Kaksi miestä työskentelee laivan komentisillalla.

Merikapteeni (AMK), merenkulku

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle.

Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on perusvalmiudet aluksen ohjaamiseen sekä käsittely- ja hallintamenetelmiin.     

Hae syksyn yhteishaussa!

Syksyn yhteishaku on 28.8.-11.9.2024.

Päiväopiskelu

Kotka

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 4,5 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Päiväopiskelu (vahtiperämiehille)

Kotka

Aloituspaikat: 15 Opintojen kesto: 2 vuotta Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Merikapteeni (AMK)

Huomioithan syksyn 2024 yhteishaussa olevassa vahtiperämiehestä merikapteeniksi -koulutuksen pohjakoulutusvaatimukset.

Pohjakoulutus: vahtiperämiehen koulutus ja pätevyyskirja. Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan huomioida myös muu soveltuva merenkulkualan tutkinto.

Kapteeniksi kansainvälisille väylille

Merikapteenin osaamisen perustana ovat laitteistojen, lastioperaatioiden sekä navigoinnin ja meteorologian hallinta.  Koulutuksen ydintä ovat laiva- ja merikuljetustekniikka sekä kapteenitason merimies- ja johtamistaidot sekä turvallisuus- ja hätätilannevalmiudet. 

Kieli- ja navigointitaidot sekä meriradioliikenne ovat olennainen osa merikapteenin työkalupakkia: alusten purkaminen ja lastaaminen sekä kansainvälinen kanssakäyminen ulkomaan satamissa ovat alan arkipäivää. Hyvää kielitaitoa edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja viestinnän hoitaminen. Osa ammattiopinnoista toteutetaan englanninkielisenä.  

Xamk tunnetaan säiliöalustoimintojen, meriympäristösuojelun ja alusten käyttötekniikan asiantuntijana. Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun, kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut koko maata palveleva yksikkö.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Merityö vaatii pitkäjänteisyyttä, mutta on palkitsevaa!

Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit toimia aluksilla pätevyyskirjan tason mukaan perämiehenä, yliperämiehenä tai päällikkönä rajoittamattomassa liikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä.

Laajenna vahtiperämiehen koulutuksesi merikapteenin (AMK) -tutkinnoksi

Vahtiperämiehestä Merikapteeniksi –koulutus on tarkoitettu jo vahtiperämiehen koulutuksen suorittaneille ja henkilöille, joilla on pätevyyskirja ja jotka haluavat suorittaa merikapteenin tutkinnon.

Opinnot ovat päiväopintoja, joten opetusta järjestetään ryhmäkohtaisen lukujärjestyksen mukaisesti koko lukuvuoden ajan. Pääsääntöisesti opetus toteutetaan Xamkin Kotkan uudella kampuksella, mutta opetusta voidaan järjestää myös osin verkko-opintoina, erillisissä simulaattorioppimisympäristöissä tai muiden koulutusorganisaatioiden, korkeakoulujen tai yritysten tiloissa.   

Tavoitteellinen suunnitelmamme mukainen opintojen kesto on kaksi vuotta, mutta tarvittaessa voit tehdä henkilökohtaisen opetussuunnitelman, jossa sovitat opintojesi suorittamisen oman elämäntilanteesi mukaan. Opintoja on mahdollisuus nopeuttaa tai tehdä hitaammalla tahdilla suorittamalla opintojaksoja lukujärjestyksen puitteissa. On suositeltavaa ottaa opintovapaata opintoja varten. 

Opetuksessamme hyödynnetään tehokkaasti verkko-oppimisympäristöä. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa myös verkko- tai etäopetuksena. Päiväopintoihin kuitenkin kuuluu opintojaksoja, joissa on läsnäolovelvoite, osallistumista edellyttäviä alus- tai yritysvierailuja sekä yksilöharjoitus- tai ryhmätehtäviä, jotka tulee huomioida omaa suunnitelmaa tehtäessä.  

Merikapteeni-opintojen rakenne (yhteensä 270 opintopistettä), kun sinulla on vahtiperämiehen koulutus ja pätevyyskirja: 

 • perusopinnot 42 op 
 • ammattiopinnot 47,5 op  
 • hyväksiluettavat ammattiopinnot vahtiperämiehen tutkinnon perusteella 50,5 op 
 • simulaattoriopetus 2 op 
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op  
 • hyväksiluettava ohjattu harjoittelu 108 op  
 • opinnäytetyö 15 op

5 hyvää syytä suorittaa merikapteenin (AMK) -tutkinto

 1. Mahdollistaa työuralla etenemisen ja paremman ansiotason.
 2. Mahdollisuus saada ylimmät kansipäällystön pätevyyskirjat.
 3. Avaa mahdollisuuksia myös maapuolen työtehtäviin.
 4. Parantaa työllistymistä kansainvälisiin varustamoihin.
 5. Kilpailuasemasi työmarkkinoilla paranee.

Lisätietoja opintojen sisällöstä, pohjakoulutusvaatimuksista ja hakemisesta löytyy opintopolku.fi -palvelusta.

Hakuaika 28.8.-11.9.2024

 • komentosiltatyöskentely
 • merikuljetustekniikka
 • päällystötehtävät
 • vahtiperämies
 • yliperämies 

Miksi kannattaa opiskella merikapteeniksi Xamkissa?

Opintojen sisältö

Merikapteenin opintojen rakenne:  

 • perusopinnot 36 op  
 • ammattiopinnot 106 op  
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op  
 • ohjattu harjoittelu 108 op  
 • opinnäytetyö 15 op.  

Opetus ja työharjoittelut kauppalaivoilla toteutetaan käytännön tehtävissä yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Työharjoittelut on mahdollista suorittaa kansainvälisten väylien kauppalaivoilla.  

Oppimisympäristöinä hyödynnetään  

 • modernia simulaattorikeskusta  
 • koulualus Merikarhua  
 • erilaisia yhteistyöprojekteja.  

Kielitaito on kaiken a ja o

Olennainen osa merikapteenin työtä ovat hyvät kieli- ja kommunikointitaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja meriradioliikenteen hoitaminen.  

Koulutus jakautuu Support-, Operational- ja Management-tasoihin. Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön miehistötehtävissä. Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä, ja Management-taso antaa teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä.  

Ensimmäisenä lukuvuonna suoritat vahtimiehen pätevyyteen vaadittavat opinnot harjoitteluineen. Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus saada ensimmäinen pätevyyskirja, jolla voit vastaanottaa ensimmäiset työt laivalla puolimatruusina. Vahtiperämiehen opinnot ja osa ohjatusta harjoittelusta suoritetaan kolmannen vuoden loppuun mennessä ja loput ylimmän tason opinnoista ja harjoittelusta seuraavan 1,5 vuoden aikana.

Halutessasi voit täydentää koulutustasi tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla.  

Viimeistään tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollista saada vahtiperämiehen pätevyyskirja, jolloin voit toimia ensimmäisissä päällystötehtävissä laivoilla. Myöhemmin laivalla työskenneltyäsi sinulla on mahdollisuus saada yliperämiehen ja merikapteenin pätevyyskirjat.   

Terveydelliset vaatimukset merenkulun opiskelijoille

Merenkulkualan opintoihin hakeutuvan henkilön terveydentila ja toimintakyky arvioidaan alan säädöksissä esitettyjen terveydentilavaatimusten mukaisesti. 

Merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Lääkärintodistus

(Huom! tämä ei koske vahtiperämiehille suunnattua koulutusta.)

Hyväksytyksi tulleen hakijan on toimitettava merimiesterveyskeskuksen antama lääkärintodistus ammattikorkeakoululle ammattikorkeakoulun antaman ohjeistuksen mukaan. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi, että:

 • henkilön näkö- ja kuulokyky sekä värinäkö ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset
 • henkilö on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään soveltuva aiottuun tehtävään eikä hänellä ole sellaista vammaa tai sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa hänen työtään
 • henkilö ei sairasta tautia, jonka voidaan olettaa pahenevan työssä tai vaarantavan muiden aluksella olevien terveyden taikka merenkulun turvallisuuden

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, mikäli lääkärintodistusta ei toimiteta annetussa määräajassa tai hakijaa ei lääkärintodistuksen perusteella voida pitää merenkulkualan koulutukseen soveltuvana.

Opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua laivalla!  

Merikapteenin opinnot toteutetaan päiväopintoina, jotka sisältävät teoriaopintoja Kotkan uudella kampuksella, käytännön harjoituksia ja simulaattorissa suoritettavia harjoituksia. Tämän lisäksi opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua laivalla.   

Koulutuksen toteutus

Käytännön harjoituksia tehdään esimerkiksi modernilla ja Suomen uusimmalla simulaattorikeskuksella navigointi- ja radiosimulaattoreita hyödyntäen. Tämän lisäksi harjoitellaan pelastautumisasioita altailla ja pelastautumisasemalla sekä palontorjunta-asioita yhteistyökumppanin simulaattoreilla ja aidoissa tilanteissa.

Pääset toteuttamaan ja harjoittelemaan perusasioita koululaivalla, simulaattoriympäristössä ja kauppa-aluksilla.

Opinnot sisältävät useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla maailmanlaajuisessa meriliikenteessä. Ensimmäinen niistä on heti ensimmäisen vuoden keväällä. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää.   

Merenkulun simulaattorikeskus Kotkan uudelle kampukselle

Xamk ja Ekami hankkivat merkittävän merenkulun simulaatioympäristön Wärtsilä Voyagelta

Simulaatioympäristö sijoittuu Xamkin uudelle kampukselle Kotkan Kantasatamaan, johon myös osa Ekamin merenkulun koulutuksesta tulee siirtymään. Uusi kampus otetaan käyttöön syksyllä 2024.

Oppimisympäristöstä tulee Pohjois-Euroopan monipuolisin ja suurimpien joukkoon kuuluva merenkulun simulaattorikeskus.

Opiskelijoille simulaatioympäristö tarjoaa mahdollisuuden kehittää käytännön taitoja ja valmistautua vaativiin merenkulkutehtäviin turvallisesti. Monia kriittisiä toimenpiteitä ei voi turvallisesti harjoitella oikealla aluksella, joten teknisten perustaitojen omaksumisen lisäksi monipuolinen ja erittäin realistisesti toimiva simulaatioympäristö lisää alusturvallisuutta merkittävästi.

Lue opiskelijatarinoita ja artikkeleita

Uramahdollisuudet

Xamkin merikapteenin koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen vaatimukset ja antaa valmiudet alusten johtotehtäviin perämiehenä ja päällikkönä maailman meriliikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä. Voit työllistyä eri alustyyppeihin, kuten erilaisiin rahti- tai matkustaja-aluksiin. Merimiehen valttina on kielitaito.

Monipuolisia työuria tarjoavat laivapalvelun lisäksi merenkulun maaorganisaatiot, kuten hallinto-organisaatiot, varustamot, satamaoperaattorit ja telakat. Merenkulkijoita tarvitaan myös alan koulutustehtävissä.  

Pätevyys

Merikapteenin koulutus tähtää merikapteenin tutkintoon ja koulutuksen aikana hankittavaan vahtiperämiehen pätevyyskirjaan.  

Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt opinnot ammattikorkeakoulussa ja ohjattu laivaharjoittelu. Merenkulun koulutuksella on yleissopimuksen mukainen laatujärjestelmä.  

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vahtiperämiehen pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on muun muassa vähintään 18 vuoden ikä, säännösten mukainen koulutus ja siihen liittyvä työharjoittelu.  

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • kapteeni
 • perämies
 • päällikkö
 • yliperämies

Meriala on tulevaisuutta!

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Ihmisiä juomassa kahvia pöydän ympärillä Cafe Alfassa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358447028777
Sähköposti
Joni.Hietakangas@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö
Joni Hietakangas
Lehtori
+358447028777
Joni.Hietakangas@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: