OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 5/2020

 

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (OTT) vastuuammattikorkeakouluna toimivan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin hanketiimissä on monipuolista osaamista opetuksen, ohjauksen, viestinnän ja informaatioteknologian alueilta. Hankkeessa toimiminen ja työskentely vahvistavat Xamkin OTT-tiimiläisten osaamista ja verkostoitumista entisestään. Projektipäällikkö Piia-Elina Ikonen toteaakin: ”Jos haluaa kehittyä, kannattaa aina kun mahdollista juosta itseään parempien kanssa.” OTT-hanke luo toteuttajilleen tilaisuuden olla mukana moniammatillisessa yhteistyössä viitoittamassa tulevaisuuden uraohjauksen tietä. Tässä blogikirjoituksessa tutustumme hankkeen xamkilaisiin toteuttajiin.

Projektipäällikkö Piia-Elina Ikonen toimii Mikkelin kampuksella ja koordinoi valtakunnallista työtä sekä osallistuu Xamkin osahankkeen kehittämiseen. Hän toivoo hankkeen tuovan tulevaisuuden opiskelijoille mahdollisuuksia ja toimintamalleja sekä osaamista laadukkaaseen ja eettisesti kestävään uraohjaukseen.

TKI-asiantuntija Miia Karttunen vastaa hankkeen viestinnästä ja arvioinnista. Hän on Kouvolan kampuksen kieliopintovastaava ja suomen kielen ja viestinnän lehtori, joka toimii erilaisten TKI-hankkeiden parissa. Karttusen mielestä hankkeen agenda on todella tärkeä ja ajankohtainen, ja hän haluaa tehdä töitä sen eteen, että hankkeen tulokset ja hyvät käytänteet leviäisivät mahdollisimman laajalle. Hän toivoo myös, että hankkeen myötä korkeakouluopiskelijoiden kokemus uraohjauspalvelun saatavuudesta paranisi.

Mikkeliläinen Sari Miettinen on työelämäopettaja ja yhteisöpedagogikoulutuksen lehtori Juvenia Akatemian pilotissa, jonka aikana opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus verkostoitua ja saada ohjausta urasuunnitteluun. Miettinen haluaa olla kehittämässä ammattikorkeakoulupedagogiikkaa ja työelämäläheistä oppimista sekä opetuksen parempaa integroimista työelämään. Hän toivoo hankkeen tuovan yhä laadukkaampaa oppimista ammattikorkeakoulussa ja paremmin opiskelijoiden tarpeisiin vastaavaa ohjausta opintojen aikana kohti työelämässä tarvittavia taitoja.

Yhteisöpedagogiikan yliopettaja Katja Komonen Mikkelistä on toiminut Xamkissa niin opetus- että TKI-tehtävissä. Hän oli mukana keväällä 2019 käynnistyneen Juvenia Akatemian pedagogisen toteutustavan ideoinnissa ja on ollut mukana mallin pilotoinnissa työelämäopettajana. Hänen tehtävänään on Sari Miettisen kanssa opinnollistaa erilaisia nuorisokasvatuksen TKI-hankkeita ja toimintaympäristöjä siten, että yhteisöpedagogiopiskelijat voivat suorittaa niissä opintojaan ja rakentaa jo opintojen aikana työllistymistä ja ammatillista kasvua vahvistavia asiantuntijaverkostoja ja saada niin opettajilta kuin työelämätoimijoilta henkilökohtaista tukea urasuunnitteluun. Komonen katsoo, että hanke on ennen kaikkea uuden ajattelutavan tuomista ammattikorkeakouluun, ja se tuo opiskelijoille hienon mahdollisuuden saada sellaisia geneerisiä valmiuksia, jotka edistävät paitsi työllistymistä niin myös työelämässä jaksamista ja työuran suunnittelua.

Hanketiimiin kuuluu myös IT-asiantuntija Maxim Soila, joka työskentelee Mikkelin kampuksella tehtävänään pohtia tekoälyn mahdollisuuksia uraohjauksen työkaluna.

OTT-hankkeen palapelia Xamkissa kokoavat Piia-Elina, Sari, Max, Katja ja Miia. Työssä auttavat hankkeen harjoittelijat ja opinnäytetyön tekijät. Kuvitus: Tiia Mäkelä

 

OTT-hankkeen Xamkin osatoteutus on päässyt hyvään alkuun. Ensimmäisenä toimintavuotenaan hanke on toteuttanut muun muassa Juvenia Akatemia -pilotin ensimmäisen vaiheen, ollut mukana järjestämässä Älyäxä? Uraohjauksen kehittämispäivää sekä esitellyt hanketta erilaisissa tilaisuuksissa. OTT-hanke edistää Xamkin opinto- ja uraohjaustoimintojen kehittämistyötä esimerkiksi siten, että hanketyötä voidaan hyödyntää Xamk-tasoisen ohjaussuunnitelman työstämisessä.

Xamk toimii kiinteässä yhteistyössä muiden OTT-hankkeen osatoteuttajien eli Centrian, Haaga-Helian, Hämeen, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa, ja yhdessä tämä valtakunnallinen verkosto selvittää ja mallintaa tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen mallia sekä kokoaa hyviä käytänteitä Suomen ammattikorkeakoulujen yhteiseen käyttöön.

 

KIRJOITTAJA

Minna Alenius, korkeakouluharjoittelija

 

Tämä on Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogisarjan viides kirjoitus. Blogisarjassa hankkeen toimijat kertovat tapahtumisesta ja tuloksista yhteistyöverkoston eri puolilta. Ääneen pääsevät projektihenkilöstö, opiskelijat, ohjausryhmän edustajat ja vierailevat asiantuntijat. Tutustu aiempiin blogikirjoituksiin:

Uraohjaus tukee opintoihin kiinnittymistä insinööriopintojen alkuvaiheessa 15.6.2020

Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä 5.6.2020

Ammattikorkeakoulut ohjaavat kohti tulevaisuuden työtä 24.4.2020

Muutoksen ja oppimisen aika 5.5.2020

Seuraa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta myös

verkossa xamk.fi/ohjaustulevaisuudentuohon

Twitterissä twitter.com/OTyohon

Facebookissa facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

Tämän kirjoituksen lähteitä:

Alenius, M. & Karttunen, M. 2020. Työurille tekoälyn avulla – ÄlyäXä?-tapahtuma kokosi uraohjauksen ammattilaiset Mikkeliin. Xamk Next 15.4.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/tyourille-tekoalyn-avulla-alyaxa-tapahtuma-kokosi-uraohjauksen-ammattilaiset-mikkeliin/ [viitattu 16.4.2020].

Karttunen, M. 2020. Ahaa-elämyksiä ja uraohjausta Juvenia Akatemiasta. Xamk Read 2/2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/kestava-hyvinvointi/ahaa-elamyksia-ja-uraohjausta-juvenia-akatemiasta/ [viitattu 15.6.2020].

 

Kuvituskuva ja hankkeen graafinen materiaali: Tiia Mäkelä