Hankkeella parannetaan logistiikka-alan tunnettavuutta, koulutuksen vetovoimaa sekä osaavan työvoiman saatavuutta Kymenlaaksossa.

TAVOITTEET: Logistiikassa on tiedostettua vetoa

 1. Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen logistiikka-alalla.
 • Huomioidaan Kymenlaakson erityispiirteet ja maakunnan elinvoimaisuus myös tulevaisuudessa.
 • Tarjolla olevalla osaavalla työvoimalla voidaan taata nykyisten yritysten toiminta sekä olla houkutteleva alue uusille yrityksille.
 1. Logistiikka-alan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa
 • Niin ammatillinen kuin ammattikorkeakoulutasoinen koulutus vastaa yritysten tulevaisuuden osaamistarpeita.
  • Yritysten osaamistarpeiden kuunteleminen ja aito vuoropuhelu
  • Määritellään oppilaitosten opetus- ja toteutussuunnitelmien muutostarpeet ja kehitetään opetuksen sisältöjä selvitystyön pohjalta
 1. Sujuvat siirtymät ja opintopolut peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluun
 • Sujuvoitetaan nuorten siirtymiä peruskoulusta logistiikka-alan ammatilliseen koulutukseen ja siitä edelleen työelämään tai jatkamaan opiskelua ammattikorkeakouluun.
 • mallinnetaan opintopolku ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun
 • tuetaan toisen asteen opiskelijoita jatkoväyläopintojen hyödyntämisessä ammattikorkeakoulussa ja näin siirtymään nopeasti koulusta kouluun sekä lyhentämään kokonaisopiskeluajan kestoa
 • Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi luodaan ja testataan yhteinen toimintamalli yhteistyössä alueen yläkoulujen opojen ja ammatillisen koulutuksen välillä.
 1. Logistiikka-alan koulutuksen vetovoiman lisääminen
  • Lisätään nuorten tietämystä logistiikka-alasta ja tehdään näkyväksi alan uramahdollisuuksia jo varhaisemmassa vaiheessa eli peruskoulussa ja toisella asteella.
   • kiinnostuksen kautta saadaan enemmän motivoituneita hakijoita logistiikka-alan koulutuksiin niin toiselle asteelle kuin ammattikorkeakouluun.
  • Pilotoidaan hankkeen toimenpiteet Kymenlaakson alueen perus- ja toisen asteen koulutuksessa.
  • Naisten osuuden suurentaminen alan koulutukseen hakijoista.

 

TOIMENPITEET

 1. Yhteistyön käynnistäminen
  • Perustetaan yhteistyöverkosto Ekamin, Ksaon ja Xamkin kesken, mukana opetus ja TKI
  • Kartoitetaan hankkeeseen osallistuvat yritykset ja käynnistetään yritysyhteistyö,
  • Kartoitetaan hankkeeseen osallistuvat Kymenlaaksolaiset peruskoulut
 1. Logistiikka-alan koulutuksen ketterä kehittäminen
  • Kouvolan ja Kotka-Haminan alueella toteutettavan logistiikka-alan ammatilliseen ja ammattikorkeakolutukseen kohdistuvan työvoima- ja osaamistarveselvityksen suunnittelu ja toteutus
   • haastatteluina -ja/tai kyselynä osallistuville yrityksille heidän näkemyksistään tulevaisuuden osaamistarpeista logistiikka-alalla.
   • tulokset kootaan raportiksi -> opinnäytetyö
   • Saatua tietoa hyödynnetään soveltuvin osin logistiikan opetuksen opetus- ja toteutussuunnitelmien määrittelemisessä ja kehittämisessä niin Xamkissa kuin Ekamissa ja KSAOssakin.
 • EKAMI: Joustavan koulutusmoduulitarjonnan tuotteistaminen työyhteisöjen tarpeisiin tutkinnon osista ja tutkinnon osan osista, jo olemassa olevia logistiikan simulaattoreita ja simulaatiokoulutusta hyödyntäen.
 • KSAO: uuden varastonhoitaja tutkinnon avaamiseksi suoritettavat toimenpiteet
  • Uuden tutkinnon avaaminen ja tuotteistaminen.
  • Uuden koulutusalan työelämäyhteistyön käynnistäminen.
  • Tarvittavien tila-, laitejärjestelyjen ja henkilöstöresurssien suunnitelma
  • Koulutuksen markkinointi ja haku alkavat syksyllä 2019.
  • Tehdään tarvittavia muutoksia tiloissa, laitteissa ja henkilöstössä.
  • Jatkuvan haun ryhmä aloittaa opiskelun keväällä 2020.
  • Koulutus- ja oppisopimuksien suunnittelu ja toteuttaminen työelämän kanssa.
 1. Sujuvat siirtymät ja opintopolut
  • Opintopolkujen mallintaminen ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun
  • Luodaan ja testataan yhteinen toimintamalli yhteistyössä alueen yläkoulujen opintojenohjaajien ja ammatillisen koulutuksen välillä
  • Tuetaan Xamkin väyläopintojen suorittamista ammatillisessa koulutuksessa
 1. Logistiikka-alan koulutuksen vetovoiman lisääminen
  • Tuodaan alan koulutus ja työmahdollisuudet nuorten tietoisuuteen jo peruskoulussa.
  • Suunnitellaan yhdessä yhteistyöverkoston ja yritysten kanssa koululaisille koulutuspaketti, joka voi sisältää työpajoja ja pienprojekteja, jopa oikeilla yritystoimeksiannoilla logistiikka-alalta.

 

TULOKSET

Hankkeen tuloksena nuoret tunnistavat logistiikka-alan koulutus- ja työmahdollisuuksia jo ennen toiselle asteelle siirtymistä ja ovat kykenevämpiä hahmottelemaan opinto- ja urapolkua jo nuorella iällä.

Hankkeen myötä

 • logistiikka-ala houkuttelee enemmän alasta tietoisempia ja motivoituneita opiskelijoita
 • tutkinto on mahdollista suorittaa lyhyemmässä ajassa hyödyntäen esim. väyläopintoja.
 • Koulutukset tukevat alueen monipuolisia logistiikan tarjoamia mahdollisuuksia ja yritysten tarpeita
 • Kymenlaaksolaisten logistiikka-alan yritysten osaavan työvoiman saatavuus parantuu.

Lisätietoja

Hannu-Pekka Pukema

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

hannu-pekka.pukema@xamk.fi

+358 (0)44 702 8306

linkedin.com/in/h-p-pukema

 

Enni Jaatinen

TKI-asiantuntija

enni.jaatinen@xamk.fi

+358 (0)44 702 8776

Logistiikan osaajat koulutetaan jatkossakin Kymenlaaksossa

XAMK READ 01/19

Lue lisää!

SYYSTALVI 2019

#edessäloistavatulevaisuus

Olemme mukana monipuolisesti eri tapahtumissa joko näytteilleasettajina tai ihan vain vierailijoina!

Faktat

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

02.05.2019 - 28.02.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Osatoteuttajat: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami. Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao.

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 336 421 € €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 178 110 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu