Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 13.-27.3.2024

 

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

 

Rakennusinsinööri - hyvä palkka ja arvostettu työ!

Rakennusala tarjoaa sinulle hyvin palkatun, arvostetun ja monipuolisen tehtäväkentän.

Rakentamista ja korjaamista tulee aina olemaan. Uusia rakennusalan osaajia tarvitaan muun muassa tuotantoon, erilaisiin asiantuntijatehtäviin, rakennustuoteteollisuuteen ja kiinteistön hallintaan. Rakennusinsinöörien tulevaisuuden työllistymisnäkymäsi ovat siis hyvät.

Rakennusinsinöörin tavallisimpia tehtäväalueita ovat rakenteiden ja rakennusten suunnittelu, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelu ja työnjohtotehtävät sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävät. Suomalaista rakennusosaamista arvostetaan myös maailmalla.

Rakennusinsinöörinä voit työskennellä rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita. Työskentely tapahtuu useimmiten tiimeissä: toimistossa, teollisuudessa tai rakennustyömailla. Opinnoissasi hankit myös itsellesi tietotekniset valmiudet sekä työelämässä tarvittavia neuvottelu- ja yhteistyötaitoja.

Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla mukana varmistamassa rakennuskantamme ja ympäristöstämme elinvoimaisuutta!

korjausrakentaminen | puurakentaminen | talonrakentaminen | rakennesuunnittelu | rakentamisen johtaminen | rakentamistalous |

Opintojen sisältö

Rakennusinsinöörin tutkinto koostuu rakennustekniikan ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta sekä yhteisistä opinnoista.

 • Ydinosaaminen 175 opintopistettä (op)
  • rakentamistekniikan ydinosaaminen 120 op
  • yhteiset opinnot 40 op
  • opinnäytetyö 15 op
 • Täydentävä osaaminen 20 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Rakennustekniikan koulutuksen sisältö on laadittu vastaamaan rakennusalan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneen koulutus- ja pätevyysvaatimuksia. Opintovalinnoilla sinulla on mahdollisuus suorittaa useiden eri vaatimusluokan pätevyyksien teoriaopintoja.

Ammatillisten opintokokonaisuuksien opintojaksot toteutetaan pääosin luokkaopetuksena (luennot, harjoitukset, oppimistehtävät) tai laboratorio- ja projektityöopetuksena käyttäen sähköisiä oppimisympäristöjä. 

Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tärkeitä tulevaisuuden työllistymisen kannalta. Projekteissa opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia jo opintojesi aikana. Työelämäyhteydet näkyvät myös muun muassa opintojaksojen ekskursioina, tehdasvierailuna, vierailevina luennoitsijoina sekä myöhemmin harjoittelussa ja opinnäytetöissä.   

Päiväopintojen toteutus

Rakennustekniikan koulutuksen työviikkopohjainen opetussuunnitelma tarjoaa sinulle kolmen ja puolen vuoden aikana lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opintojen alussa hankit teknillisiin opintoihin vaadittavia matemaattis-luonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun syvennyt talonrakennustekniikan ja rakennetekniikan perusopintoihin.

Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi laskuharjoituksia, mittaus- ja laboratoriotöitä, erilaisia ryhmätöitä sekä itsenäisiä oppimistehtäviä, joiden tekemistä erilaiset tietotekniset ratkaisut tukevat. Ryhmissä ja itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät kannustavat sinua itsenäiseen tiedonhankintaan ja -käsittelyyn sekä tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn.

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opinnot sisältävät verkko-opintoja ja itsenäisiä oppimistehtäviä. Opintoihin voi kuulua yksin tai ryhmässä tehtäviä projektitöitä ja/tai työelämäprojekteja. Verkko-opetus toteutetaan käyttäen sähköisiä oppimisympäristöjä/opetusalustoja (Learn).

Lähiopetusta on enintään 40 päivää lukuvuodessa. Lähiopetus toteutetaan tyypillisesti 2-3 päivän erissä (pe-la /to-la). Laajuudeltaan 5 op opintojaksossa opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää päiväopintojen sisällöstä

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää monimuoto-opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Uramahdollisuudet

Rakennusinsinöörin tavallisimpia tehtäväalueita ovat rakenteiden ja rakennusten suunnittelu, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelu ja työnjohtotehtävät sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävät. Suomalaista rakennusosaamista arvostetaan myös maailmalla.

Muita tyypillisiä tehtäviä ovat rakennuttajaorganisaatioiden tehtävät sekä rakennusliikkeiden tai rakennustuoteteollisuuden myynti- ja markkinointitehtävät.

Lisäksi alalla on erilaisia asiantuntijatehtäviä ja viranomaistehtäviä. Opinnot antavat valmiuksia myös opetustehtäviin tai yrittäjyyteen.

Rakennusalan työtehtäviin liittyy useita vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutus on suunniteltu vastaamaan alan suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä voivat olla

 • asiantuntija tai konsultti
 • hankintainsinööri tai -päällikkö
 • laskentainsinööri tai -päällikkö
 • myynti-insinööri, tuotepäällikkö
 • projekti-insinööri tai -päällikkö
 • rakennesuunnittelija
 • rakennustarkastaja
 • suunnitteluinsinööri tai -päällikkö
 • tuotantoinsinööri tai -päällikkö
 • työmaainsinööri tai -päällikkö
 • työnjohtaja
 • yrittäjä, toimitusjohtaja.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Työelämä odottaa rakennustekniikan insinöörejä

Me Sitowisessä tarjoamme asiakkaillemme kaikki rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta.

Rakennusalan ammattilaisena pääset tekemään työtä, jonka tulokset näkyvät arjessa viihtyisänä, turvallisena ja sujuvana elinympäristönä.

Meillä pääset tutustumaan työelämään jo opiskeluvaiheessa NextGen-harjoittelijaohjelman kautta. Rakennetaan yhdessä kestävää tulevaisuutta!

Kirsikka Sarkeala, henkilöstön kehittämispäällikkö
Sitowise Oy
https://www.sitowise.com/nextgen

Puolustushallinnon rakennuslaitos (PHRAKL) järjestää maanpuolustukselle lakisääteisten tehtävien edellyttämät kustannustehokkaat ja tarkoituksenmukaiset kiinteistö- ja ympäristöpalvelut rauhan aikana ja poikkeusoloissa. Vastaamme puolustusvoimien kiinteistöjen rakennuttamisesta, kiinteistöjen ylläpidosta ja energiapalveluista. Tunnemme puolustusvoimien toiminnan sekä puolustuskiinteistöt ja niiden erityisvaatimukset.

Rakennustekniikan insinöörikoulutus antaa erinomaiset valmiudet olla mukana vaativissa ja mielenkiintoisissa rakennushankkeissamme ympäri Suomea.

Juha Sorvali, projektipäällikkö
PHRAKL
https://phrakl.fi/etusivu

Oletko utelias tulevaisuuden suhteen? Niin mekin! Swecon tehtävänä on olla askeleen edellä, sillä useimmille ihmisille työmme tuloksista tulee todellisuutta vasta tulevaisuudessa.

Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden innovatiivinen ja arvostettu asiantuntija. Palvelemme asiakkaitamme rakennetekniikan, talotekniikan, teollisuuden sekä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan aloilla ja tarjoamme myös projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita, arkkitehtisuunnittelua sekä asiantuntijapalveluita. Työmme tuloksena syntyy terveellisiä ja turvallisia rakennuksia, tehokasta infrastruktuuria sekä kestäviä energia- ja vesihuollon ratkaisuja. Voit käydä katsomassa YouTubesta videoitamme, joissa kerrotaan minkälaisten projektien parissa Swecolla pääsee työskentelemään.

Sweco tarjoaa ympäri Suomen tekniikan alan opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia kasvaa rakennetun ympäristön asiantuntijoiksi suunnittelemaan tulevaisuuden kaupunkeja ja yhteiskuntaa.

Matilda Rönnqvist, HR-asiantuntija
Sweco Finland Oy
www.sweco.fi

Me Oy Rakennuspartiolla toteutamme rakentamista lähes kaikilla sen osa-alueilla.Työyhteisössämme näkyy vahvasti perheyrityksen tuomat vahvuudet vankkana kokemuksena sekä työilmapiirin ja –ympäristön laatuna.

Xamkin rakennustekniikan insinöörikoulutus luo tarvittavan pohjan rakennusalan johtotehtäviin sekä mahdollistaa monipuolisen työskentelyn.

Jemina Turkia, rakennusinsinööri, Oy Rakennuspartio
 https://rakennuspartio.fi/

Jatke-konserni on luotettava, kotimainen ja henkilöomisteinen rakennusyhtiö, joka rakentaa ihmisille koteja ja työpaikkoja joissa on hyvä olla ja elää.
Menestyäksemme perusasioiden on oltava kunnossa. Jatkeella tämä tarkoittaa, ettei aikatauluissa ja kustannuksissa tule yllätyksiä ja teemme sen, mitä asiakkaan kanssa on yhdessä sovittu.

Jatkeen ammattitaitoinen henkilöstö työskentelee asunto-, toimitila-, korjaus- ja julkisivurakentamisen sekä kiinteistökehityksen parissa.

Tinkimätön asenne, rakennustekniikan insinööri (AMK) tutkinto ja monipuolinen osaaminen antavat pohjan ja avaavat ovet myös Jatkeelle laadukkaan ja kestävän rakentamisen pariin.

Karoliina Kupiainen, HR-asiantuntija. Jatke Oy
https://jatke.fi/

Insinööriopintoja, Emma Gaalaa ja yrittäjyysunelmia

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Opiskelijan kaupunki Kotka

Katso video Kotkan kaupungista

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää opiskelusta Xamkissa
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijoiden tarinoita

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Sirpa Laakso
puh. 044 702 8343
sirpa.laakso@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610