Päiväopiskelu

Yhteisöt ja ympäristö - hyvinvoinnin perusta

Ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -koulutuksessa korostuu yhteiskunnallinen ja ruohonjuuritason vaikuttaminen sekä kasvatuksellisten ratkaisujen löytäminen yhteiskunnallisiin ja yksilötason kysymyksiin.

Yhteisöpedagogina olet yksilön ja yhteisön kohtaamisen ja innostamisen sekä erilaisten yhteisöjen kehittämisen ammattilainen. Työssäsi vahvistat eri toimijoiden hyvinvointia ja osallisuutta osallistamalla heitä pedagogiseen toimintaan sekä osallistumalla ja vaikuttamalla itse yhteiskunnallisesti.

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi olet kasvatuksen, ohjauksen ja vaikuttamisen ammattilainen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäjä. Kasvatus- ja kehittämistyössä pystyt hyödyntämään sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen kohdentuvaa erityisosaamistasi.

Yhteisöpedagogin monipuolista osaamista tarvitaan yhteiskunnassa laaja-alaisesti. Alalla on siten tarjolla paljon erilaisia ohjaamiseen, kasvatukseen, osallistamiseen, vaikuttamiseen ja kehittämiseen liittyviä työtehtäviä. Pääset hyödyntämään osaamistasi  asiantuntijatehtävissä eri-ikäisten ihmisten ja yhteisöjen parissa esimerkiksi kasvu- ja osallisuusyhteisöissä, järjestö- ja nuorisotyössä, vapaa-ajan toiminnassa tai yhteiskunnan vaikuttamisfoorumeilla.

Koulutuksen tavoitteet: 

 • Ymmärrät yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimijuuden merkityksen sekä yksilöiden ja ryhmien hyvinvoinnin että yhteiskunnan toiminnan näkökulmasta.
 • Osaat edistää sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä.
 • Osaat tukea yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvua, oppimista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta hyödyntämällä ohjauksellisia, kasvatuksellisia ja osallisuutta edistäviä menetelmiä sekä kestävän kehityksen erityisosaamistasi.
 • Osaat toimia yhteisöjen kehittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana käyttämällä erilaisia vaikuttamistyön menetelmiä ja viestintäkanavia.

 

ympäristökasvatus | yhteisöt | kasvatus | ohjaaminen | pedagogiikka | yhteisöllisyys | järjestö | vaikuttaminen | kohtaaminen | osallisuus | luovuus | kestävä kehitys | hyvinvointi | kulttuuri

 

Opintojen sisältö

Yhteisöpedagogikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op). Koulutus koostuu 180 op ydinosaamisesta ja 30 op valinnaisista opintokokonaisuuksista eli täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, jotka tuovat sinulle kyvyn tarttua oman alasi haasteisiin. Opit, kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja kasvatuksellisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia arkeen ja elämänlaatuun. 

Keskeistä osaamista opinnoissasi ovat pedagoginen, yhteisöllinen, yhteiskunnallinen sekä kehittämis- ja vaikuttamisosaaminen.

Ydinosaamisessa opiskelet muun muassa: 

 • ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuva ohjaaminen
 • osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia pedagogisia menetelmiä, esim. taide- ja luontolähtöiset menetelmät, osallistavat menetelmät, seikkailukasvatus
 • sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen edistämistä, esim. ympäristö- ja luontokasvatus, demokratiakasvatus, globaalikasvatus, kulttuurikasvatus
 • yksilöiden ja ryhmien osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista, esim. mediavaikuttaminen
 • yhteistyö- ja organisointitaitoja
 • suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista

Täydentävässä osaamisessa (30 op) voit syventää ja/tai laajentaa osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiin ja nuorisotyön syventäviin työmuotoihin.

Opintojen rakenne:
• ydinosaaminen 135 op
• täydentävä osaaminen 30 op
• harjoittelu 30 op
• opinnäytetyö 15 op

Opintojen toteutus

Opinnot suoritetaan päivätoteutuksena Mikkelin kampuksella.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin.

