Päiväopiskelu

Opiskele kouluhyvinvoinnin asiantuntijaksi

Haluatko olla vaikuttamassa lasten ja nuorten kouluhyvinvointiin? Olla tukemassa ja auttamassa nuoria ja ennaltaehkäisemässä ongelmien syntyä?

Kouluhyvinvointiin suuntautuneena sosionomina olet ehkäisevään lastensuojeluun ja oppilashuoltotyöhön erikoistunut sosiaalialan ammattilainen. Tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen.

Suoritettuasi kouluhyvinvointiin painottuvan sosionomin tutkinnon osaat ylläpitää ja edistää yksilön ja yhteisöjen hyvinvointia. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden työskennellä koulukuraattorina erilaisissa oppilaitoksissa alakoulusta korkeakouluihin saakka.

Osaamiseesi sisältyy vankka ymmärrys oppimisen edellytysten luomisesta, ihmisen kehittymisestä, vuorovaikutustaidoista ja niiden kehittämisestä sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentamisesta. Tunnet myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja lainsäädännön kokonaisuutena ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin ja se liittyvät palvelut.

Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi voidaan sisällyttää myös varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden antavat opinnot.

Osaat työskennellä myös vanhempien ja huoltajien kanssa. Sinulla on ammattitaitoa työskennellä luottamuksellisesti niin yksilön, perheiden kuin kouluyhteisön kanssa.

Moniammatilliseen ja -alaiseen osaamiseesi sisältyy tiimityö- ja verkostoitumistaidot, projektiosaaminen sekä kehittävä ja tutkiva työote.

Sosionomina olet läsnä asiakkaiden arjessa ja autat, ohjaat ja tuet erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten itsenäistä selviytymistä, elämänhallintaa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Osaat kohdata erilaisissa, haastavissakin tilanteissa olevia ihmisiä ja tuet heitä elämän käännekohdissa. Osaat asettua tasaveroiseen, dialogiseen vuorovaikutussuhteeseen asiakkaasi ja hänen läheistensä kanssa. Asiakkaiden tukemisessa ja kuntoutumisessa hyödynnät vuorovaikutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen keinoja.

Laki virallistaa sosionomien (AMK) kelpoisuuden ja aseman kuraattoreina, ja heidän ammattinimikkeekseen tulee kuraattori.

kuraattori | kouluhyvinvointi | palveluohjaus | lastensuojelu | perhetyö | sosiaaliohjaus | koulusosionomi | kouluvalmentaja

Opintojen sisältö

Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana perehdyt sosiaalialan eettiseen ja monitieteiseen tietoperustaan eli alaan liittyvään teoriatietoon. Saat valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritat myös ensimmäisen harjoittelun.

Toisena opiskeluvuotena perehdyt sosionomin erilaisiin asiakassektoreihin, menetelmiin ja työtehtäviin. Harjoittelusi aikana vahvistat ja sovellat ohjaustaitojasi valitsemallasi työkentällä.

Kolmantena opiskeluvuotena voit profiloida ammattitaitoasi valitsemalla itseäsi kiinnostavan syventävän ja täydentävän opintokokonaisuuden. Opit hallitsemaan suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja sosiaalialan kehittämistehtävien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Kolmantena opiskeluvuotenasi suoritat ammatillista suuntautumistasi tukevan syventävän harjoittelun. Opinnäytetyössäsi etenet suunnitelma- ja toteutusvaiheeseen.

Tutkinnon laajuus on 210 op ja normisuoritusaika 3–3,5 vuotta. Opintoihin sisältyy 40 op aidoissa työympäristöissä tapahtuvaa harjoittelua.

Opinnot rakentuvat seuraavasti:

 • Ydinosaaminen 175 op:
  • Tietoperusta ja työorientaatio 25 op
  • Ammatillinen vuorovaikutus 20 op
  • Oppilaitoshyvinvoinnin edistäminen ja kuraattorin työ 20 op
  • Ohjaus kuntouttavassa työssä 20 op
  • Asiantuntijana vaikuttaminen 10 op
  • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 15 op
  • Kieli- ja viestintätaidot 15 op
  • Harjoittelu 40 op
  • Opinnäytetyö 15 op
 • Täydentävä osaaminen 35 op

Täydentävissä opinnoissa voit suuntautua kouluhyvinvointiin liittyviin ilmiöihin, eri asiakasryhmien kanssa tehtävään kuntouttavaan työhön, johtamiseen ja kehittämiseen tai muihin omia osaamistavoitteitasi edistäviin teemoihin.

