Hankkeella parannetaan logistiikka-alan tunnettavuutta, koulutuksen vetovoimaa sekä osaavan työvoiman saatavuutta Kymenlaaksossa.

TAVOITTEET: Logistiikassa on tiedostettua vetoa

 1. Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen logistiikka-alalla.
 • Huomioidaan Kymenlaakson erityispiirteet ja maakunnan elinvoimaisuus myös tulevaisuudessa.
 • Tarjolla olevalla osaavalla työvoimalla voidaan taata nykyisten yritysten toiminta sekä olla houkutteleva alue uusille yrityksille.
 1. Logistiikka-alan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa
 • Niin ammatillinen kuin ammattikorkeakoulutasoinen koulutus vastaa yritysten tulevaisuuden osaamistarpeita.
  • Yritysten osaamistarpeiden kuunteleminen ja aito vuoropuhelu
  • Määritellään oppilaitosten opetus- ja toteutussuunnitelmien muutostarpeet ja kehitetään opetuksen sisältöjä selvitystyön pohjalta
 1. Sujuvat siirtymät ja opintopolut peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluun
 • Sujuvoitetaan nuorten siirtymiä peruskoulusta logistiikka-alan ammatilliseen koulutukseen ja siitä edelleen työelämään tai jatkamaan opiskelua ammattikorkeakouluun.
 • mallinnetaan opintopolku ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun
 • tuetaan toisen asteen opiskelijoita jatkoväyläopintojen hyödyntämisessä ammattikorkeakoulussa ja näin siirtymään nopeasti koulusta kouluun sekä lyhentämään kokonaisopiskeluajan kestoa
 • Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi luodaan ja testataan yhteinen toimintamalli yhteistyössä alueen yläkoulujen opojen ja ammatillisen koulutuksen välillä.
 1. Logistiikka-alan koulutuksen vetovoiman lisääminen
  • Lisätään nuorten tietämystä logistiikka-alasta ja tehdään näkyväksi alan uramahdollisuuksia jo varhaisemmassa vaiheessa eli peruskoulussa ja toisella asteella.
   • kiinnostuksen kautta saadaan enemmän motivoituneita hakijoita logistiikka-alan koulutuksiin niin toiselle asteelle kuin ammattikorkeakouluun.
  • Pilotoidaan hankkeen toimenpiteet Kymenlaakson alueen perus- ja toisen asteen koulutuksessa.
  • Naisten osuuden suurentaminen alan koulutukseen hakijoista.

 

TOIMENPITEET

 1. Yhteistyön käynnistäminen
  • Perustetaan yhteistyöverkosto Ekamin, Ksaon ja Xamkin kesken, mukana opetus ja TKI
  • Kartoitetaan hankkeeseen osallistuvat yritykset ja käynnistetään yritysyhteistyö,
  • Kartoitetaan hankkeeseen osallistuvat Kymenlaaksolaiset peruskoulut
 1. Logistiikka-alan koulutuksen ketterä kehittäminen
  • Kouvolan ja Kotka-Haminan alueella toteutettavan logistiikka-alan ammatilliseen ja ammattikorkeakolutukseen kohdistuvan työvoima- ja osaamistarveselvityksen suunnittelu ja toteutus
   • haastatteluina -ja/tai kyselynä osallistuville yrityksille heidän näkemyksistään tulevaisuuden osaamistarpeista logistiikka-alalla.
   • tulokset kootaan raportiksi -> opinnäytetyö
   • Saatua tietoa hyödynnetään soveltuvin osin logistiikan opetuksen opetus- ja toteutussuunnitelmien määrittelemisessä ja kehittämisessä niin Xamkissa kuin Ekamissa ja KSAOssakin.
 • EKAMI: Joustavan koulutusmoduulitarjonnan tuotteistaminen työyhteisöjen tarpeisiin tutkinnon osista ja tutkinnon osan osista, jo olemassa olevia logistiikan simulaattoreita ja simulaatiokoulutusta hyödyntäen.
 • KSAO: uuden varastonhoitaja tutkinnon avaamiseksi suoritettavat toimenpiteet
  • Uuden tutkinnon avaaminen ja tuotteistaminen.
  • Uuden koulutusalan työelämäyhteistyön käynnistäminen.
  • Tarvittavien tila-, laitejärjestelyjen ja henkilöstöresurssien suunnitelma
  • Koulutuksen markkinointi ja haku alkavat syksyllä 2019.
  • Tehdään tarvittavia muutoksia tiloissa, laitteissa ja henkilöstössä.
  • Jatkuvan haun ryhmä aloittaa opiskelun keväällä 2020.
  • Koulutus- ja oppisopimuksien suunnittelu ja toteuttaminen työelämän kanssa.
 1. Sujuvat siirtymät ja opintopolut
  • Opintopolkujen mallintaminen ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun
  • Luodaan ja testataan yhteinen toimintamalli yhteistyössä alueen yläkoulujen opintojenohjaajien ja ammatillisen koulutuksen välillä
  • Tuetaan Xamkin väyläopintojen suorittamista ammatillisessa koulutuksessa
 1. Logistiikka-alan koulutuksen vetovoiman lisääminen
  • Tuodaan alan koulutus ja työmahdollisuudet nuorten tietoisuuteen jo peruskoulussa.
  • Suunnitellaan yhdessä yhteistyöverkoston ja yritysten kanssa koululaisille koulutuspaketti, joka voi sisältää työpajoja ja pienprojekteja, jopa oikeilla yritystoimeksiannoilla logistiikka-alalta.

