Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022

Opiskele kouluhyvinvoinnin asiantuntijaksi

Haluatko olla vaikuttamassa lasten ja nuorten kouluhyvinvointiin? Olla tukemassa ja auttamassa nuoria ja ennaltaehkäisemässä ongelmien syntyä?

Xamkissa alkaa uusi sosionomikoulutus, jossa painotetaan koulukuraattorin tehtävissä tarvittavaa osaamista.

Koulukuraattorina autat ja tuet työssäsi oppilaita, joilla on vaikeuksia oppimisessa, koulunkäynnissä, opiskelussa tai ihmissuhteissa. Myös oppilaiden kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat ovat erikoisalaasi.

Työskentelet niin yksittäisten oppilaiden kuin koko koulu- ja opiskelijayhteisönkin kanssa. Tärkeä osa työstäsi on ennaltaehkäistä vaikeuksia koulussa ja opiskelussa.

Teet yhteistyötä oppilaan ja tämän perheen, opettajien, viranomaisten ja muiden oppilaan elämässä tärkeiden tahojen kanssa.

Laki virallistaa sosionomien (AMK) kelpoisuuden ja aseman kuraattoreina, ja heidän ammattinimikkeekseen tulee kuraattori.

Sosionomi – hyvinvoinnin tukemisen moniosaaja

Sosionomi on läsnä asiakkaiden arjessa ja auttaa, ohjaa ja tukee erilaisissa elämäntilanteissa auttaen lapsen, nuoren ja aikuisen kasvua ja hyvän elämän etsintää. Hän tukee eri-ikäisten asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa.

Opit kohtaamaan erilaisissa, haastavissakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja tukemaan heitä elämän käännekohdissa. Osaat asettua tasaveroiseen vuorovaikutussuhteeseen asiakkaasi ja hänen läheistensä kanssa.

Asiakkaiden tukemisessa ja kuntoutumisessa hyödynnät vuorovaikutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen keinoja. Osaat ohjata asiakkaitasi palvelujärjestelmässä ja tunnet sitä koskevan lainsäädännön.

Tutkinnon suoritettuasi osaat soveltaa opintojesi aikana hankkimiasi sosiaalialan tietoa ja taitoja käytännön asiakastyössä ja sosiaalialan kehittämistehtävissä.

kuraattori | kouluhyvinvointi | opiskelijahyvinvointi | kouluyhteisön hyvinvointi | oppilaanohjaus |

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Opintojen sisältö

Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön koulutuksessa painotetaan erityisesti koulu- ja opiskelijahyvinvoinnin edistämistä, lapsen ja nuoren kehityksen tuntemista ja kehityshaasteita, oppimista ja ohjausta, vuorovaikutustaitoja sekä verkostoyhteistyötä.

Tärkeitä kuraattorin ominaisuuksia ovat erilaisuuden hyväksyminen, myönteisyys ja hyvä henkinen tasapaino.

Sosionomikoulutuksessa opiskelet tietoja ja taitoja, joiden avulla:

 • ymmärrät ihmisen kasvua ja kehitystä
 • ymmärrät yhteiskunnan muuttumista
 • osaat toimia vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ihmisten kanssa
 • osaat työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa
 • saat valmiuksia edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalista turvallisuutta ja osallisuutta sekä sosiaalista toimintakykyä

Opinnoissa korostuvat itsenäinen opiskelu ja sosiaalialan ongelmien käsittely pienryhmissä. Näin opit selvittämään vaativiakin asiakastilanteita sekä itsenäisesti että osana tiimiä.

Sosionomiopintojen tietoperustan luovat sosiaalitieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen, psykologinen ja terveydenhuollollinen tieto sekä taide- ja ilmaisuaineet.

Asiakastyön ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämisen rinnalla opiskelet yhteiskunnallista vaikuttamista, kehittämistä, johtamista sekä verkostotyötä. Koulutus perustuu hyvinvointi- ja vuorovaikutustyön erityisosaamiseen.

Koulutus antaa valmiudet tuottaa, arvioida ja kehittää sosiaalialan palveluita ja menetelmiä sekä syventää oman ammatillisuuden erityisosaamista.

Kouluhyvinvointiin suuntautunut opintopolku ei sisällä varhaiskasvatuksen sosionomiksi pätevöittäviä opintoja. Voit täydentää sosionomintutkintoasi myöhemmin siten, että saat myös varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden.

Työelämäyhteistyö on mukana koulutuksessa koko opintojen ajan, ei pelkästään harjoittelujaksojen kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat työstävät aitoja työelämään liittyviä tehtäviä osana opintojaan.

