Ensihoitaja (AMK)

Ensihoitajan työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, huolellisuutta ja vastuullisuutta.

Jos olet rauhallinen, kestät hyvin paineita, pidät vaihtelevasta työstä ja sinulla on hyvä fyysinen kunto, ensihoitajan opinnot ja ura ovat juuri sinulle tarkoitettu.

Ensihoitajan erityisosaaminen mahdollistaa työskentelyn ensihoitopalvelussa kentällä ja akuuttihoidossa sairaalassa. 

Hae syksyn 2024 yhteishaussa!

Syksyn yhteishaku on 28.8.-11.9.2024.

Monimuoto-opiskelu

Kotka

Aloituspaikat: 35 Opintojen kesto: 4 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 ja 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Ensihoitaja (AMK)

Hoitotyötä hädän hetkellä

Ensihoitajana sovellat joustavasti hoitotieteen, lääketieteen ja muiden tieteenalojen tietoja ja hoitokäytäntöjä.

Ensihoidossa arvioidaan, millaista hoitoa loukkaantunut tai sairastunut potilas tarvitsee. Ensihoitajan on tehtävä päätökset nopeasti, vaikka esitiedot voivat olla puutteellisia ja hoitoympäristö vaihteleva. Potilas ei ehkä pysty kertomaan voinnistaan. Tästä syystä ensihoitaja tarvitsee hyvää paineensietokykyä.

Odottamattomissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa ensihoitaja tutkii ja varmistaa peruselintoiminnot, tekee hoitoratkaisut ja antaa kiireellisen hoidon terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella, esimerkiksi onnettomuuspaikalla tai sairastuneen luona. Tarvittaessa potilas kuljetetaan terveydenhuollon hoitoyksikköön.

Ensihoitaja voi työskennellä myös päivystyspoliklinikalla.

Ensihoitaja tekee yhteistyötä muun muassa poliisin ja pelastustoimen sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Ensihoitopalvelu on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Ensihoitaja saa koulutuksensa aikana myös EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan kelpoisuuden. Valmistuttuasi voit työskennellä kaikissa niissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joihin vaaditaan sairaanhoitajan kelpoisuus.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Ensihoitaja voi työskennellä myös päivystyspoliklinikalla.

 • ensihoito
 • ensihoitaja
 • sairaanhoitaja
 • sosiaali- ja terveysala
 • akuutti hoitotyö
 • viranomaisyhteistyö

Miksi kannattaa opiskella ensihoitajaksi Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Koulutuksessa hankit hyvän teoreettisen osaamisen ja käden taidot. Opit myös hyödyntämään teknologiaa hoitotyössä. Opiskelu on käytännönläheistä ja toteutustavoiltaan monipuolista.

Teoriaopinnot opiskelet lähiopetuksessa, simulaatio- ja verkkoympäristössä ohjattuna, ryhmätöissä, työelämän projekteissa ja kehittämishankkeissa sekä itsenäisesti verkko-opintoina.

Hoitotilanteita harjoitellaan todellisuutta jäljittelevissä simulaatio- ja virtuaaliympäristöissä, joissa kehitetään kädentaitoja sekä moniammatillista toimintaa erilaisissa hoito- ja ohjaustilanteissa. Harjoittelujaksot erilaisissa ensihoidon yksiköissä vahvistavat ensihoidon käytännön osaamistasi.

 • Ensimmäisenä opintovuonna perehdyt ammattialaan ja hoito- ja ensihoitotyön perusteisiin.
 • Toisena opiskeluvuonna vahvistat hoitotaitojen osaamistasi ja jatkat ammattitaitoa tukevan teorian opiskelua sekä käynnistät opinnäytetyön tekemisen. Toisen vuoden lopussa on mahdollista suorittaa myös kansainvälinen vaihto.
 • Kolmantena opiskeluvuonna syvennät osaamistasi opiskelemalla ensihoitoa, ensihoitolääketiedettä, päivystys-, anestesia- ja tehohoitotyötä sekä viranomaisyhteistyötä.
 • Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa ja arvioida ensihoitotyön osaamistasi, kykenet työn koordinointiin, johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn ensihoitotyön asiantuntijana. 
 • Lopuksi suoritat ensihoidon valtakunnallisen loppukokeen ja annat näytön ensihoidon osaamisestasi simuloiduissa potilastilanteissa.

Lue opiskelijatarinoita

Suorita ensihoitaja (AMK)-tutkinto monimuotona!  

Koulutuksen toteutus

Xamkissa ensihoitajakoulutus järjestetään Kotkan kampuksella monimuoto-opintoina.

Opiskelujen aikataulutettu kesto on 4 vuotta ja opintojen laajuus on 240 op.

