Monimuoto-opiskelu

Geronomi on sosiaali- ja terveysalan vanhustyön asiantuntija

Haluaisitko työskennellä ihmisten kanssa? Haluaisitko yhdistää työssäsi sekä terveys- ja sosiaalialan että liikunnan osaamista?

Vanheneminen koskettaa kaikkia ja siihen liittyy aina fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä muutoksia. Geronomi edistää ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä.

Geronomi (AMK) -koulutuksesta valmistuu seniori- ja vanhustyöhön monialaisia asiantuntijoita ja hyvän vanhenemisen edistäjiä.

Koulutuksessa painottuu ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden tukeminen ja terveyden edistäminen. Osaaminen perustuu koulutuksen aikana hankitun gerontologisen osaamiseen sekä vanhustyön erilaisten terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmien, kuten liikunnan työmenetelmien soveltamiseen ja kehittämiseen.

Geronomikoulutus sopii hyvin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sekä terveysalasta että sosiaalialasta ja joita innostaa myös liikunta, sillä koulutus yhdistää nämä kolme alaa.

Geronomina voit toimia ikääntyvien ja vanhusten palveluiden suunnittelijana, kehittäjänä, koordinoijana ja toteuttajana sekä palveluiden itsenäisenä tuottajana.

Koulutus on liikuntapainotteinen ja toteutetaan yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa.

Opiskelu tapahtuu Kouvolassa idyllisellä vanhalla kasarmialueella hyvien kulkuyhteyksien päässä. Liikunnan lähiopiskelu Pajulahdessa Nastolassa.

geronomi | vanhustyö | vanhustyön asiantuntija | liikuntapainotteinen | seniorityö | ikääntyminen | hyvinvoinnin edistäminen | toimintakyvyn edistäminen | terveyden edistäminen | sosiaali- ja terveysala

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

BYOD - Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita)

Geronomin opinnot

Geronomikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja se rakentuu seuraavista kokonaisuuksista: 

 • Opinto- ja uraohjaus sekä kieli- ja viestintäopinnot 
 • Gerontologinen osaaminen 
 • Eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen vanhustyössä 
 • Toimintakyvyn, voimavarojen ja terveyden edistäminen vanhustyössä 
 • Liikunta ja yhteistyöosaaminen                                
 • Ammattitaitoa edistävä harjoittelu    
 • Opinnäytetyö 
 • Tutkimus– ja kehittämismenetelmät   
 • Asiakas- ja palveluohjaus                                         
 • Vapaasti valittavat opinnot. 

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Siihen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, itsenäisiä tai pienryhmätehtäviä, projektitehtäviä, työharjoittelua oppimispäiväkirjoineen sekä ryhmäreflektiotapaamisia.

Lähiopetus koostuu luennoista, workshopeista, demonstraatioista sekä reflektioista ja toteutuu työjärjestyksen mukaisesti. Opintojaksoilla oppimistehtävinä käytetään esimerkiksi erilaisia esseitä, referaatteja, työraportteja, postereita ja tenttejä. Opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta ja kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan.

Lähiopetusta on eniten ensimmäisenä opiskeluvuonna, ja se toteutuu sekä päivä- että iltaopetuksena. Lähiopetusta on keskimäärin koko koulutuksen ajalta laskettuna viisi päivää kuukaudessa, ensimmäisenä opiskeluvuonna kuitenkin enemmän.

Lähiopinnot järjestetään Kouvolan kampuksella. Liikunnan lähiopiskelu järjestetään yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa Pajulahdessa Nastolassa.

Kokopäivätyöskentelyä edellyttäviä harjoittelujaksoja erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä sisältyy lukukauteen 3–6 työviikkoa. Määrä vaihtelee opintojen eri vaiheissa.

Kuuntele geronomiopiskelijoiden Geropodi!

Geronomi työelämässä

Geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneena voit työllistyä julkiselle tai yksityiselle sektorille

 • vanhustenneuvolaan
 • palvelukeskukseen
 • hoivayksikköön
 • vanhainkotiin
 • kotihoitoon
 • vanhusten päivätoimintaan
 • omaishoitajien ja muistisairaiden tuen yksiköihin tai yhdistyksiin
 • vanhustyöhön kotihoitoon ja sitä tukeviin palveluihin
 • palveluasumista tai kuntoutusta tuottaviin yhteisöihin
 • tehostettuun palveluasumiseen
 • laitoshoitoa tuottaviin yksiköihin.

Lisäksi sinulla on mahdollisuus suunnata myös järjestöihin ohjaus- ja neuvontatyöhön, kehittämisprojekteihin tai ikääntyvien terveyttä edistäviin vapaa-aikapalveluihin. 

Voit myös suunnata järjestöihin ohjaus- ja neuvontatyöhön, kehittämisprojekteihin tai ikääntyvien terveyttä edistäviin vapaa-aikapalveluihin.

Geronomin tehtävänimikkeitä ovat

 • palveluohjaaja
 • kotihoidon ohjaaja
 • palvelu- tai hoivakodin lähiesimies
 • muistikoordinaattori
 • päiväkeskuksen ohjaaja
 • projektityöntekijä
 • projektikoordinaattori
 • projektipäällikkö
 • vanhustyön suunnittelija
 • vanhuspalveluvastaava
 • vanhustyön johtaja

Valvira myöntää oikeuden harjoittaa geronomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilöille, jotka ovat suorittaneet alalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa. 

5 hyvää syytä opiskella geronomiksi

 1. Kaikki ikääntyvät, joten teet myös omaa tulevaisuuttasi.
 2. Voit työskennellä monissa eri paikoissa ja tehtävissä: kunnalla, yksityisellä tai omassa yrityksessä muistikoordinaattorina, palveluohjaajana, toiminnanjohtajana, tiiminvetäjänä, palveluesimiehenä…
 3. Geronomin työ on enemmän ennaltaehkäisevää ja ohjauksellista sekä vähemmän fyysistä kuin lähihoitajan tai sairaanhoitajan työ.
 4. Mummot ja papat!
 5. Geronomi on hieno tulevaisuuden ammatti. Töitä riittää.

Geronomina kykenen vaikuttamaan ikääntyvien fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Suuret ikäluokat ovat ikääntymässä, joten työnäkymät ovat erittäin myönteiset.

Geronomi kolmesta näkökulmasta

Liikuntapainotteisuus herätti kiinnostuksen geronomiopintoihin

"Koulutuksen liikuntapainotteisuus herätti kiinnostukseni. Koulutuksessa keskitytään sairauksien ja vaivojen ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liikunnan avulla. Tarkastelemme ikääntymistä ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti ja pohdimme, miten liikunnalla saadaan lisää aktiivisia ja hyvinvoivia vuosia suomalaisille. Koulutus antaa monipuolisen kuvan vanhustyöstä sosiaali- ja terveysalalla."
- Annika Valsti, geronomi (AMK)

Lue Annikan haastattelu

”Ei ole olemassa yhtenäistä vanhusten joukkoa, joten geronomeiksikin tarvitaan erilaisia ihmisiä”

"Geronomikoulutuksessa on suoraan lukiosta tulleita, sotealan tutkinnon suorittaneita osaamistaan täydentäviä ja myös alanvaihtajia. Mukaan on mahtunut esimerkiksi opettajia, hoitajia, merkonomi, sähköasentaja, merikapteeni, viihdetaiteilija, pappi, paperimies ja metsäinsinööri. Erilaisista taustoista on tullut erilaisia geronomiksi hyvin sopivia tyyppejä."
- Sari Ranta, yliopettaja

Lue Sarin haastattelu

Geronomi ymmärtää ikääntyneen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen

Tärkeänä ominaisuutena geronomilla pidän kykyä kohdata toinen ihminen kokonaisvaltaisena henkilönä, oli se toinen henkilö sitten työtoveri, hoidettava potilas tai avustettava asiakas. Tarvitaan kykyä kuunnella ja kohdata aidosti toinen ihminen muistaen, että meillä jokaisella on omat yksilölliset toiveet ja tarpeet.
- Geronomi (AMK) Anna-Kaisa Husu, palvelutaloesimies

Lue Anna-Kaisan haastattelu

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu Kouvolan kampukseen

Savonlinnan kampus

Lue lisää
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopiskelijana suoritetut opinnot antavat oikeuden hakea tutkinto-opiskelupaikkaa Xamkissa. Polkuopinnot eivät kuitenkaan automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa.

Lue lisää polku-opinnoista ja niihin ilmoittautumisesta

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Merja Laitoniemi
puh. 044 702 8400
merja.laitoniemi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610