Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 15
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Metsätalousinsinöörin keskipalkka

Opiskele metsätalouden ammattilaiseksi

Opiskele vihreän talouden ammattilaiseksi, metsätalousinsinööriksi, joka auttaa metsänomistajaa käyttämään ja hoitamaan metsäänsä kestävästi!

Metsätalousinsinöörin koulutuksessa opiskelet metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaa ja metsäomaisuuden hoitoa. Asioita, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.

Työelämässä tärkeä yhteistyökumppanisi on asiakkaasi, metsänomistaja. Suomessa on yli 600 000 metsäomistajaa, joiden metsäosaamisen taso ja tavoitteet metsien hoidolle vaihtelevat suuresti. Metsätalouden ammattilaisena osaat neuvoa ja opastaa metsäomistajia hoitamaan metsiään kestävästi. Ymmärrät myös metsän hyödyntämisen merkityksen sekä kansantaloudelle että hiilensidonnalle.

Opiskelet metsäalan ammattilaiseksi niissä paikoissa ja ympäristöissä, joissa työ tehdään. Maasto-opetus erilaisilla metsäkohteilla konkretisoi luennoilla opittua tietoa. Metsässä tulevat tutuiksi myös mittavälineet, metsäsovellukset ja karttaohjelmat. Opit lukemaan metsää ja ymmärrät, mitä hyvä metsänhoito erilaisissa metsissä tarkoittaa.

Monissa metsäalan työtehtävissä on kyse metsäpalveluiden markkinoinnista ja myymisestä, puun ostamisesta, metsäenergian hyödyntämisestä, puunkorjuun ohjaamisesta sekä luonnonhoitohankkeista. Metsäalalla digitaalisuus on arkipäivää. Sitä hyödynnetään muun muassa paikkatiedon käytössä ja puunhankinnassa.

Opintoihin sisältyvillä harjoittelujaksoilla pääset tekemään metsätalousinsinöörin työtehtäviä, mikä valmistaa sinua työelämään ja auttaa verkostoitumaan metsäalan toimijoiden kanssa. 

liiketoiminta | luonnonhoito | markkinointi | metsänhoito | metsäpalvelut | metsäsuunnittelu | metsävaratieto | puukauppa | puunhankinta |

Opintojen sisältö

Xamkin metsätalousinsinöörikoulutuksen sisällöt on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaan. Opetamme sinulle juuri niitä taitoja, joita metsäalalla nyt tarvitaan.

Metsätalousinsinööriopintojen laajuus on 240 opintopistettä (op)

Ydinosaaminen 195 op,  sisältää mm. seuraavat opintojaksot

 • Metsä ja puut tutuksi
 • Metsistä metsätalouteen
 • Metsät ja yhteiskunta
 • Metsänhoito
 • Puunhankinta
 • Metsäsuunnittelu
 • Metsätalouden liiketoimintaosaaminen
 • Metsäomaisuuden hoito

Täydentävä osaaminen 30 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Oppiminen on työskentelyä maastossa, verkossa ja luennoilla. Ensimmäiset opiskeluvuodet ovat luento- ja maastopainotteisia. Myöhemmin verkko-opintojen osuus kasvaa. Palkalliset harjoittelujaksot toteutetaan kesäaikana.

Ensimmäisinä vuosina opiskelet metsätalouden ekologista perustaa, metsänkasvatusta ja puunkorjuuta. Toisen vuoden opinnoissa hyödynnät oppimiasi metsäasioita mm. metsäsuunnitelmassa.

Opintojen loppupuolella keskityt metsätalouden liiketoimintaosaamisen rakentamiseen, metsäomaisuuden hoidon opintoihin ja opinnäytetyöhön. Voit halutessasi valita täydentäviä opintoja esimerkiksi metsävaratiedon hallinnasta ja kehittyvästä puunkorjuusta. 

Perusharjoittelussa opit metsäalan töiden perusteet, ja vaativammassa syventävässä harjoittelussa tehdään usein jo toimihenkilön töitä.

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opintoihin vaatimuksena on aiempi AMK- tai yliopistotutkinto liiketalouden tai hallinnon, tekniikan tai luonnonvara-alalta.

Monimuoto-opinnoissa voi yhdistää työn ja opiskelun. Osa opinnoista voidaan hyväksilukea aiemman tutkinnon perusteella. Opinnot keskittyvät metsätalousosaamiseen.

Opinnot sisältävät kontaktiopetusta, verkko-opetusta sekä työskentelyä maastossa.

