Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike metsätalousinsinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 11.-25.3.2025

 

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto noin 3 vuotta
 • tutkintonimike metsätalousinsinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 11.-25.3.2025

 

Opiskele metsätalouden ammattilaiseksi

Opiskele vihreän talouden ammattilaiseksi, metsätalousinsinööriksi, joka auttaa metsänomistajaa käyttämään ja hoitamaan metsäänsä kestävästi!

Metsätalousinsinöörin koulutuksessa opiskelet metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaa ja metsäomaisuuden hoitoa. Asioita, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.

Monissa metsäalan työtehtävissä on kyse metsäpalveluiden markkinoinnista ja myymisestä, puun ostamisesta, metsäenergian hyödyntämisestä, puunkorjuun ohjaamisesta sekä luonnonhoitohankkeista. Metsäalalla hyödynnetään digitaalisuutta muun muassa paikkatiedon käytössä ja puunhankinnassa. 

Opintoihin sisältyvillä harjoittelujaksoilla pääset tekemään metsätalousinsinöörin työtehtäviä, mikä valmistaa sinua työelämään ja auttaa verkostoitumaan metsäalan toimijoiden kanssa. 

Opiskelet metsäalan ammattilaiseksi niissä paikoissa ja ympäristöissä, joissa työ tehdään. Maasto-opetus erilaisilla metsäkohteilla konkretisoi luennoilla opittua tietoa. Metsässä tulevat tutuiksi myös mittavälineet, metsäsovellukset ja karttaohjelmat. Opit lukemaan metsää ja ymmärrät, mitä hyvä metsänhoito erilaisissa metsissä tarkoittaa.   

Työelämässä tärkeä yhteistyökumppanisi on asiakkaasi, metsänomistaja. Suomessa on yli 600 000 metsäomistajaa, joiden metsäosaamisen taso ja tavoitteet metsien hoidolle vaihtelevat suuresti. Metsätalouden ammattilaisena osaat neuvoa ja opastaa metsäomistajia hoitamaan metsiään kestävästi. Ymmärrät myös metsän hyödyntämisen merkityksen sekä kansantaloudelle että hiilensidonnalle.   

liiketoiminta | luonnonhoito | markkinointi | metsänhoito | metsäpalvelut | metsäsuunnittelu | metsävaratieto | puukauppa | puunhankinta |

Opintojen sisältö

Xamkin metsätalousinsinöörikoulutuksen sisällöt on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaan. Opetamme sinulle juuri niitä taitoja, joita metsäalalla nyt tarvitaan.

Metsätalousinsinööriopintojen laajuus on 240 opintopistettä (op)

Ydinosaaminen 195 op,  sisältää mm. seuraavat opintojaksot

 • Metsä ja puut tutuksi
 • Metsistä metsätalouteen
 • Metsät ja yhteiskunta
 • Metsänhoito
 • Puunhankinta
 • Metsäsuunnittelu
 • Metsätalouden liiketoimintaosaaminen
 • Metsäomaisuuden hoito

Täydentävä osaaminen 30 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Oppiminen on työskentelyä maastossa, verkossa ja luennoilla. Ensimmäiset opiskeluvuodet ovat luento- ja maastopainotteisia. Myöhemmin verkko-opintojen osuus kasvaa. Palkalliset harjoittelujaksot toteutetaan kesäaikana.

Työelämäyhteydet ovat Xamkin metsätalouden koulutuksessa hyvin tärkeitä. Koulutus tekee tiivistä yhteistyötä metsäalan toimijoiden kanssa, mikä näkyy sekä opintojen toteutuksessa että niiden ajankohtaisissa sisällöissä. Hyvät työelämäsuhteet edistävät harjoittelupaikkojen saamista ja vaikuttavat myönteisesti myös opinnäytetöiden työelämälähtöisiin aiheisiin.  

Ensimmäisenä vuonna opiskelet metsätalouden ekologista perustaa, metsänkasvatusta ja puunkorjuuta. Toisen vuoden opinnoissa hyödynnät oppimiasi metsäasioita mm. metsäsuunnitelmassa.

Opintojen loppupuolella keskityt metsätalouden liiketoimintaosaamisen rakentamiseen, metsäomaisuuden hoidon opintoihin ja opinnäytetyöhön.

Päiväopintojen toteutus

Oppiminen on työskentelyä maastossa, verkossa ja luennoilla. Ensimmäiset opiskeluvuodet ovat luento- ja maastopainotteisia. Myöhemmin verkko-opintojen osuus kasvaa. Harjoittelujaksot toteutetaan kesäaikana. Perusharjoittelussa opit metsäalan töiden perusteet ja vaativammassa syventävässä harjoittelussa tehdään usein jo toimihenkilön töitä. Metsäalalla harjoittelijoille on tapana maksaa palkkaa. 

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opinnot on tarkoitettu opiskelijalle, jolla on jo korkeakoulututkinto liiketaloudesta (esim. tradenomi tai kauppatieteen maisteri), tekniikasta (esim. insinööri(AMK) tai diplomi-insinööri) tai luonnonvara-alalta.

Monimuoto-opinnoissa voi yhdistää työn ja opiskelun. Osa opinnoista voidaan hyväksilukea aiemman tutkinnon perusteella. Opinnot keskittyvät metsätalouden osaamiseen.

Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta sekä työskentelyä maastossa.

