Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 35
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 35
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto n. 3-4 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

 

Hoitotyötä hädän hetkellä

Ensihoitaja kohtaa sairastuneen tai vammautuneen potilaan ensimmäisenä.

Ensihoitajana olet ensihoidon ja hoitotyön asiantuntija, joka pääasiallisesti työskentelee sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa toimien yhteistyössä eri viranomaisten, kuten poliisin ja pelastustoimen kanssa.

Ensihoitajan erityisosaaminen antaa mahdollisuuden työskentelyyn sairaalan ulkopuolisessa ensihoitopalvelussa.

Ensihoitajana osaat tutkia, arvioida ja varmistaa potilaan tilan sekä peruselintoiminnot ja antaa kiireellisen hoidon odottamattomissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa onnettomuuspaikalla tai äkillisesti sairastuneen luona sekä kuljetuksen aikana matkalla terveydenhuollon yksikköön.

Ensihoitajat hoitavat myös potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot silloin kun potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa.

 

 

Lisäksi ensihoitopalveluun kuuluu toimialan valmius- ja varautumistehtäviä. Ensihoitopalvelu on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Päätöksiä pitää tehdä nopeasti, jonka vuoksi ensihoitaja tarvitsee hyvää paineensietokykyä. Koulutuksen aikana opit johtamaan ammatillista työskentelyä sekä työskentelemään ensihoito- ja hoitotyön asiantuntijatehtävissä.

Ensihoitajana saat myös EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan kelpoisuuden, joten valmistuttuasi voit työskennellä kaikissa niissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joihin vaaditaan sairaanhoitajan kelpoisuus.

ensihoitaja  | ensihoito | sairaanhoitaja | sosiaali– ja terveysala | viranomaisyhteistyö 

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Ensihoitajan käytännönläheiset opinnot

Koulutuksessa saat hyvät teoreettiset tiedot ja käden taidot. Opit myös hyödyntämään teknologiaa hoitotyössä.

Opiskelu on käytännönläheistä ja toteutustavoiltaan monipuolista. Teoriaopinnot voit opiskella lähiopetuksessa, simulaatio- ja verkkoympäristössä ohjattuna, ryhmätöissä, työelämän projekteissa ja kehittämishankkeissa sekä itsenäisesti verkko-opintoina.

Hoitotilanteita harjoitellaan todellisuutta jäljittelevissä simulaatio- ja virtuaaliympäristöissä. Kotkassa on uudenaikaisilla hoitolaitteilla varustettu minisairaala ja simulaatioharjoittelutiloja, joissa kehitetään kädentaitoja sekä moniammatillista toimintaa erilaisissa hoito- ja ohjaustilanteissa.

Kotkassa oppimisympäristöön kuuluu myös harjoitusambulanssi, kerrostalokoti sekä monipuolinen ulkoalue, joissa harjoitellaan äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointia ja kiireellisen hoidon antamista sekä potilaan kuljettamista minisairaalan ensiapupoliklinikalle.

Kotkan kampuksella on Euroopan ainoa opetuskäytössä olevalla ambulanssisimulaattori. Uudistettuihin opetustiloihin on luotu virtuaalinen tila, missä on liikealustalla toimiva ambulanssi täydellä hoito- ja viestintävarustuksella sekä laajat seinänäytöt, joille heijastetaan erilaisia harjoitteluympäristöjä.

Ambulanssisimulaattorilla pääset harjoittelemaan todenmukaisia tilanteita, kuten itse ajoa ja kuljetuksen aikaista potilaan hoitoa ja valvontaa. Ambulanssisimulaattorissa pääset harjoittelemaan myös potilaan jatkohoitoon liittyviä vaativia siirtoja.  Ambulanssi reagoi totuudenmukaisesti ajoliikkeisiin. Näet, kuulet ja tunnet tilanteen kuin se olisi aito ja opit ennakoivan ja turvallisen hälytysajon taidon, josta sinulle on työelämässä etua ja hyötyä.

 • Ensimmäisenä opintovuotena perehdyt ammattialaan ja hoito- ja ensihoitotyön perusteisiin.
 • Toisena opiskeluvuonna vahvistat kliinistä osaamistasi ja jatkat ammattitaitoa tukevan teorian opiskelua. Toisen vuoden lopussa on mahdollista suorittaa myös kansainvälinen vaihto.

Xamkin opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä monin eri tavoin. Voit lähteä ulkomaille opiskeluvaihtoon tai harjoitteluun. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto, yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Lue lisää kansainvälistymisestä.

 • Kolmantena opiskeluvuonna syvennät osaamistasi opiskelemalla ensihoitoa, ensihoitolääketiedettä, päivystys-, anestesia ja tehohoitotyötä sekä viranomaisyhteistyötä. Kolmannen opintovuoden alussa käynnistetään myös opinnäytetyön tekeminen.
 • Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa ja arvioida ensihoitotyön osaamistasi, kykenet työn koordinointiin, johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn ensihoitotyön asiantuntijana osana ensihoitopalvelua.
 • Lopuksi suoritat ensihoidon valtakunnallisen, teoreettisen loppukokeen ja annat näytön ensihoidon osaamisestasi simuloiduissa potilastilanteissa.

Opintojen toteutus

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Myös monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta aktiivista osallistumista ja läsnäoloa. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kolmena päivänä viikossa. Käytännön harjoittelu tapahtuu noin viitenä päivänä viikossa, mutta se voi vaihdella harjoitteluyksikön mukaan.

Sukella simulaatioon!