 • Tammikuusta huhtikuuhun on kontaktiopetusta kerran kuukaudessa kolme kontaktiopetuspäivää—keskiviikosta perjantaihin.
 • Toukokuusta syyskuuhun on kolme maasto-opetuksen jaksoa, jotka kestävät kukin keskiviikosta sunnuntaihin. Myös talven aikana on yksittäisiä maasto-opetustunteja.
 • Kontaktijaksojen välissä on itsenäistä verkko-opiskelua.
 • Palkalliset harjoittelujaksot voi tehdä oman HOPSin mukaisesti.

Monimuoto-opinnoissa ydinopinnot opinnäytetyötä lukuun ottamatta suoritetaan tavallisesti kahdessa vuodessa.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Metsätalousinsinööri työelämässä

Metsätalousinsinöörin koulutuksen nimessä näkyvät kaikki koulutuksen osat: ekologia ja metsänhoito (metsä), liiketoiminta (talous) sekä tekniikka mm. puunkorjuussa (insinööri). Koulutuksen sisällöt antavat sinulle monipuolisen osaamisen ja voit työllistyä erilaisiin itseäsi kiinnostaviin työtehtäviin.

Tyypillisiä metsätalousinsinöörin työtehtäviä ovat puunosto, metsäpalvelujen myyminen ja toteuttaminen sekä metsävaratiedon kanssa työskenteleminen. Keskeistä on työskentely metsänomistajien kanssa; asiantuntijana autat metsänomistajaa hoitamaan metsäomaisuuttaan hänen tavoitteidensa mukaisesti. Metsätalousinsinöörit myös hankkivat raaka-ainetta puunjalostusteollisuudelle metsänomistajilta.

Voit työllistyä metsäteollisuuden puunhankinnan organisaatioihin, metsähoitoyhdistyksiin, Metsäkeskukselle, Metsähallitukselle tai omaan yritykseen.

Työpaikkoja on myös koneyrityksissä, joissa työtehtävät vaihtelevat leimikonsuunnittelusta korjuun ketjuttamiseen. Myös puunhankinnan logistiikan tehtäviin työllistyy metsätalousinsinöörejä.

Metsätalousinsinöörin tehtävissä korostuu taito toimia ihmisten kanssa, olipa kyse viestinnästä työpaikalla, työskentelemisestä tiimissä tai esimiehenä toimimisesta. Metsäalan töissä käytät sujuvasti tietojärjestelmiä ja hyödynnät paikkatietoa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • asiakaspäällikkö
 • asiakasvastaava
 • hankintaesimies
 • kuljetusesimies
 • metsäasiantuntija
 • metsänhoitoesimies
 • metsäneuvoja
 • operaatioesimies
 • suunnitteluesimies

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä
Kasvokuva nuoresta naisesta.

Valmistut monipuolisiin metsäalan tehtäviin!

Lue lisää opiskelijan tarinaa.

Tervehdys Palenciasta, Valladolidin yliopistosta!

Lue lisää opiskelijan tarinaa.

Puukaupan ja metsäpalveluiden asiantuntijaksi!

Lue lisää opiskelijan tarinaa.

Miksi kannattaa opiskella metsätalousinsinööriksi?

 1. Metsäala perustuu kestävästi käytettyyn uusiutuvaan luonnonvaraan, jolloin töitä riittää tulevaisuudessa.
 2. Kehittyvä ala, jossa puusta keksitään mitä hienompia innovaatioita, kuten vaatteet, biodiesel ja korvaaja muoville.
 3. Monipuoliset työpaikat sekä ihmisten parissa toimiminen.
 4. Vaihtelevat ja innostavat työtehtävät niin toimistossa kuin metsässä.
 5. Joustavat työajat ovat metsäalalla mahtava juttu.

Metsätalousinsinöörikoulutuksen opiskelijoilla on myös ollut mahdollisuus päästä kokeilemaan yrittäjyyden polkua ja perustaa oma yritys.

Metsä oppimisympäristönä

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Tutustu myös muihin tekniikan koulutuksiin

| biotuotetekniikka | energiatekniikka | Environmental engineering | Information technology | kyberturvallisuus | logistiikka | merenkulku | peliohjelmointi | rakennustekniikka | sähkö- ja automaatiotekniikka | talotekniikka | teollinen puurakentaminen | ympäristöteknologia |

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Timo Leinonen
puh. 040 842 0627
timo.leinonen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610