 • Lokakuusta huhtikuuhun on lähiopetusta 3–4 päivää kuukaudessa. Opetus painottuu loppuviikkoon.   
 • Toukokuusta syyskuuhun on maasto-opetuksen jaksoja, jotka kestävät kukin keskiviikosta sunnuntaihin. Myös talven aikana on yksittäisiä maasto-opetustunteja.   
 • Kontaktijaksojen välissä on itsenäistä verkko-opiskelua.   
 • Palkalliset harjoittelujaksot voi tehdä oman HOPSin mukaisesti. 

Monimuoto-opinnoissa ydinopinnot opinnäytetyötä lukuun ottamatta suoritetaan tavallisesti kahdessa vuodessa.

Harjoittelujaksot teet oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti joustavasti opintojesi aikana. Perusharjoittelussa opit metsäalan töiden perusteet ja vaativammassa syventävässä harjoittelussa tehdään usein jo toimihenkilön töitä.  

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Vuoden 2021 metsäopettaja on Heikki Manninen

Vuoden metsäopettaja 2021 on Xamkin metsätalousinsinööri -koulutuksen lehtori Heikki Manninen.

Vuoden Metsäopettaja valitaan MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry:n vuosittain järjestämässä valtakunnallisessa kyselyssä metsäalan opiskelijoille. Kyselyllä kartoitetaan ammattikorkeakoulujen opetuksen tasoa ja samalla valitaan Vuoden metsäopettaja. Kyselystä saatava tieto jaetaan ammattikorkeakouluille, jotka voivat hyödyntää sitä opetuksen laadun kehittämisessä.

Paljon onnea Heikille!

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää monimuoto-opintojen sisällöstä opinto-oppaasta

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää päiväopintojen sisällöstä opinto-oppaasta

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Metsätalousinsinööri työelämässä

Metsätalousinsinöörin koulutuksen nimessä näkyvät kaikki koulutuksen osat: ekologia ja metsänhoito (metsä), liiketoiminta (talous) sekä tekniikka mm. puunkorjuussa (insinööri). Koulutuksen sisällöt antavat sinulle monipuolisen osaamisen ja voit työllistyä erilaisiin itseäsi kiinnostaviin työtehtäviin.

Tyypillisiä metsätalousinsinöörin työtehtäviä ovat puunosto, metsäpalvelujen myyminen ja toteuttaminen sekä metsävaratiedon kanssa työskenteleminen. Keskeistä on työskentely metsänomistajien kanssa; asiantuntijana autat metsänomistajaa hoitamaan metsäomaisuuttaan hänen tavoitteidensa mukaisesti. Metsätalousinsinöörit myös hankkivat raaka-ainetta metsä- ja energiateollisuudelle metsänomistajilta.

Voit työllistyä metsäteollisuuden puunhankinnan organisaatioihin, metsähoitoyhdistyksiin, Metsäkeskukselle, Metsähallitukselle tai omaan yritykseen.

Työpaikkoja on myös koneyrityksissä, joissa työtehtävät vaihtelevat leimikonsuunnittelusta korjuun ketjuttamiseen. Myös puunhankinnan logistiikan tehtäviin työllistyy metsätalousinsinöörejä.

Metsätalousinsinöörin tehtävissä korostuu taito toimia ihmisten kanssa, olipa kyse viestinnästä työpaikalla, työskentelemisestä tiimissä tai esimiehenä toimimisesta. Metsäalan töissä käytät sujuvasti tietojärjestelmiä ja hyödynnät paikkatietoa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • asiakaspäällikkö
 • asiakasvastaava
 • hankintaesimies
 • kuljetusesimies
 • metsäasiantuntija
 • metsänhoitoesimies
 • metsäneuvoja
 • operaatioesimies
 • suunnitteluesimies

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Puukaupan ja metsäpalveluiden asiantuntijaksi

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Opintoihin ei tarvitse olla metsätaustaa

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Käytännönläheistä opiskelua

Lue lisää opiskelijan tarinaa.

Miksi kannattaa opiskella metsätalousinsinööriksi?

 1. Metsäala perustuu kestävästi käytettyyn uusiutuvaan luonnonvaraan, jolloin töitä riittää tulevaisuudessa.
 2. Kehittyvä ala, jossa puusta keksitään mitä hienompia innovaatioita, kuten vaatteet, biodiesel ja korvaaja muoville.
 3. Monipuoliset työpaikat sekä ihmisten parissa toimiminen.
 4. Vaihtelevat ja innostavat työtehtävät niin toimistossa kuin metsässä.
 5. Joustavat työajat ovat metsäalalla mahtava juttu.

Metsätalousinsinöörikoulutuksen opiskelijoilla on myös ollut mahdollisuus päästä kokeilemaan yrittäjyyden polkua ja perustaa oma yritys.

Metsä oppimisympäristönä

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Tutustu myös muihin tekniikan koulutuksiin

| biotuotetekniikka | energiatekniikka | Environmental engineering | Information technology | kyberturvallisuus | logistiikka | merenkulku | peliohjelmointi | rakennustekniikka | sähkö- ja automaatiotekniikka | talotekniikka | teollinen puurakentaminen | ympäristöteknologia |

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää päiväopinnoista

Koulutusvastaava Timo Leinonen
puh. 040 842 0627
timo.leinonen@xamk.fi

Kysy lisää monimuoto-opinnoista

Koulutusvastaava Pasi Pakkala
puh. 0400 780 029
pasi.pakkala@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610