Monimuoto-opiskelu

Opintojen kesto 3,5 vuotta.

KOTKA
MIKKELI
SAVONLINNA

Tätä sivua ei päivitetä juuri nyt, sillä Xamkin uudet verkkosivut julkaistaan 19.6.2024 ja aherramme niiden sivujen parissa. Tämän koulutuksen ajantasaiset sisältötiedot löydät kuitenkin jo nyt opintopolku.fi -palvelusta

Sairaanhoitaja on monipuolinen hoitotyön ammattilainen

Sairaanhoitajan työ on ihmisläheinen ja arvostettu ammatti, jossa työllistyy hyvin.

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, empaattisuutta, huolellisuutta, vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Jos olet pitkäjännitteinen ja sinulla on hyvät ongelmanratkaisutaidot, sairaanhoitajan ammatti sopii sinulle.

Sairaanhoitajan tutkinnolla työllistyt hyvin. Voit työskennellä

 • sairaalan vuodeosastoilla
 • erilaisilla poliklinikoilla
 • päivystyksessä
 • leikkaus- ja teho-osastolla
 • kotisairaanhoidossa
 • kuntoutus- ja hoitokodeissa
 • yksityissektorilla
 • lääkäriasemilla
 • sairaanhoitajan lähi- ja etävastaanotolla
 • kolmannen sektorin tehtävissä tai yrittäjänä.

Tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Työsi on itsenäistä, monipuolista ja vastuullista. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus ja pystyt toimimaan muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön tilanteissa.

Koulutus antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan kelpoisuuden, joka mahdollistaa mielenkiintoisten ja haastavien tehtävien hakemisen Suomen ulkopuolelta.

Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden ja asiakkaiden hoitotyötä monialaisissa työryhmissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä myös kansainvälisiin työtehtäviin.

Sairaanhoitajan työ on jatkuvasti muuttuvaa muun muassa terveyspalvelujen ja teknologian kehityksen myötä. Valmistuttuasi osaat toimia ja kohdata sosiaali- ja terveysalan potilaita ja asiakkaita myös sähköisissä palveluissa ja erilaisissa virtuaalisissa yhteisöissä. Sinulla on etä- ja digipalveluihin sekä palveluohjaamiseen liittyvää erityisosaamista.

hoitotyö | sairaanhoito | sosiaali- ja terveysala | terveyden edistäminen

Opintojen sisältö

Sairaanhoitajan opinnot muodostuvat seuraavista moduuleista:

YDINOSAAMINEN

 • Hoitotyön ammatilliset perusteet
 • Hoitotyön ammatilliset perusteet -harjoittelu
 • Kieli- ja viestintäopinnot
 • Terveyden edistäminen
 • Kliininen hoitotyö I
 • Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä I
 • Kliininen hoitotyö II
 • Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä II
 • Näyttöön perustuva hoitotyö
 • Opinnäytetyö

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

Sairaanhoitajan täydentävän osaamisen opintojaksoilla voit syventää sekä laajentaa osaamistasi valitsemissasi osaamisalueissa teoriassa ja soveltaa osaamistasi käytännössä.

 • Täydentävä teoriaosaaminen
 • Täydentävä kliininen harjoittelu
 • Vapaasti valittavat opinnot

Voit suuntautua täydentävissä opinnoissa muun muassa

 • akuuttihoitotyöhön
 • vastaanottotyöhön
 • mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön tai
 • osaamisen monialaiseen syventämiseen.

Valinnaisissa opinnoissa on tarjolla mm. ammatti- ja kieliopintoja sekä innovaatio- ja yrittäjyysopintoja.

Sairaanhoitajatutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat EU-direktiivit yleissairaanhoitajuudesta sekä valtakunnallisesti määritellyt yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset, joihin sisältyy myös ammattikorkeakoulun yhteisiä osaamisalueita.

Tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamista ovat ne tiedot, taidot ja pätevyys, jotka sairaanhoitajan on hallittava työelämässä ja jotka ovat pohja uuden oppimiselle. Täydentävä osaaminen syventää sekä laajentaa tutkinnon ydinosaamista.

