Päiväopiskelu

 • Opiskelupaikka: Kotka
 • Opintojen kesto: 4,5 vuotta
 • Aloituspaikat 25
 • Seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • Tutkintonimike: insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka
 • Pohjakoulutus: yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus

Päiväopiskelu

 • Opiskelupaikka: Kotka
 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Aloituspaikat 15
 • Seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • Tutkintonimike: insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka
 • Pohjakoulutus: vahtikonemestarin koulutus ja pätevyyskirja tai konemestarin opintosuunnan tutkinto ja voimassa oleva vähintään vahtikonemestarin pätevyyskirja. Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan huomioida myös muu soveltuva tutkinto.

Merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen

Kouluttaudu nykyaikaisen aluksen tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen.

Merenkulun insinööriopinnoissa tutustut laivan koneistoihin ja järjestelmiin sekä kone-, sähkö- ja automaatiotekniikkaan. Teoriaopintoja sovellat käytäntöön simulaatioharjoituksissa sekä koulualuksella ja kauppalaivoilla suoritettavissa tehtävissä. Teoriaosaamistasi täydentävät tiedot aluksen huolto- ja kunnossapitomenetelmistä, laivan rakenteista sekä merimiestaidot, joihin sisältyvät laajat ensiapu-, turvallisuus- ja hätätilannevalmiudet.  

Harjoittelut sinulla on mahdollisuus suorittaa kansainvälisillä merireiteillä. Voit myös hankkia maavoimalaitospätevyyden valitsemalla opintoja energiatekniikan koulutuksesta tai laajentaa osaamistasi muilla tekniikan, merenkulun ja logistiikan opinnoilla.  

Perinteisen luokkatilaopetuksen lisäksi merenkulun insinöörin koulutuksessa hyödynnetään tehokkaasti erilaisia oppimisympäristöjä.  Käytännön harjoituksia tehdään esimerkiksi simulaattorikeskuksella konehuonesimulaattoreita hyödyntäen sekä kone- ja sähkölaboratorioissa.

Monipuolisissa konehuonesimulaattoreissa pääset tutustumaan uusimpiin moottori- ja valvontateknologioihin sekä harjoittelemaan turvallista toimintaa ja johtamista poikkeavissa olosuhteissa. Kone- ja sähkölaboratorioissa harjoittelet huolto- ja kunnossapitotöitä oikeilla laitteilla ja järjestelmillä.   

Merenkulun insinöörikoulutuksen vahvuuksia ovat johtamiseen, turvallisuuteen ja korkean automaatiotason alusten käyttötekniikkaan liittyvä asiantuntijaosaaminen sekä laadukkaat oppimisympäristöt. Erikoisosaamisalojamme ovat myös meriympäristönsuojelu sekä meriturvallisuus.

Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun, kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut, koko maata palveleva toimija. Opetus toteutetaan kansainvälisessä toimintaympäristössä, yhteistyössä alueen ja alan tutkimus- ja kehitysyhteisöjen, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. 

Opintojesi aikana kehität asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa. Opinnoissasi voit olla mukana monissa työelämäläheisissä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle.  

Tärkeä osa merenkulun insinööritutkintoa ovat laajat kieliopinnot ja hyvät kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Merenkulkijana hyvää kielitaitoa, erityisesti englannin kielen taitoa, edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät säädökset, tekniset asiakirjat sekä käyttö- ja huolto-ohjekirjat.  

konemestari | konepäällikkö | laivainsinööri | laivatekniikka | merenkulku | merimies | vahtikonemestari |

Terveydelliset vaatimukset merenkulun opiskelijoille

Merenkulkualan opintoihin hakeutuvan henkilön terveydentila ja toimintakyky arvioidaan alan säädöksissä esitettyjen terveydentilavaatimusten mukaisesti. 

Merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin:

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

Lääkärintodistus

Hyväksytyksi tulleen hakijan on toimitettava merimiesterveyskeskuksen antama lääkärintodistus ammattikorkeakoululle ammattikorkeakoulun antaman ohjeistuksen mukaan. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi, että:

 • henkilön näkö- ja kuulokyky sekä värinäkö ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset
 • henkilö on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään soveltuva aiottuun tehtävään eikä hänellä ole sellaista vammaa tai sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa hänen työtään
 • henkilö ei sairasta tautia, jonka voidaan olettaa pahenevan työssä tai vaarantavan muiden aluksella olevien terveyden taikka merenkulun turvallisuuden

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, mikäli lääkärintodistusta ei toimiteta annetussa määräajassa tai hakijaa ei lääkärintodistuksen perusteella voida pitää merenkulkualan koulutukseen soveltuvana.

Lue lisää tietoa laivaväen lääkärintarkastuksesta.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 270 opintopistettä (op) 

Merenkulun insinööriopintojen rakenne:  

 • perusopinnot 36 op 
 • ammattiopinnot 106 op 
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op 
 • ohjattu harjoittelu 108 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Merenkulun insinöörikoulutus jakautuu kolmeen eri tasoon: support-, operational- ja management-tasoihin. Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön tehtävissä miehistötasolla. Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä, ja Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä.  

Laajat kieliopinnot ja hyvät kommunikaatiotaidot ovat tärkeä osa koulutusta: kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät asiat muun muassa  

 • säädökset 
 • tekniset asiakirjat 
 • käyttö- ja huolto-ohjekirjat. 

Opinnot sisältävät käytännönläheisiä harjoituksia. Esimerkiksi henkilökohtaista pelastautumista, pelastusveneiden käyttöä ja hätätilanteissa toimimista harjoitellaan näihin erikseen suunnitelluissa simulaatiotiloissa. Palontorjuntaa, savusukellusta ja sammutusryhmän johtamista harjoitellaan aitoja tilanteita simuloiden.   

Opintoihin kuuluvat ohjatut harjoittelut aloitetaan jo ensimmäisenä vuonna koululaiva Merikarhulla. Koululaivan autenttisessa oppimisympäristössä ja harjoitustilanteissa luodaan vahva perusosaaminen harjoitteluun erilaisilla kauppa-aluksilla maailmanlaajuisessa meriliikenteessä. 

Ensimmäisenä vuotena suoritat perustason turvallisuuskoulutuksen ja miehistötason opinnot saadaksesi valmiudet ohjattuun laivaharjoitteluun. Toisen ja osittain kolmannen vuoden aikana suoritat vahtikonemestarin pätevyyteen oikeuttavat teoreettiset opinnot. Osa kolmannesta vuodesta ja viimeinen vuosi koostuvat pääosin merenkulun johtamistason opinnoista sekä opinnäytetyöstä.  

Lisäksi tutkinnon ylittävinä opintoina suoritettavat maavoimalaitosten käytönvalvojan opinnot mahdollistavat toimimisen maavoimalaitoksissa. Merenkulun insinöörin opinnot kestävät yhteensä 4,5 vuotta.  

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI) pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa. TKI:n ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin. 

Opintojen toteutus

Merenkulun insinööriopinnot toteutetaan päiväopintoina, ja ne sisältävät teoriaopintoja, käytännön harjoituksia ja simulaattorissa suoritettavia harjoituksia. Tämän lisäksi opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua laivalla ja mahdollisesti maaorganisaatioissa. Saat opiskeltaviin asioihin perusteet teoriaopintojen aikana. Pääset toteuttamaan ja harjoittelemaan perusteiden hallintaa koululaivalla, simulaattoriympäristössä ja harjoittelujaksoilla kauppa-aluksilla.   

Opetus on pääasiassa Xamkin Kotkan kampuksella. Opinnot sisältävät useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää, josta korkeintaan puolet voi olla maapuolella tehtyä harjoittelua.   

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Syksyllä opiskelu alkaa uudella kampuksella!

Kotkan Kantasatamaan, aivan keskustan tuntumaan valmistuu parhaillaan uusi kampus, jossa uudet ja jatkavat opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2024. Uusi valoisa ja avara kampus tarjoaa moderneja tapoja opettaa ja opiskella, esimerkiksi erilaisia simulaatioympäristöjä ja erilaisia laboratorioita.

Lue lisää uudesta kampuksesta!

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opinto-oppaasta

Valintaperusteet / yhteishaku

Xamkissa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia monin eri tavoin ja palveluin.

Lue lisää yhteishaun valintaperusteista

Valintaperusteet / erillishaku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää erillishaun valintaperusteista

Uramahdollisuudet

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle osaavassa ja taitavassa laivayhteisössä.   

Koulutuksessa saat valmiudet konepäällystön johtotehtäviin eli vahtikonemestarin, konemestarin ja ylikonemestarin toimiin rajoittamattomassa liikenteessä. Insinööriksi valmistuttuasi voit sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyypeille esimerkiksi rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille.   

Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, on muun muassa projektipäälliköiden, konetarkastajien sekä teknillisten johtajien tehtäviä. Maavoimalaitospätevyyden hankkiessasi voit sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin.  

Merenkulun insinööritutkinnon suorittaneena voit työskennellä sekä maalla että merellä.

Meriala on tulevaisuutta! Lue lisää.

 

Koulutus tähtää merenkulun insinööritutkintoon ja koulutuksen aikana hankittavaan vahtikonemestarin pätevyyskirjaan.  

Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt ammattikorkeakoulutasoiset opinnot ja ohjattu harjoittelu. Merenkulun koulutuksella on yleissopimuksen mukainen laatujärjestelmä.  

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vahtikonemestarinkirjan saamisen edellytyksenä on muun muassa vähintään 18 vuoden ikä, säännösten mukainen koulutus ja siihen liittyvä työharjoittelu.  

Lue lisää vahtikonemestarin pätevyydestä Traficomin sivulta.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • tekninen johtaja
 • konetarkastaja
 • projektipäällikkö (muu tekninen ala)
 • konepäällikkö
 • konemestari (laiva)
 • ylikonemestari

Merenkulun simulaattorikeskus Kotkan uudelle kampukselle

Xamk ja Ekami hankkivat merkittävän merenkulun simulaatioympäristön Wärtsilä Voyagelta

Simulaatioympäristö sijoittuu Xamkin uudelle kampukselle Kotkan Kantasatamaan, johon myös osa Ekamin merenkulun koulutuksesta tulee siirtymään. Uusi kampus otetaan käyttöön syksyllä 2024.

Oppimisympäristöstä tulee Pohjois-Euroopan monipuolisin ja suurimpien joukkoon kuuluva merenkulun simulaattorikeskus.

Opiskelijoille simulaatioympäristö tarjoaa mahdollisuuden kehittää käytännön taitoja ja valmistautua vaativiin merenkulkutehtäviin turvallisesti. Monia kriittisiä toimenpiteitä ei voi turvallisesti harjoitella oikealla aluksella, joten teknisten perustaitojen omaksumisen lisäksi monipuolinen ja erittäin realistisesti toimiva simulaatioympäristö lisää alusturvallisuutta merkittävästi.

LUE LISÄÄ SIMULAATIOYMPÄRISTÖSTÄ

Laajenna vahtikonemestarin koulutuksesi merenkulun insinööri (AMK) -tutkinnoksi.

Koulutus on tarkoitettu jo vahtikonemestarin koulutuksen suorittaneille, jotka haluavat suorittaa merenkulun insinööri (AMK) tutkinnon. Koulutuksen suunniteltu kesto on kaksi vuotta ja opinnot ovat päiväopintoja.  

Koulutuksen voi suorittaa kahdessa vuodessa, kun opiskelet tavoitteellisesti ja lukujärjestyksen mukaan. Opinnot ovat päiväopintoja, joten opetusta järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti koko lukuvuoden ajan. Tämä tarkoittaa, että suurimmassa osassa opintojaksoja on läsnäolovelvoite, osallistumista edellyttäviä alus- tai yritysvierailuja sekä yksilöharjoitus- tai ryhmätehtäviä.  On suositeltavaa ottaa opintovapaata opintoja varten.

Osan opinnoista voit suorittaa joustavammin oman elämäntilanteesi mukaan. Tästä sovitaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa, joka tehdään kanssasi opintojen alussa. Voit siis nopeuttaa tai tehdä opintoja hitaammalla tahdilla, erikseen sopimalla.

Pääsääntöisesti opetus toteutetaan Xamkin Kotkan kampuksella, mutta opetusta voidaan järjestää myös verkko-opintoina, erillisissä simulaattorioppimisympäristöissä tai muiden koulutusorganisaatioiden, korkeakoulujen tai yritysten tiloissa.

Merenkulun insinööriopintojen rakenne (yhteensä 270 op), kun sinulla on vahtikonemestarin koulutus ja pätevyyskirja: 

 • perusopinnot 42 op 
 • ammattiopinnot 49,5 op  
 • hyväksiluettavat ammattiopinnot vahtikonemestarin tutkinnon perusteella 47,5 op 
 • simulaattoriopetus 3 op 
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op  
 • hyväksiluettava ohjattu harjoittelu 108 op  
 • opinnäytetyö 15 op

Lisäksi on mahdollisuus suorittaa kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot 15 op (tutkinnon ylittäviä opintoja).

5 hyvää syytä suorittaa laivatekniikan insinööri (AMK) -tutkinto

 1. Mahdollistaa työuralla etenemisen ja paremman ansiotason.
 2. Mahdollisuus saada ylimmät konepäällystön pätevyyskirjat.
 3. Merenkulkualalla pula merenkulun insinööreistä, joilla on päällystön ylimmät pätevyyskirjat ja työkokemusta.
 4. Opintojen aikana mahdollisuus suorittaa kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot, monipuolistaen työmahdollisuuksia myös maaorganisaatioihin.
 5. Kilpailuasemasi työmarkkinoilla paranee.

Lisätietoja opintojen sisällöstä, pohjakoulutusvaatimuksista ja hakemisesta löytyy opintopolku.fi -palvelusta.

LISÄTIETOA OPINTOPOLUSSA

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Kasvokuva nuoresta naisesta.

Paljon harjoittelujaksoja laivoilla

Suosittelen koulutusta niille, jotka ovat kiinnostuneita monenlaisista laitteista ja koneista, ja haluaa perehtyä niiden toimintaperiaatteisiin ja huoltotöihin.

Laivan konehuone on kuin pieni voimalaitos, joka tuottaa itse sähköä eri järjestelmiin, vettä käyttökohteisiin ja työtä laivan potkurijärjestelmään, jotta päästään vesillä eteenpäin.

Lue lisää Lauran laivatekniikan insinööriopinnoista.

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Jatko-opintomahdollisuuksia

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Joni Hietakangas
puh. 044 702 8777
joni.hietakangas@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610