Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 35
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

 

Monimuoto-opiskelu

 

Hoitotyötä hädän hetkellä

Ensihoitaja kohtaa sairastuneen tai vammautuneen potilaan ensimmäisenä.

Ensihoidossa arvioidaan, millaista hoitoa loukkaantunut tai sairastunut potilas tarvitsee. Ensihoitajan on tehtävä päätökset nopeasti, vaikka esitiedot voivat olla puutteellisia ja hoitoympäristö vaihteleva. Potilas ei ehkä pysty kertomaan voinnistaan. Tästä syystä ensihoitaja tarvitsee hyvää paineensietokykyä.

Odottamattomissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa ensihoitaja tutkii ja varmistaa peruselintoiminnot, tekee hoitoratkaisut ja antaa kiireellisen hoidon terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella, esimerkiksi onnettomuuspaikalla tai sairastuneen luona. Tarvittaessa potilas kuljetetaan terveydenhuollon hoitoyksikköön. Ensihoitaja voi työskennellä myös päivystyspoliklinikalla.

Ensihoitaja tekee yhteistyötä muun muassa poliisin ja pelastustoimen sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Ensihoitopalvelu on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Ensihoitajan työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Jos olet rauhallinen, kestät hyvin paineita, pidät vaihtelevasta työstä ja sinulla on hyvä fyysinen kunto, ensihoitajan opinnot ja ura ovat juuri sinulle tarkoitettu.

Ensihoitajan erityisosaaminen mahdollistaa työskentelyn ensihoitopalvelussa kentällä ja akuuttihoidossa sairaalassa. Sovellat joustavasti hoitotieteen, lääketieteen ja muiden tieteenalojen tietoja ja hoitokäytäntöjä.

Ensihoitaja saa koulutuksensa aikana myös EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan kelpoisuuden. Valmistuttuasi voit työskennellä kaikissa niissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joihin vaaditaan sairaanhoitajan kelpoisuus. Ensihoitajan erityisosaaminen mahdollistaa työskentelyn ensihoitopalvelussa.

ensihoitaja  | ensihoito | sairaanhoitaja | sosiaali– ja terveysala | viranomaisyhteistyö

 

Opintojen sisältö

Koulutuksessa hankit hyvän teoreettisen osaamisen ja käden taidot. Opit myös hyödyntämään teknologiaa hoitotyössä. Opiskelu on käytännönläheistä ja toteutustavoiltaan monipuolista.

Teoriaopinnot opiskelet lähiopetuksessa, simulaatio- ja verkkoympäristössä ohjattuna, ryhmätöissä, työelämän projekteissa ja kehittämishankkeissa sekä itsenäisesti verkko-opintoina.

Hoitotilanteita harjoitellaan todellisuutta jäljittelevissä simulaatio- ja virtuaaliympäristöissä, joissa kehitetään kädentaitoja sekä moniammatillista toimintaa erilaisissa hoito- ja ohjaustilanteissa. Harjoittelujaksot erilaisissa ensihoidon yksiköissä vahvistavat ensihoidon käytännön osaamistasi.

 • Ensimmäisenä opintovuonna perehdyt ammattialaan ja hoito- ja ensihoitotyön perusteisiin.
 • Toisena opiskeluvuonna vahvistat hoitotaitojen osaamistasi ja jatkat ammattitaitoa tukevan teorian opiskelua sekä käynnistät opinnäytetyön tekemisen. Toisen vuoden lopussa on mahdollista suorittaa myös kansainvälinen vaihto.
 • Kolmantena opiskeluvuonna syvennät osaamistasi opiskelemalla ensihoitoa, ensihoitolääketiedettä, päivystys-, anestesia- ja tehohoitotyötä sekä viranomaisyhteistyötä.
 • Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa ja arvioida ensihoitotyön osaamistasi, kykenet työn koordinointiin, johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn ensihoitotyön asiantuntijana.
 • Lopuksi suoritat ensihoidon valtakunnallisen loppukokeen ja annat näytön ensihoidon osaamisestasi simuloiduissa potilastilanteissa.

Ensihoidon oppimisympäristöt

Kotkan kampuksella oppimisympäristöihin kuuluu harjoitusambulanssi, kerrostalokoti sekä monipuolinen ulkoalue.

Ulkoalueella harjoitellaan äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointia ja kiireellisen hoidon antamista sekä potilaan kuljettamista kampuksen minisairaalan ensiapupoliklinikalle.

Kampuksella on myös ambulanssisimulaattori, josta voit lukea enemmän alta.

Opintojen toteutus

Ensihoitajaopintoihin sisältyvät sekä yleissairaanhoitajuuden että ensihoidon opintokokonaisuudet. Opinnot alkavat yleissairaanhoitajuuden opinnoilla, joiden jälkeen suoritat ensihoidon opinnot.

Ensihoitajaopinnot järjestetään verkkopainotteisena monimuotona yleissairaanhoitajuuden opintojen ajan (180 opintopistettä, op). Noihin opintoihin on laskennallisesti varattu 2,5 vuotta. Viimeinen 1,5 vuotta (60 op) opinnoista on varattu ensihoidon opinnoille. Tuolloin opetusta on keskimäärin kolmena päivänä viikossa.

Yleissairaanhoitajuuden opinnot

Yleissairanhoitajuuden opintojen ajan suoritat opintoja verkkopainotteisina monimuoto-opinnoina, joissa teoriaopinnot ovat etänä verkon välityksellä. Opinnoissa voi olla aikaan sidottuja opintoja, mutta voit halutessasi suorittaa teoriaopinnot verkossa itsenäisesti. Tämän lisäksi on suunniteltuja verkkotapaamisia, jotka tukevat opiskeluasi ja joihin voit halutessasi osallistua. Hoitotyön kliiniset taidot, kuten erilaiset laboraatiot ja simulaatiot, opiskelet lähiopetuksessa kampuksella.

Verkkopainotteisissa monimuoto-opinnoissa sinun tulee varata aikaa opiskeluun keskimäärin 38 tuntia viikossa. Siksi ajanhallinta on tärkeä taito verkkopainotteisessa opiskelussa.

Yleissairaanhoitajuuden opintokokonaisuudessa opiskeluihisi kuuluu käytännön harjoittelua ja niissä työaikasi noudattaa ohjaajasi työaikaa.

Aloitusviikolla on 2–3 lähipäivää. Verkko-opiskelupäiviä on 2–4 kertaa kuukaudessa ja tällöin osallistut opetukseen tietokoneen välityksellä. Osa näistä verkko-opiskelupäivistä on pakollisia.

Ensimmäisen lukukauden lähiopetuspäiviä koululla on noin joka toinen viikko 2 päivää ja silloin järjestetään mm. työpajat, laboraatiot ja simulaatiot. Lähiopetusviikkojen väliin jäävä aika on itsenäistä opiskelua.

Ensihoidon opinnot

Opintojen loppuvaiheessa siirryt ensihoidon opintoihin, joissa opetusta järjestetään keskimäärin kolmena päivänä viikossa.

Ensihoidon opinnot koostuvat luennoista, simulaatioista, työpajoista ja itsenäisestä verkkotyöskentelystä sekä työelämäjaksoista.  Teorialuennot pidetään pitkälti verkossa. Simulaatiot ja työpajat lähiopetuksena. Lähiopetusviikkojen väliin jäävä aika on itsenäistä opiskelua.

Ensihoidon opinnot sisältävät kolme työelämässä toteutettavaa ensihoidon harjoittelujaksoa.

Ensihoitaja työelämässä

Tutkinnon suoritettuasi voit työllistyä sekä ensihoitajana että sairaanhoitajana. Monenlaisia työtilaisuuksia on sekä kotimaassa että ulkomailla.

Ensihoitajatutkinto antaa niin sanotun yleissairaanhoitajan kelpoisuuden ja sairaanhoitajan EU-direktiivien mukaisen pätevyyden. 

Ensihoitajatutkinnon suoritettuasi voit toimia sairaanhoitajan kelpoisuutta edellyttävissä työyksiköissä sekä ensihoitoyksikössä niin sanotuissa hoitotason tehtävissä. Hoitotason tehtävissä työskentelevällä ensihoitajalla on aina AMK-koulutus, kun taas perustason ensihoitaja on opiskellut kaksivuotisen sote-alan perustutkinnon ammatillisessa oppilaitoksessa. 

Lue lisää ensihoitajan työstä TE-palveluiden Ammattinetistä. 

Työpaikkoja on esimerkiksi 

 • sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa, mm. ambulanssissa 
 • erikoisairaanhoidossa, mm. päivystys-, teho- ja leikkausyksiköissä 
 • perusterveydenhuollossa, mm. vastaanotto- ja päivystysyksiköissä 
 • yrityksissä, mm. yksityisissä ambulansseissa 
 • järjestöissä, mm. SPR:llä 
 • alan kansainvälisissä tehtävissä 
 • yrittäjänä, mm. potilaiden siirtokuljetusyrittäjänä. 

Ensihoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Valmistuttuasi ensihoitajaksi saat kaksi tutkintonimikettä, jotka ovat sairaanhoitaja (AMK) ja ensihoitaja (AMK). 

Tutkinnon suoritettuasi saat ammatinharjoittamisoikeuden sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. 

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Sukella simulaatioon!

Paloauton jyhkeä käyntiääni kaikuu korviin, helikopteri laskeutuu viereen ja ihmiset liikkuvat ympärillä. Aggressiivinen koiranhaukku saa sydämesi hakkaamaan, kun teet parhaasi loukkautuneen ensihoidon eteen. Kuljetus alkaa ja yhtäkkiä eteen loikkaa hirvi…

Menossa on todenmukainen harjoittelutilanne Euroopan ainoassa opetuskäytössä olevalla ambulanssisimulaattorilla Kotkan kampuksella. Uudistettuihin opetustiloihin on luotu virtuaalinen tila, jossa on liikealustalla toimiva ambulanssi täydellä hoito- ja viestintävarustuksella sekä laajat seinänäytöt, joille heijastetaan erilaisia harjoitteluympäristöjä. 

Ambulanssisimulaattorilla pääset harjoittelemaan todenmukaisia tilanteita, kuten itse ajoa ja kuljetuksen aikaista potilaan hoitoa ja valvontaa, sillä ambulanssi reagoi totuudenmukaisesti ajoliikkeisiin. Pääset harjoittelemaan myös potilaan jatkohoitoon liittyviä vaativia siirtoja.

Näet, kuulet ja tunnet tilanteen kuin se olisi aito ja opit ennakoivan ja turvallisen hälytysajon taidon, josta sinulle on työelämässä etua ja hyötyä.

Lue lisää ambulanssisimulaattorista.

Infograafikuvassa sairaanhoitaja kumartuu sängyssä makaavan vanhuksen puoleen. Tekstinä kuvassa Valmistuneet opiskelijat arvioivat: Terveysalan opinnot ovat motivoivia ja innostavia. Lähde AVOP-kysely 2020.

Ensiapupäivystys opiskelijavoimin

"Ensiaputiimissä toimiminen oli monelle meistä uutta ja antoi varmasti jokaiselle jotakin. Itse opin paljon tämmöisen yhteistyön toteuttamisesta ja tietyllä tapaa myös johtamisesta lisää, kun konkreettisesti koin, miten paljon taustatyötä tämä vaati ja miten kuormittavaa on pitää huoli siitä, että kaikki suunnitellut asiat toteutuvat niin kuin pitää."

Ensihoitajaopiskelija Janna Kohonen vastasi SM-viestien ensiapupäivystyksen järjestelyistä. Lue koko juttu!

Ensihoitajana Tansaniassa

"Uuen vuen yöstä oli povattu kiihreistä päivää sairaahlaan ja met ajattelima, että kannama oman korren kekhoon ja ilmottauuima vappaaehtosiksi yön kestähvään päivystykseen. Sairaalan käytännöt eroaa Suomen oloista valtavasti ja toellisuus on paljastunut hyvinki nopeasti kaikessa kirjavuuessaan.."

Ensihoitaja Ville Kunnari vietti kolme kuukautta harjoittelussa Tansaniassa osana opintojaan. Lue koko juttu!

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopiskelijana suoritetut opinnot antavat oikeuden hakea tutkinto-opiskelupaikkaa Xamkissa. Polkuopinnot eivät kuitenkaan automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa.

Lue lisää polku-opinnoista ja niihin ilmoittautumisesta

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Jarno Hämäläinen
puh. 044 702 8751
jarno.hamalainen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610