Nuorisokasvatuksen kehittäminen ja johtaminen

Ylempi AMK-tutkinto

Yhteisöpedagogi! Haluatko vahvistaa nuorisokasvatuksen osaamistasi? Oletko kiinnostunut kehittämään omaa työtäsi ja työyhteisöäsi?

Koulutuksessa perehdyt nuorisokasvatuksen erilaisten toimintaympäristöjen ajankohtaisiin työelämäkysymyksiin, johtamiseen ja esihenkilötyöhön sekä tutkimukseen ja kehittämiseen.

Hae kevään 2025 yhteishaussa!

Kevään yhteishaku on käynnissä 11.-25.3.2025.

Verkko-opiskelu

Verkko

Aloituspaikat: 20 Opintojen kesto: 2 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Kehitä nuorisokasvatuksen kehittämis- ja johtamistaitojasi

Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutuksen tavoitteena on, että yhteisöpedagogi (yamk) -tutkinnon suoritettuasi pystyt toimimaan nuorisokasvatuksen ja nuorten toimintaympäristöjen erilaisissa asiantuntijatehtävissä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Näissä tehtävissä kykenet sekä kehittämään omaa työtäsi ja ammattialaasi että johtamaan sitä.

Koulutuksen avulla laajennat osaamistasi:

 • Nuorisokasvatuksen erilaisista toimintaympäristöistä
 • Pedagogisessa osaamisessa
 • Nuorisoalan tulevaisuuden ennakoinnissa
 • Työn ja ammattialan tutkimuksessa ja kehittämisessä
 • Johtamisessa ja esihenkilötyössä
Nainen ja mise ktsovat yhdessä läppärin näyttöä.

Laajenna nuorisokasvatuksen osaamistasi.

 • yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
 • nuorisokasvatus
 • järjestötyö
 • nuorisotyö
 • pedagogiikka
 • johtaminen
 • kehittäminen
 • hyvinvointi
 • humanistinen ja kasvatusala

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Opintojen sisältö

Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen YAMK-koulutuksessa perehdyt nuorisokasvatuksen erilaisten toimintaympäristöjen ajankohtaisiin työelämäkysymyksiin, johtamiseen ja esihenkilötyöhön sekä tutkimukseen ja kehittämiseen.

Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutuksen opinnot koostuvat nuorisokasvatuksen ydinosaamista syventävistä opinnoista (30 op), tätä osaamista täydentävistä opinnoista (30 op) ja 30 op laajuisesta työelämän kehittämiseen kytkeytyvästä opinnäytetyöstä.

Ydinosaamisen opinnot (30 op) koostuvat kahdesta nuorisokasvatuksen moduulista, jossa kummassakin on kolme 5 op opintojaksoa.

 • Nuorisokasvattaja pedagogisena toimijana -opintokokonaisuus (15 op)
  • Nuorisokasvatuksen ajankohtaiset kysymykset ja ammatillisuus (5 op)
  • Pedagoginen kehittäminen nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä (5 op)
  • Pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä (5 op)
 • Nuorisokasvattaja kehittäjänä ja vaikuttajana -moduuli (15 op)
  • Kehittämisen menetelmät nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä (5 op)
  • Nuorten hyvinvointi ja vaikuttajaviestintä (5 op)
  • Nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen (5 op)

Opintoja on mahdollista suunnata koulutuksen aikana esimerkiksi:

 • oman ammatillisen osaamisen täsmentämiseen tai päivittämiseen
 • erilaisiin työelämätarpeisiin vastaamiseen omaa osaamista kehittämällä
 • työelämän, työyhteisön tai oman työn kehittämiseen
 • tutkimus- tai kehittämisosaamisen hankkimiseen ja syventämiseen tai
 • laaja-alaisen ammatillisen yleissivistyksen hankkimiseen.

Täydentävä osaaminen

Täydentävän osaamisen opinnot (30 op) voit koostaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti tukemaan ammatillista kehittymistäsi.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. 

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:  

 • tutkimus ja kehittäminen 
 • johtaminen ja yrittäjyys 
 • kansainväliset työympäristöt 
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot. 

Voit valita täydentävään osaamiseen opintoja Xamkin Master Schoolin tarjonnasta, toisten korkeakoulujen ylempien tukintojen tarjonnasta sekä Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston (YUNET) verkko-opintotarjonnasta.

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta. 

Opinnäytetyö

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö (30 op). Se liittyy parhaimmillaan oman työsi, työyhteisösi tai ammattialasi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa tai koulutuksen yhteistyöorganisaatioiden toimeksiannosta.

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Lue opiskelijoiden tarinoita

Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen (YAMK) on verkkokoulutus

Koulutuksen toteutus

Verkkototeutuksessa opiskellaan koko tutkinto pääsääntöisesti verkossa.

Ydinosaamisen opinnot ovat aikaan sidottua ja läsnäoloa edellyttävää luento- ja osallistavaa opetusta verkossa. Aikataulutettu kontaktiopetus verkossa toteutetaan arkisin päiväaikaan.

Koulutus on mitoitettu kestämään 2 vuotta, mutta tutkintoon kuuluvat ydinosaamisen opintojaksot on mahdollista suorittaa 1,5 vuoden aikana.

Verkko-opetus soveltuu esim. työn ohessa tehtäväksi

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-opinnot ovat monialaisia ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 300.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358408298471
Sähköposti
Pekka.Penttinen@xamk.fi
Yksikkö
Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksi
Pekka Penttinen
Lehtori
+358408298471
Pekka.Penttinen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: