Kaki nuorta miestä laivan konehuoneessa.

Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka

Insinööri (AMK)

Kouluttaudu nykyaikaisen aluksen tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen.

Merenkulun insinööriopinnoissa tutustut laivan koneistoihin ja järjestelmiin sekä kone-, sähkö- ja automaatiotekniikkaan.

Hae syksyn yhteishaussa!

Syksyn yhteishaku on 28.8.-11.9.2024.

Päiväopiskelu

Kotka

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 4,5 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Päiväopiskelu (vahtikonemestareille)

Kotka

Aloituspaikat: 15 Opintojen kesto: 2 vuotta Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Insinööri (AMK)

Huomioithan syksyn 2024 yhteishaussa olevassa vahtikonemestarista merenkulun insinööriksi (AMK) -koulutuksen pohjakoulutusvaatimukset.

Pohjakoulutus: vahtikonemestarin koulutus ja pätevyyskirja tai konemestarin opintosuunnan tutkinto ja voimassa oleva vähintään vahtikonemestarin pätevyyskirja. Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan huomioida myös muu soveltuva tutkinto.

Merenkulkijaksi maailmanlaajuisen meriliikenteeseen

Merenkulun insinööriopinnoissa teoriaopintoja sovellat käytäntöön simulaatioharjoituksissa sekä koulualuksella ja kauppalaivoilla suoritettavissa tehtävissä. Teoriaosaamistasi täydentävät tiedot aluksen huolto- ja kunnossapitomenetelmistä, laivan rakenteista sekä merimiestaidot, joihin sisältyvät laajat ensiapu-, turvallisuus- ja hätätilannevalmiudet.  

Harjoittelut sinulla on mahdollisuus suorittaa kansainvälisillä merireiteillä. Voit myös hankkia maavoimalaitospätevyyden valitsemalla opintoja energiatekniikan koulutuksesta tai laajentaa osaamistasi muilla tekniikan, merenkulun ja logistiikan opinnoilla.  

Tärkeä osa merenkulun insinööritutkintoa ovat laajat kieliopinnot ja hyvät kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Merenkulkijana hyvää kielitaitoa, erityisesti englannin kielen taitoa, edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät säädökset, tekniset asiakirjat sekä käyttö- ja huolto-ohjekirjat.  

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Merityö vaatii pitkäjänteisyyttä, mutta on palkitsevaa!

Merenkulun insinöörikoulutuksen vahvuuksia ovat johtamiseen, turvallisuuteen ja korkean automaatiotason alusten käyttötekniikkaan liittyvä asiantuntijaosaaminen sekä laadukkaat oppimisympäristöt. Erikoisosaamisalojamme ovat myös meriympäristönsuojelu sekä meriturvallisuus.

Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun, kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut, koko maata palveleva toimija. Opetus toteutetaan kansainvälisessä toimintaympäristössä, yhteistyössä alueen ja alan tutkimus- ja kehitysyhteisöjen, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. 

Opintojesi aikana kehität asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa. Opinnoissasi voit olla mukana monissa työelämäläheisissä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle.  

Laajenna vahtikonemestarin koulutuksesi merenkulun insinööri (AMK) -tutkinnoksi

Koulutus on tarkoitettu jo vahtikonemestarin koulutuksen suorittaneille, jotka haluavat suorittaa merenkulun insinööri (AMK) –tutkinnon. Koulutuksen suunniteltu kesto on kaksi vuotta ja opinnot ovat päiväopintoja.  

Koulutuksen voi suorittaa kahdessa vuodessa, kun opiskelet tavoitteellisesti ja lukujärjestyksen mukaan. Opinnot ovat päiväopintoja, joten opetusta järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti koko lukuvuoden ajan. Tämä tarkoittaa, että suurimmassa osassa opintojaksoja on läsnäolovelvoite, osallistumista edellyttäviä alus- tai yritysvierailuja sekä yksilöharjoitus- tai ryhmätehtäviä.  On suositeltavaa ottaa opintovapaata opintoja varten.

Osan opinnoista voit suorittaa joustavammin oman elämäntilanteesi mukaan. Tästä sovitaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa, joka tehdään kanssasi opintojen alussa. Voit siis nopeuttaa tai tehdä opintoja hitaammalla tahdilla, erikseen sopimalla.

Pääsääntöisesti opetus toteutetaan Xamkin Kotkan kampuksella, mutta opetusta voidaan järjestää myös verkko-opintoina, erillisissä simulaattorioppimisympäristöissä tai muiden koulutusorganisaatioiden, korkeakoulujen tai yritysten tiloissa.

Merenkulun insinööriopintojen rakenne (yhteensä 270 op), kun sinulla on vahtikonemestarin koulutus ja pätevyyskirja: 

 • perusopinnot 42 op 
 • ammattiopinnot 49,5 op  
 • hyväksiluettavat ammattiopinnot vahtikonemestarin tutkinnon perusteella 47,5 op 
 • simulaattoriopetus 3 op 
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op  
 • hyväksiluettava ohjattu harjoittelu 108 op  
 • opinnäytetyö 15 op

Lisäksi on mahdollisuus suorittaa kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot 15 op (tutkinnon ylittäviä opintoja).

5 hyvää syytä suorittaa laivatekniikan insinööri (AMK) -tutkinto

 1. Mahdollistaa työuralla etenemisen ja paremman ansiotason.
 2. Mahdollisuus saada ylimmät konepäällystön pätevyyskirjat.
 3. Merenkulkualalla pula merenkulun insinööreistä, joilla on päällystön ylimmät pätevyyskirjat ja työkokemusta.
 4. Opintojen aikana mahdollisuus suorittaa kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot, monipuolistaen työmahdollisuuksia myös maaorganisaatioihin.
 5. Kilpailuasemasi työmarkkinoilla paranee.

Lisätietoja opintojen sisällöstä, pohjakoulutusvaatimuksista ja hakemisesta löytyy opintopolku.fi -palvelusta.

Hakuaika 28.8.-11.9.2024

 • konemestari 
 • konepäällikkö
 • laivainsinööri
 • laivatekniikka
 • merenkulku 
 •  merimies 
 •  vahtikonemestari 

Miksi kannattaa opiskella laivatekniikan insinööriksi Xamkissa?

.

.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 270 opintopistettä (op)  

Merenkulun insinööriopintojen rakenne:  

 • perusopinnot 36 op  
 • ammattiopinnot 106 op  
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op  
 • ohjattu harjoittelu 108 op  
 • opinnäytetyö 15 op  

Merenkulun insinöörikoulutus jakautuu kolmeen eri tasoon: support-, operational- ja management-tasoihin. Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön tehtävissä miehistötasolla. Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä, ja Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä.  

Opinnot sisältävät käytännönläheisiä harjoituksia. Esimerkiksi henkilökohtaista pelastautumista, pelastusveneiden käyttöä ja hätätilanteissa toimimista harjoitellaan näihin erikseen suunnitelluissa simulaatiotiloissa. Palontorjuntaa, savusukellusta ja sammutusryhmän johtamista harjoitellaan aitoja tilanteita simuloiden.   

Opintoihin kuuluvat ohjatut harjoittelut aloitetaan jo ensimmäisenä vuonna koululaiva Merikarhulla. Koululaivan autenttisessa oppimisympäristössä ja harjoitustilanteissa luodaan vahva perusosaaminen harjoitteluun erilaisilla kauppa-aluksilla maailmanlaajuisessa meriliikenteessä. 

Laajat kieliopinnot ja hyvät kommunikaatiotaidot ovat tärkeä osa koulutusta: kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät asiat muun muassa  

 • säädökset  
 • tekniset asiakirjat  
 • käyttö- ja huolto-ohjekirjat.  

Ensimmäisenä vuotena suoritat perustason turvallisuuskoulutuksen ja miehistötason opinnot saadaksesi valmiudet ohjattuun laivaharjoitteluun. Toisen ja osittain kolmannen vuoden aikana suoritat vahtikonemestarin pätevyyteen oikeuttavat teoreettiset opinnot. Osa kolmannesta vuodesta ja viimeinen vuosi koostuvat pääosin merenkulun johtamistason opinnoista sekä opinnäytetyöstä.  

Lisäksi tutkinnon ylittävinä opintoina suoritettavat maavoimalaitosten käytönvalvojan opinnot mahdollistavat toimimisen maavoimalaitoksissa. Merenkulun insinöörin opinnot kestävät yhteensä 4,5 vuotta.  

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI) pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa. TKI:n ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin. 

Terveydelliset vaatimukset merenkulun opiskelijoille

Merenkulkualan opintoihin hakeutuvan henkilön terveydentila ja toimintakyky arvioidaan alan säädöksissä esitettyjen terveydentilavaatimusten mukaisesti. 

Merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Lääkärintodistus

(Huom! tämä ei koske vahtiperämiehille suunnattua koulutusta.)

Hyväksytyksi tulleen hakijan on toimitettava merimiesterveyskeskuksen antama lääkärintodistus ammattikorkeakoululle ammattikorkeakoulun antaman ohjeistuksen mukaan. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi, että:

 • henkilön näkö- ja kuulokyky sekä värinäkö ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset
 • henkilö on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään soveltuva aiottuun tehtävään eikä hänellä ole sellaista vammaa tai sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa hänen työtään
 • henkilö ei sairasta tautia, jonka voidaan olettaa pahenevan työssä tai vaarantavan muiden aluksella olevien terveyden taikka merenkulun turvallisuuden

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, mikäli lääkärintodistusta ei toimiteta annetussa määräajassa tai hakijaa ei lääkärintodistuksen perusteella voida pitää merenkulkualan koulutukseen soveltuvana.

Opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua laivalla!  

Merenkulun insinööriopinnot ovat päiväopintoja ja ne sisältävät teoriaopintoja, käytännön harjoituksia ja simulaattorissa suoritettavia harjoituksia. Opetus on pääasiassa Xamkin Kotkan uudella kampuksella.

Perinteisen luokkatilaopetuksen lisäksi koulutuksessa hyödynnetään tehokkaasti kampuksen erilaisia oppimisympäristöjä. Käytännön harjoituksia tehdään esimerkiksi modernilla ja Suomen uusimmalla simulaattorikeskuksella konehuonesimulaattoreita hyödyntäen sekä kone- ja sähkölaboratorioissa.

Koulutuksen toteutus

Monipuolisissa konehuonesimulaattoreissa pääset tutustumaan uusimpiin moottori- ja valvontateknologioihin sekä harjoittelemaan turvallista toimintaa ja johtamista poikkeavissa olosuhteissa. Kone- ja sähkölaboratorioissa harjoittelet huolto- ja kunnossapitotöitä oikeilla laitteilla ja järjestelmillä.  

Tämän lisäksi opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua laivalla ja mahdollisesti maaorganisaatioissa. Pääset toteuttamaan ja harjoittelemaan perusteiden hallintaa koululaivalla, simulaattoriympäristössä ja harjoittelujaksoilla kauppa-aluksilla.  

Opinnot sisältävät useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää, josta korkeintaan puolet voi olla maapuolella tehtyä harjoittelua.  

Merenkulun simulaattorikeskus Kotkan uudelle kampukselle

Xamk ja Ekami hankkivat merkittävän merenkulun simulaatioympäristön Wärtsilä Voyagelta

Simulaatioympäristö sijoittuu Xamkin uudelle kampukselle Kotkan Kantasatamaan, johon myös osa Ekamin merenkulun koulutuksesta tulee siirtymään. Uusi kampus otetaan käyttöön syksyllä 2024.

Oppimisympäristöstä tulee Pohjois-Euroopan monipuolisin ja suurimpien joukkoon kuuluva merenkulun simulaattorikeskus.

Opiskelijoille simulaatioympäristö tarjoaa mahdollisuuden kehittää käytännön taitoja ja valmistautua vaativiin merenkulkutehtäviin turvallisesti. Monia kriittisiä toimenpiteitä ei voi turvallisesti harjoitella oikealla aluksella, joten teknisten perustaitojen omaksumisen lisäksi monipuolinen ja erittäin realistisesti toimiva simulaatioympäristö lisää alusturvallisuutta merkittävästi.

Lue opiskelijatarinoita ja artikkeleita

Uramahdollisuudet

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle osaavassa ja taitavassa laivayhteisössä.   

Insinöörikoulutuksessa saat valmiudet konepäällystön johtotehtäviin eli vahtikonemestarin, konemestarin ja ylikonemestarin toimiin rajoittamattomassa liikenteessä. Insinööriksi valmistuttuasi voit sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyypeille esimerkiksi rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille.   

Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, on muun muassa projektipäälliköiden, konetarkastajien sekä teknillisten johtajien tehtäviä. Maavoimalaitospätevyyden hankkiessasi voit sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin. 

Merenkulun insinööritutkinnon suorittaneena voit työskennellä sekä maalla että merellä.

Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt ammattikorkeakoulutasoiset opinnot ja ohjattu harjoittelu. Merenkulun koulutuksella on yleissopimuksen mukainen laatujärjestelmä.  

Koulutuksen aikana on mahdollisuus hankkita vahtikonemestrin pätevyyskirja. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vahtikonemestarinkirjan saamisen edellytyksenä on muun muassa vähintään 18 vuoden ikä, säännösten mukainen koulutus ja siihen liittyvä työharjoittelu.  

Lue lisää vahtikonemestarin pätevyydestä Traficomin sivulta.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • tekninen johtaja
 • konetarkastaja
 • projektipäällikkö (muu tekninen ala)
 • konepäällikkö
 • konemestari (laiva)
 • ylikonemestari

Meriala on tulevaisuutta!

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Ihmisiä juomassa kahvia pöydän ympärillä Cafe Alfassa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358447028777
Sähköposti
Joni.Hietakangas@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö
Joni Hietakangas
Lehtori
+358447028777
Joni.Hietakangas@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: