Päiväopiskelu

Opintojen kesto 3,5 vuotta

KOTKA
 • 35 aloituspaikkaa
 • seuraava hakuaika ei tiedossa
MIKKELI
SAVONLINNA

Monimuoto-opiskelu

Opintojen kesto 3,5 vuotta

KOTKA – verkkopainotteinen opetus!
MIKKELI
 • 40 aloituspaikkaa
 • seuraava hakuaika ei tiedossa
SAVONLINNA – verkkopainotteinen opetus!

 

Sairaanhoitaja on monipuolinen hoitotyön ammattilainen

Sairaanhoitajan työ on ihmisläheinen ja arvostettu ammatti, jossa työllistyy hyvin.

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, empaattisuutta, huolellisuutta, vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Jos olet pitkäjännitteinen ja sinulla on hyvät ongelmanratkaisutaidot, sairaanhoitajan ammatti sopii sinulle. Sairaanhoitajan tutkinnolla työllistyt hyvin.

Koulutus antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan kelpoisuuden, joka mahdollistaa mielenkiintoisten ja haastavien tehtävien hakemisen Suomen ulkopuolelta.

Valmistuttuasi sairaanhoitajaksi sinulla on vahva käytännön hoitotyön osaaminen.Saat hyvät valmiudet suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden ja asiakkaiden hoitotyötä. Tätä toteutat hoitotyön asiantuntijana monialaisissa tiimeissä.

Toimit hoitotyön asiantuntijana ohjaten, tukien, hoitaen ja kuntouttaen eri tavoin sairastuneita henkilöitä yhteistyössä heidän läheistensä ja muiden ammattilaisten kanssa. Sairaanhoitajana sinun tulee pystyä aina perustelemaan oma toimintasi.

Potilas- ja asiakastyössä korostuvat asiakkaan ja potilaan omien voimavarojen vahvistaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavan lainsäädännön tuntemus ja ammattieettiset periaatteet. Hoitotyössä vaaditaan hoitotieteellisen ja monialaisen tiedon omaksumista ja tiedon soveltamista käytännön hoitotilanteisiin.

Valmistuttuasi voit työskennellä sairaalan vuodeosastoilla, poliklinikoilla, päivystyksessä, leikkaus- ja teho-osastolla, kotisairaanhoidossa, kuntoutus- ja hoitokodeissa, yksityissektorilla, lääkäriasemilla, sairaanhoitajan lähi- ja etävastaanotolla, kolmannen sektorin tehtävissä tai yrittäjänä.

hoitotyö | sairaanhoitaja | sairaanhoito | sosiaali- ja terveysala | terveyden edistäminen 

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Koulutuksessa saat hyvät teoreettiset tiedot ja käden taidot. Opit myös hyödyntämään teknologiaa hoitotyössä.

Opiskelu on käytännönläheistä ja toteutustavoiltaan monipuolista. Teoriaopintoja voit opiskella lähiopetuksessa, simulaatio- ja verkkoympäristössä ohjattuna, ryhmätöissä ja projekteissa, työelämässä sekä itsenäisesti verkossa.

Koulutuksen aikana harjoitellaan paljon kädentaitoja ja erilaisia hoito- ja ohjaustilanteita. Nykyaikaiset simulaatio- ja harjoittelutilat uudenaikaisilla laitteilla ja välineillä varustettuna mahdollistavat todentuntuiset oppimistilanteet.

Opiskelusta noin kolmasosa on kliinistä harjoittelua toimintaympäristöissä, joissa sairaanhoitajat työskentelevät. Harjoitteluja suoritetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri yksiköissä ja kolmannen sektorin toimipisteissä.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta, laajuus on 210 op.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, simulaatio- ja verkkoympäristössä ohjattuihin opintoihin, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opiskelu on käytännönläheistä ja toteutustavoiltaan monipuolista.

Monimuoto-opinnot voit suorittaa työn ohessa, ja lähiopiskelujaksoja on pääsääntöisesti

 • Mikkelissä 2-3 päivää viikossa

Opiskelujen eteneminen ja aikataulu suunnitellaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.

