Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 35
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

 

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto n. 3-4 vuotta
 • seuraavat hakuajat:

 

Hoitotyötä hädän hetkellä

Ensihoitaja kohtaa sairastuneen tai vammautuneen potilaan ensimmäisenä.

Ensihoidossa arvioidaan, millaista hoitoa loukkaantunut tai sairastunut potilas tarvitsee. Ensihoitajan on tehtävä päätökset nopeasti, vaikka esitiedot voivat olla puutteellisia ja hoitoympäristö vaihteleva. Potilas ei ehkä pysty kertomaan voinnistaan. Tästä syystä ensihoitaja tarvitsee hyvää paineensietokykyä.

Odottamattomissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa ensihoitaja tutkii ja varmistaa peruselintoiminnot, tekee hoitoratkaisut ja antaa kiireellisen hoidon terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella, esimerkiksi onnettomuuspaikalla tai sairastuneen luona. Tarvittaessa potilas kuljetetaan terveydenhuollon hoitoyksikköön. Ensihoitaja voi työskennellä myös päivystyspoliklinikalla.

Ensihoitaja tekee yhteistyötä muun muassa poliisin ja pelastustoimen sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Ensihoitopalvelu on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Ensihoitajan työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Jos olet rauhallinen, kestät hyvin paineita, pidät vaihtelevasta työstä ja sinulla on hyvä fyysinen kunto, ensihoitajan opinnot ja ura ovat juuri sinulle tarkoitettu.

Ensihoitajan erityisosaaminen mahdollistaa työskentelyn ensihoitopalvelussa kentällä ja akuuttihoidossa sairaalassa. Sovellat joustavasti hoitotieteen, lääketieteen ja muiden tieteenalojen tietoja ja hoitokäytäntöjä.

Ensihoitaja saa koulutuksensa aikana myös EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan kelpoisuuden. Valmistuttuasi voit työskennellä kaikissa niissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joihin vaaditaan sairaanhoitajan kelpoisuus. Ensihoitajan erityisosaaminen mahdollistaa työskentelyn ensihoitopalvelussa.

ensihoitaja  | ensihoito | sairaanhoitaja | sosiaali– ja terveysala | viranomaisyhteistyö

 

Opintojen sisältö

Koulutuksessa hankit hyvän teoreettisen osaamisen ja käden taidot. Opit myös hyödyntämään teknologiaa hoitotyössä. Opiskelu on käytännönläheistä ja toteutustavoiltaan monipuolista.

Teoriaopinnot opiskelet lähiopetuksessa, simulaatio- ja verkkoympäristössä ohjattuna, ryhmätöissä, työelämän projekteissa ja kehittämishankkeissa sekä itsenäisesti verkko-opintoina.

Hoitotilanteita harjoitellaan todellisuutta jäljittelevissä simulaatio- ja virtuaaliympäristöissä, joissa kehitetään kädentaitoja sekä moniammatillista toimintaa erilaisissa hoito- ja ohjaustilanteissa. Harjoittelujaksot erilaisissa ensihoidon yksiköissä vahvistavat ensihoidon käytännön osaamistasi.

 • Ensimmäisenä opintovuonna perehdyt ammattialaan ja hoito- ja ensihoitotyön perusteisiin.
 • Toisena opiskeluvuonna vahvistat hoitotaitojen osaamistasi ja jatkat ammattitaitoa tukevan teorian opiskelua sekä käynnistät opinnäytetyön tekemisen. Toisen vuoden lopussa on mahdollista suorittaa myös kansainvälinen vaihto.
 • Kolmantena opiskeluvuonna syvennät osaamistasi opiskelemalla ensihoitoa, ensihoitolääketiedettä, päivystys-, anestesia- ja tehohoitotyötä sekä viranomaisyhteistyötä.
 • Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa ja arvioida ensihoitotyön osaamistasi, kykenet työn koordinointiin, johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn ensihoitotyön asiantuntijana.
 • Lopuksi suoritat ensihoidon valtakunnallisen loppukokeen ja annat näytön ensihoidon osaamisestasi simuloiduissa potilastilanteissa.

Ensihoidon oppimisympäristöt

Kotkan kampuksella oppimisympäristöihin kuuluu harjoitusambulanssi, kerrostalokoti sekä monipuolinen ulkoalue.

Ulkoalueella harjoitellaan äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointia ja kiireellisen hoidon antamista sekä potilaan kuljettamista kampuksen minisairaalan ensiapupoliklinikalle.

Kampuksella on myös ambulanssisimulaattori, josta voit lukea enemmän alta.

Opintojen toteutus

Ensihoitajakoulutus järjestetään Kotkan kampuksella monimuoto-opintoina. Opiskelujen aikataulutettu kesto on 4 vuotta ja opintojen laajuus on 240 op.

Aloitusviikolla on 2–3 lähipäivää kampuksella.

Ensihoitajaopintoihin sisältyvät sekä yleissairaanhoitajuuden että ensihoidon opintokokonaisuudet. Opinnot alkavat yleissairaanhoitajuuden opinnoilla, joiden jälkeen suoritat ensihoidon opinnot.

Ensihoitajaopinnot järjestetään monimuotona yleissairaanhoitajuuden opintojen ajan (180 opintopistettä, op). Noihin opintoihin on laskennallisesti varattu 2,5 vuotta. Viimeinen 1,5 vuotta (60 op) opinnoista on varattu ensihoidon opinnoille. Tuolloin opetusta on keskimäärin kolmena päivänä viikossa.

Opiskeluihisi kuuluu käytännön harjoittelua ja niissä työaikasi noudattaa harjoitteluyksikön työaikajärjestelmää ja ohjaavan sairaanhoitajan työaikaa.  Käytännön harjoittelu tapahtuu noin viitenä päivänä viikossa, mutta se voi vaihdella harjoitteluyksikön mukaan. Harjoittelu voi ajoittua kaikkiin vuorokauden aikoihin ja viikonloppuunkin.

Yleissairaanhoitajuuden opinnot

Yleissairanhoitajuuden opintojen ajan osallistut verkkotapaamisiin ja lähiopetukseen koululla työjärjestyksen mukaisesti. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, joten sinun tulee varata riittävästi aikaa myös itsenäiseen opiskeluun. Hoitotyön kliiniset taidot, kuten erilaiset laboraatiot ja simulaatiot, opiskelet lähiopetuksessa kampuksella.

Monimuoto-opintosi koostuvat itsenäisestä opiskelusta, verkkotapaamisista ja koululla toteutuvasta opetuksesta.

 • Verkko-opiskelu on joustavaa, mutta vaatii sinulta opintojen aikataulun huolellista suunnittelua sekä omien voimavarojesi tunnistamista.
 • Teoriaopinnot sisältävät mm. aikataulutettuja verkkotapaamisia, erilaisia verkkotehtäviä ja teoriapajoja.
 • Sairaanhoitajan kliiniset taidot, kuten erilaiset laboraatiot ja simulaatiot, opiskelet lähiopetuksessa kampuksella.

Lisäksi opinnot sisältävät vaihtelevan pituisia harjoittelujaksoja hoitotyön eri toimintaympäristöissä.

Teet paljon itsenäistä työtä, mutta tukenasi on opettajien ja muiden opiskelijoiden verkosto.

Ensihoidon opinnot

Opintojen loppuvaiheessa siirryt ensihoidon opintoihin, joissa opetusta järjestetään keskimäärin kolmena päivänä viikossa.

Ensihoidon opinnot koostuvat luennoista, simulaatioista, työpajoista ja itsenäisestä verkkotyöskentelystä sekä työelämäjaksoista.  Teorialuennot pidetään pitkälti verkossa. Simulaatiot ja työpajat lähiopetuksena. Lähiopetusviikkojen väliin jäävä aika on itsenäistä opiskelua.

Ensihoidon opinnot sisältävät kolme työelämässä toteutettavaa ensihoidon harjoittelujaksoa.

Sote-alan opiskelu vaatii hyvää toimintakykyä – päihteiden väärinkäyttö vaarantaa potilasturvallisuuden

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Ensihoitaja työelämässä

Tutkinnon suoritettuasi voit työllistyä sekä ensihoitajana että sairaanhoitajana. Monenlaisia työtilaisuuksia on sekä kotimaassa että ulkomailla.

Ensihoitajatutkinto antaa niin sanotun yleissairaanhoitajan kelpoisuuden ja sairaanhoitajan EU-direktiivien mukaisen pätevyyden. 

Ensihoitajatutkinnon suoritettuasi voit toimia sairaanhoitajan kelpoisuutta edellyttävissä työyksiköissä sekä ensihoitoyksikössä niin sanotuissa hoitotason tehtävissä. Hoitotason tehtävissä työskentelevällä ensihoitajalla on aina AMK-koulutus, kun taas perustason ensihoitaja on opiskellut kaksivuotisen sote-alan perustutkinnon ammatillisessa oppilaitoksessa. 

Lue lisää ensihoitajan työstä TE-palveluiden Ammattinetistä. 

Työpaikkoja on esimerkiksi 

 • sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa, mm. ambulanssissa 
 • erikoisairaanhoidossa, mm. päivystys-, teho- ja leikkausyksiköissä 
 • perusterveydenhuollossa, mm. vastaanotto- ja päivystysyksiköissä 
 • yrityksissä, mm. yksityisissä ambulansseissa 
 • järjestöissä, mm. SPR:llä 
 • alan kansainvälisissä tehtävissä 
 • yrittäjänä, mm. potilaiden siirtokuljetusyrittäjänä. 

Ensihoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Valmistuttuasi ensihoitajaksi saat kaksi tutkintonimikettä, jotka ovat sairaanhoitaja (AMK) ja ensihoitaja (AMK). 

Tutkinnon suoritettuasi saat ammatinharjoittamisoikeuden sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. 

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Sukella simulaatioon!

Paloauton jyhkeä käyntiääni kaikuu korviin, helikopteri laskeutuu viereen ja ihmiset liikkuvat ympärillä. Aggressiivinen koiranhaukku saa sydämesi hakkaamaan, kun teet parhaasi loukkautuneen ensihoidon eteen. Kuljetus alkaa ja yhtäkkiä eteen loikkaa hirvi…

Menossa on todenmukainen harjoittelutilanne Euroopan ainoassa opetuskäytössä olevalla ambulanssisimulaattorilla Kotkan kampuksella. Uudistettuihin opetustiloihin on luotu virtuaalinen tila, jossa on liikealustalla toimiva ambulanssi täydellä hoito- ja viestintävarustuksella sekä laajat seinänäytöt, joille heijastetaan erilaisia harjoitteluympäristöjä. 

Ambulanssisimulaattorilla pääset harjoittelemaan todenmukaisia tilanteita, kuten itse ajoa ja kuljetuksen aikaista potilaan hoitoa ja valvontaa, sillä ambulanssi reagoi totuudenmukaisesti ajoliikkeisiin. Pääset harjoittelemaan myös potilaan jatkohoitoon liittyviä vaativia siirtoja.

Näet, kuulet ja tunnet tilanteen kuin se olisi aito ja opit ennakoivan ja turvallisen hälytysajon taidon, josta sinulle on työelämässä etua ja hyötyä.

Lue lisää ambulanssisimulaattorista.

Infograafikuvassa sairaanhoitaja kumartuu sängyssä makaavan vanhuksen puoleen. Tekstinä kuvassa Valmistuneet opiskelijat arvioivat: Terveysalan opinnot ovat motivoivia ja innostavia. Lähde AVOP-kysely 2020.

Ensiapupäivystys opiskelijavoimin

"Ensiaputiimissä toimiminen oli monelle meistä uutta ja antoi varmasti jokaiselle jotakin. Itse opin paljon tämmöisen yhteistyön toteuttamisesta ja tietyllä tapaa myös johtamisesta lisää, kun konkreettisesti koin, miten paljon taustatyötä tämä vaati ja miten kuormittavaa on pitää huoli siitä, että kaikki suunnitellut asiat toteutuvat niin kuin pitää."

Ensihoitajaopiskelija Janna Kohonen vastasi SM-viestien ensiapupäivystyksen järjestelyistä. Lue koko juttu!

Ensihoitajana Tansaniassa

"Uuen vuen yöstä oli povattu kiihreistä päivää sairaahlaan ja met ajattelima, että kannama oman korren kekhoon ja ilmottauuima vappaaehtosiksi yön kestähvään päivystykseen. Sairaalan käytännöt eroaa Suomen oloista valtavasti ja toellisuus on paljastunut hyvinki nopeasti kaikessa kirjavuuessaan.."

Ensihoitaja Ville Kunnari vietti kolme kuukautta harjoittelussa Tansaniassa osana opintojaan. Lue koko juttu!

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot voivat avata tien tutkinto-opiskelijaksi! Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Lue lisää polkuopinnoista

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Jarno Hämäläinen
puh. 044 702 8751
jarno.hamalainen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610