Opiskelet ensin yleissairaanhoitajuuden opinnot (180 op), minkä jälkeen seuraavat ensihoidon opinnot (60 op). Yleissairaanhoitajuuden opinnot kestävät 2,5 vuotta ja ensihoidon opinnot 1,5 vuotta.

Monimuoto-opintosi koostuvat itsenäisestä opiskelusta, verkkotapaamisista ja koululla toteutuvasta opetuksesta.

 • Verkko-opiskelu on joustavaa, mutta vaatii sinulta opintojen aikataulun huolellista suunnittelua sekä omien voimavarojesi tunnistamista.
 • Teoriaopinnot sisältävät mm. aikataulutettuja verkkotapaamisia, erilaisia verkkotehtäviä ja teoriapajoja.
 • Sairaanhoitajan kliiniset taidot, kuten erilaiset laboraatiot ja simulaatiot, opiskelet lähiopetuksessa kampuksella.

Opiskeluihisi kuuluu käytännön harjoittelua ja niissä työaikasi noudattaa harjoitteluyksikön työaikajärjestelmää ja ohjaavan sairaanhoitajan työaikaa. 

Käytännön harjoittelu tapahtuu noin viitenä päivänä viikossa, mutta se voi vaihdella harjoitteluyksikön mukaan. Harjoittelu voi ajoittua kaikkiin vuorokauden aikoihin ja viikonloppuunkin.

Opinnoissasi teet paljon itsenäistä työtä, mutta tukenasi on opettajien ja muiden opiskelijoiden verkosto.

Monimuoto-opinnot

Aloitusviikolla on 2–3 lähipäivää kampuksella.

Yleissairaanhoitajuuden opinnoissasi (180 op) osallistut verkkotapaamisiin ja lähiopetukseen koululla työjärjestyksen mukaisesti. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, joten sinun tulee varata riittävästi aikaa myös itsenäiseen opiskeluun.

Lisäksi opinnot sisältävät vaihtelevan pituisia harjoittelujaksoja hoitotyön eri toimintaympäristöissä.

Opintojen loppuvaiheessa siirryt ensihoidon opintoihin (60 op.), joihin on laskennallisesti varattu 1,5 v. ensihoitaja (AMK) -opinnoista. Opetusta järjestetään keskimäärin kolmena päivänä viikossa.

Ensihoidon opinnot koostuvat luennoista, simulaatioista, työpajoista ja itsenäisestä verkkotyöskentelystä sekä työelämäjaksoista.  Teorialuennot pidetään pitkälti verkossa. Simulaatiot ja työpajat lähiopetuksena. Lähiopetusviikkojen väliin jäävä aika on itsenäistä opiskelua.

Ensihoidon opinnot sisältävät kahdesta kolmeen työelämässä toteutettavaa ensihoidon harjoittelujaksoa.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suoritettuasi voit työllistyä sekä ensihoitajana että sairaanhoitajana. Sekä kotimaassa että ulkomailla on monenlaisia työtilaisuuksia.

Ensihoitajatutkinto antaa niin sanotun yleissairaanhoitajan kelpoisuuden ja sairaanhoitajan EU-direktiivien mukaisen pätevyyden.

Ensihoitajatutkinnon suoritettuasi voit toimia sairaanhoitajan kelpoisuutta edellyttävissä työyksiköissä sekä ensihoitoyksikössä niin sanotuissa hoitotason tehtävissä.

Hoitotason tehtävissä työskentelevällä ensihoitajalla on aina AMK-koulutus, kun taas perustason ensihoitaja on opiskellut kaksivuotisen sote-alan perustutkinnon ammatillisessa oppilaitoksessa.

Työpaikkoja on esimerkiksi:

 • sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa, mm. ambulanssissa
 • erikoisairaanhoidossa, mm. päivystys-, teho- ja leikkausyksiköissä
 • perusterveydenhuollossa, mm. vastaanotto- ja päivystysyksiköissä
 • yrityksissä, mm. yksityisissä ambulansseissa
 • järjestöissä, mm. SPR:llä
 • alan kansainvälisissä tehtävissä
 • yrittäjänä, mm. potilaiden siirtokuljetusyrittäjänä.

Ensihoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Valmistuttuasi ensihoitajaksi saat kaksi tutkintonimikettä, jotka ovat sairaanhoitaja (AMK) ja ensihoitaja (AMK).

Tutkinnon suoritettuasi saat ammatinharjoittamisoikeuden sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Ihmisiä juomassa kahvia pöydän ympärillä Cafe Alfassa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358447028751
Sähköposti
Jarno.Hamalainen@xamk.fi
Yksikkö
Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö
Jarno Hämäläinen
Lehtori
+358447028751
Jarno.Hamalainen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: