Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 4 vuotta

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • kysy lisää: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

 

Biotuotetekniikan insinööreillä hyvä työllistyminen

Biotuotetekniikan ala kehittyy kovaa vauhtia ja alan insinööreillä on todella hyvät työllisyysnäkymät.

Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää biomassasta muun muassa muovia ja puuvillaa korvaavia kestäviä tuotteita. Metsäteollisuuden nykyiset paperi-, pakkaus- ja puutuotteet muodostavat alan liiketoiminnan perustan. Näiden rinnalle on kuitenkin tulossa paljon uusia tuotteita, jotka hyödyntävät puun kuituja ja kemiallisia yhdisteitä. Koko tämän alan tekniikkaa kutsutaan biotuotetekniikaksi.

Xamkin biotuotetekniikan insinöörikoulutuksenytimen muodostavat prosessitekniikat ja erityisesti puuraaka-aineen hyödyntäminen erilaisiksi tuotteiksi. Prosessitekniikalla luonnonvaroista tehdään jokapäiväisessä elämässä tarvittavia lopputuotteita, kuten lehtiä, tekstiilejä, lääkkeitä ja biopolttoaineita.

Biotuotetekniikan insinöörinä olet mukana kehittämässä ja tuottamassa puupohjaisia, uusiutuvia tuotteita ja valmistusprosesseja. Niillä voidaan korvata muita, usein fossiilisia raaka-aineita. Tällä työllä ratkotaan ilmastonmuutoksen haasteita.

Biotuotetekniikan insinöörien työllisyysnäkymät ovat todella hyvät, sillä alan koulutuspaikkoja on vähän ja ala kehittyy kovaa vauhtia.

Biotuotetekniikan insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen. Lisäksi työllistymismahdollisuuksia on kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksissa, kuten öljynjalostuksessa tai mineraalien rikastuksessa. Työpaikka voi myös löytyä uusilta kiertotalouden aloilta, joilla korvataan fossiilisia raaka-aineita, kuten hiilidioksidin talteenotossa.

Prosessitekniikan opinnoissa tehdään paljon projekteja ja harjoitustöitä yritysten kanssa. Tutkinto sisältää runsaasti ohjattua harjoittelua, jotta valmistumisen jälkeen harppaus työelämään olisi helpompi ja työnantajat saisivat heti tarpeisiinsa soveltuvia työntekijöitä.

Biotuotetekniikan insinööriksi opiskellaan Xamkin Savonlinnan kampuksella ja Kuitulaboratoriossa, jonka laajennus Kuitu3 valmistui keväällä 2018.

materiaalitekniikka | metsäbiotalous | metsäteollisuus | paperitekniikka | prosessitekniikka | sellutekniikka

Opintojen sisältö

Biotuotetekniikan insinööriksi opiskellaan Savonlinnan kampuksella ja Kuitulaboratoriossa, jonka laajennus Kuitu3 valmistui keväällä 2018.

Kuitulaboratorio on teollisuuden prosesseja tutkiva ja kehittävä Xamkin tutkimusyksikkö, jossa panostetaan sellu- ja paperitekniikkaan, biomateriaalien jalostukseen sekä vesiprosesseihin yhdessä yritysten kanssa. Kuitulaboratorio toimii kokeellisena oppimisympäristönä ja prosessitekniikan opiskelijana sinulla on mahdollista tehdä projekti- ja lopputöitä sekä työharjoittelua Kuitulaboratorion biotuoteteknologian tutkimushankkeisiin liittyen.

Kuitu3:ssa on luokkia, itseopiskelutiloja ja uudet kemian laboratoriot ja prosessihalli. Prosessien simulointi- ja diagnostiikkaohjelmistot ovat osana opiskelua.

Prosessitekniikan keskeisiä opiskeluaiheita ovat

 • yksikköprosessit, virtaustekniikka ja lämmönsiirto, mekaaniset prosessit ja aineensiirtoprosessit
 • metsäbioraaka-aineet ja niiden jalostus
 • prosessiautomaatio
 • materiaalien ja tuotteiden testaus, mm. kartongin lujuus
 • prosessisuunnittelu ja -suunnitteluohjelmistot
 • ympäristönsuojelu ja kiertotalous.

Kanssasi sinulle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma perustuen aiempiin opintoihin ja työkokemukseen.

Harjoitteluja, projekteja ja opinnäytetöitä on mahdollista tehdä myös alueen yrityksissä, kuten kampuksen vieressä sijaitsevassa laitevalmistaja Andritz Oy:ssä.

Kansainvälistyminen biotuotetekniikan insinööriopinnoissa on mahdollista monin eri tavoin.  Voit suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja tai työharjoittelujakson eripuolilla maailmaa sijaitsevissa yhteistyöoppilaitoksissa tai koulutuksen hyväksymissä työpaikoissa. Biotuotetekniikan koulutukseen kansainvälisyyttä tuovat myös opettajien ja tutkimushenkilöstön kansainvälinen kouluttautuminen sekä opettajavaihdot.

Opintojen toteutus

Päiväopetusta järjestetään pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Opetus tapahtuu Savonlinnan kampuksella, Savonlinnan keskustan lähellä, ja Kuitulaboratorion kampuksella.

Opetussuunnitelma on laadittu 4 vuodelle. Harjoittelun suorittaminen kesälukukausina sekä työelämälähtöisen projektin ja opinnäytetyön ajoituksella opiskeluaikaa on mahdollista nopeuttaa jopa vuodella. Lisäksi opintojaksojen suorittamista voi nopeuttaa valitsemalla opintojaksoja aiemmilta vuosiryhmiltä. Työssä opittuja tietoja ja taitoja on mahdollista myös opinnollistaa. 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Xamkilla ja Aalto-yliopistolla biotuotetekniikan koulutukseen liittyvää yhteistyötä

Aalto-yliopisto tarjoaa Xamkissa biotuotetekniikan insinööriksi opiskeleville erillisopintoina täydentäviä opintoja, jotka antavat opiskelijoille valmiuksia diplomi-insinöörikoulutukseen. Kyseessä on kaksi viiden opintopisteen laajuista kurssia, jotka voit suorittaa joustavasti etäopintoina AMK-opiskelujesi aikana. Kurssit voit sisällyttää osaksi AMK-tutkintoa.

Xamkin opiskelijoille Aalto-yliopisto varaa täydentäviin opintoihin viisi paikkaa. Suoritetut kurssit luetaan eduksi, kun arvioidaan hakijan motivaatiota maisteriopintoihin Fibre and Polymer Engineering -pääaineeseen Master’s Programme in Chemical, Biochemial and Materials Engineering -ohjelmaan. Lue lisää.

Jatko-opintoja Aalto-yliopistossa

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä. Lue lisää

Prosessitekniikan insinöörejä koulutetaan Nohevassa

Xamk kouluttaa Savonlinnan teknologiapuistossa Nohevassa prosessitekniikan insinöörejä. Noheva tuo yhteen huipputeknologian ja puunjalostusalojen tutkimuksen, tuotekehityksen, opetuksen sekä johtavat yritykset. Vuonna 2018 Noheva valittiin opetusministeriön toimesta biotalouden lippulaivaksi.Lue lisää.

Savonlinnalta stipendit biotuotetekniikan opiskelijoille

Savonlinnan kaupunki myöntää 500 euron stipendit kaikille Savonlinnassa syksyllä 2020 aloittaville Xamkin biotuotetekniikan insinööriopiskelijoille. Jokainen biotuotetekniikan opinnot aloittava saa kaupungilta stipendin esimerkiksi oman tietokoneen hankinnan kustannuksia kattamaan. Stipendi maksetaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen 55 opintopistettä suorittaneille.

Savonlinnassa sijaitsee Suomen suurin merkittävä mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä. Haluamme stipendein kannustaa opiskelijoita tälle kasvavalle alalle, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Biotuotetekniikan laboratorio 360°

Uramahdollisuudet

Tavoitteena 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa

Suomessa on runsaasti luonnonvaroja. Metsät peittävät suurimman osan maamme pinta-alasta. Myös kiviainesvarat ovat runsaat. Prosessitekniikalla näistä luonnonvaroista tehdään jokapäiväisessä elämässä tarvittavia lopputuotteita, kuten lehtiä, tekstiilejä, lääkkeitä ja biopolttoaineita. Useimmat tuotteet, kuten paperi- ja kartonki, ovat myös helposti kierrätettävissä.

Metsäbiotalous käsittää noin puolet Suomen biotaloudesta. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä Suomi kasvattaa biotalouden tuoton 100 miljardiin euroon ja sen myötä tuottaa 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa.

Työllisyysnäkymät alan insinööreille ovat siis todella hyvät, sillä alan koulutuspaikkoja on vähän ja biotuoteteollisuuden ala kehittyy kovaa vauhtia. Biotuote- ja prosessitekniikan osaamista hyödynnetään laajasti teollisessa toiminnassa. Raaka-aineiden jalostaminen, materiaalien tuotantoprosessit, energian tuotanto ja tuotteiden valmistus perustuvat prosessitekniikan osaamiseen.

Prosessitekniikkaa käsitellään koulutuksessa laajasti, jolloin valmistuvana insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, esimerkiksi laitevalmistajien palvelukseen. Lisäksi työllistymismahdollisuuksia on kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksissa, kuten öljynjalostuksessa tai mineraalien rikastuksessa.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia suunnittelu-, kehitys-, käyttö- tai myyntitehtävissä. Myös tehtävät kunnossapidossa tai koulutuksessa ovat mahdollisia. Työnantajayritykset voivat olla suuria metsäteollisuusyrityksiä, kemianteollisuusyrityksiä, suunnittelutoimistoja, laitteita ja kokonaisia tehdasosastoja toimittavia yrityksiä, kuten ANDRITZ, jonka Savonlinnan toimipiste sijaitsee aivan kampuksen läheisyydessä. Myös pienet, tiettyihin tuotteisiin erikoistuneet yritykset tarjoavat runsaasti työllistymismahdollisuuksia.

Savonlinnassa toimii useita metsäteollisuudelle laitteistoja  jäteveden puhdistamoja, paperi- ja kartonkitehtaiden kemikaalien sekoitusjärjestelmiä, analyysi- ja ohjausjärjestelmiä, pakkausjärjestelmiä sekä hiilidioksidin talteenottolaitoksia  toimittavia yrityksiä.

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys liittyvät läheisesti biotuoteteollisuuden toimintaan, ja työpaikka voi löytyä esimerkiksi vesien käsittelyprosesseista.

Biotuotetekniikan insinöörit voivat työskennellä muun muassa

 • suunnittelu-, tuotekehitys-, valmistus- ja tutkimustehtävissä
 • myynnin ja markkinoinnin tehtävissä
 • teknisinä asiantuntijoina
 • kunnossapitotehtävissä
 • projektien johtotehtävissä
 • tuotannon esimiestehtävissä.

Koulutus antaa myös valmiudet toimia koulutustehtävissä sekä yrityksissä että teknisen alan oppilaitoksissa ja muissa koulutusorganisaatioissa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • kouluttaja
 • käyttöinsinööri
 • myynti- ja markkinointipäällikkö
 • projektipäällikkö
 • suunitteluinsinööri
 • tuotantopäällikkö
 • tuotekehitysinsinööri
 • tutkimusinsinööri.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Biotuotekniikassa yksilöllistä ja laadukasta opetusta

Kiinnostavinta biotuotetekniikan opinnoissa on ehdottomasti erilaiset laboratoriotyöt ja muu käytännön tekeminen. Olemme päässeet mm. tekemään paperia sekä kemiaan liittyviä töitä, kuten selvittämään metallien reaktioita ja määrittämään sulfaattia vedestä konduktometrisesti.

Suosittelisinkin biotuotetekniikan alaa ihmisille, jotka haluavat toimia tulevaisuudessa ongelmanratkaisijoina yhteiskunnassa. Tarvitsemme ekologisempia ratkaisuja, jotta maapallon kantokyvyn raja ei ylity.

Ella Tirronen, Biotuotetekniikan opiskelija

Lue lisää Ellan opinnoista.

Kuvia biotuotetekniikan laboratorioista

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Savonlinnassa jokaiselle opiskelijalle on varmasti asunto. Asunnot ovat lähellä kampusta tai Kuitulaboratoriota – osa jopa Saimaan rannalla.

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Xamkissa voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Tarjolla on erilaisia oppimisväyliä.

Lue lisää

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogista voit lukea opiskelijoiden tarinoita opinnoista, opiskeluelämästä ja siirtymisestä työelämään.

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jarkko Männynsalo
puh. 040 631 6179
jarkko.mannynsalo@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu