Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2-4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

 

Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

 

Opiskele tulevaisuuden alaa - ympäristöteknologiaa!

Kiinnostaako sinua elinympäristömme tila ja sen vaikutus hyvinvointiimme? Haluatko olla mukana kehittämässä ympäristöystävällisiä ratkaisuja yhteiskuntaan?

Ympäristöteknologia on nopeasti kehittyvä tekniikan ala. Sen merkitys kasvaa koko ajan ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien ympäristöongelmien myötä.

Xamkin ympäristöteknologian insinöörikoulutus vastaa tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin. Valmistut monipuoliseksi ympäristöteknologian insinööriksi, joka voi toimia asiantuntijatehtävissä mm. teollisuudessa, insinööri- ja konsultointitoimistoissa sekä kuntien ja valtion palveluksessa.

Koulutuksessa keskitytään kolmeen osa-alueeseen: ympäristöterveyteen, asumis- ja rakennusterveyteen sekä ympäristön seurantaan ja näytteenottoon. Perehdyt laajasti ympäristöteknologian eri osa-alueisiin.

Ympäristöteknologian koulutuksella on monipuolisesti varusteltu ympäristölaboratorio, joka toimii pääsääntöisesti opetuslaboratoriona, mutta siellä harjoitetaan myös aktiivista tutkimus- ja kehitystoimintaa.   Opintoihin kuuluu paljon opintojaksoja, joissa tehdään käytännön laboratoriotöitä, kuten erilaisia kemian ja mikrobiologian laboratoriotöitä sekä ympäristömittauksiin ja -analytiikkaan kuuluvia laboratoriotöitä.   

asumisterveys | elintarviketurvallisuus | ilmastonmuutos | kiertotalous | rakennusterveys | sisäilma | ympäristöongelmat | ympäristöterveys

Opintojen sisältö

Ympäristöteknologian koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä (op). Opinnot koostuvat ydinosaamisen (180 op) ja täydentävän osaamisen (60 op) moduuleista. Harjoittelua koulutuksessa on 30 op eli yhteensä 20 viikkoa. Opinnäytetyön laajuus on 15 op.

Ydinosaamisen opinnot ovat kaikille yhteisiä ja niissä opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Koulutuksen ydinosaamisalueet ovat asumisterveys, ympäristöterveys ja ympäristön seuranta ja näytteenotto.

 • Asumis- ja rakennusterveyden edistämisessä opit tunnistamaan rakennus- ja asumisterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Perehdyt sisäilman terveysvaikutuksiin, ongelmien selvittämiseen, ennaltaehkäisyyn ja muihin sisäilmaan liittyviin kysymyksiin.
 • Ympäristöterveyden päätavoitteena on turvata ihmisille terveellinen elinympäristö. Opinnoissasi perehdyt ihmisen terveyteen vaikuttaviin ympäristötekijöihin. Opit tunnistamaan, ehkäisemään ja poistamaan elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja.
 • Ympäristön seurannalla selvitetään ihmisen toiminnan aiheuttamia ympäristömuutoksia. Koulutuksen aikana opit tuntemaan ympäristön seurannassa käytettäviä menetelmiä sekä ottamaan ja analysoimaan erilaisia ympäristönäytteitä. Opit käyttämään mitattua dataa osana malleja ja arvioimaan ympäristö- ja terveysriskejä eri lähteiden tiedon perusteella.

Täydentävän osaamisen opinnoista voit valita itseäsi kiinnostavia opintoja ja näin rakentaa omaa urapolkuasi. Voit valita sisäilmastoon, ympäristöterveyteen ja ympäristönseurantaan liittyviä syventäviä opintoja.

 • Sisäilmasto-moduulissa tehdään muun muassa sisäilmaprojekti sekä perehdytään rakennetekniikkaan ja rakennuksen fysikaalisiin olosuhteisiin.
 • Ympäristöterveydessä syvennytään terveydensuojeluun, elintarvikevalvontaan ja elintarviketekniikkaan.
 • Ympäristöseurannan opinnot keskittyvät paikkatietoon ja kaukokartoitusopintoihin, ilmansuojeluun, jätehuoltoon sekä pilaantuneisiin maihin.

Lisäksi voit myös täydentää osaamistasi muilla ammattiopinnoilla, muiden koulutuksien tarjoamilla opinnoilla, harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä.

Rakennusterveyteen liittyvä osaaminen on Xamkissa vahvaa ympäristöteknologian, rakennustekniikan ja talotekniikan koulutuksissa. Tutkintoosi voit valita opintojaksoja kaikista näistä koulutuksista.

Voit valita opintoja myös englanninkielisestä Environmental engineering -koulutuksesta. 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Työelämäkokemusta hankit itsellesi jo opintojesi aikana, sillä koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen työelämäkumppaneiden kanssa. Ympäristöteknologian opiskelijana voit osallistua erilaisiin projekteihin osana opintoja, harjoittelua tai tekemällä niissä opinnäytetyön.  

Ympäristönäytteenottajan sertifiointiin tähtäävää koulutusta

Suomen ympäristökeskuksen sertifiointiryhmä on antanut Xamkin ympäristöteknologian koulutukselle luvan järjestää ympäristönäytteenoton henkilösertifiointiin liittyvää koulutusta. Koulutuslupa on saatu neljälle eri pätevyysalueelle:

 • vesinäytteenotto ja mittaus
 • maaperä ja jäteympäristöt
 • näytteenotto talous- ja uimavesistä
 • melun mittaaminen ja arvioiminen

Ympäristönäytteenottajilta vaaditaan henkilösertifikaatti, jonka avulla hän voi osoittaa pätevyytensä näytteenotossa, ympäristömittauksissa ja havainnointitoiminnassa. Pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on taito- ja tietovaatimusten täyttyminen.

Ympäristöteknologian koulutuksessa on ”Ympäristönäytteenotto” -opintojakso, jonka sisältö vastaa vesinäytteenotto ja mittaus sekä maaperä ja jäteympäristöt pätevyysalueiden tietovaatimuksia, mutta näihin pätevyyksiin liittyvät Certi tentit eivät kuulu opintojaksoon. Tenttejä on kuitenkin mahdollista suorittaa silloin kun vastaavia tenttejä järjestetään Xamkin täydennyskoulutuksen puolella.

Lue lisää ympäristönäytteenottajan sertifioinnista: www.syke.fi/sertifiointi

Päiväopintojen toteutus

Ympäristöteknologian päiväopinnot ovat päätoimisia, ja opintojen lähipäivät sijoittuvat arkipäiville. Opintoihin sisältyy paljon käytännönläheisiä laboratoriotöitä. 

Monimuoto-opintojen toteutus

Ympäristöteknologian monimuoto-opinnot koostuvat lähipäivistä ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetuksen osuus on noin 20 %. Valtaosa opinnoista tehdään omalla ajalla erilaisten oppimista tukevien tehtävien kautta. Lähiopetusta on pääsääntöisesti kahdesti kuukaudessa (torstaista klo 12.30 alkaen lauantaihin klo 16 saakka ja lauantait ovat aina verkossa). Opintoihin sisältyy muun muassa projektitöitä ja käytännönläheisiä laboratoriotöitä.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää päiväopintojen sisällöstä

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää monimuoto-opintojen sisällöstä

Valintaperusteet, monimuoto-opinnot

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Ympäristöteknologian laboratorio 360°

Ympäristöteknologian insinööri työelämässä

Ympäristöinsinöörinä voit työllistyä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Voit työskennellä teollisuuden, insinööri- ja konsulttitoimistojen tai kuntien ja valtion palveluksessa. Koska ympäristöteknologia on alana poikkitieteellinen ja ympäristöasiat tulee huomioida kaikilla toimialoilla, tehtävät ovat monipuoliset ja työllistymisnäkymät hyvät.

Julkisella puolella painottuvat erilaiset lupa- ja viranomaistehtävät. Lisäksi tehdään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, suunnittelua ja konsultointia – myös ulkomailla, esimerkiksi kansainvälisissä kehitysapuprojekteissa. Tehtävät voivat liittyä myös ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemiseen, sisäilmaongelmien selvittämiseen, erilaisiin lupa- ja viranomaistehtäviin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Yhteistyötä työelämän kanssa jo opintojen aikana

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on ympäristöteknologian koulutuksessa vahvasti osana opetusta.

Suuri osa ympäristöteknologian insinööritutkintoon sisältyvistä opinnoista suoritetaan työelämälähtöisinä projektiopintoina, joissa voit joko ryhmä- tai yksilötyönä osallistua yhteistyöhankkeisiin eri yritysten kanssa. Näissä hankkeissa suoritettu opiskelu tukee työelämävalmiuksiasi, koska saat tehdä töitä aidoissa oppimisympäristöissä oppimiasi asioita soveltaen.

Tehtävänimikkeitä voivat olla muun muassa

 • jäteasiantuntija
 • käyttöinsinööri
 • laatupäällikkö
 • projekti-insinööri
 • sisäilma-asiantuntija
 • sisäilmatutkija
 • suunnittelija
 • suunnitteluinsinööri
 • terveysinsinööri
 • terveystarkastaja
 • tuotekehitysinsinööri
 • tutkimusinsinööri
 • ympäristöinsinööri
 • ympäristönsuojelusihteeri
 • ympäristönsuojelutarkastaja
 • ympäristöntarkastaja.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Ajankohtaisuus näkyy opinnoissa

Lue lisää opiskelijan tarinaa.
Nainen istuu vihreän pensaan takana.

Ympäristöalalla on vetoa!

Lue lisää opiskelijan tarinaa.

Jos ympäristö ja sen terveys kiinnostaa!

Lue lisää opiskelijan tarinaa.

Löydä oma alasi!

Jos mietit, onko ympäristöteknologia sinun juttusi, voit tutustua koulutukseen avoimen AMK:n opintojaksolla.

Opintojakson suoritettuasi:
- tunnet ympäristöteknologian toimialan.
- osaat paremmin arvioida alan soveltuvuutta sinulle.
- ymmärrät mitä opiskelu ammattikorkeakoulussa vaatii
- tunnistat, mistä sisällöistä opinnot koostuvat
- tiedät vaihtoehtoja jatko-opiskelumahdollisuuksista.
- osaat tunnistaa omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita alaa kohtaan.

Tutustu ympäristöteknologian opintojaksoon

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskella Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Tutustu myös muihin tekniikan koulutuksiin

| biotuotetekniikka | energiatekniikka | Environmental engineering | Information technology | kyberturvallisuus | logistiikka | merenkulku | metsätalous | peliohjelmointi | rakennustekniikka | sähkö- ja automaatiotekniikka | talotekniikka | teollinen puurakentaminen |

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Jatko-opintomahdollisuuksia

Opiskele Master Schoolissa

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Tuula Kettunen
puh. 040 842 0502
tuula.kettunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi