Päiväopiskelu

 • Opiskelupaikka: Kotka
 • Opintojen kesto: 4,5 vuotta
 • Aloituspaikat 25
 • Seuraava hakuaika 13.-27.3.2024
 • Opintojen aloitus syksyllä 2024
 • Tutkintonimike: merikapteeni (AMK), merenkulku
 • Pohjakoulutus: yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus

 

Päiväopiskelu

 • Opiskelupaikka: Kotka
 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Aloituspaikat 15
 • Seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • Tutkintonimike: merikapteeni (AMK), merenkulku
 • Pohjakoulutus: vahtiperämiehen koulutus ja pätevyyskirja. Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan huomioida myös muu soveltuva merenkulkualan tutkinto.

 

Kapteeniksi kansainvälisille väylille

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle.   

Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on perusvalmiudet aluksen ohjaamiseen sekä käsittely- ja hallintamenetelmiin. Osaamisen perustana ovat laitteistojen, lastioperaatioiden sekä navigoinnin ja meteorologian hallinta.  Koulutuksen ydintä ovat laiva- ja merikuljetustekniikka sekä kapteenitason merimies- ja johtamistaidot sekä turvallisuus- ja hätätilannevalmiudet. 

Kieli- ja navigointitaidot sekä meriradioliikenne ovat olennainen osa merikapteenin työkalupakkia: alusten purkaminen ja lastaaminen sekä kansainvälinen kanssakäyminen ulkomaan satamissa ovat alan arkipäivää. Hyvää kielitaitoa edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja viestinnän hoitaminen. Osa ammattiopinnoista toteutetaan englanninkielisenä.  

Xamk tunnetaan säiliöalustoimintojen, meriympäristösuojelun ja alusten käyttötekniikan asiantuntijana. Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun, kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut koko maata palveleva yksikkö.  

Merikapteenin koulutuksessa hyödynnetään tehokkaasti erilaisia oppimisympäristöjä. Teoriaopintoja järjestetään perinteisissä luokkatiloissa. Käytännön harjoituksia tehdään esimerkiksi simulaattorikeskuksella navigointi- ja radiosimulaattoreita hyödyntäen. Tämän lisäksi harjoitellaan pelastautumisasioita altailla ja pelastautumisasemalla sekä palontorjunta-asioita yhteistyökumppanin simulaattoreilla ja aidoissa tilanteissa. Opintoihin kuuluvaa ohjattua harjoittelua suoritetaan koululaivalla ja erilaisilla kauppa-aluksilla maailmanlaajuisessa meriliikenteessä.  

Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit toimia aluksilla pätevyyskirjan tason mukaan perämiehenä, yliperämiehenä tai päällikkönä rajoittamattomassa liikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä.

komentosiltatyöskentely | merikuljetustekniikka | päällystötehtävät | vahtiperämies | yliperämies

Terveydelliset vaatimukset merenkulun opiskelijoille

Merenkulkualan opintoihin hakeutuvan henkilön terveydentila ja toimintakyky arvioidaan alan säädöksissä esitettyjen terveydentilavaatimusten mukaisesti. 

Merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin:

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

Lääkärintodistus

Hyväksytyksi tulleen hakijan on toimitettava merimiesterveyskeskuksen antama lääkärintodistus ammattikorkeakoululle ammattikorkeakoulun antaman ohjeistuksen mukaan. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi, että:

 • henkilön näkö- ja kuulokyky sekä värinäkö ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset
 • henkilö on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään soveltuva aiottuun tehtävään eikä hänellä ole sellaista vammaa tai sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa hänen työtään
 • henkilö ei sairasta tautia, jonka voidaan olettaa pahenevan työssä tai vaarantavan muiden aluksella olevien terveyden taikka merenkulun turvallisuuden

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, mikäli lääkärintodistusta ei toimiteta annetussa määräajassa tai hakijaa ei lääkärintodistuksen perusteella voida pitää merenkulkualan koulutukseen soveltuvana.

Lue lisää tietoa laivaväen lääkärintarkastuksesta.

Opintojen sisältö

Merikapteenin opintojen rakenne:  

 • perusopinnot 36 op 
 • ammattiopinnot 106 op 
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op 
 • ohjattu harjoittelu 108 op 
 • opinnäytetyö 15 op. 

Opetus ja työharjoittelut kauppalaivoilla toteutetaan käytännön tehtävissä yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Työharjoittelut on mahdollista suorittaa kansainvälisten väylien kauppalaivoilla. 

Oppimisympäristöinä hyödynnetään 

 • modernia simulaattorikeskusta 
 • koulualus Merikarhua 
 • erilaisia yhteistyöprojekteja. 

Opintojen toteutus

Merikapteenin opinnot toteutetaan päiväopintoina, jotka sisältävät teoriaopintoja, käytännön harjoituksia ja simulaattorissa suoritettavia harjoituksia. Tämän lisäksi opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua laivalla.   

Pääset toteuttamaan ja harjoittelemaan perusasioita koululaivalla, simulaattoriympäristössä ja harjoittelujaksoilla kauppa-aluksilla. Opetusta saat Kotkan kampuksella ja simulaattorikeskuksella, joka sijaitsee yhteistyökumppanimme tiloissa Kotkan Katariinassa. Opinnot sisältävät useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Ensimmäinen niistä on heti ensimmäisen vuoden keväällä. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää.   

Koulutus jakautuu Support-, Operational- ja Management-tasoihin. Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön miehistötehtävissä. Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä, ja Management-taso antaa teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä.  

Ensimmäisenä lukuvuonna suoritat vahtimiehen pätevyyteen vaadittavat opinnot harjoitteluineen. Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus saada ensimmäinen pätevyyskirja, jolla voit vastaanottaa ensimmäiset työt laivalla puolimatruusina. Vahtiperämiehen opinnot ja osa ohjatusta harjoittelusta suoritetaan kolmannen vuoden loppuun mennessä ja loput ylimmän tason opinnoista ja harjoittelusta seuraavan 1,5 vuoden aikana. Halutessasi voit täydentää koulutustasi tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla.  

Viimeistään tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollista saada vahtiperämiehen pätevyyskirja, jolloin voit toimia ensimmäisissä päällystötehtävissä laivoilla. Myöhemmin laivalla työskenneltyäsi sinulla on mahdollisuus saada yliperämiehen ja merikapteenin pätevyyskirjat.   

Kielitaito on kaiken a ja o

Olennainen osa merikapteenin työtä ovat hyvät kieli- ja kommunikointitaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja meriradioliikenteen hoitaminen.  

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Merenkulun simulaattorikeskus Kotkan uudelle kampukselle

Xamk ja Ekami hankkivat merkittävän merenkulun simulaatioympäristön Wärtsilä Voyagelta

Simulaatioympäristö sijoittuu Xamkin uudelle kampukselle Kotkan Kantasatamaan, johon myös osa Ekamin merenkulun koulutuksesta tulee siirtymään. Uusi kampus otetaan käyttöön syksyllä 2024.

Oppimisympäristöstä tulee Pohjois-Euroopan monipuolisin ja suurimpien joukkoon kuuluva merenkulun simulaattorikeskus.

Opiskelijoille simulaatioympäristö tarjoaa mahdollisuuden kehittää käytännön taitoja ja valmistautua vaativiin merenkulkutehtäviin turvallisesti. Monia kriittisiä toimenpiteitä ei voi turvallisesti harjoitella oikealla aluksella, joten teknisten perustaitojen omaksumisen lisäksi monipuolinen ja erittäin realistisesti toimiva simulaatioympäristö lisää alusturvallisuutta merkittävästi.

LUE LISÄÄ SIMULAATIOYMPÄRISTÖSTÄ

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet / yhteishaku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää yhteishaun valintaperusteista

Valintaperusteet / erillishaku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää erillishaun valintaperusteista

Merikapteeneilla monipuoliset työurat

Xamkin merikapteenin koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen vaatimukset ja antaa valmiudet alusten johtotehtäviin perämiehenä ja päällikkönä maailman meriliikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä. Voit työllistyä eri alustyyppeihin, kuten erilaisiin rahti- tai matkustaja-aluksiin. Merimiehen valttina on kielitaito.

Monipuolisia työuria tarjoavat laivapalvelun lisäksi merenkulun maaorganisaatiot, kuten hallinto-organisaatiot, varustamot, satamaoperaattorit ja telakat. Merenkulkijoita tarvitaan myös alan koulutustehtävissä. 

Pätevyys

Merikapteenin koulutus tähtää merikapteenin tutkintoon ja koulutuksen aikana hankittavaan vahtiperämiehen pätevyyskirjaan. 

Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt opinnot ammattikorkeakoulussa ja ohjattu laivaharjoittelu. Merenkulun koulutuksella on yleissopimuksen mukainen laatujärjestelmä.  

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vahtiperämiehen pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on muun muassa vähintään 18 vuoden ikä, säännösten mukainen koulutus ja siihen liittyvä työharjoittelu.  

Lue tarkemmin vahtiperämiehen pätevyyskirjasta Trafin sivulta.  

 

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • kapteeni
 • perämies
 • päällikkö
 • yliperämies

Meriala on tulevaisuutta! Lue lisää.

Laajenna vahtiperämiehen koulutuksesi merikapteeni (AMK) -tutkinnoksi.

Vahtiperämiehestä Merikapteeniksi –koulutus on tarkoitettu jo vahtiperämiehen koulutuksen suorittaneille ja henkilöille, joilla on pätevyyskirja ja jotka haluavat suorittaa merikapteenin tutkinnon.

Koulutuksen voi suorittaa kahdessa vuodessa, kun opiskelet tavoitteellisesti ja lukujärjestyksen mukaan. Opinnot ovat päiväopintoja, joten opetusta järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti koko lukuvuoden ajan. Tämä tarkoittaa, että suurimmassa osassa opintojaksoja on läsnäolovelvoite, osallistumista edellyttäviä alus- tai yritysvierailuja sekä yksilöharjoitus- tai ryhmätehtäviä.  On suositeltavaa ottaa opintovapaata opintoja varten.

Osan opinnoista voit suorittaa joustavammin oman elämäntilanteesi mukaan. Tästä sovitaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa, joka tehdään kanssasi opintojen alussa. Voit siis nopeuttaa tai tehdä opintoja hitaammalla tahdilla, erikseen sopimalla.

Pääsääntöisesti opetus toteutetaan Xamkin Kotkan kampuksella, mutta opetusta voidaan järjestää myös verkko-opintoina, erillisissä simulaattorioppimisympäristöissä tai muiden koulutusorganisaatioiden, korkeakoulujen tai yritysten tiloissa.

Merikapteeni-opintojen rakenne (yhteensä 270 opintopistettä), kun sinulla on vahtiperämiehen koulutus ja pätevyyskirja: 

 • perusopinnot 42 op 
 • ammattiopinnot 47,5 op  
 • hyväksiluettavat ammattiopinnot vahtiperämiehen tutkinnon perusteella 50,5 op 
 • simulaattoriopetus 2 op 
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op  
 • hyväksiluettava ohjattu harjoittelu 108 op  
 • opinnäytetyö 15 op

5 hyvää syytä suorittaa merikapteenin (AMK) -tutkinto

 1. Mahdollistaa työuralla etenemisen ja paremman ansiotason.
 2. Mahdollisuus saada ylimmät kansipäällystön pätevyyskirjat.
 3. Avaa mahdollisuuksia myös maapuolen työtehtäviin.
 4. Parantaa työllistymistä kansainvälisiin varustamoihin.
 5. Kilpailuasemasi työmarkkinoilla paranee.

Lisätietoja opintojen sisällöstä, pohjakoulutusvaatimuksista ja hakemisesta löytyy opintopolku.fi -palvelusta.

LISÄTIETOJA OPINTOPOLUSSA

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Merenkulku on todella laaja ja kansainvälinen ala, josta voi työllistyä useisiin eri tehtäviin

Hienoa olisi päästä käymään Atlanttia pidemmällä. Siellä satamia ja aluksia riittää ja kaikki ne ovat omalla tavallaan mielenkiintoisia. Lisäksi merenkulku pitää sisällään paljon muutakin kuin laivat ja satamat.

 

Lue lisää Jessen tarinaa merikapteenin opinnoistaan.

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Joni Hietakangas
puh. 044 702 8777
joni.hietakangas@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610