OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 10/2020

 

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke (OTT) luo toteuttajilleen tilaisuuden olla mukana moniammatillisessa yhteistyössä viitoittamassa tulevaisuuden uraohjauksen tietä. Tässä blogikirjoituksessa tutustumme hankkeen toteuttajiin Hämeen ammattikorkeakoulussa HAMKissa, jossa muotoilun opiskelijoita ohjataan uramuotoilun avulla tulevaisuuden työelämään.

Leena Nikander on HAMK Edu -tutkimusyksikön yliopettaja ja toimii OTT-hankkeen projektipäällikkönä. Häntä kiinnostaa erityisesti opiskelijoiden työelämätaitojen vahvistaminen, koska viimeisten tutkimusten ja selvitysten mukaan työelämässä korostuu myös yleisten työelämävalmiuksien osaaminen. Nykyorganisaatioissa kansainvälisyys ja verkostoissa toimiminen tuovat osaamisvaatimuksia mm. vuorovaikutus- ja tiimityötaitoihin. Myös itsensä johtamisen taitojen oppiminen on tärkeää, koska parhaimmillaan ne tuovat vakautta ja turvallisuutta hektiseen ja ongelmanratkaisutaitoja vaativaan työn tekemiseen.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen tärkeimpänä asiana Leena pitää sitä, että opiskelijoita pystytään valmentamaan työelämään ja työn tekemisen uusiin tapoihin, ja että opiskelijat löytävät omat vahvuutensa. Jos opinnot tuovat opiskelijoille ymmärrystä tulevaisuuden työelämän moninaisista vaihtoehdoista sekä uskoa omaan itseen ja osaamiseen, niin se on aika hyvin saavuttanut tavoitteensa.

Leenan mukaan hankkeissa oppii aina valtavasti uutta, ja erityisesti osaamisen ja asiantuntijuuden jakaminen inspiroivassa ja välittömässä yhteistyössä on ihan parasta.

OTT-hankkeessa tulevaisuuden uraohjausta muotoilevat Leena, Aija, Heikki ja Antti Hämeen ammattikorkeakoulusta. Kuvitus: Tiia Mäkelä

 

Heikki Hannula on ammatillinen opettajankouluttaja HAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, ja OTT-hankkeessa hän toimii projektipäällikkö Leena Nikanderin apuna suunnittelussa ja tulosten analysoinnissa. Omassa työssään Heikki on ollut tekemisissä ohjauskysymysten kanssa ja väitöskirjassaan pohtinut yrittäjyyteen ja työelämään suuntaavaa ohjausta.

Heikin mielestä tulevaisuuden työ on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen ilmiö ja sen hahmottaminen on tärkeä tavoite. Hän toivoo, että voi antaa panoksensa erityisesti siinä työssä, kun arvioidaan, kuinka ammattikorkeakoulujen opiskelijoita ohjataan nimenomaan toimimaan tulevaisuuden työelämän ympäristöissä, ja että työelämään ohjaaminen olisi sekä kaikkien ammatillisten opettajien että myös muiden ammatilliseen ohjaukseen osallistuvien ydinosaamista. Itse hän kertoo tarvitsevansa tätä osaamista opettajankouluttajana ohjatessaan omia opettajaopiskelijoita toimimaan omien opiskelijoidensa kanssa työelämälähtöisesti.

Aija Lundahl on lehtori ja opintojen ohjaaja muotoilun koulutuksessa. Hän toimii OTT-hankkeessa muotoilun pilotin toteuttajana yhdessä Leenan ja Heikin kanssa. Aijan mukaan uraohjaus tulevaisuuden työhön on melkeinpä tärkeintä ohjaustyötä. Se tulee saada näkyviin ja osallistamaan opiskelijat käytännön toimiin oman työllistymisensä näkökulmasta. Uramuotoilun läpäisevä periaate tai sisältö opinnoissa ei ole uusi mutta jää piiloon. Aija kertoo, että uramuotoilusta tehdään OTT-hankkeessa näkyvää pilotoimalla erilaisia työnhaun taitoja ja tulevaisuuskuvia osaksi opintoja. Tavoitteena on selkiyttää ja ohjata opiskelijat käyttämään aikaansa työllistymistaitojensa kehittämiseen osana opiskeluaan ja elämäänsä.

Antti Viiman on projektikoordinaattori HAMK Edu -tutkimusyksikössä ja taustatoimijana mukana useissa ohjauksen ja koulutuksen kehittämisen hankkeissa tukemassa projektipäälliköitä ja -tiimejä. Hän avustaa projektipäällikköä hankkeen hallinnollisissa tehtävissä ja viestinnässä. Hän hoitaa myös toteutettavien pilottien käytännön järjestelyitä ja on osaltaan huolehtimassa talousseurannasta ja -suunnittelusta. Hän mahdollistaa sitä, että asiantuntijatiimit voivat keskittyä hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen. Antti katsoo, että laadukkaan tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ansioista opiskelijoille rakentuu selkeämpi kuva omista tulevaisuuden suunnitelmistaan ja opiskelijat pääsevät kiinnittymään työelämään tai jatko-opintoihin omalla alallaan. Hän uskoo, että hanke lisää tietoisuutta ohjauksen trendeistä ja toteutusmalleista ja vahvistaa valmiuksia toimia vastaavissa hankkeissa jatkossakin.

 

KIRJOITTAJA

Minna Alenius, korkeakouluharjoittelija

 

 

Tämä on Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogisarjan kymmenes kirjoitus. Blogisarjassa hankkeen toimijat kertovat tapahtumisesta ja tuloksista yhteistyöverkoston eri puolilta. Ääneen pääsevät projektihenkilöstö, opiskelijat, ohjausryhmän edustajat ja vierailevat asiantuntijat.

Tutustu aiempiin blogikirjoituksiin:

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Turun ammattikorkeakoulu 2.10.2020

Muotoilun työmailla 25.9.2020

OTT-hanke sparraa, korkeakoulun ohjausmalli uudistuu 11.9.2020

Pikamentorointi tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen työvälineeksi 3.8.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 16.6.2020

Uraohjaus tukee opintoihin kiinnittymistä insinööriopintojen alkuvaiheessa 15.6.2020

Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä 5.6.2020

Ammattikorkeakoulut ohjaavat kohti tulevaisuuden työtä 24.4.2020

Muutoksen ja oppimisen aika 5.5.2020

Seuraa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta myös

verkossa xamk.fi/ohjaustulevaisuudentuohon

Twitterissä twitter.com/OTyohon

Facebookissa facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon