Päiväopiskelu

 • aloituspaikat 25
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4,5 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Sähkövoimatekniikan insinöörinä maailman merille

Opiskele energiatuotanto-, sähkönjakelu-, suurjännite- ja automaatiojärjestelmien asiantuntijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen

Merenkulku on vahvassa tekniikan kehitysnosteessa, kun erilaiset sähkökäytöt lisääntyvät. Esimerkiksi autoista tuttu hybriditekniikka ja muut ilmaston kannalta erittäin tärkeät, fossiilisia polttoaineita säästävät ja laivojen energiatehokkuutta parantavat järjestelmät lisääntyvät jatkuvasti.

Sähkökäyttöjen ohjaus on enenevässä määrin siirtymässä digitaalisiin ohjausjärjestelmiin. Laivojen etädiagnostiikka ja etäohjaukset sekä vaatimukset tietoliikenneverkkojen toimivuudelle ja turvallisuudelle lisääntyvät samalla, kun digitalisaation käyttö muutenkin lisääntyy. Merenkulkuala tarjoaakin kiinnostavia ja monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle. 

Xamkissa on ainoa korkeakoulutasoinen merenkulun sähkövoimatekniikan koulutus Suomessa. Koulutuksessa hankit hyvät tiedot ja taidot merenkulun sähkömestarin ammattiin laivoille ja myös maihin erilaisiin korkeaa osaamista vaativiin sähkö- ja automaatioinsinöörin tehtäviin.

Tutkinto siihen kuuluvine pakollisine harjoitteluineen antaa suoraan pätevyyden laivan sähkömestarin tehtäviin (STCW A-III/6) ja valmiudet korkeimpaan S1-sähköpätevyyteen maissa (kahden vuoden työkokemus).

Merenkulun insinöörin (AMK) sähkövoimatekniikan tutkinnon suoritettuasi voit toimia laivojen sähkömestarina rajoittamattomassa liikenteessä, maissa erilaisissa tuotanto-, kunnossapito – ja asiantuntijatehtävissä sekä S1-sähköpätevyyden saatuasi sähkökäyttöjen päävalvojana tai sähkötöiden johtajana ja käytön johtajan tehtävissä.

automatiikka | digitaalitekniikka | laivan sähkömestari | merenkulkulaitteet | suuret sähköjärjestelmät | sähkökäytöt | sähkötyöturvallisuus |

Terveydelliset vaatimukset merenkulun opiskelijoille

Merenkulkualan opintoihin hakeutuvan henkilön terveydentila ja toimintakyky arvioidaan alan säädöksissä esitettyjen terveydentilavaatimusten mukaisesti. 

Merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin:

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

Lääkärintodistus

Hyväksytyksi tulleen hakijan on toimitettava merimiesterveyskeskuksen antama lääkärintodistus ammattikorkeakoululle ammattikorkeakoulun antaman ohjeistuksen mukaan. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi, että:

 • henkilön näkö- ja kuulokyky sekä värinäkö ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset
 • henkilö on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään soveltuva aiottuun tehtävään eikä hänellä ole sellaista vammaa tai sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa hänen työtään
 • henkilö ei sairasta tautia, jonka voidaan olettaa pahenevan työssä tai vaarantavan muiden aluksella olevien terveyden taikka merenkulun turvallisuuden

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, mikäli lääkärintodistusta ei toimiteta annetussa määräajassa tai hakijaa ei lääkärintodistuksen perusteella voida pitää merenkulkualan koulutukseen soveltuvana.

Lue lisää tietoa laivaväen lääkärintarkastuksesta.

Syksyllä opiskelu alkaa uudella kampuksella!

Kotkan Kantasatamaan, aivan keskustan tuntumaan valmistuu parhaillaan uusi kampus, jossa uudet ja jatkavat opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2024. Uusi valoisa ja avara kampus tarjoaa moderneja tapoja opettaa ja opiskella, esimerkiksi erilaisia simulaatioympäristöjä ja erilaisia laboratorioita.

Lue lisää uudesta kampuksesta!

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 270 opintopistettä (op) 

Merenkulun sähkövoimatekniikan insinööriopintojen rakenne koostuu seuraavista kokonaisuuksista:  

 • perusopinnot 42 op  
 • ammattiopinnot 100 op  
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op  
 • ohjattu harjoittelu 108 op  
 • opinnäytetyö 15 op  

Koulutus jakautuu kolmeen eri tasoon: Support- ja Operational-tasoihin sekä S1-sähköpätevyyteen vaadittaviin opintoihin. Support-tason opinnoissa saat valmiudet toimia aluksen koneosastolla käytännön miehistötehtävissä. Operational-tason ja S1:n opinnot valmistavat sinut työskentelemään laivan sähkömestarina päällystötehtävissä. S1 antaa korkeimman teoreettisen pätevyyden maapuolen sähkökäyttöihin.

Ensimmäisenä vuonna suoritat perustason turvallisuuskoulutuksen sekä miehistötason opinnot koneosastolla saadaksesi perusvalmiudet ohjattuun laivaharjoitteluun ensin vahtimiehenä (kone) ja myöhemmin laivan koneosastolla tai maissa sähköalan harjoitteluun.

Toisen, kolmannen ja neljännen opintovuoden aikana suoritat laivan sähkömestarin pätevyyteen ja maapuolen S1-sähköpätevyyteen oikeuttavat teoreettiset opinnot sekä merenkulun johtamis- ja turvallisuusopintoja. Osa kolmannesta lukuvuodesta ja neljäs, viimeinen vuosi koostuvat pääosin sähkö- ja automaatioalan syventävistä opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Lisäksi tutkinnon ylittävinä opintoina voi suorittaa vahtikonemestarin pätevyyteen tarvittavat, noin 30 opintopisteen teoriaopinnot. 

Kieliopinnot

Tärkeässä osassa merenkulun insinööritutkintoa ovat laajat kieliopinnot sekä hyvät kommunikointitaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät säädökset, tekniset asiakirjat sekä käyttö- ja huolto-ohjekirjat. Englanti on nykyään monien laivanvarustamojen ja meriklusterin yritysten työkieli.

Merenkulun sähkövoimatekniikan opinnot toteutetaan päiväopintoina, jotka sisältävät teoriaopintoja, käytännön harjoituksia ja simulaattorissa suoritettavia harjoituksia. Tämän lisäksi opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua laivalla ja maaorganisaatioissa. Saat opiskeltaviin asioihin hyvät perustiedot, joita pääset toteuttamaan ja harjoittelemaan koululaivalla, simulaattoriympäristössä ja harjoittelujaksoilla kauppa-aluksilla ja maissa. Opetus tapahtuu pääasiassa Xamkin Kotkan kampuksella.

Harjoittelut

Opinnot sisältävät useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää, josta korkeintaan puolet voi olla maapuolella tehtyä harjoittelua. 

Teoriaopinnot yhdistetään mahdollisimman kattavasti käytännön taidoiksi ja osaamiseksi laboratorioissa tehtävien harjoituksien sekä koululaivalla, kauppalaivoilla ja maissa suoritettavan harjoittelun avulla. Opintoihin kuuluu pakollisena eräiden merenkulun turvallisuuskurssien suorittaminen.  

Tutkintoon sisältyy 12 kuukautta ohjattua harjoittelua, josta vähintään puolet tulee olla ohjattua laivaharjoittelua ja puolet monipuolista sähkö- ja automaatiotekniikan harjoittelua maissa erilaisissa yrityksissä ja tehtävissä. Harjoittelujaksot syventävät osaamista ja auttavat urasuunnitteluasi, kun näet ja koet erilaisten työtehtävien vaatimuksia ja ominaisuuksia. 

Koululaiva Merikarhu ja laboratoriot

Merenkulun insinöörin tärkeä oppimisympäristö jo aivan opintojen alussa on koululaiva Merikarhu, jota vuokraamme aluksen omistavalta Ekamilta vuotuiseen käyttöömme. Suomalaisista ammattikorkeakouluista vain Xamkissa on tällainen mahdollisuus.

Sähkö- ja automaatiolaboratorion laitteita ja järjestelmiä pyritään käyttämään opetuksessa hyödyksi niin paljon kuin mahdollista, sillä merenkulun insinöörin on itse osattava tehdä käytännön työtehtävät turvallisesti. Kaikessa merenkulun insinöörin opetuksessamme painottuu käytännön tekeminen ja osaaminen. Näitä käytännön tekemistaitoja kartutetaan harjoittelujaksoilla laivoilla ja käytännön työtehtäväharjoitteluilla maissa.

Alexandros teki sen ensimmäisenä!

Merenkulun sähkövoimatekniikan insinöörikoulutus valmistaa töihin niin maa- kuin meripuolellekin”, sanoo ensimmäinen Kotkasta valmistunut merenkulun sähkövoimatekniikan insinööri Alexandros Gallos.

Lue lisää Alexandrosin opinnoista.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Työelämä odottaa sähkövoimatekniikan osaajia

Sähkön käyttö laivoissa lisääntyy vauhdilla ja entistä enemmän laivoja kulkee eteenpäin sähkövoimalla. Sähkövoiman ja sen ympärille syntyvien innovaatioiden avulla on mahdollista kehittää ympäristö- ystävällisempiä aluksia ja vähentää merkittävästi meriliikenteen kasvihuonepäästöjä.

Sähköosaajia tarvitaan enenevässä määrin niin laivoilla kuin alaa palvelevassa teollisuudessakin. On hienoa, että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu panostaa uusien laivasähköosaajien kouluttamiseen.

Aino Okkeri, Henkilöstöjohtaja
ABB Marine & Ports

Telakkateollisuus on kiinnostunut merenkulun sähkövoimatekniikan koulutuksesta valmistuvista insinööreistä, joilla on vahva meren- kulun tausta ja ovat oikeassa elämässä olleet tekemisessä laivojen sähkö- ja automaatijärjestelmien parissa.

Työllistyminen voisi olla mahdollista telakkamme sähkösuunittelu- osastollemme, työnjohtoon, aluevarustelupäälliköksi, käyttöönottoon tekijöiksi/vetäjiksi tai loppuvaiheen varustelun työtehtäviin (tuotannon toimihenkilönä).

Unto Ryynänen, Manager of Design Department
Helsinki Shipyard Oy

Teknologialla on tärkeä rooli Finnlinesin alusten strategisessa suunnittelussa ja olemme toteuttaneet sitä viime vuosina. Laajan kokemuksen omaavat insinöörimme ovat tutkineet teknologioita, jotka tähtäävät kustannustehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen alusten operointiin. Finnlines on käynnistänyt viiden aluksen uudisrakennusprojektit, joista kolme ovat hybridialuksia ja kaksi Superstar-luokan ropax-alusta, joissa tulee olemaan viimeisintä teknologiaa ja automaatiota myös sähkövoiman osalta.Näitä uusia haasteita silmällä pitäen tarvitsemme uudenlaista osaamista ja lisää osaajia laajenevaan joukkoomme.

Tulevaisuuden merityöpaikkoja ajatellen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun panostaminen sähköinsinöörikoulutukseen tulee lisäämään osaajia myös Suomen meriklusteriin ja avaa uusia työmahdollisuuksia tulevaisuuden meriteknologian kehittäjille.

Petri Laitinen, Sea Personnel Coordinator
Finnlines Plc

Royal Caribbean Cruises Ltd on toimittanut risteilyaluksiinsa korkeatasoisia teknologisia innovaatioita jo yli 50 vuotta. Jokainen peräkkäinen alusluokka on yhteistyössä partnereidemme kanssa toteutettu arkkitehtoninen ihme ja laivamme sisältävät uusinta teknologiaa joka mahdollistaa alusten turvallisen operoinnin sekä elämykselliset asiakaskokemukset.

Tuotekehitys jatkuu vahvana myös uusissa laivaprojekteissamme joissa sähkö- ja automaatiotekniikka ovat avaintekijöitä uusien teknologioiden käyttöönotossa ja tulevaisuuden osaajia tarvitaan risteilylaivojen suunnittelussa ja operoinnissa. Tätä kehitystä tukee erinomaisesti Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun päätös panostaa entistä laajemmin ja monipuolisemmin sähköinsinöörien koulutukseen.

Marjo Keiramo
Senior Manager, Business Programs
Newbuilding & Innovation | Royal Caribbean Cruises Limited
www.royalcaribbean.fi

Wärtsilä on kansainvälinen energiantuotannon edelläkävijä sekä merellä että maalla. Kehitämme jatkuvasti uusia ympäristö- ystävällisiä ratkaisuja, jotka paran- tavat kokonaistehokkuutta. Tähän tarvitsemme uusia ammattilaisia.

Alan kehitys ja markkinat vaativat myös osaamista mm. hybriditekniikan ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvissä ratkaisuissa. Osaamista tarvitaan myös installaatioiden etädiagnostiikkaan, -valvontaan,  -operointiin ja tuotekehitykseen. Näillä osa-alueilla näemme uusia mielenkiintoisia työmahdollisuuksia.

Minna Niemi, Wärtsilä student cooperation
Wärtsilä

Xamkin uusi merenkulun sähkövoimatekniikan insinöörikoulutus näyttää hyvältä ja sen painopistealue, sähkövoima- ja automaatiotekniikka, on hyvä tausta erilaisiin telakan sähkösuunnittelun tehtäviin.