Koulutuksen aikana harjoitellaan erilaisia hoito- ja ohjaustilanteita. Nykyaikaiset simulaatio- ja harjoittelutilat uudenaikaisilla laitteilla ja välineillä varustettuna mahdollistavat todentuntuiset oppimistilanteet.

Opiskelusta noin kolmasosa on harjoittelua sellaisissa yksiköissä, joissa sairaanhoitajat työskentelevät. Harjoitteluja suoritetaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ja kolmannen sektorin toimipisteissä.

Sairaanhoitajan työssä vaadittava ydinosaaminen varmistetaan opintojen loppuvaiheessa tehtävällä sairaanhoitajan ydinosaamisen valtakunnallisella kokeella.

Opintojen toteutus

Sairaanhoitajakoulutusta järjestetään Kotkan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla monimuoto-opintoina. Opiskelujen kesto kaikissa on noin 3,5 vuotta ja opintojen laajuus on 210 op.

Monimuoto-opinnot

Monimuoto-opintosi koostuvat itsenäisestä opiskelusta, verkkotapaamisista ja koululla toteutuvasta opetuksesta.

Verkko-opiskelu on joustavaa, mutta vaatii sinulta opintojen aikataulun huolellista suunnittelua sekä omien voimavarojesi tunnistamista. Teoriaopinnot sisältävät mm. aikataulutettuja verkkotapaamisia, erilaisia verkkotehtäviä ja teoriapajoja.

Sairaanhoitajan kliiniset taidot, kuten erilaiset laboraatiot ja simulaatiot, opiskelet lähiopetuksessa kampuksella.

Teet paljon itsenäistä työtä, mutta tukenasi on opettajien ja muiden opiskelijoiden verkosto.

Opiskeluihisi kuuluu käytännön harjoittelua ja niissä työaikasi noudattaa harjoitteluyksikön työaikajärjestelmää ja ohjaavan sairaanhoitajan työaikaa.  Käytännön harjoittelu tapahtuu noin viitenä päivänä viikossa, mutta se voi vaihdella harjoitteluyksikön mukaan. Harjoittelu voi ajoittua kaikkiin vuorokauden aikoihin ja viikonloppuunkin.

Opintojen toteutus

Osallistut verkkotapaamisiin ja lähiopetukseen koululla työjärjestyksen mukaisesti.

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, joten sinun tulee varata riittävästi aikaa myös itsenäiseen opiskeluun.

Lisäksi opinnot sisältävät vaihtelevan pituisia harjoittelujaksoja hoitotyön eri toimintaympäristöissä.

Sairaanhoitajaopinnot käytännössä

Sairaanhoitajan opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, simulaatio- ja verkkoympäristössä ohjattuihin opintoihin, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Käytännön harjoittelu tapahtuu noin viitenä päivänä viikossa, mutta se voi vaihdella harjoitteluyksikön mukaan. Harjoittelussa noudatetaan harjoitteluyksikön työaikajärjestelmää, ja harjoittelu voi ajoittua kaikkiin vuorokauden aikoihin ja viikonloppuun.

Verkossa tapahtuvaan opetukseen osallistumiseen tarvitset tietokoneen, toimivan internet-yhteyden, kameran ja headset-laitteen. Sinulla olisi hyvä olla hallussa perus-IT-taidot. Lisäksi opiskelu edellyttää sinulta mahdollisuutta osallistua lähiopetus- ja verkko-opetustapahtumiin sekä pienryhmätehtävien työstämiseen.

Opiskelujen eteneminen ja aikataulu suunnitellaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.

Sote-alan opiskelu vaatii hyvää toimintakykyä – päihteiden väärinkäyttö vaarantaa potilasturvallisuuden

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Sairaanhoitaja työelämässä

Sairaanhoitajana työskentelet erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa, järjestöissä tai yksityisellä sektorilla. Työllistymismahdollisuuksia on sekä kotimaassa että ulkomailla.

