Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • lisätietoa: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

 

Opiskele metsätalouden ammattilaiseksi

Opiskele vihreän talouden ammattilaiseksi, metsätalousinsinööriksi, joka auttaa metsänomistajaa käyttämään ja hoitamaan metsäänsä kestävästi!

Metsätalousinsinöörin koulutuksessa opiskelet metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaa ja metsäomaisuuden hoitoa eli asioita, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.

Työelämässä tärkeä yhteistyökumppanisi on asiakkaasi, metsänomistaja. Suomessa on yli 600 000 metsäomistajaa, joiden metsäosaamisen taso ja tavoitteet metsien hoidolle vaihtelevat suuresti. Metsätalouden ammattilaisena osaat neuvoa ja opastaa metsäomistajia hoitamaan metsiään kestävästi. Ymmärrät myös metsän hyödyntämisen merkityksen sekä kansantaloudelle että hiilensidonnalle.

Opiskelet metsäalan ammattilaiseksi niissä paikoissa ja ympäristöissä, joissa työ tehdään. Maasto-opetus erilaisilla metsäkohteilla konkretisoi luennoilla opittua tietoa. Metsässä tulevat tutuiksi myös mittavälineet, metsäsovellukset ja karttaohjelmat. Opit lukemaan metsää ja ymmärrät, mitä hyvä metsänhoito erilaisissa metsissä tarkoittaa.

Monissa metsäalan työtehtävissä on kyse metsäpalveluiden markkinoinnista ja myymisestä, puun ostamisesta, metsäenergian hyödyntämisestä, puunkorjuun ohjaamisesta sekä luonnonhoitohankkeista. Metsäalalla hyödynnetään myös digitaalisuutta muun muassa paikkatiedon käytössä.

Opintoihin sisältyvillä harjoittelujaksoilla pääset tekemään metsätalousinsinöörin työtehtäviä, mikä valmistaa sinua työelämään ja auttaa verkostoitumaan metsäalan toimijoiden kanssa. 

liiketoiminta | luonnonhoito | markkinointi | metsänkasvatus | metsäpalvelut | metsäsuunnittelu | metsävaratieto | puukauppa | puunhankinta |

Opintojen sisältö

Ydinosaaminen 165 op

 • metsäalan perusosaaminen ja työelämävalmiudet
 • metsänhoito, puunhankinta, metsäsuunnittelu, metsätalouden liiketoimintaosaaminen, metsäomaisuuden hoito sekä metsät ja yhteiskunta -kokonaisuus

Täydentävä osaaminen 30 op

 • kaksi valinnaista 15 op:n moduulia, joiden teemoina ovat mm. metsätietojärjestelmät ja kehittyvä puunhankinta

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 • vaihtoehtoja innovaatio-opinnoista Venäjä-osaamiseen, verkko-opinnoista luentoihin

Harjoittelu 30 op – kolmeen osaan jaksotettuna

Opinnäytetyö 15 op

Oppiminen on työskentelyä maastossa, verkossa ja luennoilla. Ensimmäiset opiskeluvuodet ovat luento- ja maastopainotteisia. Myöhemmin verkko-opintojen osuus kasvaa. Palkalliset harjoittelujaksot toteutetaan kesäaikana.

Xamkin metsätalousinsinöörikoulutuksen sisällöt on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaan. Opetamme sinulle juuri niitä taitoja, joita metsäalalla nyt tarvitaan.

Metsätalousinsinööriopintojen ensimmäisinä vuosina opiskelet metsätalouden ekologista perustaa, metsänkasvatusta ja puunkorjuuta. Toisen vuoden opinnoissa hyödynnät oppimiasi metsäasioita muun muassa metsäsuunnitelmassa.

Viimeisenä osana opintoja keskityt metsätalouden liiketoimintaosaamisen rakentamiseen, metsäomaisuuden hoidon opintoihin ja opinnäytetyöhön. Voit lisäksi valita täydentäviä opintoja esimerkiksi metsävaratiedon hallinnasta ja kehittyvästä puunkorjuusta.

Harjoittelujaksot teet oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti kesäisin. Perusharjoittelussa opit metsäalan töiden perusteet, ja vaativammassa syventävässä harjoittelussa tehdään usein toimihenkilön töitä.

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opintojen kesto on 2-3 vuotta. Opinnot sisältävät keväällä ja syksyllä yhteensä kolme maasto-opetukseen keskittyvää viiden päivän lähiopetusjaksoa Mikkelissä ja verkko-opintoja, joissa teet itsenäisiä opiskelutehtäviä. Opinnot painottuvat metsätalouteen ja niiden toteutustapa vaihtelee opintojaksoittain. Metsäaiheisiin opintojaksoihin kuuluu vaihteleva määrä maasto-opetusta. Monimuoto-opinnot voi suorittaa työn ohella.

