Monimuoto-opiskelu

Geronomi on sosiaali- ja terveysalan vanhustyön asiantuntija

Haluaisitko työskennellä ihmisten kanssa? Haluaisitko yhdistää työssäsi sekä terveys- ja sosiaalialan että liikunnan osaamista?

Vanheneminen koskettaa kaikkia ja siihen liittyy aina fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä muutoksia. Geronomi edistää ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä.

Geronomi (AMK) -koulutuksesta valmistut seniori- ja vanhustyön monialaiseksi asiantuntijaksi ja hyvän vanhenemisen edistäjäksi.

Koulutuksessa painottuvat ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden tukeminen ja terveyden edistäminen.

Koulutus on liikuntapainotteinen ja toteutetaan yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa.

Geronomina osaamisesi perustuu koulutuksen aikana hankittuun gerontologiseen osaamiseen ja ikääntymisosaamiseen. Lisäksi opit soveltamaan ja kehittämään vanhustyön erilaisia terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmiä, kuten liikunnan työmenetelmiä.

Geronomina voit toimia ikääntyvien ja vanhusten palveluiden suunnittelijana, kehittäjänä, koordinoijana ja toteuttajana sekä palveluiden itsenäisenä tuottajana.

geronomi | vanhustyö | vanhustyön asiantuntija | liikuntapainotteinen | seniorityö | ikääntyminen | hyvinvoinnin edistäminen | toimintakyvyn edistäminen | terveyden edistäminen | sosiaali- ja terveysala

Opintojen sisältö

Geronomikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja rakentuu seuraavista osaamiskokonaisuuksista: 

 • Opinto- ja uraohjaus sekä kieli- ja viestintäopinnot 
 • Gerontologinen osaaminen 
 • Eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen vanhustyössä 
 • Toimintakyvyn, voimavarojen ja terveyden edistäminen vanhustyössä 
 • Liikunta ja yhteistyöosaaminen                                
 • Ammattitaitoa edistävä harjoittelu    
 • Opinnäytetyö 
 • Tutkimus– ja kehittämismenetelmät   
 • Asiakas- ja palveluohjaus                                         
 • Vapaasti valittavat opinnot. 

Opintojen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Siihen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, itsenäisiä tai pienryhmätehtäviä, projektitehtäviä, työharjoittelua oppimispäiväkirjoineen sekä ryhmäreflektiotapaamisia.

Lähiopetus koostuu luennoista, workshopeista, demonstraatioista sekä reflektioista ja toteutuu työjärjestyksen mukaisesti. Opintojaksoilla oppimistehtävinä käytetään esimerkiksi erilaisia esseitä, referaatteja, työraportteja, postereita ja tenttejä. Opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta ja kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan.

Lähiopetusta on eniten ensimmäisenä opiskeluvuonna, ja se toteutuu sekä päivä- että iltaopetuksena. Lähiopetusta on keskimäärin koko koulutuksen ajalta laskettuna viisi päivää kuukaudessa, ensimmäisenä opiskeluvuonna kuitenkin enemmän.

Lähiopinnot järjestetään Kouvolan kampuksella. Liikunnan lähiopiskelu järjestetään yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa Pajulahdessa Nastolassa, noin 50 kilometrin päässä Kouvolasta.

Kokopäivätyöskentelyä edellyttäviä harjoittelujaksoja erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä sisältyy lukukauteen 3–6 työviikkoa. Määrä vaihtelee opintojen eri vaiheissa.

Geronomi työelämässä

Geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneena voit työllistyä julkiselle tai yksityiselle sektorille esimerkiksi

 • vanhustenneuvolaan
 • palvelukeskukseen
 • hoivayksikköön
 • vanhainkotiin
 • kotihoitoon
 • vanhusten päivätoimintaan
 • omaishoitajien ja muistisairaiden tuen yksiköihin tai yhdistyksiin
 • vanhustyöhön kotihoitoon ja sitä tukeviin palveluihin
 • palveluasumista tai kuntoutusta tuottaviin yhteisöihin
 • tehostettuun palveluasumiseen
 • laitoshoitoa tuottaviin yksiköihin.

Lisäksi sinulla on mahdollisuus suunnata myös järjestöihin ohjaus- ja neuvontatyöhön, kehittämisprojekteihin tai ikääntyvien terveyttä edistäviin vapaa-aikapalveluihin. 

Geronomin tehtävänimikkeitä voivat olla muun muassa

 • palveluohjaaja
 • kotihoidon ohjaaja
 • palvelu- tai hoivakodin lähiesimies
 • muistikoordinaattori
 • päiväkeskuksen ohjaaja
 • projektityöntekijä
 • projektikoordinaattori
 • projektipäällikkö
 • vanhustyön suunnittelija
 • vanhuspalveluvastaava
 • vanhustyön johtaja

Valvira myöntää oikeuden harjoittaa geronomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilöille, jotka ovat suorittaneet alalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa. 

Sote-alan opiskelu vaatii hyvää toimintakykyä – päihteiden väärinkäyttö vaarantaa potilasturvallisuuden

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

BYOD - Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita)

Kuuntele geronomiopiskelijoiden Geropodi!

5 hyvää syytä opiskella geronomiksi

 1. Kaikki ikääntyvät, joten teet myös omaa tulevaisuuttasi.
 2. Voit työskennellä monissa eri paikoissa ja tehtävissä: kunnalla, yksityisellä tai omassa yrityksessä muistikoordinaattorina, palveluohjaajana, toiminnanjohtajana, tiiminvetäjänä, palveluesimiehenä…
 3. Geronomin työ on enemmän ennaltaehkäisevää ja ohjauksellista sekä vähemmän fyysistä kuin lähihoitajan tai sairaanhoitajan työ.
 4. Mummot ja papat!
 5. Geronomi on hieno tulevaisuuden ammatti. Töitä riittää.

Geronomina kykenen vaikuttamaan ikääntyvien fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Suuret ikäluokat ovat ikääntymässä, joten työnäkymät ovat erittäin myönteiset.

”Ei ole olemassa yhtenäistä vanhusten joukkoa, joten geronomeiksikin tarvitaan erilaisia ihmisiä”

"Geronomikoulutuksessa on suoraan lukiosta tulleita, sotealan tutkinnon suorittaneita osaamistaan täydentäviä ja myös alanvaihtajia. Mukaan on mahtunut esimerkiksi opettajia, hoitajia, merkonomi, sähköasentaja, merikapteeni, viihdetaiteilija, pappi, paperimies ja metsäinsinööri. Erilaisista taustoista on tullut erilaisia geronomiksi hyvin sopivia tyyppejä."
- Sari Ranta, yliopettaja

Lue Sarin haastattelu

Geronomi ymmärtää ikääntyneen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen

Tärkeänä ominaisuutena geronomilla pidän kykyä kohdata toinen ihminen kokonaisvaltaisena henkilönä, oli se toinen henkilö sitten työtoveri, hoidettava potilas tai avustettava asiakas. Tarvitaan kykyä kuunnella ja kohdata aidosti toinen ihminen muistaen, että meillä jokaisella on omat yksilölliset toiveet ja tarpeet.
- Geronomi (AMK) Anna-Kaisa Husu, palvelutaloesimies

Lue Sarin haastattelu

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu Kouvolan kampukseen

Savonlinnan kampus

Lue lisää
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot voivat avata tien tutkinto-opiskelijaksi! Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Lue lisää polkuopinnoista

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Merja Laitoniemi
puh. 044 702 8400
merja.laitoniemi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610