Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 14.-28.3.2018

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 14.-28.3.2018

IT-tradenomi - sovelluskehittäjä

Digitaalinen maailma ja sen sovellukset ovat tänä päivänä merkittävässä roolissa sekä työelämässä että ihmisten arjessa.

Jatkuvasti kasvava digitaalisten sovellusten ja palveluiden tarjonta vaatii sovellusten kehittäjiksi ammattitaitoisia osaajia. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) tietojenkäsittelyn koulutuksen tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen.

Sovelluskehityksen alalla olet profiloitunut erityisesti ihmisten käytettäväksi tarkoitettujen sovellusten kehittäjäksi. Omaat vahvat tekniset taidot esimerkiksi ohjelmoinnissa tai tietosisältöjen hallinnoinnissa, mutta ymmärrät yhtä lailla sovelluskehityksen kokonaiskuvan, käyttäjäkohtaisen tarpeen, käyttäjäkokemuksen ja -elämyksen sekä laadukkaan toiminnan merkityksen.

Yleisiin sovelluskehitystaitoihin kuuluu myös viestintä- ja kielitaidot sekä liiketoiminta- ja projektiosaaminen, jotka luonnollisesti ovat osana opintojasi.

Ohjelmointia, tietosisältöjä ja sovelluskehitystaitoja

Opiskelu tapahtuu käytännön harjoitusten ja toteutusprojektien kautta unohtamatta teoreettisen tiedon käsittelyä. Opintojaksojen suorittaminen vaatii myös itsenäistä opiskelua sekä aloitteellisuutta ja itse-ohjautuvuutta.

Yksittäisiä opintojaksoja on mahdollista suorittaa tapauskohtaisesti myös:

 • etäopinnoilla
 • opintojen hyväksiluvulla tai
 • osaamisen näytöillä.

Työharjoitteluissa kehität yleistä työelämäosaamistasi. Harjoitteluja suoritetaan opintojen kuluessa vähintään 30 opintopistettä.

Koulutuksen sisältönä on mm.:

 • ohjelmointia ja sovellusten suunnittelua
 • tietosisältöjen hallintaa, toteuttamista ja muotoilua
 • yleisiä sovelluskehitystaitoja, kuten vaatimusmäärittely tai testaus

Sovelluskehittäjän ammatti vaatii ohjelmointitaitoja ja ohjelmointi onkin yksi tietojenkäsittelyn koulutuksen keskeisistä sisällöistä. Ohjelmoinnin opiskelu aloitetaan perusteista ja osaaminen kehittyy opintojen ajan.

Tietosisältöjen hallinta, toteuttaminen ja muotoilu kuuluvat olennaisena osana myös sovelluskehittäjän taitoihin. Digitaalisten sovelluksien keskeisenä osana on usein joku tietosisältö, kuten esim. tekstiä, kuvaa, ääntä, videoita, animaatioita, 3D-malleja, paikkatietoa, tietokantoja jne. 

Digitaalisten sovellusten kehittämisessä vaaditaan ohjelmoinnin ja tietosisältöosaamisen lisäksi myös muita taitoja. Nämä yleiset sovelluskehitystaidot ovat joko esim. graafisen suunnittelun tai palvelumuotoilun osaamista tai ohjelmistotuotannon eri osa-alueiden, kuten vaatimusmäärittelyn, testauksen tai tietoturvallisuuden osaamista

Monimuoto-opinnot toteutetaan verkko-opintoina

Monimuotototeutus on tavoitteeltaan ja sisällöiltään sama koulutus kuin päivätoteutuksessa, mutta se toteutetaan verkko-opintoina. Verkkoluennot, keskustelut, ohjaustilanteet tai muut yhtäaikaista osallistumista vaativat etäopetustilanteet järjestetään siten, että esim. työssäkäyvät opiskelijat voivat näihin osallistua. Läsnäolo on vaatimuksena vain joissakin poikkeustapauksissa esim. orientaatiopäivänä opintojen alkaessa, valintakokeessa tai valmistumisvaiheen seminaareissa.

Verkko-opiskelu vaatii aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opintojen suorittamisen aikataulu ja tahti on kontroilloitua, opintojen on edettävä määrätyssä järjesteyksessä. Opintojaksot kestävät tyypillisesti 15-20 viikkoa ja opintosuoritukset on suoritettava tässä ajassa myös monimuoto-opinnoissa.

Opiskelu tapahtuu tutustumalla itsenäisesti opetusmateriaaleihin ja -esityksiin sekä suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä. Opintosuoritukset validioidaan henkilökohtaisilla haastatteluilla tai testeillä esim. videoyhteyden välityksellä.

BYOD – Bring Your Own Device

Syksyllä 2017 aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Tietojenkäsittelyn päiväopiskelijoiden laitevaatimukset poikkeavat muille koulutuksille asetetuista vaatimuksista. Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta. BYOD ei koske monimuoto-opiskelijoita.

Xamk aloittaa Certiport-testikeskustoiminnan

Xamkin testikeskuksessa voi suorittaa Microsoftin MCE-, MTA- ja MOS-sertifikaatteja. Vastaavia testikeskuksia Suomessa on vain muutamia. Lue lisää.

 

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

IT-alan työtehtäviä

Työelämätaitojasi pääset harjoittamaan jo opintojesi aikana. Opiskelet projektin hallintaa ja suunnittelua käytännönläheissesti aidoissa työelämän toimeksiannoissa. Asiakkaiden vaatimukset, heidän kanssa toimiminen sekä aidot toimintaympäristöt tulevat sinulle tutuksi jo opiskeluaikana.

Valmistuttuasi työskentelet sovelluskehityksen parissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työtehtävät voivat olla sovellusten suunnittelu-, kehittämis- ja toteutustehtäviä, johtamistehtäviä, koulutustehtäviä tai markkinointi- ja myyntitehtäviä. Koulutus antaa valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

Valmistumisen jälkeen työurasi alkaa tyypillisesti asiantuntijatason tehtävissä, johon kuuluu suunnittelu- ja hallintotöiden lisäksi paljon käytännön toteutusta. Työurasi edetessä etenet mahdollisesti päällikkö- ja johtamistason tehtäviin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • sovelluskehittäjä
 • ohjelmistokehittäjä
 • ohjelmistosuunnittelija
 • software developer
 • software designer
 • web designer
 • media-asiantuntija
 • ohjelmoija

ICT-ala on jatkuvassa kasvussa, joten olen varma, että töitä löytyy!

Tajusin, että erinomaisia matematiikan taitoja tärkeämpää on hyvät ongelmanratkaisutaidot. Ohjelmointi muistuttaa enemmän kielten opiskelua kuin matematiikkaa. Tulevaisuudessa näen itseni monipuolisissa työtehtävissä.

 

Johanna Ollikainen, tietojenkäsittelyn opiskelija.

Lue lisää Johannan opiskelusta.

5 syytä valita Xamk

 1. Työelämän arvostama koulutus.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat oppimisympäristöt.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat tukipalvelut – meillä et jää ongelmien kanssa yksin.
 5. Vaihtomahdollisuudet ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Janne Turunen
puh. 050 312 5013
janne.turunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This