OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 1/2021

 

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (OTT) kuusi ammattikorkeakoulua tekevät tulevaisuuden uraohjauksen kehittämistyötä keskittyen omaan erityisalaansa. Centria-ammattikorkeakoulussa kehitetään ja pilotoidaan digitaalisen pikamentoroinnin työkaluja ja prosesseja – erinomaisin tuloksin.

Digitaalisessa pikamentoroinnissa yrityksistä tulevien mentoreiden ja aktoreiden tiivis yhteistyö on tärkeää. OTT-hankkeen pilotissa tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat pääsevät aitiopaikalta seuraamaan oman alansa osaamisvaatimuksia ja näin kehittämään osaamistaan alan tarpeisiin sekä vahvistamaan osaamisidentiteettiään. Pilotti toteutetaan Mesensei-alustalla, joka mahdollistaa mentorointisuhteiden luomisen nopeasti ja luotettavasti oman työn ja opiskelun ohessa. Alustalla mentorit ja opiskelijat voivat keskustella muun muassa eri teemoista tai alan kehityssuunnista kätevästi sovelluksen kautta silloin, kun heille parhaiten sopii.

– Tällä hetkellä työllistymismahdollisuudet it-alalla ovat yleisesti ottaen hyvät. Alan yritykset kasvavat nopeasti ja niin sanottuja ”hyviä tyyppejä” tarvitaan alalle nopeasti. Koulutus antaa hyvän pohjan alalle, mutta on tärkeää oppia ratkaisemaan käytännön haasteita, pohtimaan eri ratkaisuvaihtoehtoja sekä tutustumaan eri toimialoihin. Nämä taidot kehittyvät tiiviissä vuorovaikutuksessa alan työelämäedustajien kanssa aitojen haasteiden parissa, sanoo Centrian tieto- ja viestintätekniikan koulutusalapäällikkö Jari Isohanni.

– Pilotti tarjoaa oivan työkalun myös työelämänedustajille rikastuttaa omaa työtään, jakaa kokemuksiaan ja saada työuransa aloittavilta nuorilta uusia näkökulmia alaan. Jatkuvan oppimisen käsite nousee entistä enemmän esille ja työelämässä olevien henkilöiden osaamisen päivittäminen on jopa edellytys kilpailussa pysymisen takaamiseksi. Uuden oppiminen on kaikkien yhteinen asia, jota mentorointi omalta osaltaan tukee, toteaa projektipäällikkö Hanna Lahnalampi.

TKI-asiantuntija Leena Toivanen on työskennellyt e-mentoroinnin parissa ja huomannut, että milleniaalit ovat tottuneita digitaalisten sovellusten käyttäjiä ja luovat siellä antoisia verkostoja: – Nuorille luottamussuhteen luominen verkon välityksellä on sujuvaa ja näin etätyöaikana tästä kokeneemmatkin ammattilaiset voivat ottaa oppia. Pikamentorointipilotti tehdään täysin digitaalisesti ja onkin mielenkiintoista nähdä millaisiin tuloksiin päästään verrattuna perinteiseen mentorointiin.

Matkalla huipulle Centrian OTT-tiimin Hanna, Leena ja Jari. Kuvitus: Tiia Mäkelä.

 

Hanna Lahnalampi toimii kehittämispäällikkönä ja työelämävalmentajana. OTT-hankkeessa hän toimii Centria-ammattikorkeakoulun projektipäällikkönä ja vastaa hankkeen toimenpiteiden toteuttamisesta yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa. Hanna pitää tärkeänä, että opiskelijat pääsevät verkostoitumaan oman alan työelämän edustajiin jo opintojen aikana. Aktiivinen vuoropuhelu ja verkostoituminen tukevat opiskelijan työelämäosaamisen ja geneeristen taitojen kehittymistä sekä osaamisidentiteetin vahvistumista. Centrian OTT-hankkeen piloteissa pureudutaan tulevaisuuden työelämätaitojen kehittämiseen pikamentoroinnin ja opinnollistamiseen liittyvien pilottien kautta.

Jari Isohanni työskentelee tieto- ja viestintätekniikan koulutusalapäällikkönä Centriassa. Tieto- ja viestintätekniikan keskivaiheen opiskelijat osallistuvat pikamentorointipilottiin, joka toteutetaan yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Jari näkee tärkeäksi kuulla alueen elinkeinoelämältä nousevia signaaleja erityisesti uraohjauksen ja osaamisen kehittymisen näkökulmasta. Näin alueen elinkeinoelämän osaamisvaatimukset voidaan ottaa huomioon entistä paremmin jo opintojen aikana sekä vastata opiskelijoiden tarpeisiin henkilökohtaisista koulutuspoluista. Digitaalinen pikamentorointi tarjoaa mahdollisuuden osaamisen kehittämiselle ja jakamiselle ajasta ja paikasta riippumatta.

Leena Toivanen toimii TKI-asiantuntija digitalisaatiotiimissä Centriassa. OTT-hankkeessa hän on mukana Centrian pikamentorointipilotin kehittämistoiminnassa sekä arvioi sen soveltuvuutta ohjauksen välineeksi. Pikamentoroinnissa Leena kiinnostaa, miten luodaan yritysrajapintaan verkosto jo opintojen aikana. Tämä auttaa opiskelijaa kiinnittymään tulevaan työelämään entistä paremmin. Samaan aikaan mentori pääsee tutustumaan nykyajan nuorten elämään ja työelämäodotuksiin.  Leena on myös mukana hankkeessa toteutettavassa uraohjauskoulutuksessa, jossa Centrian tavoitteena on luoda uraohjauksen työkalupakki opettajatutoreiden ohjauksen tueksi.

 

KIRJOITTAJAT

Jari Isohanni, koulutusalapäällikkö, Centria-ammattikorkeakoulu

Hanna Lahnalampi, kehittämispäällikkö ja työelämävalmentaja, Centria-ammattikorkeakoulu

Leena Toivanen, TKI-asiantuntija, Centria-ammattikorkeakoulu

 

 

Tämä on Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogisarjan viidestoista kirjoitus. Blogisarjassa hankkeen toimijat kertovat tapahtumisesta ja tuloksista yhteistyöverkoston eri puolilta. Ääneen pääsevät projektihenkilöstö, opiskelijat, ohjausryhmän edustajat ja vierailevat asiantuntijat.

Tutustu aiempiin blogikirjoituksiin:

Moninainen YAMK ja uraohjaus -tilaisuus kiinnosti laajasti YAMK-toimijoita 18.12.2020

Työssä vuonna 2030 10.12.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 3.12.2020

Suuntana tulevaisuus 20.11.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Hämeen ammattikorkeakoulu 5.11.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Turun ammattikorkeakoulu 2.10.2020

Muotoilun työmailla 25.9.2020

OTT-hanke sparraa, korkeakoulun ohjausmalli uudistuu 11.9.2020

Pikamentorointi tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen työvälineeksi 3.8.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 16.6.2020

Uraohjaus tukee opintoihin kiinnittymistä insinööriopintojen alkuvaiheessa 15.6.2020

Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä 5.6.2020

Ammattikorkeakoulut ohjaavat kohti tulevaisuuden työtä 24.4.2020

Muutoksen ja oppimisen aika 5.5.2020

Seuraa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta myös

verkossa xamk.fi/ohjaustulevaisuudentuohon

Twitterissä twitter.com/OTyohon

Facebookissa facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

 

 

Kuvitus: Tiia Mäkelä