 

TULOKSET

Hankkeen tuloksena nuoret tunnistavat logistiikka-alan koulutus- ja työmahdollisuuksia jo ennen toiselle asteelle siirtymistä ja ovat kykenevämpiä hahmottelemaan opinto- ja urapolkua jo nuorella iällä.

Hankkeen myötä

 • logistiikka-ala houkuttelee enemmän alasta tietoisempia ja motivoituneita opiskelijoita
 • tutkinto on mahdollista suorittaa lyhyemmässä ajassa hyödyntäen esim. väyläopintoja.
 • Koulutukset tukevat alueen monipuolisia logistiikan tarjoamia mahdollisuuksia ja yritysten tarpeita
 • Kymenlaaksolaisten logistiikka-alan yritysten osaavan työvoiman saatavuus parantuu.

Lisätietoja

Hannu-Pekka Pukema

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

hannu-pekka.pukema@xamk.fi

+358 (0)44 702 8306

linkedin.com/in/h-p-pukema

 

AJANKOHTAISTA

Käynnistelyä, kokeilua, suunnittelua, toteutusta, tutustumista, oppimista, herkuttelua, päänhakkaamista, innostamista! Verkostoitumista, sporttailua, oivaltamista, kyseenalaistamista, hulinaa, tärinää, sinnikkyyttä ja innostusta!

-sitä on vuosi 2019 ollut Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla hankkeen kanssa!

 

 

Kulunut aika hankkeen kuvioissa on vierähtänyt hirmuisella vauhdilla.
Intoa, halua ja idearikkautta on ollut toteuttaa jos jonkinlaista!
Paljon ollaan myös toteutettukin ja jonkin verran jäänyt vielä takataskuun odottelemaan jatkojalostusta ja sitä ”oikeaa hetkeä”.
Se on kuitenkin varmaa, että me olemme saaneet paljon näkyvyyttä ja meistä ollaan alueellisesti tietoisia.

Hanke käynnisteltiin alkukesästä 2019 Hannu-Pekan ja Ennin voimin. Siitä lähtien hommia on painettu parivaljakkona vaikka ja missä tilanteissa.
Kaksi hyvin erilaisilla taustoilla rikastettua henkilöä on saanut aikaiseksi tuloksia tulevaisuutta varten ja
muutamat menneet kuukaudet ovat olleet kovin opettavaisia ja kehittäviä kaikin puolin.

Hankkeen ensimmäisessä toimintavaiheessa, syksyn 2019 aikana, tavoitimme hankkeen toisen tärkeimmistä kohderyhmistä eli kymenlaaksolaiset nuoret.
Toteutimme mm. koulukiertueen, jonka myötä vierailimme kymenlaakson yhdeksäsluokkalaisten ja lukioikäisten luona luennoimassa logistiikka-alasta,
yhteensä 17 eri koulussa.
Luennoille osallistuneilla oppilailla on lähitulevaisuudessaan ajankohtaisena asiana miettiä omia jatkokoulutusmahdollisuuksiaan ja
halusimme tarjota heille erilaisia näkökulmia, joilla lähestyä omia tulevaisuuksiaan.
Muutama kouluvierailu toteutetaan vielä alkuvuoden 2020 aikana.

Katseet ovat vahvasti projektin tulevissa vaiheissa, jotka ajoittuvat uuden vuosikymmenen ensimmäiselle vuodelle.
Silloin osallistetaan alueen logistiikka-alan yrityksiä hankkeeseen kartoittaen heidän tulevaisuuden osaajatarpeitaan.
Tällöin projektin viimeisen vaiheen aikana on mahdollista kehittää alan koulutusta, vastaten yrityksiltä tulleisiin vaatimuksiin.
Tavoitteena on lisäksi tehdä koulutustasolta toiselle siirtymisestä joustavampaa.

Uusi vuosi tuo mukanaan myös muutoksia.
Hannu-Pekka hankkeen projektipäällikkönä vie vuoden 2020 alusta eteenpäin homman ”omineen” maaliin asti Xamkin osalta,
kun Enni siirtyy logistiikan maailmasta muihin kuvioihin.
Tosin, logistiikka ja logistinen ajattelu eivät varmastikaan tule jäämään uusissakaan tehtävissä pois arjesta!

 


Onnea, iloa ja uusia mahdollisuuksia Uudelle Vuodelle 2020!


Kiitokset tästä vuodesta kaikille matkassa mukana kulkeneille!

 

 

#esr #rakennerahastot #ely #xamk #edessäloistavatulevaisuus

 

Logistiikan osaajat koulutetaan jatkossakin Kymenlaaksossa

XAMK READ 01/19

Lue lisää!

SYYSTALVI 2019

#edessäloistavatulevaisuus

Olemme olleet mukana monipuolisesti eri tapahtumissa joko näytteilleasettajina tai ihan vain vierailijoina!

Vahvuuskortit auttavat tulevaisuuden osaajia

XAMK READ 04/19

Lue lisää!

Faktat

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

02.05.2019 - 28.02.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Osatoteuttajat: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami. Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao.

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 336 421 € €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 178 110 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu