana korkeakoulun ohjausprosesseja. Ensimmäisessä osapilotissa selvitettiin ohjauksellisuuden vaikutusta opintoihin ja alaan kiinnittymisessä.  

OTT-hankkeen TAMKin ensimmäinen osapilotti toteutettiin kevättalvella 2020 sähkö- ja automaatioinsinööriopintonsa vasta-aloittaneille opiskelijoille. Pilotissa toteutettiin monipuolinen ja yhteisöllinen perehtyminen alaan ja alan osaamistarpeisiin Työelämävalmiudet-opintojakson yhteydessä. Opiskelijat ohjattiin muun muassa aktiiviseen vuoropuheluun tutkinnosta aiemmin valmistuneiden ja nyt työelämässä toimivien asiantuntijoiden kanssa jaksolla toteutettuna rekrytointipäivänä. Oman osaamisen tunnistamista ja omien vahvuuksien reflektointia harjoiteltiin ohjatusti laadituissa harjoitteluhakudokumenteissa sekä opintojen aikaisen osaamisen kehittämisen tavoitesuunnitelmassa. Pilotin tuloksia arvioitiin opintojakson päätteeksi opiskelijakyselyllä. Kyselyn tulokset kertovat työelämäläheisyyden sekä voimakkaan ohjauksellisuuden tukevan vasta-aloittaneiden opiskelijoiden kiinnostusta opintoihin ja kiinnittymistä alaan. Myös opiskelijoiden oman osaamisen tunnistaminen oli kehittynyt opintojen aloituksen aikana, ohjatun ja yhteisöllisen alan yleisiin osaamistarpeisiin perehtymisen sekä reflektointiharjoitusten vaikutuksesta. Erityisen positiivisesti tulokset näyttäytyivät opiskelijoiden luottavaisuudessa ja uskossa omaan kyvykkyyteensä kehittyä alalle tulevaisuuden työelämäosaajiksi. (Kyselyn tuloksista tarkemmin Yli-Rämi ym. 2020).

Seuraavissa osapiloteissa syksyllä 2020 ja keväällä 2021 selvitetään, miten opiskelijan alaan ja opintoihin kiinnittymistä ja ammatti-identiteetin kasvua voidaan tukea opintojen jatkuessa ja edetessä päätösvaiheeseensa. Pilottisarjan rinnalla kulkee keväällä 2020 aloitettu kehittämisprosessi ohjauksen eri muotojen systematisoinniksi ja toimintamallien rakenteistamiseksi osaksi koulutusalan toimintoja. Kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilua, ja prosessi etenee opiskelijoiden kanssa aloitetusta työpajatyöskentelystä laajasti ohjaustoimijoita osallistavaan yhteiskehittämiseen.

OTT-hankkeessa osallistutaan myös aktiivisesti TAMKin ohjaussuunnitelmaa kehittävän työryhmän toimintaan sekä koko Tampereen korkeakouluyhteisön Jatkuvan oppimisen kehittämishankkeeseen oppimisen kehityshankkeeseen. Näiden väylien kautta kehitettävä tekniikan koulutusalan työelämä- ja uraohjausmalli on mahdollista sisällyttää TAMKin kokonaisvaltaiseen ohjauksen toimintamalliin ja mallia voidaan hyödyntää koko korkeakouluyhteisössä.

KIRJOITTAJAT

Heikki Yli-Rämi, hankeasiantuntija, lehtori, Teollisuusteknologia, Tampereen ammattikorkeakoulu

Outi Rantanen, projektipäällikkö, lehtori, Pedagogiset ratkaisut, Tampereen ammattikorkeakoulu

Tuula Isosuo, projektikoordinaattori, erikoissuunnittelija, TKI-palvelut, Tampereen ammattikorkeakoulu

 

Tämä on Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogisarjan neljäs kirjoitus. Blogisarjassa hankkeen toimijat kertovat tapahtumisesta ja tuloksista yhteistyöverkoston eri puolilta. Ääneen pääsevät projektihenkilöstö, opiskelijat, ohjausryhmän edustajat ja vierailevat asiantuntijat. Tutustu aiempiin blogikirjoituksiin:

Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä 5.6.2020

Ammattikorkeakoulut ohjaavat kohti tulevaisuuden työtä 24.4.2020

Muutoksen ja oppimisen aika 5.5.2020

Seuraa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta myös

verkossa xamk.fi/ohjaustulevaisuudentuohon

Twitterissä twitter.com/OTyohon

Facebookissa facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

 

Tämän kirjoituksen lähteitä:

Yli-Rämi, H., Rantanen, O. & Isotalo, T. 2020. Tiivis ja aktiviinen ohjaus opintojen alkuvaiheessa tukee insinööripintoihin ja alaan kiinnittymistä. TAMK Journal 20.5.2020. Saatavissa: http://tamkjournal.tamk.fi/tiivis-ja-aktiviinen-ohjaus-opintojen-alkuvaiheessa-tukee-insinooripintoihin-ja-alaan-kiinnittymista/?fbclid=IwAR3r0xE1t3FIsBUfVnvBDXBuJUQwo5yVwhLL9_WixyNqA7APifLBTviqftk [viitattu 27.5.2020].

 

Kuva: Pixabay.com