Paloauton jyhkeä käyntiääni kaikuu korviin, helikopteri laskeutuu viereen ja ihmiset liikkuvat ympärillä. Aggressiivinen koiranhaukku saa sydämesi hakkaamaan, kun teet parhaasi loukkautuneen ensihoidon eteen. Kuljetus alkaa ja yhtäkkiä eteen loikkaa hirvi…

Menossa on todenmukainen harjoittelutilanne Euroopan ainoassa opetuskäytössä olevalla ambulanssisimulaattorilla Kotkan kampuksella. Uudistettuihin opetustiloihin on luotu virtuaalinen tila, josta löytyy ambulanssi täydellä varustuksella sekä laaja seinänäyttö, jolle heijastetaan erilaisia harjoitteluympäristöjä.

Ambulanssisimulaattorilla pääset harjoittelemaan todenmukaisia tilanteita, kuten itse ajoa ja kuljetuksen aikaista potilaan hoitoa ja valvontaa, sillä ambulanssi reagoi totuudenmukaisesti ajoliikkeisiin.

Näet, kuulet ja tunnet tilanteen kuin se olisi aito ja opit ennakoivan ja turvallisen hälytysajon taidon, josta sinulle on työelämässä etua ja hyötyä.

Ambulanssisimulaattoria käytetään perusopetuksessa, ylemmän ammattikorkeakoulun opetuksessa, täydennyskoulutuksissa sekä tutkimus-ja kehittämistoiminnassa. Ambulanssisimulaattorista voit lukea lisää täältä.

Ambulanssisimulaattorin lisäksi käytössäsi ovat simulaatiotilat, opetussairaala ja harjoituskerrostalo, jossa ensihoitajaopiskelijat voivat harjoitella todenmukaisessa asuntoympäristössä.

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 90 opintopistettä (op) eli yhteensä noin 60 viikkoa. Opinnäytetyö on 15 op.

Ydinosaaminen koostuu

 • hoitotyön ammatillisista perusteista
 • kieli- ja viestintäopinnoista
 • terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä
 • kliinisestä hoitotyöstä
 • perhe- ja yhteisöhoitotyöstä sekä
 • näyttöön perustuvasta hoitotyöstä.

Täydentävä osaaminen rakentuu ydinosaamisen päälle. Ydinosaaminen varmistaa ns. yleissairaanhoitajakelpoisuuden. Ensihoitajan täydentävissä opinnoissa opinnot koostuvat seuraavista osaamisalueista:

 • ensihoidon asiantuntijuuden perusteista
  • ensihoidon perusteet
  • ensihoidon palvelujärjestelmä
  • päivystys-, anestesia- ja tehohoitotyö
 • ensihoidon perusteet harjoittelusta
 • ensihoidon erityisasiantuntijuudesta
  • ensihoitolääketiede
 • ensihoidon asiantuntijuus harjoittelusta.

Työelämävalmiuksia kehittävät opinnot tukevat sinua toimimaan ammattikorkeakouluympäristön lisäksi myös työelämässä sekä itsenäisenä toimijana että yhteisön ja tiimin jäsenenä.

Lisäksi työelämävalmiuksien opinnot auttavat sinua tekemään opintoja ja harjoitteluja koskevia valintoja, jotka tukevat ammatillista kasvuasi ja tavoitteitasi tutkintoon johtavien opintojesi suhteen.

Ensiapupäivystys opiskelijavoimin

"Ensiaputiimissä toimiminen oli monelle meistä uutta ja antoi varmasti jokaiselle jotakin. Itse opin paljon tämmöisen yhteistyön toteuttamisesta ja tietyllä tapaa myös johtamisesta lisää, kun konkreettisesti koin, miten paljon taustatyötä tämä vaati ja miten kuormittavaa on pitää huoli siitä, että kaikki suunnitellut asiat toteutuvat niin kuin pitää."

Ensihoitajaopiskelija Janna Kohonen vastasi SM-viestien ensiapupäivystyksen järjestelyistä. Lue koko juttu!

Ensihoitajana Tansaniassa

"Uuen vuen yöstä oli povattu kiihreistä päivää sairaahlaan ja met ajattelima, että kannama oman korren kekhoon ja ilmottauuima vappaaehtosiksi yön kestähvään päivystykseen. Sairaalan käytännöt eroaa Suomen oloista valtavasti ja toellisuus on paljastunut hyvinki nopeasti kaikessa kirjavuuessaan.."

Ensihoitaja Ville Kunnari vietti kolme kuukautta harjoittelussa Tansaniassa osana opintojaan. Lue koko juttu!

Ensihoitaja työelämässä

ensihoitotyön asiantuntija

Tutkinnon suoritettuasi voit työllistyä sekä ensihoitajana että sairaanhoitajana. Monenlaisia työtilaisuuksia on sekä kotimaassa että ulkomailla.

Ensihoitajatutkinto antaa ns. yleissairaanhoitajan kelpoisuuden ja sairaanhoitajan EU-direktiivien mukaisen pätevyyden.

Ensihoitajatutkinnon suoritettuasi voit toimiasairaanhoitajan kelpoisuutta edellyttävissä työyksiköissä sekä ensihoitoyksikössä ns. hoitotason tehtävissä ja ensihoitopalvelun kenttäjohtajana.

Ensihoitajana sovellat joustavasti hoitotieteen, lääketieteen ja muiden tieteenalojen tietoja ja hoitokäytäntöjä.

Työpaikkoja on esimerkiksi

 • sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa
 • perusterveydenhuollossa
 • sosiaalitoimessa
 • erikoissairaanhoidossa
 • ensihoitopalvelussa
 • yrityksissä
 • järjestöissä
 • alan kansainvälisissä tehtävissä
 • yrittäjänä

Lue lisää ensihoitajan työstä TE-palveluiden Ammattinetistä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Jarno Hämäläinen
puh. 044 702 8751
jarno.hamalainen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610