Sairaanhoitajat työllistyvät hyvin. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi

 • sairaaloiden vuodeosastolla,
 • poliklinikalla tai leikkausosastolla,
 • kotisairaanhoidossa,
 • erilaisissa kuntoutus- ja hoivakodeissa tai
 • lääkäriasemilla.

Voit työllistyä myös suunnittelutehtäviin tai yrittäjäksi.

Lue lisää sairaanhoitajan työstä TE-palveluiden Ammattinetistä.

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö.

Sairaanhoitajat (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiksi. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien kriteerien vaatimukset sekä sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

 

 

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää
Infograafikuvassa sairaanhoitaja kumartuu sängyssä makaavan vanhuksen puoleen. Tekstinä kuvassa Valmistuneet opiskelijat arvioivat: Terveysalan opinnot ovat motivoivia ja innostavia. Lähde AVOP-kysely 2020.

"Opettajat kannustavat läpi opiskelujen!"

"Opiskeluista parhaiten on jäänyt mieleen oma ryhmä ja sen maailman parhaat opettajat! Ei ollut niin suurta tai pientä huolta, liittyi se opiskeluun tai ei, etteikö niihin olisi tukea, apua ja kannustusta saanut."

Lue Maaretin opiskelijahaastattelu

Xamkin sairaanhoitajaopiskelijat äänessä Ylellä

Radio Suomi Mikkeli haastatteli kahta sairaanhoitajaopiskelijaa Savonlinnan kampuksella: äänessä ovat juuri opintonsa aloittanut Taru Halttunen ja vuotta aikaisemmin aloittanut ja tuutorina toimiva Natalia Pitkänen.
Haastattelussa puhutaan mm. opintojen aloittamisesta ammattikorkeakoulussa, tuutoreiden merkityksestä ryhmähengen luomisessa, opintojen ohessa työskentelystä, harjoitteluista sekä siitä, mitä tulevat sairaanhoitajat odottavat tulevaisuudelta.

Kuuntele Tarun ja Natalian haastattelu!

Sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelemassa kirurgisen ja akuuttihoitotyön simulaatiossa

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella sairaanhoitajaksi

 1. Jokainen päivä opit varmana jotain uutta ja mielenkiintoista!
 2. Tulet olemaan kavereiden suosiossa, kun pienikin nuha vaivaa…
 3. Hyvät mahdollisuudet erikoistua ja jatkokouluttautua.
 4. Hyvät työllistymismahdollisuudet ympäri Suomea ja halutessasi ovet ovat avoinna myös ulkomaille.
 5. Opetus käytännönläheistä ja siihen kuuluu mm. paljon oikeita asiakastöitä.

Täytyy olla jämäkkä, ahkera ja kunnianhimoinen, mutta myös aina muistaa mikä on kaikkein tärkeintä: olla ihminen ihmiselle, olla läsnä, kuunnella sekä arvostaa jokaista ihmistä sellaisena kuin hän on.

”Hain sairaanhoitajaksi, koska haluan auttaa ihmisiä”

Parasta tässä työssä on, että voit tehdä valmistumisen jälkeen töitä sikiöikäisten, iäkkäiden ja kaiken siltä väliltä olevien parissa. Voit mennä töihin esimerkiksi leikkaussaliin, osastoille, kotihoitoon tai psykiatriselle yksikölle. Eli toisinsanoen, vain oma mielenkiinto ja kiinnostuksen kohteet ovat rajanasi.

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot voivat avata tien tutkinto-opiskelijaksi! Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Lue lisää polkuopinnoista

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
koulutusvastaava Riitta Riikonen
puh. 050 312 5047
riitta.riikonen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610

Savonlinna
koulutusvastaava Tiina Lybeck
puh. 050 312 5121
tiina.lybeck@xamk.fi

Kotka
koulutusvastaava Sari Virkki
puh. 044 702 8456
sari.virkki@xamk.fi