Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

 

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

 

Biotuotetekniikan insinööreillä hyvä työllistyminen

Biotuotetekniikan ala kehittyy kovaa vauhtia ja alan insinööreillä on todella hyvät työllisyysnäkymät.

Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää biomassasta muun muassa muovia ja puuvillaa korvaavia kestäviä tuotteita. Metsäteollisuuden nykyiset paperi-, pakkaus- ja puutuotteet muodostavat alan liiketoiminnan perustan. Näiden rinnalle on kuitenkin tulossa paljon uusia tuotteita, jotka hyödyntävät puun kuituja ja kemiallisia yhdisteitä. Koko tämän alan tekniikkaa kutsutaan biotuotetekniikaksi.

Xamkin biotuotetekniikan insinöörikoulutuksen ytimen muodostavat prosessitekniikat ja erityisesti puuraaka-aineen hyödyntäminen erilaisiksi tuotteiksi. Prosessitekniikalla luonnonvaroista tehdään jokapäiväisessä elämässä tarvittavia lopputuotteita, kuten lehtiä, tekstiilejä, lääkkeitä ja biopolttoaineita.

Biotuotetekniikan insinöörinä olet mukana kehittämässä ja tuottamassa puupohjaisia, uusiutuvia tuotteita ja valmistusprosesseja. Niillä voidaan korvata muita, usein fossiilisia raaka-aineita. Tällä työllä ratkotaan ilmastonmuutoksen haasteita.

Biotuotetekniikan insinöörien työllisyysnäkymät ovat todella hyvät, sillä alan koulutuspaikkoja alalle on vähän ja biotuoteteollisuuden ala kehittyy erittäin nopeasti.

Biotuotetekniikan insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen. Lisäksi työllistymismahdollisuuksia on kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksissa, kuten öljynjalostuksessa tai mineraalien rikastuksessa. Työpaikka voi myös löytyä uusilta kiertotalouden aloilta, jossa korvataan fossiilisia raaka-aineita, kuten hiilidioksidin talteenotto.

Prosessitekniikan opinnoissa tehdään paljon projekteja ja harjoitustöitä yritysten kanssa. Ohjattua harjoittelua tutkintoon onkin lisätty, jotta harppaus työelämään valmistumisen jälkeen olisi helpompaa ja työnantajat saisivat heti tarpeisiinsa koulittuja työntekijöitä.

kemiantekniikka | materiaalitekniikka | metsäbiotalous | metsäteollisuus | paperitekniikka | prosessitekniikka | sellutekniikka

Opintojen sisältö

Biotuotetekniikan insinööriksi opiskellaan Savonlinnan kampuksella ja Kuitulaboratoriossa sekä alan johtavissa yrityksissä. Kuitulaboratorio on teollisuuden prosesseja tutkiva ja kehittävä Xamkin tutkimusyksikkö, jossa panostetaan sellu- ja paperitekniikkaan, biomateriaalien jalostukseen sekä vesiprosesseihin yhdessä yritysten kanssa.  

Kuitulaboratorion laajennus Kuitu3 valmistui keväällä 2018. Kuitu3:ssa on luokka- ja itseopiskelutiloja sekä uudet kemian laboratoriot ja prosessihalli. Prosessien simulointi- ja diagnostiikkaohjelmistot ovat osana opiskelua.  

Savonlinnassa on vahvaa metsäteollisuuteen liittyvää yritystoimintaa, jota myös Xamkin omistama Kuitulaboratoriokin palvelee. Kuitulaboratorio ja Kuitu3 -laajennus toimivat kokeellisena oppimisympäristönä ja opiskelijana sinun on mahdollista tehdä projekti- ja lopputöitä Kuitulaboratorion biotuoteteknologian tutkimushankkeisiin liittyen.

Prosessitekniikan keskeisiä opiskeluaiheita ovat:

 • virtaustekniikka ja lämmönsiirto, aineiden erotus- ja puhdistusprosessit
 • metsäbioraaka-aineet ja niiden jalostus
 • prosessiautomaatio
 • materiaalien ja tuotteiden testaus ja analysointi
 • prosessisuunnittelu ja -suunnitteluohjelmistot
 • ympäristönsuojelu ja kiertotalous

Harjoitteluja, projekteja ja opinnäytetöitä on mahdollista tehdä myös alueen yrityksissä, kuten aivan vieressä sijaitsevassa laitevalmistaja ANDRITZ Oy:ssä.

Esimerkkejä opinnäytetöistä sähkö-, talo- ja biotuotetekniikan koulutuksista. Vuosijulkaisu 2021.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Päiväopintojen toteutus

Päiväopetus tapahtuu pääsääntöisesti ma – pe. Opetus tapahtuu Savonlinnan kampuksella Savonlinnan keskustan lähellä sekä Kuitulaboratorion kampuksella. Kampusten välinen etäisyys on n. 3 km. Opetussuunnitelma on laadittu 4 vuodelle. Harjoittelun suorittaminen kesäkuukausina sekä työelämälähtöisen projektin ja opinnäytetyön ajoituksella opiskeluaikaa on mahdollista nopeuttaa jopa vuodella. Lisäksi opintojaksojen suorittamista voi nopeuttaa valitsemalla opintojaksoja aiemmilta vuosiryhmiltä. Työssä opittuja tietoja ja taitoja on mahdollista myös opinnollistaa.  

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opinnot soveltuvat hyvin työn ja opiskelun yhdistämiseen.

Monimuoto-opetuksessa lähijaksot ovat pääsääntöisesti to klo 16-20, pe klo 8-16 ja la klo 8-16, n. kahden viikon välein sekä arki-iltoina etäopetuksena. Opetus tapahtuu Savonlinnan kampuksella Savonlinnan keskustan lähellä sekä Kuitulaboratorion kampuksella. Kampusten välinen etäisyys on n. 3 km. Osa lähijaksoista voidaan toteuttaa kokonaan etäyhteyden välityksellä.

Xamkilla ja Aalto-yliopistolla biotuotetekniikan koulutukseen liittyvää yhteistyötä

Aalto-yliopisto tarjoaa Xamkissa biotuotetekniikan insinööriksi opiskeleville erillisopintoina täydentäviä opintoja, jotka antavat opiskelijoille valmiuksia diplomi-insinöörikoulutukseen. Kyseessä on kaksi viiden opintopisteen laajuista kurssia, jotka voit suorittaa joustavasti etäopintoina AMK-opiskelujesi aikana. Kurssit voit sisällyttää osaksi AMK-tutkintoa.

Xamkin opiskelijoille Aalto-yliopisto varaa täydentäviin opintoihin viisi paikkaa. Suoritetut kurssit luetaan eduksi, kun arvioidaan hakijan motivaatiota maisteriopintoihin Fibre and Polymer Engineering -pääaineeseen Master’s Programme in Chemical, Biochemial and Materials Engineering -ohjelmaan. Lue lisää.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää päiväopintojen sisällöstä

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää monimuoto-opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Tervetuloa Kiusausten kampukselle Savonlinnaan

Sehän meillä kaikilla on mielessä. Rakkaus. Intohimo. Savonlinna.

Anna Savonlinnan hurmata sinut ja lähde mukaan ainutlaatuiselle kampuskierrokselle Sallan ja Olavi Linnan kanssa. Tule mukaan etsimään sitä yhtä ja oikeaa - opiskelupaikkaa.

Lue lisää ja katso video

Uramahdollisuudet

Biotuotetakniikan insinööreillä on monipuoloiset työllistymismahdollisuudet

Suomessa on runsaasti luonnonvaroja. Metsät peittävät suurimman osan maamme pinta-alasta ja myös kiviainesvarat ovat runsaat. Prosessitekniikalla näistä luonnonvaroista tehdään jokapäiväisessä elämässä tarvittavia lopputuotteita, kuten lehtiä, tekstiilejä, lääkkeitä ja biopolttoaineita. Useimmat tuotteet, kuten paperi ja kartonki, ovat myös helposti kierrätettävissä.

Metsäbiotalous käsittää noin puolet Suomen biotaloudesta. Tulevaisuudessa Suomessa tavoitellaan korkeamman jalostusasteen tuotteita, jotta nykyisestä puumäärästä saadaan enemmän irti. Myös jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen tulee lisääntymään. 

Työllisyysnäkymät alan insinööreille ovat siis todella hyvät, sillä koulutuspaikkoja alalle on vähän ja biotuoteteollisuuden ala kehittyy erittäin nopeasti. Biotuote- ja prosessitekniikan osaamista hyödynnetään hyvin laajasti teollisessa toiminnassa. Raaka-aineiden jalostaminen, materiaalien tuotantoprosessit, energian tuotanto sekä tuotteiden valmistus perustuvat prosessitekniikan osaamiseen.

Prosessitekniikkaa koulutuksessa käsitellään laajasti, jolloin valmistuvana insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen. Lisäksi työllistymismahdollisuuksia on kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksissa.  

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia suunnittelu-, kehitys-, käyttö- tai myyntitehtävissä. Myös tehtävät kunnossapidossa tai koulutuksessa ovat mahdollisia. Työnantajayritykset voivat olla suuria metsäteollisuusyrityksiä, kemianteollisuusyrityksiä, suunnittelutoimistoja, laitteita ja kokonaisia tehdasosastoja toimittavia yrityksiä, kuten ANDRITZ aivan kampuksen läheisyydessä. Myös pienet, tiettyihin tuotteisiin erikoistuneet yritykset tarjoavat runsaasti työllistymismahdollisuuksia.

Savonlinnassa toimii useita metsäteollisuudelle laitteistoja valmistavia yrityksiä, kuten jätevedenpuhdistamoja, paperi- ja kartonkitehtaiden kemikaalien sekoitusjärjestelmiä, analyysi- ja ohjausjärjestelmiä, pakkausjärjestelmiä ja hiilidioksidin talteenottolaitoksia toimittavia yrityksiä.

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys liittyy läheisesti ko. teollisuuden toimintaan ja työpaikka voi löytyä esimerkiksi vesien käsittelyprosesseista.

Biotuotetekniikan insinöörit voivat työskennellä mm.:

 • suunnittelu-, tuotekehitys-, valmistus- ja tutkimustehtävissä
 • myynnin ja markkinoinnin tehtävissä
 • teknisinä asiantuntijoina
 • kunnossapitotehtävissä
 • projektien johtotehtävissä
 • tuotannon esimiestehtävissä

Koulutus antaa myös valmiudet toimia koulutustehtävissä sekä yrityksissä että teknisen alan oppilaitoksissa ja muissa koulutusorganisaatioissa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • kouluttaja
 • käyttöinsinööri
 • myynti- ja markkinointipäällikkö
 • projektipäällikkö
 • suunnitteluinsinööri
 • tuotantopäällikkö
 • tuotekehitysinsinööri
 • tutkimusinsinööri
 • vuoroinsinööri.

Biotuotetekniikan laboratorio 360°

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tulevan insinöörin mietteitä

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Yksilöllistä ja laadukasta opetusta

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Kuvia biotuotetekniikan laboratorioista

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Savonlinnassa jokaiselle opiskelijalle on varmasti asunto. Asunnot ovat lähellä kampusta tai Kuitulaboratoriota – osa jopa Saimaan rannalla.

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Xamkissa voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Tarjolla on erilaisia oppimisväyliä.

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogista voit lukea opiskelijoiden tarinoita opinnoista, opiskeluelämästä ja siirtymisestä työelämään.

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jarkko Männynsalo
puh. 040 631 6179
jarkko.mannynsalo@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610