Geronomi (AMK)

Haluaisitko työskennellä ihmisten kanssa? Haluaisitko yhdistää työssäsi sekä terveys- ja sosiaalialan että liikunnan osaamista?

Geronomikoulutus sopii hyvin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sekä terveysalasta että sosiaalialasta ja joita innostaa myös liikunta. Geronomikoulutus yhdistää nämä alat.

Hae kevään 2025 yhteishaussa!

Kevään yhteishaku on 11.3.-25.3.2025.

Monimuoto-opiskelu

Kouvola

Aloituspaikat: 35 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Geronomi (AMK)

Geronomi on sosiaali- ja terveysalan vanhustyön asiantuntija

Geronomi (AMK) -koulutuksesta valmistut seniori- ja vanhustyön monialaiseksi asiantuntijaksi ja hyvän vanhenemisen edistäjäksi.

Koulutuksessa painottuvat ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden tukeminen ja terveyden edistäminen.

Geronomina osaamisesi perustuu koulutuksen aikana hankittuun gerontologiseen osaamiseen ja ikääntymisosaamiseen.

Lisäksi opit soveltamaan ja kehittämään vanhustyön erilaisia terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmiä, kuten liikunnan työmenetelmiä.

Geronomina voit toimia ikääntyvien ja vanhusten palveluiden suunnittelijana, kehittäjänä, koordinoijana ja toteuttajana sekä palveluiden itsenäisenä tuottajana.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Edistämään ikääntyneiden kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia

 • vanhustyö
 • vanhustyön asiantuntija
 • liikunta
 • seniorityö
 • ikääntyminen
 • hyvinvoinnin edistäminen
 • toimintakyvyn edistäminen
 • terveyden edistäminen
 • sosiaali- ja terveysala

Miksi kannattaa opiskella geronomiksi Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Koulutus rakentuu ydinosaamisesta (180 opintopistettä, op) ja täydentävästä osaamisesta (30 op).

Ydinosaaminen koostuu

 • kieli- ja viestintäopinnoista (15 op)
 • vanhustyön ammatillisista aineopinnoista (95 op)
 • ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta (55 op) sekä
 • opinnäytetyöstä (15 op).

Täydentävät opinnot koostuvat valinnaisista opinnoista (15 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (15 op).

Koulutus rakentuu seuraavista osaamiskokonaisuuksista:

 • Opinto- ja uraohjaus sekä kieli- ja viestintäopinnot
 • Gerontologinen osaaminen
 • Eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen vanhustyössä
 • Toimintakyvyn, voimavarojen ja terveyden edistäminen vanhustyössä
 • Liikunta ja yhteistyöosaaminen                              
 • Ammattitaitoa edistävä harjoittelu  
 • Opinnäytetyö
 • Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 
 • Asiakas- ja palveluohjaus                                       
 • Vapaasti valittavat opinnot.

Lue opiskelijatarinoita

Kolme geronomiopiskelijaa pöydän ääressä yhdessä geronomin työssä käytettävien robottien, hylkeen ja ihmismäisen robotin, kanssa.

Suorita vanhustyön koulutus monimuoto-opintoina!  

Koulutuksen toteutus

Geronomikoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Siihen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, itsenäisiä tai pienryhmätehtäviä, projektitehtäviä, työharjoittelua oppimispäiväkirjoineen sekä ryhmäreflektiotapaamisia.

Lähiopetus koostuu luennoista, workshopeista, demonstraatioista sekä reflektioista ja toteutuu työjärjestyksen mukaisesti. Opintojaksoilla oppimistehtävinä käytetään esimerkiksi erilaisia esseitä, referaatteja, työraportteja, postereita ja tenttejä. Opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta ja kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan.

Lähiopetusta on eniten ensimmäisenä opiskeluvuonna, ja se toteutuu sekä päivä- että iltaopetuksena. Lähiopetusta on keskimäärin koko koulutuksen ajalta laskettuna viisi päivää kuukaudessa, ensimmäisenä opiskeluvuonna kuitenkin enemmän.

Lähiopinnot järjestetään Kouvolan kampuksella. Liikunnan lähiopiskelu järjestetään yhteistyössä Kolmen kampuksen urheiluopiston kanssa Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa, noin 50 kilometrin päässä Kouvolasta.

Suunnitelman mukaisissa opinnoissa yhden lukuvuoden opinnot ovat 60 opintopisteen laajuiset, jolloin kokonaisopiskeluaika on 3,5 vuotta.

Kokopäivätyöskentelyä edellyttäviä harjoittelujaksoja erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä sisältyy lukukauteen 3–6 työviikkoa. Määrä vaihtelee opintojen eri vaiheissa.

Uramahdollisuudet

Geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneena voit työllistyä julkiselle tai yksityiselle sektorille esimerkiksi

 • vanhustenneuvolaan
 • palvelukeskukseen
 • hoivayksikköön
 • vanhainkotiin
 • kotihoitoon
 • vanhusten päivätoimintaan
 • omaishoitajien ja muistisairaiden tuen yksiköihin tai yhdistyksiin
 • vanhustyöhön kotihoitoon ja sitä tukeviin palveluihin
 • palveluasumista tai kuntoutusta tuottaviin yhteisöihin
 • tehostettuun palveluasumiseen
 • laitoshoitoa tuottaviin yksiköihin.

Lisäksi sinulla on mahdollisuus suunnata myös järjestöihin ohjaus- ja neuvontatyöhön, kehittämisprojekteihin tai ikääntyvien terveyttä edistäviin vapaa-aikapalveluihin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla muun muassa

 • asiakas- ja palveluohjaaja
 • kotihoidon ohjaaja
 • palvelu- tai hoivakodin lähiesimies
 • muistikoordinaattori
 • päiväkeskuksen ohjaaja
 • projektityöntekijä
 • projektikoordinaattori
 • projektipäällikkö
 • vanhustyön suunnittelija
 • vanhuspalveluvastaava
 • vanhustyön johtaja

Valvira myöntää oikeuden harjoittaa geronomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilöille, jotka ovat suorittaneet alalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358447028400
Sähköposti
Merja.Laitoniemi@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koul.yks
Merja Laitoniemi
Lehtori
+358447028400
Merja.Laitoniemi@xamk.fi

Kuinka voisimme palvella?

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella:

Etsitkö henkilöitä?