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa päiväopintoina. Opintojen kesto on keskimäärin 3 – 3,5 vuotta.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Ensimmäisen ja toisen vuoden harjoittelujaksot on ajoitettu työjärjestykseen ja loput kaksi jokainen ajoittaa itse opintojen lomaan.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt. Tarjolla on lähiopetusta, verkko-opintoja, itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, tenttejä, ryhmätyöskentelyä, työelämäpäiviä ja projekteja sekä käytännön harjoittelua.

Viikkotasolla opintosi sisältävät luentoja, pienryhmätyöskentelyä, asiakastilanteiden simulointeja, tutustumista tulevaan työkenttään ja harjoitteluja.

Sote-alan opiskelu vaatii hyvää toimintakykyä – päihteiden väärinkäyttö vaarantaa potilasturvallisuuden

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Xamk Podcast: Koulujen hyvinvoinnin ammattilainen

Tässä podcastissa Jouni Korhonen keskustelee lehtori Olli ”Opa” Rissasen kanssa Xamkin uudesta kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhön keskittyvästä sosionomikoulutuksesta, joka on ainoa laatuaan Suomessa.    Podcastissa pohditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteiden muutoksia vuosien varrella ja keinoja niihin vastaamiseen uuden koulutuksen näkökulmasta. Lisäksi keskustellaan, millainen koulutus tulee olemaan, mitä opinnot sisältävät ja millaiset työllisyysnäkymät koulutuksesta valmistuvalla on.

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 45 opintopistettä (op), yhteensä 31 viikkoa. Harjoittelu jakaantuu eri lukuvuosille neljään jaksoon (7, 7, 10 ja 7 viikkoa).

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 op.

Sosionomin opinnot rakentuvat seuraavasti:

 • Ydinosaaminen 180 op:
  • Tietoperusta ja työorientaatio 22 op
  • Ammatillinen vuorovaikutus 25 op
  • Kasvun tukeminen 15 op
  • Toimintakykyä edistävä työ 20 op
  • Asiantuntijana vaikuttaminen 13 op
  • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 10 op
  • Kieli- ja viestintätaidot 15 op
  • Harjoittelu 45 op
  • Opinnäytetyö 15 op
 • Täydentävä osaaminen, joihin kuuluu valinnaiset opinnot 30 op

Sosionomi työelämässä

Sosionomien työtilanne on hyvä. Valmistuttuasi voit työskennellä kouluyhteisössä kuraattorina tai muissa vastaavissa kouluhyvinvointiin suuntautuneissa sosiaalialan tehtävissä.

Sosionomina voit hakeutua työskentelemään myös kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä, alan esimiestehtävissä sekä kehittämistehtävissä, tai voit toimia sosiaalialan yrittäjänä. Työpaikkasi voi löytyä julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

Sosionomien työpaikkoja löytyy esimerkiksi lastensuojelussa, perhetyössä ja oppilas- sekä opiskelijahuollossa. Työpaikkasi voi olla myös vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa ja aikuisten parissa esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, päihde- ja kriminaalityössä tai mielenterveystyössä.

Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut. Voit työllistää itsesi myös sosiaalialan yrittäjänä.

Sosiaalipalveluiden lisäksi voit työskennellä useissa muissakin työtehtävissä, esimerkiksi terveydenhuollossa, Kelassa, työvoimapalveluissa ja nuorisotoimessa.

Kuraattorin lisäksi sinusta voi tulla esimerkiksi

 • sosiaaliohjaaja
 • palveluohjaaja
 • lastensuojelulaitoksen ohjaaja
 • kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • palvelukodin johtaja
 • järjestötyöntekijä
 • kuntoutusohjaaja

Lue lisää sosionomin työstä TE-palveluiden Ammattinetistä.

Sosionomin pätevyys

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki astui voimaan 1.3.2016. Uuden lain myötä sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammateista tuli laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja. Sosionomin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Lisätietoa ammattioikeuksista on tarjolla Valviran sivuilla.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella sosionomiksi

 1. Saat paljon käytännön kokemusta jo opiskelun aikana.
 2. Sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet.
 3. Sosionomit oppivat tekemällä. Myös ryhmätöitä on paljon.
 4. Sosionomit voivat parantaa edes vähän maailmaa kuulemalla ihmisiä.
 5. Sosionomeilla on avoin ja yhteisöllinen meininki.

Hyödyllisin oppimani asia on, että vaikka en ole täydellinen, olen silti riittävän hyvä tullakseni siksi, miksi haluan tulla. Kun ympärillä on oikeanlaisia ihmisiä tukena, oppii itsekin antamaan omat virheensä anteeksi.

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Hannele Pulkamo
etunimi.sukunimi@xamk.fi
puh. 050 595 9902

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610