Kansainvälistyminen

Xamkin opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä monin eri tavoin. Voit lähteä ulkomaille opiskeluvaihtoon tai harjoitteluun. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto, yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Lue lisää kansainvälistymisestä.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa päiväopintoina. Opintojen kesto on keskimäärin 3 – 3,5 vuotta.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Ensimmäisen ja toisen vuoden harjoittelujaksot on ajoitettu työjärjestykseen ja loput kaksi jokainen ajoittaa itse opintojen lomaan.

Xamk Podcast: Koulujen hyvinvoinnin ammattilainen

Tässä podcastissa Jouni Korhonen keskustelee lehtori Olli ”Opa” Rissasen kanssa Xamkin uudesta kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhön keskittyvästä sosionomikoulutuksesta, joka on ainoa laatuaan Suomessa.    Podcastissa pohditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteiden muutoksia vuosien varrella ja keinoja niihin vastaamiseen uuden koulutuksen näkökulmasta. Lisäksi keskustellaan, millainen koulutus tulee olemaan, mitä opinnot sisältävät ja millaiset työllisyysnäkymät koulutuksesta valmistuvalla on.

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 45 opintopistettä (op), yhteensä 31 viikkoa. Harjoittelu jakaantuu eri lukuvuosille neljään jaksoon (7, 7, 10 ja 7 viikkoa).

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 op.

Sosionomin opinnot rakentuvat seuraavasti:

 • Ydinosaaminen 180 op:
  • Tietoperusta ja työorientaatio 22 op
  • Ammatillinen vuorovaikutus 25 op
  • Kasvun tukeminen 15 op
  • Toimintakykyä edistävä työ 20 op
  • Asiantuntijana vaikuttaminen 13 op
  • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 10 op
  • Kieli- ja viestintätaidot 15 op
  • Harjoittelu 45 op
  • Opinnäytetyö 15 op
 • Täydentävä osaaminen, joihin kuuluu valinnaiset opinnot 30 op

Sosionomi työelämässä

Sosionomien työtilanne on hyvä. Valmistuttuasi voit työskennellä kouluyhteisössä kuraattorina tai muissa vastaavissa kouluhyvinvointiin suuntautuneissa sosiaalialan tehtävissä.

Sosionomina voit hakeutua työskentelemään myös kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä, alan esimiestehtävissä sekä kehittämistehtävissä, tai voit toimia sosiaalialan yrittäjänä. Työpaikkasi voi löytyä julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

Sosionomien työpaikkoja löytyy esimerkiksi lastensuojelussa, perhetyössä ja oppilas- sekä opiskelijahuollossa. Työpaikkasi voi olla myös vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa ja aikuisten parissa esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, päihde- ja kriminaalityössä tai mielenterveystyössä.

Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut. Voit työllistää itsesi myös sosiaalialan yrittäjänä.

Sosiaalipalveluiden lisäksi voit työskennellä useissa muissakin työtehtävissä, esimerkiksi terveydenhuollossa, Kelassa, työvoimapalveluissa ja nuorisotoimessa.

Kuraattorin lisäksi sinusta voi tulla esimerkiksi

 • sosiaaliohjaaja
 • palveluohjaaja
 • lastensuojelulaitoksen ohjaaja
 • kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • palvelukodin johtaja
 • järjestötyöntekijä
 • kuntoutusohjaaja

Lue lisää sosionomin työstä TE-palveluiden Ammattinetistä.

Sosionomin pätevyys

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki astui voimaan 1.3.2016. Uuden lain myötä sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammateista tuli laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja. Sosionomin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Lisätietoa ammattioikeuksista on tarjolla Valviran sivuilla.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella sosionomiksi

 1. Saat paljon käytännön kokemusta jo opiskelun aikana.
 2. Sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet.
 3. Sosionomit oppivat tekemällä. Myös ryhmätöitä on paljon.
 4. Sosionomit voivat parantaa edes vähän maailmaa kuulemalla ihmisiä.
 5. Sosionomeilla on avoin ja yhteisöllinen meininki.

Hyödyllisin oppimani asia on, että vaikka en ole täydellinen, olen silti riittävän hyvä tullakseni siksi, miksi haluan tulla. Kun ympärillä on oikeanlaisia ihmisiä tukena, oppii itsekin antamaan omat virheensä anteeksi.

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Olli Rissanen
olli.rissanen@xamk.fi
puh. 050 565 0265

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610