Päiväopiskelu

 

Verkko-opiskelu

 • opintojen kesto 1,5-3,5 vuotta
Kotka
Mikkeli

Elämyksellistä matkailua ja kestäviä ravitsemuspalveluja

Haluatko työskennellä elämyksellisten ja kestävästi tuotettujen matkailu- ja ravintolapalveluiden parissa? Jos vastasit kyllä, hakeudu restonomiopintoihin Xamkiin!

Harvassa ammatissa on niin paljon työmahdollisuuksia kuin restonomilla. Olet siis suurten ja nopeasti kasvavien elinkeinojen äärellä!

 

 

Restonomikoulutuksessa opiskellaan elämyksellisen ja vastuullisen matkailuliiketoiminnan ja kestävän ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä.

Opit hyödyntämään asiakaslähtöistä hyvinvointiajattelua, vieraanvaraisuutta sekä matkailu- ja ruokapalveluiden osaamista palveluliiketoiminnan tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä.

Ymmärrät, millaista on toimia yrittäjänä matkailu- ja ravitsemisalalla. Tunnet alan tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia ja osaat hyödyntää digitaalisuutta työssäsi.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on monipuolinen osaaminen matkailualan yritystoimintaan ja majoitus-, tapahtuma- tai ruokatuotannon johtamiseen ja kehittämiseen.

Liiketoimintaosaaminen antaa sinulle valmiudet sijoittua monipuolisiin tehtäviin muillakin toimialoilla, joissa tarvitaan asiakas- ja markkinointiosaamista sekä organisointi- ja kehittämistaitoja.

elämys | matkailu | ohjelmapalvelu | tapahtumat | vastuullisuus | asiakaspalvelu | restonomi | ravintola | ruokapalvelut

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Verkko-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Restonomikoulutuksessa opiskelet elämyksellisen ja vastuullisen matkailuliiketoiminnan ja ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä. Voit rakentaa matkailu- ja ravitsemispalvelujen opinnoista itsellesi yksilöllisen opintopolun. Opintoihisi voit sisällyttää myös esimerkiksi Venäjä-opintoja tai innovaatio- ja yrittäjyysopintoja.

Opinnoissa saat perustaidot matkailupalveluiden ja ruokapalveluiden käytännön tehtävistä sekä vahvat matkailu- ja ravintolapalvelujen johtamisen tiedot ja taidot. Tietoja sovelletaan käytäntöön ja taitoja harjaannutetaan käytännön opiskelujaksoilla kampuksen eri oppimisympäristöissä ja alan työpaikoissa. Työelämään kytkeytyvien opintojen kautta kehityt ja verkostoidut alan toimijoiden kanssa jo opiskeluaikana.

Koulutuksen keskiössä on matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta ja sen johtaminen. Opiskelet alan markkinointiin ja myyntiin liittyviä perusteita, digimarkkinointia ja palvelujen tuotteistamista. Opit ymmärtämään laskennan merkityksen liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnissa ja opit johtamista ja työyhteisötaitoja.

Koulutuksen aikana opit tarkastelemaan ja kehittämään matkailu- ja ravintolapalvelujen toimintoja ja prosesseja huomioiden taloudellisuus, laatu, vastuullisuus ja elämyksellisyys.

Opinnoissasi suuntaat tulevaisuuteen. Opit alan tulevaisuuden trendeistä sekä tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista alalla. Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio on osana ydinopintoja, mutta voit syventää alaan liittyvää digiosaamisen taitojasi vaihtoehtoisissa opinnoissa.

 

Vastuullisuus on opinnoissa koko ajan läsnä. Opit ottamaan huomioon ekologisen (esim. luomu- ja lähiruoka, kasvisruoka, majoituspalvelujen energiatehokkuus, liikkuminen), taloudellisen (kannattavat matkailu- ja ravintolapalvelut, taloudelliset vaikutukset kohdealueelle) ja sosiokulttuurisen (työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, kannustava esimiestyö, vaikutukset paikallisyhteisöihin- ja kulttureihin) näkökulman.

Opit ymmärtämään, miten vastuullisuuden osa-alueet kytkeytyvät ilmastonmuutokseen ja miten voit pienentää matkailun ja ravitsemispalvelujen hiilijalanjälkeä. Voit syventää vastuullisen liiketoiminnan osaamistasi vaihtoehtoisissa opinnoissa.

Koulutuksessa korostuvat kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla.

Koulutus etenee vuositeemojen mukaan

Koulutuksen vuositeemat ja osaamistavoitteet ovat seuraavat:

 • 1. opintovuosi: Toimija. Osaat suunnitella ja toteuttaa elämyksellisiä, vastuullisia asiakaslähtöisiä ja kannattavia matkailu- ja ravitsemispalveluja.
 • 2. opintovuosi: Esimies. Osaat toimia matkailu- ravitsemisalan esimiestehtävissä.
 • 3.–4. opintovuosi: Kehittäjä. Osaat tutkivalla ja kehittävällä työotteella analysoida, kehittää ja innovoida elämyksellisiä, vastuullisia asiakaslähtöisiä ja kannattavia matkailu- ja ravitsemispalveluja.

 

 

 

Kansainvälisyys

Xamkin opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä monin eri tavoin. Voit lähteä ulkomaille opiskeluvaihtoon tai harjoitteluun. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto, yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Lue lisää kansainvälistymisestä.

Matkailu-ja ravitsemisalaa voit opiskella n 40 eri vaihtokoulussa. Vaihtokouluja sijaitsee Euroopan alueen lisäksi mm Koreassa, Thaimaassa ja Hong Kongissa.

Osana kansainvälisyyttä ovat myös vierailevat opettajat partnerikouluistamme. Tiivis yhteistyö etenkin Saksan korkeakoulujen, Hochschule Niederrhein Mönchengladbach ja Duale Hochschule Baden-Württemberg (opettajavaihto, kv-projektisuunnittelu). Ulkomaiset opiskelijat värittävät myös jokapäiväistä arkeamme.

 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Työharjoittelu Kathmandussa

Lauri Hämäläinen opiskelee Xamkissa Kotkan kampuksella restonomiksi. Hän suoritti työharjoittelun Kathmandussa Nepalissa. Kysyimme Laurilta mielipiteitä tulevaisuuden ruokakulttuurista ja eri vaihtoehdoista. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan restonomin silmin?

Lue Laurin haastattelu!

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai verkko-opintoina. Päiväopintojen kesto on noin 3,5 vuotta. Opiskelu onnistuu siis myös työn ohessa.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Verkko-opiskelu tarkoittaa sitä, että opetus tapahtuu kokonaan verkko-oppimisympäristöissä.

Lähiopintojen määrä riippuu opiskelijan aiemmin hankkimasta osaamisesta ja yksilöllisistä valinnoista. Opiskelijat osallistuvat lähiopetukseen oman opiskelusuunnitelmansa mukaan.

Oppimisväylät

Restonomikoulutuksessa voit hyödyntää erilaisia mahdollisuuksia opintojen suunnittelussa. Voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan ja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä tai osallistua lähiopetukseen työviikkopohjaisesti.

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen väylä edellyttää läsnäoloa.

Opintoja nopeuttavalla väylällä voit joko valita itsenäisiä suoritustapoja (esim. verkkototeutuksia) tai mahdollisesti valita opintoja jonkin toisen koulutuksesi ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna huomattavasti enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista ja verkkomateriaalin hyödyntämistä.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opitaan restonomitutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 30 opintopistettä (op) eli yhteensä noin 22 viikkoa. Opinnäytetyö on 15 op.

Ydinosaamista ovat

 • Valmiuksia työelämään
 • Matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana
 • Matkailupalvelut
 • Ruoka- ja ravintolapalvelut
 • Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta
 • Palveluliiketoiminnan kehittäminen
 • Johtamisosaaminen

Ydinosaamisen opintoihin kuuluu myös 15 opintopisteen laajuinen perusharjoittelu.

Täydentävässä osaamisessa opinnot valitaan seuraavista kokonaisuuksista:

 • Digitaalisuus matkailu- ja ravitsemisalalla
 • Vastuullisuus ja sen kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
 • Asiakaslähtöisyys ja sen kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
 • Palveluprosessien kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla

Täydentävän osaamisen opinnot sisältävät syventävän harjoittelun (15 op).

 

Tutustu opiskelukaupunkeihin!

Restonomi työelämässä

Matkailu- ja ravitsemisalalle on tyypillistä, että valmistumisen jälkeen työllistytään erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin ja kokemuksen karttuessa edetään vaativampiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Restonomi voi työskennellä esimerkiksi matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ohjelma- ja tapahtumapalvelujen parissa. Alalla tarvitaan ammattikorkeakoulutasoisia osaajia ja asiantuntijoita, joilla on oman erikoisalansa lisäksi vahvaa kehittämis-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Seurantatutkimuksen mukaan valmistumisvaiheessa olevien restonomien työllistymisprosentti on viime vuosina ollut erinomainen.

 

 

Tuleva ammattisi voi olla vaikkapa

 • hotellipäällikkö
 • ruokapalveluesimies
 • avainasiakaspäällikkö
 • ohjelmapalvelutuottaja
 • Kehittämispäällikkö
 • Tuotekehittäjä
 • Vuoropäällikkö
 • ravintolapäällikkö
 • koulutus- ja opetustehtävät
 • myynti-tai markkinointiassistentti
 • tapahtumakoordinaattori
 • yrittäjä

Restonomina voit työskennellä monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä tai esimerkiksi kaupan alalla. Jo harjoittelujaksojen aikana kannattaa tutustua useampaan toimialaan.

 

Lue restonomin työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Koulutus antaa laajan osaamisen työelämään ja kurssivalinnoilla voi vaikuttaa omaan suuntautumiseensa. Kursseja löytyy aina ravitsemuksesta matkailuun ja tapahtumatuotantoon. Kurssivalinnoilla voi siis suuntautua yhteen tiettyyn suuntautumisvaihtoehtoon ja luoda itselleen hyvän ammatillisen pohjan valitsemalleen alalle, tai vaihtoehtoisesti laajentaa osaamistaan käymällä kursseja eri suuntautumisvaihtoehdoista.

 

 

Koulutuksesta hyvät valmiudet alalle

“Suosittelen Xamkin monimuoto-opiskelua työelämässä pidemmän aikaa olleelle. Sellaiselle joka haluaa kouluttautua ja syventää lisää osaamistaan. Saahan siitä myös ‘tittelin’ ja voi edetä urallansa.”

Toni Rautjoki, restonomiopiskelija

Lue lisää Tonin ajatuksia monimuoto-opiskelusta sekä yrittäjyydestä.

5 asiaa, jotka olen oppinut opiskelun aikana

1. Olen oppinut kalenterin käytön ja täytön tärkeyden
2. Olen oppinut pitämään muistitikkua aina mukana, ihan vain kaiken varalta!
3. Olen oppinut tärkeitä taitoja, kuten haalarimerkkien ompelun
4. Olen oppinut aikatauluttamaan ja työskentelemään tehokkaasti
5. Olen oppinut, että opiskeluajasta tulee nauttia, sillä se kestää vain hetken!

Helena Salonen
restonomiopiskelija, Mikkeli

5 hyvää syytä opiskella restonomiksi

 1. Monipuolinen koulutus antaa valmiudet työskennellä monenlaisissa tehtävissä.
 2. Restonomiopiskelijat ovat hauskoja. Jokaisella luennolla nauretaan paljon.
 3. Paljon yhteistyöoppilaitoksia ulkomailla – erinomaiset vaihtomahdollisuudet.
 4. Mielenkiintoisia projekteja osana opintona.
 5. Ammattikorkeakouluopiskelu antaa uudenlaista näkökulmaa, vaikka olisi työskennellyt alalla jo aikaisemminkin.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Anu Rantanen
puh. 040 668 2272
anu.rantanen@xamk.fi

Kysy hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610