OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 3/2021

 

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke (OTT) on mahdollistanut yhteisen kehittämistyön ja kehittämiskokemusten jakamisen kuuden ammattikorkeakoulun verkostossa. Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) hanketoimijat Outi, Heikki ja Tuula toimivat hankeverkostossa monella tavalla, mutta keskenään hyvin erilaisissa rooleissa. Alla kerromme tamkilaisista OTT-toimijoista tarkemmin. 

Outi Rantanen työskentelee lehtorina Tampereen ammattikorkeakoulun opettajakorkeakoulussa ammatillisessa opinto-ohjaajakoulutuksessa. Opetustyön lisäksi Outi toimii useissa korkeakoulutusta ja ohjausta kehittävissä hankkeissa.

OTT-hankkeessa Outi toimii TAMKin projektipäällikkönä ja koordinoi yhdessä HAMKin toimijoiden kanssa hankkeen kehittämisteemaa, jossa pureudutaan ohjauksen mallien ja rakenteiden kehittämiseen korkeakouluissa. Outi osallistuu myös Haaga-Helian koordinoimaan kehittämisteemaan, jossa keskitytään opetushenkilöstön ohjausosaamiseen kehittämiseen. Tässä teemassa on selvitetty opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaamista ja tuotettu uraohjauksen koulutuspilotti. Lisäksi Outi on tiiviisti mukana TAMKissa tehtävässä tekniikan alan uraohjauksen pilotoinnissa.

Hankkeen monista tärkeistä kehittämisaiheista Outi nostaa esiin opiskelijoiden ohjaustarpeista lähtevän kehittämistyön tärkeyden. Uraohjauksella täydennetty opiskelijan ohjauksen malli todettiin syksyllä 2020 TAMKin teollisuusteknologian osaamisyksikössä merkitykselliseksi, ja mallia päätettiin pilotoida laajemmin vuoden 2021 aikana. Pilotointi toteutetaan TAMKin resursoimana kolmessa tutkinto-ohjelmassa: konetekniikassa, sähkö- ja automaatiotekniikassa sekä tietotekniikassa.

Outi toteaakin, että on ollut hienoa huomata, kuinka malli on lähtenyt rakentumaan ja kuinka positiivisen vastaanoton se on saanut niin opiskelijoiden kuin työelämän edustajienkin suunnalta. Outi korostaa, että molemmat ryhmät ovat osallistuneet aktiivisesti mallin kehittämistyöhön ja halunneet tuoda siihen oman panoksensa, ja näin on syntynyt myös aitoa vuoropuhelua toimijoiden välillä.

TAMKissa ollaan ottamassa suuria askeleita uraohjauksen kehittämisessä, ja siinä työssä OTT-hankkeessa tehty työ on oleellisen tärkeää. Emme ole tässä aivan pienien asioiden äärellä, määrittelee Outi hankkeessa ja erityisesti TAMKin pilotissa tehtyä kehittämistyötä.

Uraohjauksen suunnanottoja tekniikan alalla TAMK OTT-tiimissä toteuttavat Heikki, Tuula ja Outi. Kuvitus: Tiia Mäkelä.

 

Heikki Yli-Rämi toimii lehtorina, opinto-ohjaajana ja uraohjaajana sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa TAMKin Teollisuusteknologia-yksikössä. Lisäksi Heikki on opo myös TAMKin talotekniikka- ja Software Engineering -tutkinto-ohjelmissa. Heikki toimii keskeisenä kehittäjänä OTT-hankkeen TAMKin pilotissa, jonka tavoitteena on liittää uraohjaus kiinteäksi osaksi opiskelijan ohjauskokonaisuutta tekniikan alan koulutuksessa.

Heikki kertoo, että opiskelijat itse kokevat tarvetta urasuunnittelunsa ohjaukselle kaikissa opintojen vaiheissa. Kehittämistyössä Heikin mukaan on havaittu ura-ajattelun aktivoinnin lisäävän opiskelijan alaan ja opintoihin kiinnittymistä, erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Myös opintojen edetessä on tärkeää auttaa opiskelijaa löytämään opiskelemansa alan sisältä itselleen merkityksellisimmät suunnat ja vaihtoehdot, kuvailee Heikki ura-ajattelun ja uraohjauksen tarkoitusta.

Tuula Isosuo toimii asiantuntijatehtävissä TAMKin TKI-palveluissa. Työssään hän keskittyy erityisesti pedagogisen kehittämisen aihepiirin hankkeisiin. Rahoituksen hakuvaiheen tehtävät ovat suuri osa työnkuvaa, mutta muutamissa hankkeissa Tuula on mukana myös toteutusvaiheessa. Useimmiten Tuulan työ hankkeissa painottuu viestintä- ja julkaisutehtäviin – näin myös OTT-hankkeessa.

Tuula on osallistunut myös TAMKin tekniikan alan uraohjauspilotin kehittämistyöhön tuomalla prosessiin palvelumuotoiluun perustuvaa ajattelua ja toimintatapaa. Tuula toteaakin, että on ollut kiinnostavaa seurata prosessin etenemistä ensimmäistä opiskelijatyöpajoista kevään 2021 pajoihin, joissa keskustelua sekä työnantajien että opiskelijoiden kesken käydään samaan aikaan syvällisesti ja intensiivisesti, mutta myös hyvin lähellä konkretiaa.

 

KIRJOITTAJAT

Tuula Isosuo, erikoissuunnittelija, Tampereen ammattikorkeakoulu

Outi Rantanen, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Heikki Yli-Rämi, lehtori ja opinto-ohjaaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

 

 

Tämä on Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogisarjan seitsemästoista kirjoitus. Blogisarjassa hankkeen toimijat kertovat tapahtumisesta ja tuloksista yhteistyöverkoston eri puolilta. Ääneen pääsevät projektihenkilöstö, opiskelijat, ohjausryhmän edustajat ja vierailevat asiantuntijat.

Tutustu aiempiin blogikirjoituksiin:

Valtakunnallinen uraohjauspäivä ensi kertaa maaliskuussa 25.2.2021

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Centria-ammattikorkeakoulu 18.1.2021

Moninainen YAMK ja uraohjaus -tilaisuus kiinnosti laajasti YAMK-toimijoita 18.12.2020

Työssä vuonna 2030 10.12.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 3.12.2020

Suuntana tulevaisuus 20.11.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Hämeen ammattikorkeakoulu 5.11.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Turun ammattikorkeakoulu 2.10.2020

Muotoilun työmailla 25.9.2020

OTT-hanke sparraa, korkeakoulun ohjausmalli uudistuu 11.9.2020

Pikamentorointi tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen työvälineeksi 3.8.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 16.6.2020

Uraohjaus tukee opintoihin kiinnittymistä insinööriopintojen alkuvaiheessa 15.6.2020

Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä 5.6.2020

Ammattikorkeakoulut ohjaavat kohti tulevaisuuden työtä 24.4.2020

Muutoksen ja oppimisen aika 5.5.2020

Seuraa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta myös

verkossa xamk.fi/ohjaustulevaisuudentuohon

Twitterissä twitter.com/OTyohon

Facebookissa facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

 

 

Kuvitus: Tiia Mäkelä