 Yhteisöpedagogikoulutuksessa on erilaisia mahdollisuuksia ja valinnanvaraa opintojen suunnittelussa. Voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan ja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Yhteisöpedagogi työelämässä

Yhteisöpedagogikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyön, vapaa-aikatoiminnan ja järjestötyön kentillä.

 Yhteisöpedagogit työskentelevät: 

 • järjestöissä (esim. koordinointi-, koulutus- projekti- ja johtotehtävissä)
 • kuntien ja maakuntien hyvinvointityössä (esim. kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävä työ)
 • alue- ja osallisuustyössä
 • yrittäjinä (esim. vapaa-ajan palvelujen tuottajina)
 • kansainvälisissä järjestö- ja nuorisotyön organisaatioissa
 • ympäristökasvatuksen kehittämisessä (esim. järjestöissä ja projekteissa)
 • yhteisöjen kehittämistehtävissä (esim. järjestöissä)
 • yhteisömanagerin tehtävissä
 • vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä (esim. asukastyössä ja yhteisöohjaajina)
 • monikulttuurisissa tehtävissä
 • kunnallisessa nuorisotyössä (esim. ohjaus, kehittämis- ja johtotehtävissä)
 • kouluissa ja oppilaitoksissa (esim. koulunuorisotyössä)
 • erityisnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä
 • kirjastoissa (esim. mediakasvattajina)
 • matalan kynnyksen palveluissa (esim. Ohjaamoissa)
 • työpajoilla (esim. yksilövalmentajina)
 • lastensuojelussa (esim. sosiaalisen nuorisotyön tehtävissä)
 • digitaalisessa nuorisotyössä (esim. verkkonuorisotyössä eEtsivä)
 • kulttuurisessa nuorisotyössä (esim. tapahtumissa)

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä, vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • ympäristökasvattaja
 • yhteisöohjaaja
 • yhteisökoordinaattori
 • yhteisömanageri
 • yhteisökehittäjä
 • yhteisötyöntekijä
 • ympäristökasvattaja
 • järjestöassistentti
 • järjestötyöntekijä
 • järjestökoordinaattori
 • vapaaehtoistoiminnan asiantuntija
 • globaalikasvatuksen suunnittelija
 • alue- ja osallisuuskoordinaattori
 • hyvinvointikoordinaattori
 • hanketyöntekijä
 • TKI-asiantuntija (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta)
 • suunnittelija
 • koordinaattori
 • projektipäällikkö
 • toiminnanjohtaja
 • verkostoasiantuntija
 • ohjaaja
 • palveluohjaaja
 • kasvatusohjaaja
 • nuoriso-ohjaaja
 • nuorisotyöntekijä
 • erityisnuorisotyöntekijä
 • koulu- tai oppilaitosnuorisotyöntekijä
 • sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja
 • nuorisopalvelujen päällikkö
 • yksilövalmentaja
 •  mediakasvattaja
 •  kouluttaja

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Yhteisöpedagogilla on laajat työllistymismahdollisuudet

"Suosittelen koulutusta kaikille ketkä haluavat tehdä työtä nuorten asioiden tai yhteisöllisyyden eteen. Työkentät ovat ammatissamme hyvin laajat. Avointa mieltä ja positiivista asennetta tarvitaan."

Lue koko Hannan haastattelu!

Olen ylpeä matkastani ja kokemuksistani Xamkissa

"Pääsin Mikkeliin suoraan sisään nuorella iällä ja tämä näkyi omissa opinnoissani vahvana kasvun aikana. Sain hienoja ystäviä, elin aktiivista opiskelijaelämää ja toimin opintojen ohessa erilaisissa järjestötehtävissä.

Xamk on palkittu Suomen parhaana ammattikorkeakouluna ja tämän voin jakaa monella tapaa. Opetus oli korkeatasoista ja Mikkelin kampus oli todella viihtyisä."

Lue koko juttu Harrin opinnoista ja urapolusta

"Yhteisöpedagogit soveltuvat lastensuojeluun erinomaisesti"

Tommi Mustonen ja Ville Rouhiainen toimivat yrittäjinä vaativan tason lastensuojeluyksikössä Mikkelissä. Molemmat ovat Xamkista valmistuneita yhteisöpedagogeja.
"Koulusta ja yhteisöpedagogiopinnoista jäi äärimmäisen mukavien ihmisten lisäksi mieleen tutkinnon laajuus ja monipuolisuus. Tutkintoon sisältyi kattavasti ja monipuolisesti mielekkäitä aihekokonaisuuksia, jotka tukivat myös omaa ajatusta siitä, mitä haluaa isona tehdä", Tommi sanoo.