 

 

Savonlinnan monimuoto-opinnot

Monimuotoryhmän opetus toteutetaan verkkopainotteisena. Lähiopetuspäivinä opetus toteutetaan luokkaopetuksena, laboraatioina, simulaatioina ja erilaisilla oppimisympäristöillä Savonlinnan kampuksella. Verkko-opiskeluiltapäivinä osallistut opetukseen tietokoneen välityksellä. Tätä varten tarvitset tietokoneen, jossa on kameratoiminto, sekä headset-laitteen. Lisäksi sinulla on perus IT-taidot hallussa. Opiskelussa on myös erilaisia tehtäviä, joita suoritat pienryhmässä ja osin itsenäisesti.

Ensimmäisen lukuvuoden lähiopetuksen ajankohdat ovat

 • syyslukukaudella 23.-25.8. (orientaatio), 30.8.-1.9., 27.-30.9., 15.-18.11., 13.-15.12.2021
 • kevätlukukaudella 17.-19.1., 7.-9.3., 11.-13.4. ja 16.-18.5.2022

Ensimmäisen lukuvuoden verkko-opetusiltapäivät ovat

 • syyslukukaudella 15.-16.9., 13.-14.10., 3.-4.11., 1.-2.12.2021
 • kevätlukukaudella 2.-3.2., 23.-24.3. ja 27.-28.4.2022

Kotkan monimuoto-opinnot

Kotkan monimuotototeutuksessa teoriaopinnot ovat pääosin verkossa.

Lähiopetuksena koululla toteutetaan joitakin teoriatunteja sekä kaikki laboraatioharjoittelut ja simulaatiot. Nykyaikaiset simulaatio- ja harjoittelutilat uudenaikaisilla laitteilla ja välineillä varustettuna mahdollistavat todentuntuiset oppimistilanteet. 

Ohjattu harjoittelu toteutuu yleisimmin 4-6 viikon pituisina jaksoina.  

"Opettajat kannustavat läpi opiskelujen!"

"Opiskeluista parhaiten on jäänyt mieleen oma ryhmä ja sen maailman parhaat opettajat! Ei ollut niin suurta tai pientä huolta, liittyi se opiskeluun tai ei, etteikö niihin olisi tukea, apua ja kannustusta saanut."

Lue Maaretin opiskelijahaastattelu

"Luo oma polkusi opintoihin!"

"Opintojen suunnitelu ja eteneminen on opiskelijan vastuulla ja voitkin luoda oman "polkusi" opinnoillesi. Minulle tämä joustavuus ja itsenäisyys sopii, koska olen ollut opintojen aikana perhevapaalla ja hypännyt takaisin opintoihin."

Lue Tytin opiskelijahaastattelu

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat sekä teet opinnäytetyön 15 op. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 75 opintopistettä eli 50 viikkoa. Nämä suoritetaan oppilaitoksessa laboraatio- ja simulaatioharjoitteluna ja kliinisenä harjoitteluna työelämässä.

Ydinosaamista ovat esimerkiksi

 • hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kliininen hoitotyö
 • näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

Täydentävillä opinnoilla laajennetaan ja syvennetään osaamista hoitotyön eritysalueilla. Täydentävinä opintoina (30 op) voi sairaanhoitajaopiskelija valita joko

 • akuuttihoitotyön
 • kansanterveystyön
 • mielenterveystyön tai
 • monialaisen syventämisen.

 

Opintojen aikana voit kansainvälistyä oman opintosuunnitelmasi mukaisesti. Voit suorittaa osan tutkinnosta ulkomailla opiskellen tai harjoitellen.

Xamkin opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä monin eri tavoin. Voit lähteä ulkomaille opiskeluvaihtoon, harjoitteluun tai osallistua intensiivikursseille. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto, yhteensä yli 300 noin 40 maassa.   Lue lisää kansainvälistymisestä.

Kansainvälistyä voit myös kotikorkeakoulussa mm. osallistumalla opintojaksojen väliseen yhteistyöhön partneriyliopiston kanssa ja toimimalla kv-tuutorina.

Sairaanhoitajaopiskelijat voivat suorittaa osan opinnoista laajasti eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Pohjoismaissa, Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Yhdysvalloissa.  Vastaavasti meillä on vaihto-opiskelijoita eri maista ja maanosista.

 

 

Sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelemassa kirurgisen ja akuuttihoitotyön simulaatiossa

Sairaanhoitaja työelämässä

Sairaanhoitajat työllistyvät hyvin. Työpaikkoja on esimerkiksi

 • sairaaloissa ja terveysasemilla
 • kotihoidossa
 • hoivakodeissa
 • kuntoutusyksiköissä
 • yrityksissä ja järjestöissä
 • yrittäjänä
 • kansainvälisissä tehtävissä

Sairaanhoitajana

 • edistät ja ylläpidät terveyttä
 • ehkäiset ja hoidat sairauksia
 • tuet toipumista
 • kannustat kuntoutumaan
 • neuvot ja ohjaat potilaita ja omaisia

Sairaanhoitajana osallistut päätösten tekemiseen ja ongelmanratkaisuun yhdessä muiden hoitoalan ammattilaisten kanssa sekä johdat omaa tiimiäsi. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa yhdessä potilaan, perheen ja yhteisön kanssa.

Sairaanhoitajana otat vastuun omasta toiminnastasi, tunnet osaamisesi rajat ja sinulla on vahva ammattieettinen arvopohja. Kohtaat sairaanhoitajaopintojen aikana potilaita eri kulttuureista, tärkeinä arvoina kanssakäymisessä korostuvat erilaisuuden kunnioitus, tasa-arvoisuus sekä yhdenvertaisuus.

Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä kaikille, mutta erityisesti ne ovat tarpeen sairaanhoitajan ammatissa.

Sairaanhoitajan ammatissa osaaminen lisääntyy ja ammattitaito kehittyy jatkuvasti. Oppiminen alkaa opiskelujen alusta ja jatkuu koko työssäoloajan.

Lue lisää sairaanhoitajan työstä TE-palveluiden Ammattinetistä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella sairaanhoitajaksi

 1. Jokainen päivä opit varmana jotain uutta ja mielenkiintoista!
 2. Tulet olemaan kavereiden suosiossa, kun pienikin nuha vaivaa…
 3. Hyvät mahdollisuudet erikoistua ja jatkokouluttautua.
 4. Hyvät työllistymismahdollisuudet ympäri Suomea ja halutessasi ovet ovat avoinna myös ulkomaille.
 5. Opetus käytännönläheistä ja siihen kuuluu mm. paljon oikeita asiakastöitä.

Täytyy olla jämäkkä, ahkera ja kunnianhimoinen, mutta myös aina muistaa mikä on kaikkein tärkeintä: olla ihminen ihmiselle, olla läsnä, kuunnella sekä arvostaa jokaista ihmistä sellaisena kuin hän on.

”Hain sairaanhoitajaksi, koska haluan auttaa ihmisiä”

Parasta tässä työssä on, että voit tehdä valmistumisen jälkeen töitä sikiöikäisten, iäkkäiden ja kaiken siltä väliltä olevien parissa. Voit mennä töihin esimerkiksi leikkaussaliin, osastoille, kotihoitoon tai psykiatriselle yksikölle. Eli toisinsanoen, vain oma mielenkiinto ja kiinnostuksen kohteet ovat rajanasi.

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Tutustu kampuskaupunkeihin!

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
koulutusvastaava Riitta Riikonen
puh. 050 312 5047
riitta.riikonen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610

 

Savonlinna
koulutusvastaava Tiina Lybeck
puh. 050 312 5121
tiina.lybeck@xamk.fi

Kotka
koulutusvastaava Sari Virkki
puh. 044 702 8456
sari.virkki@xamk.fi