MEYER TURUN telakka

Uramahdollisuudet

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle osaavassa ja taitavassa laivayhteisössä.

Sähkövoimatekniikan koulutuksessa saat valmiudet laivan sähkökäyttöjen johtotehtäviin rajoittamattomassa liikenteessä. Valmistuttuasi voit työllistyä maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen eri alustyypeille esimerkiksi rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja –autolautoille. Voit työllistyä erityisesti sellaisille aluksille, joissa on merkittävän suuria sähkökäyttöjä, kuten sähkölaitostyyppisiä energiantuotantojärjestelmiä, korkeajännitteisiä sähkötehon siirtoja tai sähkökäyttöisiä ruoripotkureita.

Sähkömestareita työskentelee risteilyaluksilla, jäänmurtajilla ja muilla, sähköteholtaan suurilla laivoilla sekä kansainvälisissä tehtävissä öljynporauslautoilla. Sähkömestari toimii aluksilla konepäällikön alaisuudessa sähköosaston esimiehenä apunaan sähkömies tai -miehiä. Offshore-puolella on maailmanlaajuisesti lukuisia sähköinsinöörin pätevyyttä edellyttäviä tehtäviä.

Maaorganisaatioissa on tarjolla laaja kirjo tehtäviä sähkövoimatekniikan, sähkötekniikan ja automaatiotekniikan ammattilaisille. Maaorganisaatioissa – kuten laitevalmistajilla, varustamoissa, telakoilla, sähköalan yrityksissä ja energian tuotannossa ­– voit toimia muun muassa projektipäällikkönä, sähkötarkastajana ja teknillisenä asiantuntijana sekä alan johtotehtävissä.

Meriala on tulevaisuutta! Lue lisää.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • tekninen päällikkö tai johtaja
 • sähkötarkastaja
 • asennustarkastaja
 • huoltopäällikkö
 • projektipäällikkö (sähkö- ja automaatioala)
 • sähkömestari (laiva)
 • sähkösuunnittelija (telakat, suunnittelutoimistot, sähköalan insinööritoimistot)
 • sähkötöiden johtaja
 • käytön johtaja

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Haaveena työskentely Norjan öljyteollisuudessa

Sähköistys- ja automaation tarve kasvaa jatkuvasti. Tästä syystä sähköalalla on jatkuva akuutti työvoimapula asiantuntijoista ja ammattitaitoisista asentajista. Lisäksi merikuljetukset ovat lisääntyneet viime vuosina valtavasti.

Xamkin merenkulun sähkövoimatekniikan koulutus mahdollistaa pääsyn myös meriteollisuustoimialalle. Puhun toisena kielenä ruotsia ja siksi olisi jossain vaiheessa mielenkiintoista työskennellä Laivasähkömestarina (Marine Electro Technical Officer) Norjan öljyteollisuudessa.

Hannes Kokkonen, opiskelija, merenkulku, sähkövoimatekniikka

Lue lisää Hanneksen opinnoista.

Merenkulun simulaattorikeskus Kotkan uudelle kampukselle

Xamk ja Ekami hankkivat merkittävän merenkulun simulaatioympäristön Wärtsilä Voyagelta

Simulaatioympäristö sijoittuu Xamkin uudelle kampukselle Kotkan Kantasatamaan, johon myös osa Ekamin merenkulun koulutuksesta tulee siirtymään. Uusi kampus otetaan käyttöön syksyllä 2024.

Oppimisympäristöstä tulee Pohjois-Euroopan monipuolisin ja suurimpien joukkoon kuuluva merenkulun simulaattorikeskus.

Opiskelijoille simulaatioympäristö tarjoaa mahdollisuuden kehittää käytännön taitoja ja valmistautua vaativiin merenkulkutehtäviin turvallisesti. Monia kriittisiä toimenpiteitä ei voi turvallisesti harjoitella oikealla aluksella, joten teknisten perustaitojen omaksumisen lisäksi monipuolinen ja erittäin realistisesti toimiva simulaatioympäristö lisää alusturvallisuutta merkittävästi.

LUE LISÄÄ SIMULAATIOYMPÄRISTÖSTÄ

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää opiskelusta Xamkissa
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijoiden tarinoita

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä kaikki AMK-tutkinnot

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin AMK

Jatko-opintomahdollisuuksia

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Joni Hietakangas
puh. 044 702 8777
joni.hietakangas@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610