Lue Tommin ja Villen opiskelu- ja uratarinat

Juvenia edistää osaamista ja verkostoitumista

Xamkissa sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä osa opinnoistasi nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa!

Juvenian toiminta keskittyy lasten ja nuorten elinoloihin, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Juveniassa toimiva Juvenia Akatemia on sosiaalinen oppimis- ja uraohjausympäristö, jossa voit opiskella opinnoistasi 15 – 30 opintopistettä. Juvenia Akatemiassa perehdyt nuorisokasvatuksen ajankohtaisimpiin teemoihin ja syvennät samalla erityisesti tutkimus- kehittämis- ohjaus-, viestintä- sekä työelämäosaamistasi.

Juvenia Akatemiassa työskentelet asiantuntijatiimin jäsenenä ja vahvistat tiimityöskentelytaitojasi. Samalla voit verkostoitua nuorisokasvatuksen toimijoihin alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Näin vahvistat työelämäosaamistasi ja työllistymismahdollisuuksiasi!

Akatemiassa tukenasi ovat yhteisöpedagogikoulutuksen työelämäopettajat, Juvenian työelämäohjaajat sekä yhteisöpedagogi yamk–opiskelijamentori. Ja toki myös kattava työelämän yhteistyöverkosto!

Lisäksi Juvenian hankkeet tarjoavat sinulle opinnäytetyöaiheita ja harjoittelumahdollisuuksia.

Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

”Harjoitteluiden ja tehtävien muodossa tapahtunut yhteistyö Juvenian hankkeiden kanssa on lisännyt näkemystäni nuorisoalan kehittymisestä ja kehittämisestä.

Käytännön kokemukset moniammatillisissa ympäristöissä toimimisesta sekä erilaisten nuorisotyön menetelmien kokeilemisesta ovat tuoneet uusia näkökulmia ja tietoa opinnoissa hyödynnettäväksi.

Löysin opinnäytetyöni aiheenkin tutustuessani Juvenian käynnissä oleviin hankkeisiin. Hankkeet ovat myös tarjonneet erinomaisia tilaisuuksia verkostoitumiseen, ammattialan tulevaisuuden näkymien sekä työskentelymahdollisuuksien kartoittamiseen.”

– Yhteisöpedagogiopiskelija Ville Eerikäinen

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella yhteisöpedagogiksi

 1. Yhteisöpedagogit ovat niin luovia, positiivisia ja kaikin puolin valloittavia!
 2. Xamkin yhteisöpedagogikoulutusta arvostetaan ympäri Suomen = hyvät työllistymismahdollisuudet.
 3. Opiskelu yhteisöpedagogiksi on muutakin kuin vain istumista koneella. Kaikki pääsevät hyödyntämään omia vahvuuksiaan, esim. harrastustaustaa, monipuolisessa opiskelussa.
 4. Opiskelu on yhteisöllistä.
 5. Yhteisöpedagogiksi opiskeleminen on hauskaa.

Yhteisöpedagogiksi kouluttautuminen on ollut parhaita päätöksiä ikinä. Tulin vasta seikkailupedagogiikan alla järjestettävältä melontaretkeltä, jossa yövyttiin teltoissa, tehtiin ruoat leirinuotiolla ja laskettiin villejä koskia kanootilla. Siis aivan upeaa.

"...mitä enemmän opin, sitä enemmän haluan oppia lisää."
- Ville

"Mahdolliset työkentät ovat niin laajat, että erilaisia ihmisiä tarvitaan."
- Tanja

Lue lisää yhteisöpedagogi- opiskelijoiden haastatteluja!

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Tutustu kampukseen

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot voivat avata tien tutkinto-opiskelijaksi! Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Lue lisää polkuopinnoista

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Maija-Sisko Kauppila
puh. 040 519 5429
maija-sisko.kauppila@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610