Päiväopiskelu

Opintojen kesto 3,5 vuotta

KOTKA
MIKKELI
 • 40 aloituspaikkaa
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022
SAVONLINNA

Monimuoto-opiskelu

Opintojen kesto 3,5 vuotta

KOTKA – verkkopainotteinen opetus!
 • 40 aloituspaikkaa
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022
MIKKELI
SAVONLINNA – verkkopainotteinen opetus!
 • seuraavat hakuaika 16.-30.3.2022 – 35 aloituspaikkaa

 

Sairaanhoitaja on monipuolinen hoitotyön ammattilainen

Sairaanhoitajan työ on ihmisläheinen ja arvostettu ammatti, jossa työllistyy hyvin.

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, empaattisuutta, huolellisuutta, vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Jos olet pitkäjännitteinen ja sinulla on hyvät ongelmanratkaisutaidot, sairaanhoitajan ammatti sopii sinulle. Sairaanhoitajan tutkinnolla työllistyt hyvin.

Koulutus antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan kelpoisuuden, joka mahdollistaa mielenkiintoisten ja haastavien tehtävien hakemisen Suomen ulkopuolelta.

Valmistuttuasi sairaanhoitajaksi sinulla on vahva käytännön hoitotyön osaaminen.Saat hyvät valmiudet suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden ja asiakkaiden hoitotyötä. Tätä toteutat hoitotyön asiantuntijana monialaisissa tiimeissä.

Toimit hoitotyön asiantuntijana ohjaten, tukien, hoitaen ja kuntouttaen eri tavoin sairastuneita henkilöitä yhteistyössä heidän läheistensä ja muiden ammattilaisten kanssa. Sairaanhoitajana sinun tulee pystyä aina perustelemaan oma toimintasi.

Potilas- ja asiakastyössä korostuvat asiakkaan ja potilaan omien voimavarojen vahvistaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavan lainsäädännön tuntemus ja ammattieettiset periaatteet. Hoitotyössä vaaditaan hoitotieteellisen ja monialaisen tiedon omaksumista ja tiedon soveltamista käytännön hoitotilanteisiin.

Voit työskennellä sairaalan vuodeosastoilla, erilaisilla poliklinikoilla, päivystyksessä, leikkaus- ja teho-osastolla, kotisairaanhoidossa, kuntoutus- ja hoitokodeissa, yksityissektorilla, lääkäriasemilla, sairaanhoitajan lähi- ja etävastaanotolla, kolmannen sektorin tehtävissä tai yrittäjänä.

hoitotyö | sairaanhoitaja | sairaanhoito | sosiaali- ja terveysala | terveyden edistäminen 

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Sairaanhoitajatutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat EU-direktiivit yleissairaanhoitajuudesta (180 op) sekä valtakunnallisesti määritellyt yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset, joihin sisältyy myös ammattikorkeakoulun yhteisiä osaamisalueita. Nämä osaamisalueet sisältyvät sairaanhoitajaopintojen moduuleihin ja opintojaksoihin.

Koulutuksen aikana harjoitellaan erilaisia hoito- ja ohjaustilanteita. Nykyaikaiset simulaatio- ja harjoittelutilat uudenaikaisilla laitteilla ja välineillä varustettuna mahdollistavat todentuntuiset oppimistilanteet.

Opiskelusta noin kolmasosa on harjoittelua sellaisissa yksiköissä, joissa sairaanhoitajat työskentelevät. Harjoitteluja suoritetaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ja kolmannen sektorin toimipisteissä.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Infograafikuvassa sairaanhoitaja kumartuu sängyssä makaavan vanhuksen puoleen. Tekstinä kuvassa Valmistuneet opiskelijat arvioivat: Terveysalan opinnot ovat motivoivia ja innostavia. Lähde AVOP-kysely 2020.

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta, laajuus on 210 op.

Päiväopiskelu on päätoimista ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opiskelu on käytännönläheistä ja toteutustavoiltaan monipuolista.

Monimuoto-opinnot voit suorittaa työn ohessa. Lähiopiskelujaksot sijoittuvat usein arkipäiville.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, simulaatio- ja verkkoympäristössä ohjattuihin opintoihin, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Verkko-opetuksessa tarvitset tietokoneen, jossa on kamera sekä kuulokkeet mikrofonilla. Lisäksi sinulla tulee olla perus-IT-taidot hallussa.

Käytännön harjoittelu tapahtuu päivä- sekä monimuoto-opiskelussa noin viitenä päivänä viikossa, mutta se voi vaihdella harjoitteluyksikön mukaan. Harjoittelussa noudatetaan harjoitteluyksikön työaikajärjestelmää, ja harjoittelu voi ajoittua kaikkiin vuorokauden aikoihin ja viikonloppuunkin.

Opiskelujen eteneminen ja aikataulu suunnitellaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.

Savonlinna

Päivätoteutus

Savonlinnan päivätoteutuksessa lähiopinnot ovat arkipäivisin. Opetuksessa hyödynnetään laajasti verkko-opetusta. Lähiopetuksena toteutetaan seminaareja ja työpajoja sekä harjoittelut, laboraatiot ja simulaatiot.

Monimuotototeutus

Monimuotoryhmän opetus toteutetaan verkkopainotteisena. Lähiopetuspäivinä opetus toteutetaan luokkaopetuksena, laboraatioina, simulaatioina ja erilaisilla oppimisympäristöillä. Verkko-opiskeluiltapäivinä osallistut opetukseen tietokoneen välityksellä. Opiskelussa on myös erilaisia tehtäviä, joita suoritat pienryhmässä ja osin itsenäisesti.

Ensimmäisen lukuvuoden lähiopetuksen ajankohdat ovat

 • syyslukukaudella 23.-25.8. (orientaatio), 30.8.-1.9., 27.-30.9., 15.-18.11., 13.-15.12.2021
 • kevätlukukaudella 17.-19.1., 7.-9.3., 11.-13.4. ja 16.-18.5.2022

Ensimmäisen lukuvuoden verkko-opetusiltapäivät ovat

 • syyslukukaudella 15.-16.9., 13.-14.10., 3.-4.11., 1.-2.12.2021
 • kevätlukukaudella 2.-3.2., 23.-24.3. ja 27.-28.4.2022

Kotka

Päivätoteutus

Kotkan päivätoteutuksessa lähiopinnot ovat arkipäivisin. Opintoihin osallistuminen etäyhteyksillä on hyvin mahdollistettu.

Monimuotototeutus

Kotkan monimuotototeutuksessa teoriaopinnot ovat pääosin verkossa.

Lähiopetuksena koululla toteutetaan joitakin teoriatunteja sekä kaikki laboraatioharjoittelut ja simulaatiot. Nykyaikaiset simulaatio- ja harjoittelutilat uudenaikaisilla laitteilla ja välineillä varustettuna mahdollistavat todentuntuiset oppimistilanteet. 

Ohjattu harjoittelu toteutuu yleisimmin 4-6 viikon pituisina jaksoina.

Mikkeli

Päivätoteutus

Mikkelin päivätoteutuksessa lähiopinnot ovat arkipäivisin.

Monimuotototeutus

Mikkelin monimuotototeutuksessa lähiopintoja on 2 päivää viikossa, pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja torstaisin.

Sairaanhoitaja opiskelija Maaret istuu kivikossa nuotion ääressä koiransa kanssa.

"Opettajat kannustavat läpi opiskelujen!"

"Opiskeluista parhaiten on jäänyt mieleen oma ryhmä ja sen maailman parhaat opettajat! Ei ollut niin suurta tai pientä huolta, liittyi se opiskeluun tai ei, etteikö niihin olisi tukea, apua ja kannustusta saanut."

Lue Maaretin opiskelijahaastattelu
Sairaanhoitaja opiskelija Tytti katsoo hymyillen kameraan.

"Luo oma polkusi opintoihin!"

"Opintojen suunnitelu ja eteneminen on opiskelijan vastuulla ja voitkin luoda oman "polkusi" opinnoillesi. Minulle tämä joustavuus ja itsenäisyys sopii, koska olen ollut opintojen aikana perhevapaalla ja hypännyt takaisin opintoihin."

Lue Tytin opiskelijahaastattelu

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat sekä teet opinnäytetyön 15 op. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 75 opintopistettä eli 50 viikkoa. Nämä suoritetaan oppilaitoksessa laboraatio- ja simulaatioharjoitteluna ja kliinisenä harjoitteluna työelämässä.

Ydinosaamista ovat esimerkiksi

 • hoitotyön ammatilliset perusteet
 • terveyden edistäminen
 • kliininen hoitotyö
 • kliininen harjoittelu
 • näyttöön perustuva hoitotyö
 • kieli- ja viestintäopinnot
 • opinnäytetyö

Täydentävillä opinnoilla laajennetaan ja syvennetään osaamista hoitotyön eritysalueilla. Täydentävinä opintoina (30 op) voit suuntautua muun muassa

 • akuuttihoitotyöhön
 • vastaanottotyöhön
 • mielenterveystyöhön tai
 • monialaiseen osaamiseen.

Opintojen aikana voit kansainvälistyä oman opintosuunnitelmasi mukaisesti. Voit suorittaa osan tutkinnosta ulkomailla opiskellen tai harjoitellen.

Xamkin opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä monin eri tavoin. Voit lähteä ulkomaille opiskeluvaihtoon, harjoitteluun tai osallistua intensiivikursseille. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto, yhteensä yli 300 noin 40 maassa.   Lue lisää kansainvälistymisestä.

Kansainvälistyä voit myös kotikorkeakoulussa mm. osallistumalla opintojaksojen väliseen yhteistyöhön partneriyliopiston kanssa ja toimimalla kv-tuutorina.

Sairaanhoitajaopiskelijat voivat suorittaa osan opinnoista laajasti eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Pohjoismaissa, Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Yhdysvalloissa.  Vastaavasti meillä on vaihto-opiskelijoita eri maista ja maanosista.

Sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelemassa kirurgisen ja akuuttihoitotyön simulaatiossa

Sairaanhoitaja työelämässä

Sairaanhoitajat työllistyvät hyvin. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi

 • sairaaloiden vuodeosastolla,
 • poliklinikalla tai leikkausosastolla,
 • kotisairaanhoidossa,
 • erilaisissa kuntoutus- ja hoivakodeissa tai
 • lääkäriasemilla.
 • Voit työllistyä myös suunnittelutehtäviin tai yrittäjäksi.

Sairaanhoitajana osallistut päätösten tekemiseen ja ongelmanratkaisuun yhdessä muiden hoitoalan ammattilaisten kanssa sekä johdat omaa tiimiäsi. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa yhdessä potilaan, perheen ja yhteisön kanssa.

Sairaanhoitajana otat vastuun omasta toiminnastasi, tunnet osaamisesi rajat ja sinulla on vahva ammattieettinen arvopohja. Kohtaat sairaanhoitajaopintojen aikana potilaita eri kulttuureista, tärkeinä arvoina kanssakäymisessä korostuvat erilaisuuden kunnioitus, tasa-arvoisuus sekä yhdenvertaisuus.

Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä kaikille, mutta erityisesti ne ovat tarpeen sairaanhoitajan ammatissa.

Sairaanhoitajan ammatissa osaaminen lisääntyy ja ammattitaito kehittyy jatkuvasti. Oppiminen alkaa opiskelujen alusta ja jatkuu koko työssäoloajan.

Lue lisää sairaanhoitajan työstä TE-palveluiden Ammattinetistä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella sairaanhoitajaksi

 1. Jokainen päivä opit varmana jotain uutta ja mielenkiintoista!
 2. Tulet olemaan kavereiden suosiossa, kun pienikin nuha vaivaa…
 3. Hyvät mahdollisuudet erikoistua ja jatkokouluttautua.
 4. Hyvät työllistymismahdollisuudet ympäri Suomea ja halutessasi ovet ovat avoinna myös ulkomaille.
 5. Opetus käytännönläheistä ja siihen kuuluu mm. paljon oikeita asiakastöitä.

Täytyy olla jämäkkä, ahkera ja kunnianhimoinen, mutta myös aina muistaa mikä on kaikkein tärkeintä: olla ihminen ihmiselle, olla läsnä, kuunnella sekä arvostaa jokaista ihmistä sellaisena kuin hän on.

”Hain sairaanhoitajaksi, koska haluan auttaa ihmisiä”

Parasta tässä työssä on, että voit tehdä valmistumisen jälkeen töitä sikiöikäisten, iäkkäiden ja kaiken siltä väliltä olevien parissa. Voit mennä töihin esimerkiksi leikkaussaliin, osastoille, kotihoitoon tai psykiatriselle yksikölle. Eli toisinsanoen, vain oma mielenkiinto ja kiinnostuksen kohteet ovat rajanasi.

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopiskelijana suoritetut opinnot antavat oikeuden hakea tutkinto-opiskelupaikkaa Xamkissa. Polkuopinnot eivät kuitenkaan automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa.

Lue lisää polku-opinnoista ja niihin ilmoittautumisesta

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
koulutusvastaava Riitta Riikonen
puh. 050 312 5047
riitta.riikonen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610

Savonlinna
koulutusvastaava Tiina Lybeck
puh. 050 312 5121
tiina.lybeck@xamk.fi

Kotka
koulutusvastaava Sari Virkki
puh. 044 702 8456
sari.virkki@xamk.fi