Pohjakoulutusvaatimuksena monimuotokoulutukseen on tekniikan alan, liiketalouden tai luonnonvara-alan korkeakoulututkinto. Osa opinnoista voidaan hyväksilukea aiemman tutkinnon perusteella.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Mikkelin kampus 360°

Metsätalousinsinööri työelämässä

Metsätalousinsinöörin koulutuksen nimessä näkyvät kaikki koulutuksen osat: ekologia ja metsänhoito (metsä), liiketoiminta (talous) ja tekniikka muun muassa puunkorjuussa (insinööri). Koulutuksessa hankit monipuolisen osaamisen ja voit työllistyä erilaisiin itseäsi kiinnostaviin työtehtäviin.

Tyypillisiä metsätalousinsinöörin työtehtäviä ovat puun osto, metsäpalvelujen myyminen ja metsävaratiedon kanssa työskenteleminen. Metsävaratiedon osaajille onkin kysyntää. Keskeistä on työskentely metsänomistajien kanssa. Asiantuntijana autat metsänomistajaa hoitamaan metsäomaisuuttaan tämän tavoitteiden mukaisesti. Metsätalousinsinöörit myös ostavat raaka-ainetta puunjalostusteollisuudelle metsänomistajilta.

Voit työllistyä metsäteollisuuden puunhankinnan organisaatioihin, metsähoitoyhdistyksiin, Metsäkeskukselle tai Metsähallitukselle. Työpaikkoja on myös koneyrityksissä, joissa työtehtävät vaihtelevat leimikonsuunnittelusta korjuun ketjuttamiseen. Myös puunhankinnan logistiikan tehtäviin työllistyy metsätalousinsinöörejä.

Metsätalousinsinöörin tehtävissä korostuu taito toimia ihmisten kanssa, olipa kyse viestinnästä työpaikalla, työskentelemisestä tiimissä tai esimiehenä toimimisesta. Metsäalan töissä käytät sujuvasti tietojärjestelmiä ja hyödynnät paikkatietoa.

Xamkin metsätalouden koulutuksella hyvä maine

Xamkin metsätalouden koulutuksessa opiskelevat Suomen tyytyväisimmät alan opiskelijat (Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelut Vipunen, opiskelijapalaute 2018). Koulutuksen hyvä maine alalla edistää myös työllistymistä. Työllistymistilanne on varsin hyvä: 70–80 % valmistuneista työllistyy alan töihin ensimmäisen vuoden aikana.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • aluepäällikkö
 • asiakasvastaava
 • hankintaesimies
 • kuljetusesimies
 • metsäasiantuntija
 • metsänhoitoesimies
 • metsäneuvoja
 • operaatioesimies
 • suunnitteluesimies

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Myynti- ja markkinointihenkisille metsäinsinööreille on kysyntää!

Lue lisää

Tervehdys Palenciasta, Valladolidin yliopistosta!

Lue lisää

Xamkin koulutus vastaa hyvin työelämän vaatimuksiin!

Lue lisää

Miksi kannattaa opiskella metsätalousinsinööriksi?

 1. Metsäala perustuu kestävästi käytettyyn uusiutuvaan luonnonvaraan, jolloin töitä riittää tulevaisuudessa.
 2. Kehittyvä ala, jossa puusta keksitään mitä hienompia innovaatioita, kuten vaatteet, biodiesel ja korvaaja muoville.
 3. Monipuoliset työpaikat sekä ihmisten parissa toimiminen.
 4. Vaihtelevat ja innostavat työtehtävät niin toimistossa kuin metsässä.
 5. Joustavat työajat ovat metsäalalla mahtava juttu.

Metsätalousinsinöörikoulutuksen opiskelijoilla on myös ollut mahdollisuus päästä kokeilemaan yrittäjyyden polkua ja perustaa oma yritys.

 

Metsä oppimisympäristönä

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Tutustu myös muihin tekniikan koulutuksiin

| biotuotetekniikka | energiatekniikka | Environmental engineering | Information technology | kyberturvallisuus | logistiikka | merenkulku | peliohjelmointi | rakennustekniikka | sähkö- ja automaatiotekniikka | talotekniikka | teollinen puurakentaminen | ympäristöteknologia |

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jukka Mäntylä
puh. 040 534 5124
jukka.mantyla@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu